Magyar Nemzet, 1938. november (1. évfolyam, 58-83. szám)

1938-11-25 / 79. szám

PÉNTEK. 1938 NOVEMBER 25. / 13 MagjarNemzet Martos Ferenc meghalt taÉJia FdhjMél mjind&jry* 4a o-LcLoutt^Óu^olÍ Leányvári boszorkány LÖVIK KÁROLY vígjátéké Rendezte: GERTLKR VIKTOR Zene: ÁKOM LAJOS Csorfos, Szörényi, Hámory, Vaszary, ziátkay, Szombathelyi, Bílicsl MA PREMIER! 2).2£aSI ^ A magyar színpadi irodalomnak nagy gyásza van: csütörtökön haj­nalban a Fasor-szanatóriumban, vi­rággal körülvett betegágyán 63 éves korában meghalt Martos Ferenc, a világhírű operettlibrettista, a „Szí bill“, a „Bob herceg", az „Ale­xandra", a „Lili bárónő" és még vagy negyven Európaszerte és a tengerentúlon is népszerű magyar operett szövegírója. Az idős író kedden délután Budán, a Margit- körút parkjában lelt rosszul, össze­esett, úgyhogy a járókelők támo­gatták haza, budai lakására. Csa­ládja azonnal szanatóriumba vitette, ahol az orvosok agytrombózist álla­pítottak meg s bár mindent elkövet­tek megmentésére. Martos Ferenc állapota rosszabbodott. Szerda es­tére beállt az agónia és a hajnali órákban, anélkül, hogy öntudatát visszanyerte volna, bekövetkezett a vég. Martos Ferenc daliás, markáns alakja mindörökre eltűnt a diadal­mas, forró operettsikerek sugárzó reflektorvilágából. Martos Ferenc betegsége négy év­vel ezelőtt kezdődött, amikor Bécs- ben, a Liszt Ferenc életéről szóló „Liebestraum" című operettjének premierjén előadás közben rosszul lett; elvesztette öntudatát s csak na­pok múlva került olyan helyzetbe, hogy családja Pécsből Budapestre vitethette. Itt később javult az álla­pota, erős természete győzött, úgy­hogy az író munkaképességéi . is visszanyerte, — mígnem most a második rosszullétroham végzett vele. Martos Ferenc Aradon született 1875- ben, ott végezte középiskoláit, majd Budapesten jogász lett. Mint az akkori ifjúsági függetlenségi mozgalmak erős előharcosa, hamarosan vezére* lett a diákoknak, az egyetemi kör elnöke, az Egyetemi Lapok főszerkesztője, ö ve­zette a diákküldöttséget Turinba. Jogi tanulmányai befejezésevei a kultusz­minisztériumba került, ahol közös szobája volt Huszka Jenővel, a később hasonlóan hírnevessé lett zeneszerző­vel. Huszonhárom éve.s korában Ba­lassa Bálint egyfelvonásosa színre ke­rült az akkori Nemzeti Színházban. Martos Ferenc Huszka Jenővel akkor tervezte ki és Irta meg a „Bob herceg" cimű operettet, amely a régi Népszín­házban szinte példa nélkül álló, tüne­ményes sikert aratott. Időközben Mar­tos Ferenc a regények és versesköny­vek egész sorával szerepelt a napila­pok hasábjain és a könyvpiacon, a rendkívüli siker azonban arra bírta, hogy a librettó-írásnak szentelje tehet­ségét Miniszteri titkárként nyugdljaz- tatta magát s egymásután következtek diadalmas sikerű operettjei, amelyek legtöbbje bejárta a világotAranopirág (1903), Gül Baba (1904) Száz év múlva (1908), Jánoska (1909), A kis gráf (1911), Leányvásár (1912), Szibill (1914) , A kis király (1914), Zsuzsi (1915) , Cigány grófnő (19171, Pacsirta (Lehár Ferenc zenéjével, 1918), Uh bárónő (1918), Alexandra (1920), Éva grófnő (1922), A balle rína 11926), Ka­tica (1930), Annából, Kitty és Kati és legújabban a Liszt Ferenc-daljáték. Martos Ferenc temetése pénteken les*, a , farkasréti temető halottasházá ból. című drámájának első felvonásából ad elő részletet. Ocskayt Greguss játssza, Tisza Ilonát Makay Margit, Taricsot Ajtay, Tisza Jutkát Kor­mos Márta, Ocskay Sándort pedig Perényi László. Az előadást Tarján György rendezi. A Felvidéki Matiné a terv szerint december 4-én, va­sárnap délelőtt lesz. Varjú a toronyórán A Scala filmszínház bemutatója Csathó Kálmán kedves regényét láttuk filmen és rögtön elöljáró­ban meg kell állapítani, hogy bizony a film nem volt jó. Még pedig azért,. ami minden magyar filmnek hibája: színházat játszot­tak a filmen. Gazdagon állították ki, szépen fotografálták, szépek voltak az interieur-ök és végül is úgy érezte az ember, hogy nem sajnálták tőle a pénzt. A film mégsem volt film. Nem sikerült, mert vontatott volt. Színpadszerű és nem képszerű. Az egész filmen végig nem volt egyetlen egy pilla­nat sem, amelyik igazában, filmre kívánkozott volna, amelyiket ne lehetett volna színpadon eljátszani. Vaszary Piri Máli nénije olyan élő, hús és vér valóság volt, hogy jobb nem lehetett. Tiszta haszon minden pillanat, amit a filmen tölt. Egry Mária bájos volt, de Simor Erzsit már láttuk jobbnak. Kosáry Emmi szépen énekelt két dalt A legjobb volt — Vaszary Piroska mellett — Rózsahegyi Kálmán és főleg Rajnay Gábor. Rajnay úr volt, igazi magyar úr. L'nyváry László és vitéz Benkő Gyula lehettek volna jobbak is. A filmet Rndriguez Endre rendezte A nagyon melodikus finom muzsi­kát Buday Dénes szerezte. I. M. * Műsoros estély a Fészekben. A Fészek-klub szombaton „Vidám es­tély"-! rendez, melyen fellépnek: Pa- teki Juci, Sennyei Vera, Bartos Miklós, Herczeg Jenő és Komlós Vil­mos, a 2 Hugos, Sarkadi Aladár és Vendreg. Ferenc. Az estély Mit óra­kor kezdődik, előadás után tánc. G. De Luca - Rigoletto Ma este 8-kor a Városiban. Vez.: Vaszy Viktor. Néhány fennmaradt jegy az esti pénztárnál is. * Dohnányl—Thtband ma, Z. K9. SZÍNHÁZI FRISS HÍREK Dohnányi Ernő, a hírneves magyar zeneszerző és zongoraművész vendég­játék-kőrútra indul a magyar vidéki városokba és az országos tu né teljes jövedelmét a felvidéki „Magyar a ma­gyarért" mozgalomnak adományozza. — A Belvárosi Színház legutóbbi esti előadásának érdekes vendége volt Hevesi Sándor személyében, akit Hermán igazgató kalauzolt páholyába. A látogatásból színházi körökben min­denféle következtetéseket vontak le. A valóság annyi, hogy Hevesi Sándornak csakugyan van egy teljesen kész vlg- játéka — a „Bűvészinas" — a szín­háznál, amely szerepel a következő újdonságnak kiszemelt darabok kö­zött, de mégis valószínűbb, hogy a Belvárosi Színház karácsonyi bemuta­tója a „Pötyi" című francia vígjáték lesz. — A Pesti Színházban vasárnap november 27-én érkezik a huszonötö­dik előadás ünnepi stációjához a „Művészpár", Mezei Mária és Páger Antal felejthetetlen, aprólékosan kidol­gozott és mélyen átgondblt alakításá­val. — A Vígszínház a jövő hét kedd­jén, november 29-én délelőtt nyilvá­nos főpróbát rendez Dodié Smitli „öregek és fiatalok" című vígjátéké­ból, amelynek másnap, szerdán este lesz a premierje. A főpróba jövedelme a szlnészegyesület nyugdíjintézetéé. — Rőkk Marika Kölnből expresszlevél- ben értesítette családját, hogy a ter­vei megváltoztak, ez idő szerint nem jöhet Budapestre, mert a „Májusi éj­szaka" című filmjével utaznia kell né­met vidéki városokban s amikor né­hány nap múlva befejezi ezt a turnéi, még november végén megkezdi a ber­lini UFA-filmgyár új filmjének, a „Halló Jannie“-nak felvételeit. A film forgatását eredetileg januárra tervez­ték, de a program változott és a fel­vételek soronktvül megindulnak. Azon­kívül a következő Rökk Marika-fitm- ről is párhuzamosan megindulnak a tárgyalások. Így legfeljebb karácsony­kor kerülhet sor a budapesti látoga­tásra, akkor is legfeljebb 2—3 napra. — A Magyar Színházban Vaszary Já­nos „Angyalt vettem feleségül" cimű az Andrássy Színháztól adoptált víg játékában Bilicsi Tivadar szerepét a kitűnő, ellenállhatatlan humorú fiatal Latabár Árpád vette át. — Muráti Lili, aki néhány héttel ezelőtt eltűnt Buda­pestről és mindenféle kalandos hír ke­rekedett szárnyra az öltözők világában felőle, visszaérkezett Budapestre. Vidé­ken járt, fácánvadászaton. A jövő va­sárnap már fel Is lép két különböző jótékonycélú matinén, a Vígszínház­ban és a Royal Apollóban s mindkét helyen Szabó Lőrinc-verseket szaval. Feltámadt Lányi Sándor „Kuruc indu!ó-a‘ Nemrég hírt adtunk Lányi Ernő Kuruc induló-jának sorsáról: mint keletkezett a Rákóczi-hamvak haza­szállítása alkalmából, mint terjedt el meglepő gyorsasággal s mint lett belőle tiltott muzsika a cseh meg­szállás idején. Pótlásul az ott el­mondottakra, közöljük még, hogy az öreg Lányi Ernő „Kuruc induló"-ja 1906-ban jelent meg zongorára (és zenekarra is). Most ifjú Lányi Ernő irt hozzá szöveget a az énekelhetö- ség érdekében az eredeti nagy for­mát összevonta. A bevezető résznek ia, meg a triónak it csak egy részét hasznélta fel. Az Így Átfésült Induló most jelent meg Bárd kiadásában énekhangra a zongorára. A Dalos­szövetség hivatalos közlönyében ugyancsak most kerül szétküldésre az induló férfiakri átirata. Katona- és levente-zenekarok számára Figedy Sándor dolgozta fel a darabot. KIS FILMHÍREK Szerelem a zálogházban — a Sel­mecbányái diákok szerelmének szín­helye ez. Mátyás uram zálogházának virágai Hetén és Málixa — Szörényi Éva és Szombathelyi Blanka: A leány­vári boszorkány két női főszereplője. o Páger Antal új filmje a Bozmaring. Martonfly Emil a rendező, Turay Ida, Somogyi Erzsi, Máig. Gerő, Pellies Sándor, Somlay Artúr játszanak még benne. o A legelterjedtebb amerikai lap, Saturday Evcning Post többmillió pr dányban jelenik meg. Dana Búméit regénye, a Shopworn Anget félmillió­val emelte a példányszámot. A regényt filmre vitték, Margaret Sullavan ját­szotta a főszerepet. Magyar címe: Asszonyszrszély, Taljána Menotti az Operában Tatjána Menotti, a milánói Scala világhírű művésznője a jövő héten két estén lesz vendége az Opera- háznak. Csütörtökön a Travialál énekli, partnere Pataky Kálmán Vasárnap este a Szevillai borbély női főszerepében lép fel Menotti és partnere ugyancsak Pataky Kálmán lesz. Albert Ferenc hangversenye Bánhidán Albert Ferenc, az európai hírű hegedűművész, aki a föméltóságú asszony és Imrédy Béláné „Magyar a magyaréri" akciójában művésze­tével tevékenyen résztvett, országos hegedühangversenyei során legutóbb Bánhidára látogatott el. ahol négy ünnepi hangversenyt adott. A fiatal művésznek igen nagy sikere volt. A mintegy Izéit zérót száz pengő be­vétett a vezetőség már részben el­juttatta rendeltetési helyére. Lengyel-magyar hangverseny Varsóban A Művészetbarátok Varsói Egyesületi nagyszabású lengyel—magyar hangver senyt rendezett, amelyen Hóry András varsói magyar követte! az élén, a kö­vetség tel:es tisztikara megjelent. A magva- vendégeket Szgmanski taná­csos üdvözölte, ma'jd megkezdődött a hansversenv, amelynek szereplői ma­gyar vonatkozású lengyel műveket ad­tak elő Stella Olqierd a magyar zené ről tartott rövid előadást, majd Ogil biankó Mária Znleskn Hedvig zongo­rán, Nína Stokowska hegedűn játszott Bárd”-Prinsemcister Ilona és Ma deyskn Krisztina operaénekesnő. Bulat- Mironivicz Mihály és Lubkowski Sza- niszló énekes szerepeltek még nagy sikerrel a műsoron. \ jövő hét vasárnapján lesz a Felvidéki Maiiné Hírt adott a Magyar Nemzet szín­házi rovata arról, hogy a magán- sz'nházak részint a Horthy Miklós repülőalap, részint a Magyar a ma­gyarért akció javára a Vgszinház- ban együttes matinét rendeznek. A magánszínházakban külön külön folynak a próbák a matiné egyes számaiból. A Vígszínház együttese Herczeg Ferenc Ocskay brigadéros mert a MAGYAR NEMZET „Pontos előfizetői-akciója a karácsonyi ajándékozás minden gondjától és költ­ségétől megszabadítja! Bővebb felvilágosítások lapunk e hó 27-1, vasárnapi számában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék