Molnár Imre (szerk.): A magyar muzsika könyve (Budapest, 1936)

ZENEI GYŰJTEMÉNYEK ÉS EGYESÜLETEK - A XX. század zenélő Magyarországa (szöveg)

művek: Hervadó rózsaszál, Az est, Erdei szim­fónia és több eredeti népdal átirata férfi­karra. Oarabán Sándor ref. kántor, karnagy, Me­zőtúr. *1878, Ombod. Kántori oklevelét a Nagyenyedi Tanítóképzőben nyerte. Szatmá- ron, majd Törökszentmiklóson működött, je­lenleg 1916 óta a mezőtúri ref. egyház kán­tora. Megszervezte a Mezőtúri Újvárosi Ref. Énekkart 1925-ben és annak azóta karnagya. Vezette 6 éven ét a Belvárosi Iparos Dalár­dát és 3 éven át az Endrődi Daloskört. 1935- ben az OMDSz 40 éves dalostevékenységéért aranyéremmel tüntette ki. Darvas (Deutsch) György hegedűművész, Szolnok. *1910, Szolnok. Tanulmányait a Zene- művészeti Főiskolán végezte, ahol 1934-ben hegedűtanéri oklevelet nyert. Mint hegedű­művész önálló hangversenyt adott Pörtschach (Ausztria), Debrecen, Kecskemét és több ma­gyar vidéki városban. Szerződésben volt egy óceánjáró hajón mint szólista és mint egy koncert-trió hegedűse. Jelenleg a Budapesti Hangversenyzenekar és a Szolnoki Városi Zenekar tagja. Darvas (Heisler) Klára operaénekesnő. Ta­nulmányait a Zeneművészeti Főiskolán vé­gezte. Tanárai: Anthes, Maleczky B. Hang­versenyei: Vizsgahangverseny a Zeneakadé­mián (Aida, Álarcosbál), Liszt-hangversenyen a Zeneakadémián (Loreley), Petőfi centenná- riumán Kiskőrösön (Petőfi—Hubay-dalok) és több vidéki városban (Keszthely, Komárom stb.). Darvay-Dános László zeneszerző. *1909, Budapest. Tanulmányait a Zeneművészeti Fő­iskolán végezte. Tanárai: Siklós A., Molnár A. Szerzeményei egy részének szövegét is maga írja. Művei: zenekari művek, karakter­darabok, zongoradarabok, jazzszámok. Ismer­tebbek: Orgonavirág, Egy valcerért nem me­gyünk Bécsbe, Szeressen néha, stb. Operett­je: „Dr. Jazz" (Bethlentéri Színpadon soro­zatos előadásban). Művei szerepelnek a ma­gyar rádió műsorán és hanglemezen. Tagja a Zeneszerzők Egyesületének. Dayka László zeneszerző, zenetanár. *1897, Igló. Zenei tanulmányait magánúton végezte. Szerzeményei: magyar dalok, műdalok (Piros pipacs, búzavirág. Kikeletkor, Temetésre ha­rangoznak stb.). Dalai a nagyobb zenekarok és a rádió állandó műsorszámai. Kizárólag magyar zenét tanít. Deák-Bárdos György zeneszerző, egyházi karnagy. *1905, Budapest. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán végezte, ahol az egyházzenei-szakon Harmat, a zeneszerzés­szakon Siklós tanítványa volt. Szerzeményei: Szent Cecíliához, Parasceve, Betlehem egy­házi kórusok, offertóriumok (az első teljes magyar gyűjtemény), Missa Cantata (elő­adásra került a belvárosi templomban, Har­mat), Szent Imre mise (Párizsban és Ameri­kában is előadásra került). Világi művei: Ady-dalok, katonadalok kórusra és gyermek­karok. A Jézus Szíve-templom karnagya, ahol 45 tagból álló vegyeskart dirigál. Ezen ének­karnak kilenc önálló hangversenye volt, két- ízben Deák-Bárdos Gy. szerzői estje. Négy­ízben kapcsolta miséjüket a rádió. Három­szor vezényelte a rádióban a Verbőczy gim­názium 130 tagú énekkarát. A Kát. Kántor, a Magyar Kórus stb. munkatársa. Deák Reneé zenei író. *1903, Vukovár. Ta­nulmányait mint hegedűs a Nemzeti Zenedé­ben kezdte, majd Berlinben W. Burmesternéi végezte be. Évekig hangversenyezett a szom­szédos államokban. Mint zenekritikus a Prá­gai Magyar Hírlapnál kezdte működését. Je­lenleg az összes megszállt területek magyar lapjait tudósítja a budapesti zenei életről. Décsy Mihály ny. Máv. felügyelő. *1870, Budapest. A Budai Dalárda és a koronázó Mátyás főtemplom énekkarának 36 éve tagja, basszus, utóbbinak hangjegytárosa is. A temp­lom összes hangversenyeinek állandó részt­vevője. Mint a Budai Dalárda tagja, résztvett a dalárda londoni, párizsi, amsterdami és nürnbergi, valamint olaszországi hangverse­nyein. Dedinszky Izabella orgonaművésznő. Ta­nulmányait a Zeneművészeti Főiskolán vé­gezte, az orgona- és zeneszerzés-szakon, va­lamint a karnagyképző tanfolyamon. Okleve­let 1929-ben nyert. Tanárai: Siklós A., An- talffy-Zsiross D., Zalénfy A., Thomán I. Hang­versenyei: 1930-ban Angliában, 1931-ben Ame­rikában (több szereplés Los Angelesben és az amerikai rádióban), 1934-ben Kolozsvár, Brassó és Erdély több városában, 1935-ben Lengyel-, Finn- és Svédország nagyobb váro­saiban, 1935-ben a pécsi egyetemi templom­ban, stb. Több dalt szerzett orgona- és zon­gorakísérettel, továbbá orgona- és zongora­műveket. Dékány Endre hegedűtanár, Karcag. *1912, Karcag. A Zeneművészeti Főiskola hegedű- főtanszakán 1934-ben tanári oklevelet nyert. Tanéra: Kemény R. A karcagi áll. eng. Zene­iskola tanára. A Városi Kamarazenekar ve­zető hegedűse. Vidéki városokban önálló hangversenyeket adott. Delkin Guidó opera- és hangversenyéne­kes, lírai bariton. *1899, Budapest. Énektanul­mányait a Zeneművészeti Főiskola opera­tanszakán végezte, ahol 1930-ban oklevelet nyert. Tanárai: Molnár I. dr., Unger E., Hege­dűs Gy. Szerepei: Bajazzók: Silvió és Tonió, Rigoletro címszerep, Traviata: Germont, Car­men: Escamilló, Bohémélet: Marcell, Faust: Valentin, stb. 1930—33-ig a Szegedi Városi Színház operaénekese, 1933-ban a Budapesti Városi Színház tagja. Budapesten és vidéken több hangversenyen szerepelt. 1932 óta több alkalommal szerepelt a magyar rádióban. Demény Dezső egyházi karnagy, zenei lektor. *1871. Zeneelméletet Herzfeld Viktor, hangszerelést Bachó Istvántól tanult. Alapí­totta és szerkesztette a Zeneközlönyt. 1913 óta a Szent István Bazilika karnagya. Zenei lektora a Rózsavölgyi cégnek. Szerzeményei: Szent Imre mise (E-moll), Szent Erzsébet mise (E-dur), Szegedi mise, Gyertyaszentelő Bol­dogasszony ünnepére írt mise, Jézus Szent Szíve orgonás mise, 7 graduálé, 7 Alleluja, 2 Ave Maria. Előadásra berendezett 16 Pa­lestrina offertóriumot, 25 preludium orgo­nára, 20 karácsonyi preludium, 2 nászinduló, 363

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék