Magyar Nemzet, 1945. május (1. évfolyam, 1-24. szám)

1945-05-06 / 5. szám

Fokozatosan kicserélik a papírpénzt — levonás nélkül A legutóbbi minisztertanács hozzájárult Vásáry István pénz­ügyminiszternek ahhoz a javasla­tához, hogy a forgalomban levő bankjegyeket május 9-től kezdő­dően fokozatosan bevonják és azok helyett új bankjegyeket bo­csátanak ki. A kormánynak ez az elhatározása nagy megelége­dést kelt pénzügyi körökben és a közönség között is. Ezzel az in­tézkedéssel vége kell hogy sza­kadjon annak a lelkiismeretlen üzérkedésnek, amelyet egyes spe­kulánsok folytattak. A kormány ugyanis valamennyi forgalomban levő bankjegyet kicseréli, tekintet nélkül annak címletére. Megszűnik tehát az az alaptalan és mester­ségesen keltett húzódozó®, amely- lyel az ezresekkel szemben visel­tettek s így önmagától lehetet­lenné válik az ezerpengősök fel­váltásával kapcsolatosan lelki­ismeretlenül és törvényellenesen létesített haszon. • A Magyar Nemzeti Bank új, 1945 április 5-ikévol keltezett 100 pengős címletű új bankjegyet bocsát ki legelőbb. Ezt rövidesen az egyéb címletnek is követik. A Nemzeti Bank, értesülésünk szerint, 1945 június 1-i kezdettel már valamennyi forgalomban lévő bankjegyét bevonja, illetőleg új kibocsátásúra cseréli be. Az átcserélés, az Ideiglenes Nemzeti Kormány ^döntése alapján min­den levonás nélkül, tehát névér­téken történik és egyelőre a bank fővárosi főintézoténok pénztárai­nál. A vidéki fiókok a beváltást amelynek határidejét még nem állapították meg. csak későbben kezdik el. Pannonhalmán és Szentgotthárdon megtalálták a Szépművészeti Múzeum elrabolt képeit Köztudomású, hogy a Szép­művészeti Múzeum iegértékcsebb képeit Csánku Ucnes igazgató december elején olszállíttatta Budapestről a Dunántúlra. A pótolhatatlan műkincsek sorsá­ról mostanáig semmit sem tud­tak Budapesten, művészeti éle­tünk vezetőköreiben attól tar­tottak, hogy számolnunk kell a rendkívüli értékek végleges elvesztésével. Most azután várat­Í anul kedvező hír érkezett a Dunántúlról: az elrabolt műkin­csek egyrészét Pannonhalmán, másik részét vedig Szentgott- hárd közelében megtalálták. A Magyar. Nemzet értesülése szerint Pannonhalmán Csánky Dénes helyezte el a képek eevré- szét az apátságban, kirakodás közben azután Csánky Dénes he­vesen összeszólalkozott az apát­ság vezetőivel, aminek következ­tében hirtelen félbeszakította a kirakodást és elutazott Pannon­halmáról. de magával vitt esv vasúti kocsiban 70—80 igen nagy­értékű képet. Ugylátszik. ezeket a képeket Németországba akarta szállítani, Szentgotthárdon azon­ban a kocsit eddig ismeretlen okból lekapcsolták a vonatról. Ezt a vagont most megtalálták, a képek hír szerint jó állapotban megmaradtak benne. A Szépművészeti Múzeum ve­zetője, Oroszlán Zoltán, a legrö­videbb időn belül a Dunántúlra utazik, hogy a műkincseket mi­előbb visszaszállítássá Buda­pestre. A Népgondozó Hivatal felállítása, az adó- mentesség minimumának felemelése és más fontos kérdések a minisztertanács előtt A kormány tagjai péntek dél­után 9 órakor Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök- elnöklésével minisztertanácsot tartottak. Ba­logh István miniszterelnökségi államtitkár előterjesztése aiap­Í án az elhagyott javak kormány- liztosává dr. Legéndi Rudolfot nevezi ki a miniszterelnök. Aba- új-Torna megye főispánjává pártközi megegyezés alapján Szekeres János, a szociáldemok­rata párt jelöltje kerül kineve­zésre. Gyöngyösi János külügy­miniszter a fegyverszüneti felté­telek teljesítésének kérdéséről tá­jékoztatta a minisztertanácsot. Erdei Ferenc belügyminiszter előterjesztése alapján elhatá­rozta a kormány, hogy a mene­kültek és hazatérők ellátására Névgondozó Hivatalt állít fel sa hivatal élére Antal József mi­niszteri tanácsos kerül. Tudomá­sul vette a minisztertanács Vö­rös János honvédelmi miniszter­nek azt a bejelentését, hogy a Légoltalmi Ligát feloszlatta és minden vagyonát a Nemzeti Se­gélynek juttatja, A továbbiak során a minisz­tertanács a fővárosi tisztviselők fizetésrendezése kérdésében úgy határozott, hogy a fővárosi tiszt­Miiül US Hl i/oií sücüísr es Hausnüz szászát polgári as eyyenruüa szaüúsága megnyílt !¥., Ssni:r8?weiss u. 10. atoll OLD ENQLAND LÍT A S Y nőidivatszalon újból mggnmitL IV., PsíSfi Sáirfor u. 14, félem. iMagnyiit Ü8Ü Büfia Brill I VII!. József krt. 37-39 Ivott Sps'aiich) Kis Elemér aaü Síis fiamig VÖRÖS ANCI előadómüvésznő B Tánc: délután léi 4 fél 8-ig E M E L K G KONYHAI viselők és alkalmazottak ugyan­olyan mérvű fizetésjavításban részesülnek, mint az állami al­kalmazottak, még pedig vissza­menőleg április 1-i hatállyal. A kérdés végleges rendezésére az Országos Gazdasági Tanácstól kér a kormány javaslatot Elfogadta a minisztertanács Vásáry István pénzügyminisz­ternek az állami hiteligényeknek a Magyar Nemzeti Banktól való közvetlen kelégítése tárgyában előterjesztett javaslatát Elhatá­rozta a minisztertanács, hogy Spitzer István nyug. pénzügyi titkárt, akit a Tanácsköztársa­ság alatt tanúsított viselkedése miatt állásától fegyelmi úton el­bocsátottak. — rehabilitációként állásába visszahelyezzék. A pénz­ügyminiszter előterjesztése alap­ján a kereseti adómentesség mi­nimumát évi 960 pengőről 4800 pengőre, az alkalmazottak jöve­delmi adómentességét pedig évi 8600 pengőről 12.000 pengőre emelték fel. Az adóból befolyó jövedelem 70 százaléka az álla­mot. 30 százaléka az önkormány­zatokat illeti meg. Tudomásul vette a minisztertan áes Valen­tint/ Ágoston igazságügy-minisz­ternek azt a bejelentését, hogy a Nénbíróság tagjai vidéken 40. a fővárosban 50 pengő napidíjban részesülnek. Takács Ferenc inarügvl mi­niszter a jóvátétellel kapcsolat­ban tett előterjesztést. Faraghó Gábor közellátási minlszte- a Vörös Hadsereg ellátási költsé­geinek fedezésére hitelt kért. Méy íföuEger zongorázik a ma nyíló „BLACK AND WHITE" barpressóban VII., Madách Imre tér 1. (Madách Színházzal szemben) íeain fiflUBOB Iésjm ||V. Csák Ferenc-u. 17 Szövet, selyem, textil, bélésáru nagyban-kicslnyben iimét vevői és szállítói rendelkezésére áll. j Vétel, eladás, bizomány. Íj j rendelet készül az egyetemi tanárok igazoltatására Teleki Géza gróf kultuszmi­niszter javaslata ailapján a leg­utóbbi minisztertanács elhatá­rozta, hogy az egyetemi tanárok igazoltatását ideiglenesen fel­függeszti és utasította az igaz­ságügyminisztert, hogy a kul­tuszminiszterrel egyetértőén ide- vonatkozóan külön rendeletet dolgozzon ki. Erdei Ferenc nyitja nteg a Társadalomtudományi Társaság előadás- sorozatát A Társadalomtudományi Tár­saság májusban megkezdi az előadásait. Ebben az idényben három időszerű tárgykör kerül megvitatásra. A demokrácia idő. szerű problémái. A németség szellemi és politikai nyomása a magyar közéletre. A beteg néo- lclek meggyóirvítása. Az első előadást május 9-én Erdei Ferenc belügyminiszter tartja a magyar agrár demokrácia fejlődési lehe­tőségeiről. Ezt az előadást Csécsy Imre fogja bevezetni, aki bevezetőjében a Társadalomtudo­mányi Társaság célkitűzéseit is ismerteti. A következő előadások május I6-án Gyömrei Sándor: Tudományos gondolkodásunk el- korcsosodása a német hatás alatt. Máius 23-án: Német áíium a magyar politikában. Május 30-án Kassák Lajos és Hermann Imre: A néplélek^ betegségei. Az előadások a Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében lesznek délután 4 órakor. Vendégeket szívesen látnak. Belépődíj nincs. Reök Iván sehéssfőorvos előadása a kisgazdapártban A kisgazdapárt oirvoscsoportjá- ban pénteken délben dr. Ileök Iván, a kisgazdapárt orovseso­S ' 'ának elnöke tartott előadást. Iván előadásában hangsú­lyozta, hogy a reakció tette tönkre a magyar orvostudo­mányt. Magyar egyetemi taná­rok, vezető orvosok, bár meg vol­tak győződve a fajelmélet hazug­ságáról, ezt pozícióik miatt ma­gukévá tették. Az orvos n® poli­tizáljon. Az orvos ne legyen hi­vatalnok. Meg kell szabadulnunk az Oirvoskamara emlékeitől is, amely az orvosi karunk semmi jót nem hozott, Reök Iván elő­adásához a jelenlevő többi pár­tok orvoskiküldöttei is hozzászól­tak s nagy elismeréssel nyilat­koztak arról a programról, ame­lyet dr. Reök Iván az orvostár­sadalom új felépítésére javasolt. ZOMÁNCOZOTT éSZTBLTÖZHELYEK Szerszámok és háztartási oikfkek nagyban és kicsinyben. Üzletház, Dohány-utca 57. LAmmmM stopper ered. ,.CARY‘‘ svájci gyártm. VADÁSZ MIKLÓS Vilmos csásxár-út 21 PerzsaszinvEgst vesz és elad Ungár szőnyegüzlet, Király-u. 14. W raktár kan WC készítő icce kátéra univers.vl iroda- és műbütorgyár VII., Wesselényi-utca 8. Portálokat azonnal Készítünk, helyreállítunk, Házasság: Ezúton keresek legjobb társa­ságból, vallást tartó, gyermekte­len, átlagon felüli, magas művelt­ségű, szerény, elismerten csinos, fess, 30 körüli zsidó úriasszonyt, ki elszegényedett és most ma­radt egyedül. Legszigorúbb titok­tartás. Kimerítő levelek _ „Kül­földi nagyiparos" jeligére. Platschek férfiruha-háza és üriszabósága újból megnyílt Uj címe: IV., Károly-kOrút 22 (Röser-bazár) fOGl AR BÉLYEG Virwhli-utea 6, Vitel, eladás 9-tíl jt-Jg, Akik későn és mégis korán haltak meg Dufour svájci tábornok, Napó­leon katonája s a genfi konven­ció értelmi szerzője írta, hogy nagy hibát követtek el a szövet­ségesek, amikor Napóleont szám­űzték, ahelyett, hogy a történe­lem ítélőszéke elé állították volna s ott nemzetközi historikusok előtt, alvezérei, miniszterei, ellen­felei kérdéseinek, szembesítések­nek, dokumentumok fejére olvasá­sának kereszttüzében tisztázták volna, hogy mit miért cselekedett, mi miért és hogyan történt. Ugyanezt mulasztotta el az antant Jackson amerikai tőrténetbúvár szerint, amikor nem pergette le a múlt világháború után az ok­nyomozó világhistória e hatalmas filmjét. Sajnos, ez a soha vissza nem térő alkalom megint elsza­ladt. Államférfiak, jogtudósok, publicisták nyilatkozatai alapján ugyanis jogosan remélhettük, hogyha Hitler és Mussolini élet­ben marad: a háborús bűnösség monstre-pörében most először vált volna eleven valósággá a törté­nelem ítélőszékének eddigi üres szólama. A két sztár azonban le­tűnt a színpadról, hisztriók he­lyett hát csak másodrendű szerep- osztásról lehet szó. Így Hitler és Mussolini bár későn haltak meg, korán haltak meg mégis. Későn haltak meg, mert ha — mondjuk csak a tavalyi német tábornoki puccs Hitler elleni merénylete si­kerül — katonák százezrei ma­radnak életben, megrövidül pol­gárok millióinak szenvedése. Sokaktól hallom, hogy igazság- érzetüket nem elégíti ki Hitler és Mussolini e gyors halála. Hiszen a halál elkerülhetetlen, utoléri a o jó embereket is. A népek jog­érzete, ha nagy sérelmet szenved, igazságszolgáltatást keres már itt a földön is. Ezért hitte teljesen alaptalanul a gondviselés kezét kereső magyar lélek, hogy mikor Haynaut halála után felboncolták s az orvos vésővel felpattantotta a felfűrészelt koponya födelét borzadva látta, hogy az agyvelo még lüktetett, vagyis Haynau élt és szenvedte a viviszekció kínjait, Minden bizonnyal kára az ok* nyomozó történelemnek, hogy nenj lehet nemzetközi történettudósok s jogászok ítélőszéke elé állítani Hitlert és Mussolinit. Nem kérdez* hetik ki őket, nem cáfolhatják meg perrendszerűen aksziómaként hirdetett hazugságaikat, nem lmz* hatják zavarba őket keresztkérdé­sekkel. Nem tárul a világ elé az a rengeteg ellentmondás, amibe belekeveredtek volna. Elmaradnak azok az egészen bizonyos drámai jelenetek, amikor egymás szemére lobbantotta volna a két vezér egymás bűneit, hazugságait, hi­báit, amikor egymást hazudtolták, vádolták volna a Bálványok s azok az alvezérek, tábornokok, akik a Bálvány eleven szobra alá valamikor egymást taszigá’ra cipelték a talpazat mázsányi kő­kockáit. S minket élénken érde­kelt volna, amikor kiderül, hogy miként játszották ki egymás ellen Magyarországot nácisított szom­szédaival s hogy mi volt igazi céljuk Magyarországgal. A titkos levéltárak anyaga, a történelmi munkák, emlékiratok éppen úgy nem pótolják a kontra- diktórius módszer megvilágító és ténymegállapító értékét, mint az igazságszolgáltatásban az írásbeli pervitel a szóbeli fötárgyalást, nem is szólva arról, hogy milyen hatása lett volna a tömegekre, ha szinte a rivalda fényében vetkez­nek pőrére e gigantikus színjáték fő- és mellékszereplői, úgy véde­keznek, mint a közönséges bün­tettek vádlottjai s egymást mar­ják, mint a kelepcébe szorított vadállatok. Nagy tanulmánytól estek el a pszichológusok is. In­kább talán a pszichiáterek. S nem utolsó sorban az elmeorvosok. j Kún Andor ! Május 15-től csak külön igazolvánnyal lehet utazni A' Magyar Távirati Iroda jó­ién ti: A kereskedelem- és közleke­désügyi miniszter a személy­szállító vonatok^ túlzsúfoltságá­nak megszüntetése végett az államvasuti üzletszabályzattól május 15-én 0 órától kezdődően eltéréseiket engedélyezett. Az új rend a személy­es vegyesvonaiokon 1. A személy- és vegyesvonato­kon — az alább felsőre lan dók kivételével — csak azok utazhat­nak, akik az érvényes menet­jegyen felül egyszeri utazásra kiállított külön utazási igazol­vánnyal rendelkeznek. Az igazol­ványokat Budapesten és egyéb helyen, ahol rendőri hatóság van, az illetékes rendőrhatóság, egyéb helyeken a községi elöl­járóság állítja ki. Utazási igazolvány megstzer- zéso alól mentesülnek: a) az ideiglenes nemzetgyűlés tagjai; b) érvényes behívójeggyel, le­szerelési vagy szabadságos iga­zolvánnyal rendelkező katonák; c) bírói vagy hatósági idézéssel lakóhelyükről a tárgyalás he­lyére és visszautazó egyének; d) minisztériumokban és köz­hivatalokban szolgálatot teljesítő alkalmazottak, ha azok szolgá­lati utazásának szüksé&ssségét felettes hivataluk főnekvsége a beutazandó útvonal megjelölésé­vel — bélyegzőjével ellátva — igazolja; e) magánvállalatok al­kalmazottai, ha nz utazás közér­dekű voltát a vállalat, gyár, üzem sth., a beutazandó útvonal meg­jelölésével ellátva igazolja és ezt az igazolványt az illetékes rend­őri vagy közigazgatási hatóság igazolja; f) az ideiglenes nem­zeti kormányban képviselt politi­kai pártok, valamint a szakszer­vezetek hivatalos kiküldöttei, ha azoknak a pártvezetőség vagy a Szakszervezeti Tanács bélyegző­vel ellátott úti rend el etet ad. Kik alazhalnak niunLásvonatuktin ? 2. A munkásvonaton utazás­ra jogosultak az előző 1. a)—d) pontban felsoroltak, b) a munka­helyükön kívül lakó munkavál­lalók, akiknek félárú, mérsékelt árú vagy kedvezményes árú havi bérletjegyük, tanuló- vagy mun­kás hetijegyük, köztisztviselői menetjegyfüzetük, vagy vasúti alkalmazottak részére kiállított állandó utazási igazolváűyiik van, b) önálló iparosok vagy ke* resiedők, akik hatóságilag iga* zoljáik, hogy műhelyük, üzletük, vállalatuk lakóhelyükkel nem azonos községben van. Az ismertetett feltételeik be­tanítását a vonatokon karhatalom ie ellenőrzi. Azokat, akik utazá­suk jogos voltát igazolni nem tudják, az utazásból a legköze­lebbi állomáson ki kell zárni; az ilyen utas a díjszabásszerű ősz- szeg háromszorosát tartozik meg­fizetni. Az utazási igazolványt a ki­indulási állomás jegypénztárával le kell bélyegeztetni. A rendőri, illetve közigazga­tási hatóság magánszemélyek részére utazási igazolványt csak abban az esetben állít ki valaki­nek, ha az illető a) munkába, állás céljából utazik; b) a ható­sági orvosi bizonyítvánnyal iga­zolt betegsége miatt kénytelen utazni (életveszélyes betegség esetén magánorvos igazolása is elégséges); c) eredetileg volj lakóhelyére kíván visszaköltözni, vagy az átköltözést más komoly ok támogatja; d) az utazás mezőgazdasági, termelési, ipari, kereskedelmi, közellátási vagy munkaügyi szempontból köz­érdekű. Az utazási igazolványok min­denkor csak kellő személyaze-nős- sági igazolvány felmutatása mel­lett érvényesek. A Magyar Film alkalmazottak Szakszerve­zete a moziszakosztály felállítása céljából fel­kér minden mozi-üzemvezetőt, üzemvezető- helyettest, pénztárosnot és jegyszedőt, hogy f. hó 11-én reggel 8 órakor a szakszervezet­ben (VII., Erzsébet-körút 9/11, IV.) alatt megjelenni szíveskedjenek. CSEREKLYEI IMRE fogtechnikai laboratórium fogsorok, hidak, palapont műn* kák pontos készítője VI. Teréz-krt 21, félem. 4. Romarneiyisessi miié Nádor-utca környékén azonnalra. Válaszokat Expressz hirdetőbe, Andrássy-út 9. Vay Andrásék szomorú szívvel jelentik, hegy hűséges munkatársuk, Fáy József elhunyt. Temetése május 5-én, d. u. 2-kor lesz a Far­kasréti temető halottas- házából.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék