Magyar Nemzet, 1945. május (1. évfolyam, 1-24. szám)

1945-05-06 / 5. szám

JLunszery Gyula: Mussolini tragédiája j Nem szokásunk Aesopus sza­karaként döglött oroszlánokba .Sugdosni, pláne mikor már nyil­vánvaló, hogy az oroszlán nem /*s oroszlán, hanem csak orosz- tánbőrbe bujtatott közönséges, gyarló emberi halandó. S ezért ne botránkozzanak meg azon, ha (tajtékzó gyűlölet helyett a hu- xfyös tárgyilagosság hangján iparkodunk megemlékezni Mus­solini tragédiájáról. így talán hiteltérdemlőbb lesz a Duce sőr­ééből levonható örökérvényű történelmi tanulság■ Kellő időbeli távlat híján lelki­ismeretlenség _ lenne vállalkozni Mussolini végleges portréja megfestésére- Ehelyütt tehát csak politikai hibáinak, tévedé­seinek, bűneinek — s így tragé­diájának — legfőbb eredő forrá­sára óhajtunk rámutatni: nép­vezérséget vállalt, anélkül, hogy ismerte volna saját névét. Illető­leg abban a téves hitben élt, hogy egy nép karakterét máról holnapra meg lehet vál­toztatni, hogy az olaszt vissza lehet formálni latinná, ö Caesar­nak képzelte magát s az effajta képzelgés nem is jelent túlságos bajt mindaddig, míg zárt falak közé szorul; végzetessé válik azonban akkor, ha a patologi­kus, paranoiás megalománia megszállottjának alkalma nyílik egyéni nagyzási hóbortját egy nagy lélekszámú népre is rá­kényszeríteni. Az olaszság a latinság egyenes folytatása, Olaszország a római impérium eszme-komplexusának örököse. Ez a téveszme kísérte végig Mussolini helső és külső politikáját. Belülről egy olyan rendszert akart népére ráerőszakolni, amely jellemével merőben ellen­kezett. A teátrális külsőségekben, felvonulásokban, diktátort pó­zokban s egyéh csinnadrattában nem is volt semmi hiba, csak a lényeg volt elhibázott: a militáris, mas- culin, kollektív diktatúrában fe­gyelmező fasiszta-rendszer se­hogy sem illett a művészi, nőies, egyénien szabados olasz népre. Hiszen az olaszsághoz nem a ke­ménység, a harciasság, a heroíz- mus és fegyelmezettség képzetei fűződnek, hanem elsősorban a művészeté s mindaz, ami erntek emberi járuléka: bizonyos lágy­ság, kedves bohémség, szabadon csapongó egyéniség s valami szeretetreméltó, bájos könnyel­műség. S ezen változtatni nem lehet. Ahogy a megtelepedett, földhöz kötött magyarságot nem lehetne már visszakényszerítení régi, nyereg alatt húst puhító szteppe- nomád életformájába, épp úgy az olaszság is minduntalan ki­csordult az ősi római birodalmi formákat kopírozó merev fa­siszta keretekből. Hiába pingáltatott fel a Duce minden ház falára — még a sze­relmesek poétikus Capri-szigetén is — nagyhangú, frázisos, hős­ködő jelmondatokat, mikor a kissé megvakart vakolat alól mindjárt előkandikált egy-egy finom vonalú freskó. S milyen groteszkül hatott „veszedelmes életmódiról hallani mondjuk egy velencei gondolán, mikor az ember anda!sását leg­feljebb csak égy veszedelem kép­zete zavarta: nehogy belefordul­junk véletlenül a kanális kevéssé tiszta vízébe. „Oredere, obbedire combat- tere“ — hinni, engedelmeskedni, harcolni; vivere pericoloso- mente“ — veszedelmesen élni. Szőnyegek mosása, portalanítása, megóvása ismét Magvar VacBum Cieanerifél Budapest, V„ Visegrádi-utca 62, Felkérem mindazokat, akik a pestvidéki tör- rényszéken német fogságban (Gestapo) 1944 au g. 25-től nov. 5-ig 323—330-as cellákban együtt voltak sógorommal, Ili 111 ínirvinykereskcdóvel, vagy együtt deportálták íket, adjanak életjelt ík. vagy családtagjaik, átok, akik ’ inár visszajöttek. Sógorom meg­találása esetén jutalomban részesülnek. Levelet, fagy személyesen Braun Géza, V, Visegrády­i nif* 28/fci Szép-szép, csak ne zenélnének ezek a kemény jelentésű szavak olyan andalítóan lágy muzsiká­val, mely rácáfol komor tartal­mukra, értelmükre. Igen, igen, vájtabb fülűek számára, akiknek nemcsak a nyers logikai tartalom megértéséhez van érzékük, ha­nem a nyelv zenéjén, keresztül meg tudják érezni a nép karak­terét is, nyilvánvaló, hogy az olasz leány nyelve a latin apa­nyelvnek . Csak egyetlen példát említünk: a plumbumból olasz­ban viombo lesz. Míg a komor latin szó az ólom súlyosságát és fakó szürkeségét érzékelteti, az olasz inkább az olvadékonyságot és az oxidációtól megtisztított fémes ragyogást... Mussolini mindezt nem érezte. S ez önmagában véve nem is lenne hiba. Csakhogy akkor ne akarjon lenni tribunus, azaz nép­vezér. Kómái impsriumos téveszméje kergette Mussolinit végzetes kül­politikai kalandokba: beleavat- kozott a spanyol polgárhábo­rúba, meghódította (de milyen nehezen!) Abesszíniát, (s vala­mivel könnyebben) Albániát, nem valami dícsteljes harcot kezdett Görögországgal, szövet­ségre lépett a hitleri Németor­szággal és hátba támadta Fran­ciaországot s háborúba kevere­dett az angolszászokkal. — Mert azt hitte, hogy neki mindenhez köze van, hiszen Spanyolország — Hispánia, Abesszínia — Aeti- opia, Görögország — Graecia, Németország — Germánia, Fran­ciaország — Gallia, Angolország — Britannia. És Amerika — az Ultim a Tule. Az újonnan alakult osztrák köztársaságnak élére Renner Károly került kancellárnak. Ken­nel- Károlyt igen sok kapcsolat fűzi Magyarországhoz, magya­rul is beszél és régi magyar te­rületen. Sopronkertesen szüle­tett. Fiatal korában mint az osztrák parlament könyvtárosa igen jelentős tudományos tevé­kenységet fejtett ki és közírói munkái közül különösen azok a könyvek nagyon jelentősek, me­lyekben az egykori Habsburg- monarchia federációs átszervezé­sével foglalkozott. Renner Ká­roly különösen Jászt Oszkárral, Szende Pállal és Kunfi Zsig- monddal volt igen meghitt vi­szonyban. Emlékezetes, hogy milyen készségesen járt Magyar- ország kezére akkor, amikor Szende Pál, a Károlyi-kormány pénzügyminisztere Bécsben járt bizonyos osztrák-magyar közös ügyből származó kérdések lebo­nyolítására. Renner Károly ek­kor Ausztria kancellárja volt s minden nyilatkozatával és tetté­vel arra törekedett, hogy az ak­kori fiatal magyar demokrácia és az osztrák népköztársaság kö­zött a legjobb viszonyt teremtse meg. Később, kancellár korában, a Bécs’oe menekült magyar emigrációt a legnagyobb szívé; lyességgel fogadta és lehetővé tette számukra a Bécsben való tartózkodást. Emlékezetes Renner Károly pá­rizsi látogatása, amikor 1920 te­lén a legyőzött államok állam- férfiai közül elsőnek tehetett lá­togatást Clemenceau akkori mi­niszterelnöknél, akinél Ausztria részére anyagi támogatást szer­zett. Renner az osztrák szociál­demokrata párt úgynevezett mérsékelt szárnyához tartozott. Mint szocialista politikus szem­ben állt az Ottó Bauer által kép­viselt baloldali szocialista moz­Kagy szövőgyár Keres különféle szövőfenalakat kisebb-nagyobb tételekben. Aján­latokat kérjük „Gyors bonyolí­tás" jeligén a főkiadóba. Árusítás 9—8 óráig. VIII., Baross-utca 34. BOKRÉTA ruhafestéket vásároljon kereskedőjénél Nem vette tudomásul azt az egyszerű igazságot, hogy a vi­lágtörténelmet nem lehet vissza­fordítani s jobban tenné, ha nyolcmi'lliós hadsereg helyett szervezne, mondjuk, egy gran­diózus énekkart. Valamennyi külpolitikai téve­dése közül legvég-zetesebb volt a német barátság. Megint nem szá­molt az olasz néplélekkel s népe ezeréves történelmi hagyomá­nyaival. Nem törődött azzal, hogy az olasz nép lelkében és emlékezetében a németek nem mint „barátok" — amiéi — ha­nem mint „tede8chi maledetti" élnek. A guelfek és ghibellinek küzdelmeit, a német zsoldos had­seregek ismételt Itália garázdál­kodásait, Haynan bresciai vé­rengzését, az évezredes olasz-né­met ellenségeskedést épp úgy nem lehet a nép emlékezetéből kitörölni, mint ahogy mi ma­gyarok nem felejthetjük el soha Augsburgot, Ménfőt, Eperjest, Majtényt, Világost. S így Mussolini bukásának ta­lán legfontosabb történelmi ta­nulsága: előbb-utóbb csődöt mond minden olyan átmeneti­leg talán kedvezőnek is látszó külpolitika, melynek nincsenek . néplélektani gyökerei. A tragédia beteljesedett- Mus­solinit kivégezték saját honfi­társai. Aki veszedelmesen él, ve­szedelmesen hal meg. Sajnos, életével milliókat sodort végve­szedelembe. S » megmaradtak már végképpen kiábrándultak a sokat emlegetett „hősi életszem­léletből." S olyan prófétára vágynak, aki nem veszedelmes, hanem nyugodt, békés, derűs, munkás életet hirdet. galommal. Tulajdonképpen Edu- ard Bemstein revizionista szo­cializmusát vallotta és ezért a baloldali szocialista mozgalom részéről sok esetben támadások­ban volt része. Ezeket a támadá­sokat tudományos tárgyilagos­sággal fogadta és mindig mér­tékletes, higgadt formában vála­szolt támadói cikkeire. Renner Károly az 1934-es februári ese­mények után továbbra is Bécs­ben maradt, de a Dollfuss-rezsim. részéről üldöztetésben nem volt része. A náci-rezsim alatt több­ízben menekülnie kellett és bur­genlandi falvakban ütötte fel a tanyáját- Itt találkozott a szovjet felszabadító csapatokkal is s ezekkel vonnlt be Becsbe. Az osztrák kormányban különben helyet foglal dr. Gerő is, az osztrák futballszövetségnek egy­kori elnöke, áld szintén magyar­országi származású ember. Kör- ner tábornokot, Bécs polgármes­terét is számos baráti kapcsolat fűzi Budapesthez. Renner. Károly kancellárságát a magyar politikai közvélemény csak örömmel üdvözölheti, már azért is, mert a dunai kérdésnek egyik legkitűnőbb ismerője, aki ezenkívül a demokratikus Ma­gyarországnak kitűnő barátja és bizonyára mindent el fog kö­vetni, hogy ez a barátság Ausztria és Magyarország kö­zött elmélyüljön. A magyar köz­vélemény ezért nagy lelkesedés­sel üdvözli az új koalíciós osztrák kormány megalakulását, ahol a szociáldemokratákon és keresztényszocialistákon kívül ® kommunista pártnak is három kitűnő képviselője foglal helyet. K. d. Felkérem azokat a C önti-utca! foglyokat, akik 1944 szeptember 13. és november 7. között SZENES ANNA- val együtt voltak, keressenek fel V. Arany JAnos-u. 29, I. 3. alatt, délelőtt V»10—14 óra kozott, szombat és vasárnap kivételével. NassbÜcher Emil. Gyermekmérleg kölcsönzés RÓNAI LAJOS, Károly-körútő írógép Számológép vétel, eladás, csere Kovács A. és Társa V. N á d o r-u t c a 5 BGILIANST, aranyat legmayaeeM) Írom VOSZ UtEITHER és TítUBER Renner Károly az új osztrák kancellár — régi magyarbarát Tizenöt dekagramm cukrot kapunk — ismét szabad a zsemlyesütés Á közellátási kormánybiztos elrendelte, hogy a budapesti és pestkörnyéki májusi étkezési je­gyek 2. számú szelvényére szel­vényenként 15 dkg cukrot szol­gáltassanak ki. A kormánybiztos felhívja a közönség ügyeimét arra, hogy cukorjegyszelvényelt elsősorban a kiskereskedőiknél adja le. így a fölösleges sorbán- állást elkerülheti és a kiosztás zavartalanabb lesz. A közellátási kormányibiztos a budapesti 6ütőipartestület előter­jesztésére — mely szerint a pé­kek olcsóbbá tudják tenni a sza­bad kenyeret és megjavítják a kenyér minőségét és forgalmát — kísérletképpen hozzájárult ahhoz, hogy Nagy-Budapest terü­letén május 7-étől, hétfőtől kez­dődően a sütőiparosok finom lisztből készült, darabonként leg­alább 4 dekagramm súlyú zsem­lyét forgalomba hozhatnak. A finom lisztből készült egyéb ter­mékeknek forgalomba’uozata’át megtiltó korábbi rendelkezések továbbra is érvényben marad­nak. Elrendelte továbbá a kormány- biztos, hogy Nagy-Budapest te­rületén május 7-étől kezdődően a eiitőiparosok két kg-cn aluli kenyeret üzleti íorgalombahoza- tal céljából nem süthetnek, illetve két kilogrammon aluli ke­nyeret további intézkedésig for­galomba hozni tilos. Végül a kormánybiztos úgy intézkedett, hogy valamennyi kenyeret áru­sító üzletben — a vendéglátó ipa­rokat kivéve — mindaddig köte­lesek jegyre kenyeret kiszolgál­tatni. amíg az üzletben kenyér egyáltalán forgalomban van. Rendkívül mozgalmas az élet Kassán, Csehszlovákia ideiglenes fővárosában Kassa, április. A középeurópai államok közül Csehszlovákia egy része még mindig német megszállás alatt áll. A Benes vezetése alatt álló kormány ma Kassán ezékel. Az ideiglenes fővárosban valóban fővárosi élet folyik. Egyes mi­nisztériumok már be is rendez­kedtek, ami meglehetősen köny- nyen ment, mert a várost nas gyobb károk nem érték. A kor­mány székhelye a főposta épü­lete, amelyet a németek 1941. évi bombázása után helyreállítottak. Az ideiglenes csehszlovák kor­mány tagjai még nincsenek mind Kassán, egyelőre Fierlinger mi­niszterelnök, Nejedli közoktatás- ügyi miniszter és Kopeckx infor­mációs miniszter tartózkodik az ideiglenes csehszlovák főváros­ban. A kormány legtöbb tagja még Londonban van, kivéve Masaryk külügyminisztert, aki elutazott a sanfranciskói konfe­renciára. A diplomáciai élet is megkez­dődött már. Igen sok csehszlovák magas- rangú tisztet látni az utcán- A politikai élet is kialakult már az ideiglenes csehszlovák főváros; bán. Három csehszlovák nyelvű napilap jelenik meg: a Pravda a kommunisták, a Demokrat a a szociáldemokraták és a N<p- rodna Odbrana az összes pártok közÖ3 szócsöve. A kormányt te­vékenységében egyelőre csak az a cél vezeti, hogy a háborút mi­nél gyorsabban felszámolják, az­után térnek csak a belpolitikai kérdések megoldására. Külpolitikai téren Benes elnök moszkvai útjáról nagy reálpoli­tikai fegyvert hozott magával: a húszesztendős csehszlovák- szovjet szerződést. Kassán mű­ködik különben a csehszlovák külügyminisztérium ideiglenesen felállított politikai osztálya is. Benes elnököt politikai tevé­kenységében az a szempont ve­zeti, hogy az összes dunai álla­mokkal jóviszonyt tartson fenn és adott esetben már kézzelfog­ható bizonyítékot is nyújtott bé­kés szándékairól. Az elnököt Kassára elkísérte felesége, Han­na asszony is, Benes ideális há­zastársa. Az elnök naponta ti­zenöt órát dolgozik, állandóan fogadja a politikusokat, küldött­ségeket. katonákat, nagy ener­giával készül a régi Csehszlová­kia kiépítésére. Régi munkatár­sai mind vele vannak. A cseh­szlovákok londoni tartózkodásuk „SIHI“ SZIVATTYÚK, MOTOROK raktárról SOMMER és FEIN Katona Józseí-utca 3 „I imám7. Hirdető Vállalat hirdetéseket az összes lapok részére fel Tesz. KIRALY-U. íf. Gyümölcs | és más típusú ládát I minden mennyiségben j§ és méretben szállít Sj ládaiizem I és fakereskedés I IX., Lónual-ufca is. ii. 10 1 Ugyanott IX.. kap. 10"—200 m* «j száraz, lehetöle.; földszinti H rohiáríieíyíséíei heríseh $ 6Í során pontos feljegyzéseket ké­szítettek mindazokról, akik a né­metekkel paktálitak és fasiszta tevékenységet fejtettek ki. Ezért igen nagy örömet keltett az a hír, hogy Bécs mellett elfogták a Tiso-kormány számos tagját, valamint a szlovák kormány számos magasrangú funkcioná­riusát. Tito maga valamelyik német kolostorban bujt meg, de Kassán biztosra veszik, hogy kézrekerül a fasiszta elnök, aki­nek számot kell majd adnia tet­teiről. A. csehszlovák politikai közvélemény különben Frank K. H. csehszlovák protektort szeretné leginkább bíróság elé állítani, aki a vérengző Heyd- richnek volt méltó utóda, de ugyanilyen lelkesedéssel vennék tudomásul Moravecz ezredesnek, a Hacha-kormány tagjának ol- fogatását is- A csehszlovák köz­vélemény őt tartja Csehszlová­kia első számú ellenségének, aki a németeket, sőt a gyilkos Heyd- richet is mindenben kiszolgálta. A csehszlovák kormány most mindaddig Ka-ssán marad, amíg Prágába teheti át székhelyét. a—1. Kiktől raboltak el érték* tárgyakat a svábhegyi internálótáborban A főkapitányság bűnügyi osz­tálya felszámolja a svábhegyi nyilas internálótábor ügyeit is és ezekben az ügyekben máris jelentős nyomozás és letartózta­tás történt. Megállapították azt is. hogy nagyon sok értéket vet­tek el az internálótábor lakóitól, amik egyrésze szőrén-szálán el­tűnt. Most felhívja a főkapitány­ság Vigyázó Ferenc-utca 5. szám alatti Szafeő-csoport a közönsé­get, hogy akiktől bármilyen ér­téktárgyat vettek el április hó 15-ig, s ezeket nem kapták visz- sza, azok jelentkezzenek a detek- tívcsoportvezetőnél. Népbíróság elé níalíák Ziegler Vilmos sajtóelőadót A Magyar Nemzet jelentette, hogy a külügyminisztériumban megkezdődtek az igazoltatások. Pénteken többek között Ziegler Vilmos sajtóelőadó ügyét tár­gyalták, akit állásvesztésre ítél­tek és ügyét áttették a Nép bíró­sághoz. Ziegler a Sztójay-rezsim alatt vállalta a kolozsvári sajtó­irodái kirendeltség vezetését és ezt addig megtartotta, amíg a Vörös Hadsereg Kolozsvárt el nem foglalta. Az igazoló bizottság a követ­kező külügyminiszteri tisztvise­lőket igazolta: Barcsay Edit, Bokor Béla, Gondi Ferenc, Ká­dár Géza sajtóelőadókat. Ember Gyula miniszteri osztálytaná­csost, Kertész István, a külügy­minisztériumba beosztott tör­vényszéki bírót. Medgyesy László főkonzult, Molle Ferenc szakelő­adót, Nemestóthy Dénes titkárt, Marik Pál sajtóelőadót, br. Sza­lag Mária és Simon Lenke iroda­liszteket. Szondy Viktor osztály- főnököt, Takácsy Miklós fogal­mazógyakornokot. » „TERY“ női divatszalonját áthelyezte 5£éC5i*U&ca 8. Üzlethelyiség. l azonmunkát !s vállal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék