Magyar Nemzet, 1946. március (2. évfolyam, 48-72. szám)

1946-03-17 / 61. szám

tersor*** Itatta ktfagymteínstef1 fogadta Bede latrán magyar követet 33» angol rádió Jelentése m­ehit Bénin brit külügyminiszter Kbalígaiáson fogadta Bede Ist- ián meghatalmazott minisztert A* rendkívüli követet. Magyar- ország londoni képviselőjét. (MTT) á.% UNRRA magyaroreságl megbízottja valószínűleg vasárnap érkezik Budapestre A sewyorki rádió csütörtö­köm este közölte. hogy a* tlNRRA magyarországi mcgbi- fótija valószínűleg vasárnap ér­kezik Budapestre. (MTI) A kCzmimkaváiíság kiegészítése As ojjáépíiési miniszter a közmunkaváltság kiszámításá­nak alapjául szolgáló napszám- kór összegöt 1940. március Ifi­től 2Í0.0G0 pengőben állapítot­ta meg. A földbirtok-jövedelem Után a kataszteri tisztajövede­lem 8000-szeresét kell havonta fizetni, A napszámbér-emelésből keletkező küzmunkaváltság kü­lönbözeinek március 16—31-ig .esedékes részét március 20-ig kell a szokásos mádon lefi- tetrd. A „Kis Újság- öl Jelelő* szerkesztője drót Dcssewffg Gyula meg­vált a Kis Újság-tói. A kis- fizd&párt Bulla Antal tájékoz­tatásügyi minisztert bízta meg a lap felelős szerkesztői tiszti­tek ellátásával. Az igazságügymSniszter rendelettervezete az üzlethelyiségek bérletéről A felszabadulás után nagyon megnehezült az üzlethelyiségek bérletére, albérletére és igénybe­vételére vonatkozó jogszabá­lyokban való eligazodás. Ilyen körülmények közölt halasztha­tatlanná vált megfelelő éj rea- 6 ölet kibocsátása. A legköze­lebbi minisztertanácson fogja Kies István igazságügynwaiszter előterjeszteni a tervezetet. A rendelet mindenekelőtt ki­mondja, hogyha az üzlethelyi­séget albérletbe adják, az albér­leti díjat, éves szerződés esetén csak egy ér múlva, havi bérlet esetén pedig csak hat hónap múlva lehet emelni. Az emelés mértéke nem haladhatja meg a Sifers üzleti bevétel 5 százalé- lóit. Az , albérlő e.z üzlethelyisé- gat további abérleíhe nem ad­hatja. A tervezet előírja az üz­lethelyiségek igénybevételének módozatait. Külön rendelet sza­bályozza azt a kérdést, hogy a megsérült üzlethelyiséget rendbe­li Ózó ingatlantulajdonost milyen (feltételek mellett illeti meg a szabad bérbeadás joga. Towasend ezredes előadása Március IS-in hétfő d. *. 4 Érakor Col. Dallas S.Townsend, GSC, az Egyesült államok bá­torai missziójának helyettes ve­zetője tart előadást a Magyar- Amerikai Társaságban The Vivelopment cf the United States Constilutlon címmel. JVas-u. 2/c.) mrro­mmi mindem méretben rak t á r r ól Mara liszté V* NáíSor-ssiea 21 122-423' i Dúsan felszerelt, fonsalcass, exponált helyen festék-,Hiatszertár- üzlet eladó fc-lwaserer gr aranyért. „ Előnyt)* vé- tei‘* jeligére » kiadóba. FÉRJHEZ maradt, magsa, eainoa, II é?ea »ckahusoiMt olyan izr. árt Itó- ím, Sál berendezett műszaki és«iíte> íatCttSl vállalatba benűsfiicc. „Szíka^*- ‘*aB jel. Valaha* Bsfcsíj­kj Ssil3es*itf-síS CrySsegySst kűligjxiliiísxfer ti Isékcelekésaííé* Bmnkáfórál QyBnggBsl Jáno« külügymi­niszter csütörtökön fogadta a sajtó képviselőit, akik előtt a békeelő készítés eddigi eredmé­nyeiről a kővetkezőket mon­dotta: — A bíkeeiőkéazttás ügyiben magyar részről diplomáciai úton hónapok óta folynak az elő­munkálatok, az anyagot illetően pedig a kormány felkészülten várja a békeértekerietet A bé­keelőkészítéssel kapcsolatos kér­désekről szakszerű tanulmá­nyokkal tájékoztattuk a ssó- veíséges hatalmakat. Külön súlyt ' helyezünk a Szovjetünk kor­mányának tájékoztatására, mint­hogy meggyőződésünk szerint a Szovjetúniónak a keleteurópai kérdések rendezésénél kétségkí­vül döntő szava lesz. — Az alapvető probléma a határokon kívül élő mintegy hárommilliónyi magyar sorsa. Természetesen különböző vi­szonylatokban különböző mag­itól és alá kerül ez a kérdés aszerint, amint * magyar ki­sebbség sorsa czidőszerznt ki­elégítőnek, vagy a jövőben meg­nyugtatónak iáiszik. Mint már említettem, komoly szaktanul­mányokban tájékoztattuk a szö­vetségeseket a kérdés összes politikai, etnikai, gazdasági és geográfiai vonatkozásairól és ezekben a tájékoztatókban ki­fejezésre juttatjuk a magyar kormány elvi álláspontját. Az összes idevonatkozó kérdések szakszerű feldolgozása a kül­ügyminisztériumban készen áll, úgy hegy a magunk részéről minden tekintetben felkészül­tünk a béketárgyalásokra. Terve!* a fővárosi nagyüzemek pénzügyi helyzetének rendezésére Kővágó József polgármester felhívta a fővárosi üzemek ve­zetőit, nyújtsanak be javaslatot a vállalatok pénzügyi helyzeté­nek egyensúlyba hozatalára, mert a községi háztartás kép­telen tovább viselni az üzemek sokmilliárdos deficitjét. A há­rom nagyüzem — az Elektro­mos, Gáz és Vízművek — vala­mint a Beszkárt már ei is ké­szítette tervezetéi. Valamennyi előterjesztés meg­egyezik abban, hogy elsősorban a bevételek fokozásával kell módot keresni az egyensúly megteremtésére. A három nagy. üzemnél 8800 alkalmazott van, akik közül 2300 tisztviselő. Ha valamennyi tisztviselőt elbocsá­tanák, az üzemek összes kiadá­sának egytizenhatod részét ta­karítanák meg. Észszerű leépí­téssel az üzemi kiadásokban legfeljebb 1.5 százalékos meg­takarítás lesz elérhető. A három nagyüzemnél ez havi 15 milliár. dós csökkentést jelenthet. Egyedül járható át az üzemi racionalizálás. De ez az Elek­tromos Műveknél hatalmas in­vesztíciót igényelne. Ha rendel­kezésre is állana * szükséges óriási töke, az üzem mai pénz­ügyi helyzetében sem birná el az amortizáció terhét Beruhá­zásokra tehát csak akkor sza­bad gondolni, ha az árviszo­nyok 'közötti összefüggés hely­reáll és a bevételekből tőrleszt- hető hosszúlejáratú kölcsön ve­hető fel. Addig is a bevételek fokozására kell törekedni oly módon, hogy az áraraegység- árak a mindenkori szénszorzó- száznot kövessék. Minden napi kiesés az üzemnek 7—8 mil­liárd napi veszteséget okoz. A gázmüvek ugyancsak a termelés növelésével akarja el­sősorban rentábilissá tenni üze­mét. A gázkamrák növelésével és a koksztermelés emelésével. Minden áj gázkamra üzembe- hélvezésével napi 1 milliárddal csökken az üzem deficitje. Március Írtől az addigi 23 kamra helyett 30 van töltve, e hó végén pedig már 40, jú­nius végén pedig 59 kamra lesz üzemben. Ezzel nemcsak a gáz­szolgáltatás növekszik, hanem minden kamra bekapcsolása napi 7 tonna újabb kokszmeny- nyiséget is jelent Havonta 26 3il bevezetett, régi ivén- és porcelánilzíet átadd 2 saobis lerie* lakással, ír*- raktárral, vasy anélkül. JeSga: „Tiszá­éiért! B8g} kSziégk<uu a kiadóba. milliárdos megtakarítási érhet el a gázgyár. A bevétel fokozá­sának másik eszköze a mellék- termékek feldolgozása, de a be­rendezések felszerelése 25 mil­liárdos befektetést igényel. A gázgyár is szükségesnek tartja a szénárakhoz alkalmazkodó tarifa engedélyezését A Vízműveknél —> az üzem jellegénél fogva — csupán ru­galmasabb tarifarendszer segít­ségével oldható meg a deficit kérdése. Tervbevették alapdíjas tarifa bevezetését, amely mel­lett progresszíves emelkedő egységárakat léptetnének életbe. A BSzKRT deficitje * jelen­legi tarifa mellett havi 490 íjail- liárd. Ezt a ráfizetést minde­nekelőtt a viteldíjak megfelelő emelésével igyekszik a vállalat kiküszöbölni. A bevételek foko­zását a teljesítmény növelésé­vel is méretnék elérni. Hama­rosan napi 1200 kocsi lesz for­galomban, amelyek segítségé­vel valamennyi régi vonalat új­ból üzembe helyezik. Egyes n&gyforgahnű vonalakon né­gyes kocsikat fognak járatni. Ismét kísérletet tesznek a ket­tős kalsusrendszw visszaállítá­sára a potyautazás lehetetlenné tétele végett. A BSzKRT-cak e tervek keresztülvitelére pénz­ügyi bázisra van szüksége és ezért azt kéri, kössék valami­igen indexszámhoz a minden­kori tarkát. Gárdonyi Jenő A fösgellenségl Irént irárciasi ünnepe k magyar bányászok" és hadiárvált felsegélyezésére mű­soros márciusi ünnepséget ren­dezett a Magyar Nemzeti Füg­getlenségi Front VI. kerületi szervezete, amelyen Ortuiag Gyula nemzetgyűlési képviselő, a Magyar Központi Híradó el­nöke ünnepi beszédet mondott. Hangsúlyozta a szabadságharc történelmi jelentőségét és rá­mutatott, hogy a felszabadult demokratikus Magyarország­nak most már minden erejével meg kell tartania mind a 43-as márciuji, mind a leg­újabban kivívott és megszerzett vívmányokat. Aranyat, ezüstöt, brtllíütt legmagasabb áron vesz ns, Károm 22. a lívarfcaa Rendőrségi bírek Szombaton reggel a politikai rendészeti osztály detektívjei 14 háborús bűnöst hoztak Buda­pestre Szentgo íthárdról, ahol az angol hatóságok adták át őket a magyar igazságszolgáltatás­nak. Ezek Kovarci Emil, a to­tális mozgósítás hírhedt minisz­tere, Tárnádig-Nagy András volt igazságügymin! szter, dr. gróf Festetich Sándor repülő­őrnagy, nyilas képviselő, vitéz Ksdriczt István altábornagy, a II. hadtest parancsnoka. Fáklya István Ferenc repülőömagy, a repülő építési osztály volt ve­zetője, Belgámért József vezér­kari százados, a VII. tábori póíhadtest volt vezérkari főnö­ke, Szakvári Emil főhadnagy, Béki József hadnagy, Schöll Zoltán ezredes, es L hadtest parancsnoka, Laczkovlts Béla ezredes, Imre Géza csendőrszá­zados, Horváth Zoltán ezredes és Mátyás László csendőrszáza­dos. Valamennyinket az And- rássy-út 60-ba vitték. Bestiális gyilkosság ügyében Indított nyomozást a főkapi­tányság. Szombaton reggel 6 óra után néhány perccel a VIII. kerület Losonczi-utca 18. számú ház kapualjában újság­papírral letakarva 25 év körüli ápolt, fiatal nő elfürészelt felső­testét találták meg. A rendőr- orvos szerint a gyilkosság a holttest felfedezése elölt mint­egy hat órával történhetett, a testrészt hajnali negyed 6 és 6 óra között csempészhették a kapn alá. A holttest ketíémet- szését a rendőrorvos szerint szakértő, hentes vagy orvos vé­gezhette. Az áldozat középter­metű, kerekarcú, piszeorrú, geszíenyebarnahajú, Liacsipkés kombinát viselt. Akinek ha­sonló személyleírásű hozzátar­tozója eltűnt, jelentkezzék * Nádor-utca 12. II. 23. számú szobában, ahol a holttestről készült fényképeket megtekint­heti A főkapitányság gazdasági rendészeti osztály nyomozói Kun Sándor textilipari vá'ialat Korponal-utca 7. számú házban lévő pincéjében befalazva 30 milliárd pengő értékű textiliát talállak, azonkívül nagymeny. nyiségű élelmiszert és dohányt. Kun Sándor és fia, ifjabb Kun Sándor ellen megindította a nyomozást. Pénteken a Hegyaljai-ót 95. számú üres telken eddig még ismeretlen okból robbanás tör­tént, amelynek során négy já­rókelő megsebesült. A főkapitány a Pctőfi-híd megnyitásával kapcsolatban el­rendelte, hogy mindegyik hí­don a menetirány szerinti jobb­oldali gyalogjárón szabad a gyalogos közlekedés. Engedé­lyezte a kerékpározást a Kos­suth és Petőfi hidakon, a jár­műforgalom a Boráros-téri hí­don tilos. A Pelőfi-híU pesli hídfőjére a felhajtás csak a Mária Valéria-utca felől, a híd­ról való lehajtás pedig a Petőfi szobor jobbról való megkerü­lése mellett a Piarista utca há­nyában van megengedve. Lo- raskocsik és kézivontai ású ko­csik csak a Petőfi-hidat hasz­nálhatják a gépjárműveknél kö­zölt rend szerint. Balogli Isirán miniszterelnökségi államtitkár ise®zé*!e a magyarok egységáréi Szeged város közönsége nagy­szabású szabadságümnepet ren­dezett március 15-én. Az ünnepélyen elsőnek Ba­logh István miniszterelnökségi államtitkár szólalt fel és a többi között a következőket mondotta: — Nem ünnepi beszédet mon­dok. Nekem nem illik ünnepel­nem, hanem csak felvilágosí­tani, mindig csak tanítani, kü­lönösen ezekben a súlyos idők­ben, amikor a nagy tömege'*, a nagy közösség erre fokozottabb mértékben rászorul. Ha vidé­ken járok, olyan kérdéseket in­téznek hozzám, amelyek nem­esik meglepőek, hanem végtele­nül elszomorítóak is, olyan kérdéseket, amelyekből kiírzik valami tudatalatti félelem és bizonytalanság. Meg kell ma­gyaráznom ennek az okát és meg kell szüntetnem azt, hogy ezrek és százezrek úgy éljenek, ahogyan élniök nem kell és meg kell hogy növekedjék muúka- erejlik, bizalmuk, reménységük, mert minderre a demokratikus köztársasági Magyarországnak a felépítéséhez szükség van. — Mi történt az elmúlt he­tekben? Az előzmény két parla­menti felszólalás volt és né­hány kisgazdapárti képviselő­nek olyan parlamenti viselkedé­se, amely a legnagyobb mérték­ben meglepetést váltóit ki. Ezek a beszédek és néhány képviselő parlamenti viselkedése kettős visszahatást eredményeztek. — A reakció azt hitte, hogy el­érkezett az ő ideje és újra han­gosabban jelentkezett, azt hitte, hogy most már mindaz, ami henne szunnyadt, újra életro kelt és ficánkolni kezdett. Ter­mészetes, hogy a demokratikus pártok ezt nem tűrhették és kellő védelmi, sőt támadó állás­ba fejlődtek fel. így történt, hegy újságcikkekben, az utcán és tüntetésekben mindannyian elítéltük azt, ami a parlament­ben történt A párt pedig, amelyhez ezek tartoztak, thzta helyzetet kívánt teremteni és Nagy Ferenc miniszterelnök ki­jelentette: Akik e'kanyi-rodtck a független kisgazdapárt p o- gramjától akár belpolitikai té­ren. akár kü'po'itiksi orientá­ciójukban, azok távozzanak és hagyják el a pártot. ■—■ A demokratikus pártok ve­zetői eljöttek, ezt megtárgyal­ták. Én jelen voltam, amikor a munkáspártok vezetői kijelen­tették a miniszterelnöknek, hogy legteljesebb mértékben ki­elégíti a pártokat a Független Kisgazdapárt elnökségének ez a gesztusa és a jövőben azzal a bizalommal és együttérzéssel fogunk dolgozni, mint dolgoz­tunk az elmúlt másfél év alatt. — Mert csak ez az együttmű­ködés és kölcsönös bizalom tudja azokat az eredményeket biztosítani, amelyekkel ma már dicsekedhetünk és csak ez a koalíciós együttműködés tudja a jövőben elörevinni a demok­ratikus Magyarország sorsát, addig amíg teljesen felépül az ország lágy, hogy minden ma­gyar, minden dolgozó megtalál­IRÁTKOZZÉK BE Bír LAITOEÜ NORBERT ötnyelvű köles önköny vtárafía Budapest, VI., Antírássy-iít 58. s®. MINDEN ONT ÉRDEKLŐ KÖNYVET MEGTALÁL OLCSÓ ELŐFIZETÉSI D1J1 BEIRATKOZÁS BÁRMIKORI Az Ön találmányát Is értékesíti, kaszKosííí* m IPAKI SZABADALMAKAT ÉRTÉKESÍTŐ RT.. Bndanest. EL. Zsü-n. í D, e. 10-tól d. ■ S-i«. Tel.: 18Í-663. AUTÓVEZETŐI SK0L tARKAQ «remU?-. tetarantjra ét motorkerékpárra RMtoSÜTS. X KilSsPS^I hatóságiiig vizsgáztat. — Autószakkö uyvek TEL! S-l—C9S. MARÓS. GYALUS. IBZTERGÁLYOS ÉS STANCOLÓ bérmunkát vállalunk Szlknay Gerti, Cririák Béla Társa! LIBERTI GÉPGYÁR betéti társaság, XIV., Nagy Lajos idr. útja 157. Telefon: Zugló 141, Jifiyfö £ sí i VEGYI G ; AH TI IÁN YOK f Glpükrém, r«balestek, mopaatűzűszer, motA> | (paszta stb.) raht&rről állandóan kaphatók, g Kérjél Árajánlatot HORVÁTH GÉZA 1 MSgst&mpvst* VJI.„ JL á etiltér 2. ssscnft?. |] j* itt szabadságát és egyén? boldog életét. — Amíg ez az ellecállá* a. jelentkezett reakcióval szemben megnyilatkozik, különösen a vidéken. Ahová a pártvezetők rendelkezései pontosan nem jutnak el, olyan tettekre fa sor került, amelyek a budapestitől természetesen messze elütnek.. Meg kell mondanom, hogy mindaz, ami Budapesten tőr-, tént. becsületére válik « mun* káspárlok vezetőinek és tagjai- nak, mert ott minden megmoz­dulás és tüntetés fegyelmezett rendben történt és valóban ko­moly, érett, dícséretreméltő megmozdulás volt a munkás­pártok részéről. (Közbekiáltá­sok: Éljen a munkSsegység!)- Én is ezt mondom: Éljen a munkásegység és hozzáteszem. éljen a magyarok egysége, a pa­rasztság, a munkások és ez ér­telmiség egysége. Balogh István azzal fejezte be beszédét, hogy ahogyan Bu­dapesten a pártok vezetői ű maguk felelősségének tudatá­ban mindig megtalálták egymás baráti kezét, úgy vezessék a vi­déki szervezetek vezetői hely­beli pártszervezeteiket minde­nütt egymás mellett, egymással a hazáért, a szabad, független, demokratikus Magyarországért, fgy végezzék munkájukat és így biztosítsák az ország jövőjét. Az államtitkár nagy lelkese­déssel fogadott beszéde stás Kossá István nemzetgyűlési «i- elnők, a Szakszervezeti Tanács főtitkára mondott ünnepi be­szédét. Kifejtette, hogy ma, ami­kor a magyarság végre a de- mokraikus fejlődés útjára lé­pett, még fokozottabban kell értékelni azokat az eredménye­ket, amelyeket a márciusi Ifjú­ság elért. Azt hangoztatta, hogy ünneplés közben sem mehetünk el észrevétlenül a napi politika időszerű kérdéses mellett. Nem lehet azt mondani — folytatta —, hogy csupán néhány felelőt­len ember felelőtlen kijelentése hangzott el a magyar parla­mentben. Az egységes mnnkáss blokk nem azért idézett elő vál­ságot, mert néhány felelőtlen ember felelőtlen kijelentést tett, hanem azért, mert a reakció sorakozott a kisgazdapártbaji. Ne tegyen senki kisérletét arra, ‘ hogy ennek jelentőségét le­becsülje. Nagy-Budapestf fél­millió dolgozója, de az egész ország dolgozói is el vannak szánva, hogy mindenkit el­söpörnek, megsemmisítenek, aki védeni próbálja, vagy támogatja a reakciót. A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom «2avalókómsa nián dr Valentiny Ágoston nyugal­mazott igazságügyminiszter mondott beszédet a régi és az új márciusok tanulságairól. Ezután a szabadságünnepély Donászy Kálmán zárószavaivai véget ért. IIÍ1IHE PHEU f125x24~es 1 MÉRETBEN BAKTARRÓL KAPHATÓ. || Kara László 1 V., NÁBOR-V. 21 É TELEFON: 122—JfiW. m BELYEG! Ttoegárnk, sorojiíiA Télét* * J**- magasabb naptáron. Lajta Frigyessé RÉLYEGNAGYKKüESKEDÖ. VILMA K1RÁLYNÖ-ÜT 24. SZÁM. ! Hív. éra d. », 4-6. Tel.: 428-100. HARISNYA' FESTES T* formázást é» lona’testíot szakszerien vége* MARIKA kelmefestő és ve®- tisztító vállalat, Bpsst, izabeJla-ts. SL Telelőn: 3K- 771. TRIKÓFÉISiiEMÖ BÉRKONFEKCIÓT minden mennyiségtan Air* yAüzhstó- JITETA- TRIKÓBA**. Dohány-atsa 2£» L iL : J.' yAÜjSfei •Au.fe4«MJU«*JiábJbÍY'yt.V-: X TOö!*r$s IKrfiura * _Ji. mmMtaMSBL kiállítási termeli, Erassélseí-kSraíí I3,I.em. ALKALMI ÁRON VÁSÁROLHAT: tsts K„ Tág* P*. Ténye* A- E»!«whr, Pállik B.» Rudiul, *!b* festmények*!* Megtekintés K>—18 óraif * yn . 'jays, p UJ ©ki. gép&SSHtémSfc, [w|h stb -w* ifi- ara mi ÍS** «1| i IV, Kosauth Lajos-u. í. Xf SL «* fl. & *.3* AJ. Telelőn: 185—253. A Belrároslia* « teffrésffili RÁDIÓ fe VÍI.L SZAKÜZLET. RÁDIÓ SERVICE! iSS É É fi P SZÁMOLÓGÉP, véle!, eladás, I fi ÖÖCr iavílás.karSiantorlÉs RÁCS KŐ ÉS G ÁB fíM frőgépszakilzlet, rafiszerfízüzem Budapest, VH„ Erzsétat-krt 13 KíradiiMa#* kás dohányu’-esi oldalon Teletem: 223—470. Hívásra házhoz megyink lé .< o. r Bőgi megbírtialú mlnőséghea worosvary mag kapható. Vidéki poatarendeléae­IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 3. két újból isfllllnak 65 és 85 mm-es precíziós satukat ME?ABBÓL SZÁLLITIJNKJ Szttsray G«S, WHÍk B®a «■ Térné L78EETÍ GEPtiYAU uc:4U társaiig, XIV., Jíagy L*So» jelráiv útja 1». a* Td-riofi,: tiagt* 14L .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék