A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 77. évfolyam (1943)

3. szám - Egyleti közlemények

Egyleti közlemények. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye lyozott főtitkár jelentését Bolváry-Emszt Antal titkár terjesztette elő. Ebben beszámolt az Egylet tagjait ért ki­tüntetésekről, s a köztisztviselői előléptetések- és ki­nevezésekről. Az átmenetgazdálkodás tervszerű előkészí­tése címen rendezett előadássorozat keretében a hozzá­szólások sorrendjét és idejét közlönyünk napirendi rova­tában közzétettük. A könyvtárbizottságot a választmány a szakosztályok javaslata alapján megválasztotta, és­pedig rendes tagokul a szakosztályok sorrendjében: dr. Gáli Imre, Sikó Attila, dr. Bardócz Árpád, Becker Tivadar, ér. Káposztás Pál, Rihmer Pál, Kovács Fe­renc, Beliczay András, vitéz Adler Rácz József, és dr. Mihályi Zoltán; póttagokul: Mattanovich Árpád, dr. Po­sewitz Guido, Tuzson Tibor, Valtinyi László, Jakóby László, dr. Bierbauer Virgil, dr. Moholi Imre, dr. Szla­tinay László, Búzás László, és Tárczy Pál tagtársainkat. A külföldi csereelőadások keretében Közinek Arthur tagtársunk megtartotta előadását Berlinben 1942 november 26-án a V. D. I. házában; az előadást a Verein Gross­kesselbesitzer meghívására annak gyűlésén megismé­telte. Nagy érdeklődést keltett és örvendetes vissz­hangra talált. Az előadást Egyletünkben február hó második felében tartja meg a Szikla—Rozinek-féle lebeg­tető gázosítóban lezajló folyamatok taglalása címmel. A vidéki városi mérnököknek, a fővárosi mérnökökhöz hasonlóan, az Egyletbe való belépése kérdésével a szükséges tájékozódás után a választmány foglalkozni fog. Az egyleti pályázatok közül a Kossuth-közgazda­sági páyázatok beadásának határidejét a választmány március hó l-ig meghosszabbította. A választmány felhatalmazta az igazgatót a gaz­dasági ügyeknek mindaddig a múlt évi költségvetés keretében való továbbvitelére, amíg a folyó évi költség­vetést a közgyűlés elfogadja. Hock István háznagy beszámolt a január hó 9-én tartott társasösszejövetelről, és bejelentette a január hó 23-án rendezendő est műsorát, továbbá, hogy január hó 16-án a kolozsvári osztály meghívására Kolozsváron is­merteti az egyleti társaskirándulásokat vetített színes­képekkel. Ruzitska Lajos dr. könyvtáros jelentésére a választ­mány hozzájárult ahhoz, hogy a háború miatt elmaradt francia és angol folyóiratok pótlásául a Das Werk című svájci építészeti folyóiratot megrendelje. Beliczay András szerkesztő bemutatja az országos szabványnagyságban készült közlönyt a véghezvitt kisebb módosításokká, kérte annak jóváhagyását és a szerkesztésben a választmány jóindulatú támogatását. A választmány rendes tagokul felvette Heintz János, ifj. Ocsvár Rezső, vitéz Patonay Ignác és Schumacher Sándor oki. mérnököket és Marti László oki. erdő­mérnököt. Ney Ákos indítványára a választmány felhívja a szakosztályokat, hogy jelentsék be kiváló mérnökeink­születési és halálozási évét, melyet azután a főtitkár tart nyilván, hogy évenként a szakosztályok kijelölése alapján együttes ülésen egy-egy tagtársunk méltassa jeles elődeink munkásságát, érdemeit. Széchy Károly dr. indítványát, mely a Közlöny és az Értekezések — Beszámolók szerkesztésében a szakosztá­lyok hatásosabb támogatására vonatkozott, a választ­mány kiadja a közlönybizottságnak. g g 4 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet könyvtárának új szerzeményei. 1942 október 1. — 1942 december 31. IV. OSZTÁLY. Mörsch E.: Der durchlaufende Tra­g'er ... 2. neu bearb. u. verm. Aufl. Stuttgart 1938, VIII, 388 1. Rohonyi Gyula: Az ált. elektrotechnika elemei Bp. 1942. II. kiadás. 339 1. Konkoly Thege Miklós: Hajógépkülönlegességek. Bp. 1906. 20. 1. Verebély László, Vitéz: A zuzmaraolvasztásról. Bp. 1942. 16 1. Balkay László: Billenő-mérlegek. — A mérleg újabb fejlődése. — Darabos és poralakú anyagok mérlegelése kezelésük közben. — Korszerű vágányhídmérlegek. Bp. 1942. (4 drb. különlenyomat különböző folyóiratokból.) Napfénycsőberendezés számítása és szerelése. I. rész. Hidegelektromos fénycsövek. . . . Bp. 1942. 112. 1. Mladiáta A. János: A peripython jelentősége a ha­józásban. Bp. 1942. 8 1. Pillitz Dezső: A fényforrások legújabb fejlődése. Bp. 1942. 32 1., 1 t. Hettwig Emánuel: Fernsprech-Wáhlanlagen. 2. Aufl. München—Berlin, 1942. 344 1., 1 t. V. OSZTÁLY. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése az 1941—42. évről. Munkaterv 1942— 43-ra. Bp. 1942. 48 1. Budapest székesfőváros út- és mélyépítései az 1910— 41. évben. Bp. 1942. 260 1., 2 t. VI. OSZTÁLY. Entz Géza: A dési református temp­lom. Kolozsvár, 1942, 20 1., 8 t. Kismarty-Lechner Jenő: A katolikus templomépítés liturgiái követelményei. Bp. 1942. 32 1. Tóth Ervin: A japán fametszet. Bp. 1942. 36 1, 33 t. Vojcsik Lipót: A Székesfővárosi Vízművek munkás­lakásai. Kéziratként. Bp. 1942. 34 1. Kurtz Béla: A szállodásipar. Bp. 1942. 274 1., 18 t. Jajczay János—Schwartz Elemér: Karácsony a mű­vészetben. Bp. 1942. 256 1. VII. OSZTÁLY. Binnyei István: Szivattyútelepek teljesítményadatainak megválasztása. Bp. 1942. 48 1. VIII. OSZTÁLY. Albert János: Termikus hatások­nak ellenálló kerámiai anyagok. Bp. 1942. 20 1. Malomipar. Gvakorlati műszaki szakkönyv. Bp. 1942. 384 1. IX. OSZTÁLY. A Fővárosi Könyvtár évkönyve. 11. évf. 1941. Bp. 1942. 396 1. Rajty Tivadar: A kolozsvári egyetem Vállalatgazda­sági Intézete. Kolozsvár, 1942. 44 1. Németh Endre: Jog- és törvényhozás a könyvtári életben. Bp. 1942. 48 1. Witzmann Gyula: Néperővédelem. Bp. 1942. 82 1. (Aktuális kérdések irodalma 55.) A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai 2. kö­tete. Bp. 1942. (5 tanulmány a földtan és alkalmazása köréből.) Szécsi Ferenc: Hivatalos és köznapi nyelvünk ma­gyartalanságai. Bp. 1942. 64, 32 1. Erdély magyar egyeteme . .. Kolozsvár,' 1941. 472 L. 2 térk., 3 mell. X. OSZTÁLY. Backe II.: Weltwirtschaft oder Gross­raum. Leipzig, 1942. 274 I. Relkovic Néda: A budai jogkönyv (Ofner Stadtrechtj harmadik kézirata a Fővárosi Könyvtárban. Bp. 1942. 24 1. Tonelli Sándor: Száz év előtt. 1842. Az Orsz. Ipar­egyesület alapításának esztendeje. Bp. 1942. 96 1. Szilas Oszkár: A tőkeképződés előmozdítása, különös tekintettel a magyar viszonyokra. Bp. 1942. 96 1. Domány Gyula: Uj gazdasági jelenségek. Bp. 1942. 416 k A magyar gazdasági élet műszaki teendői. A M. M. Ép. E. 75 éves fennállása fordulóján tartott előadás­sorozat. Szerk. Feyér Gyula. Bp. 1942. 532 1. Horst—Eberhard Ottó: Die Industrialisierung Un­garns. Berlin, 1941. 188 1. XI. OSZTÁLY. Halliburton Richárd: Üres zsebbel a világ körül. Ford. Fodor Erzsébet. Bp. 1931. 283 1. Stratil—Sauer G.: Az afgánok fogságában. Ford. Wiesner Juliska. Bp. 1931. 252 1., 12 t. Katz Richárd: Panamától a Tűzföldig. Ford. Görög Imre. Bp. 1932. 226 1., 12 t. Greenhorn: Három világrész csavargója. Ford. Len­gyelné Vértes Lenke. Bp. 1932. 220 1., 12 t. Koch Lajos: Kacsóh Pongrác János vitéz-e. Adalék a budapesti színjátszás történetéhez. Bp. 1942. 32 1. Tanulmányok Budapest múltjából. .Szerk. Némethv Károly és Budó Jusztin. 9. köt. Bp. 1942. 248 1., 26 t. Kolozsvár. Egy magyar város ezer esztendeje. Szerk. Makkai László és Vásárhelyi Z. Emil. Kolozsvár, 1942. 162 1. A kiadásért felelős: Dr. Sándor Zoltán. Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, V., Honvéd-utca 20. Felelős: Győry Aladár igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék