Magyar Nemzet, 1947. december (3. évfolyam, 274-297. szám)

1947-12-31 / 297. szám

< .............. ..... Haösrlted *****1947 aeccmL?r 311 K is- es aprohirdetesek Magyar »«»**< Komoly ^Lh,f *'• «S2- Főszerkesztő: Hegedős Gynl« KOrOSQll n<«m« irodáin, de- ízlettel, bára-«»s te •*. DÍJSZABÁS -------------------------------- FőraunkoUxs: Parragi Gjőrgy fokptósést '' A prőhirdelétek ezavankisit köznap A.60. vasár- "I CSODAVÉTELS Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Bajcsy-Zsilinszky-gt H. Telefon: 125-34* IClfClVö^ suth Lajos-utca négy vamg fo.aaduba._____ n ap 1.20. (Állást keresek a felét fizetik.) # r+miM*n 2U Előfizetési aij: 1 hóra 10 forint, negyedévre oí*forint. Postaiak, csekké.: 3ó.t>62 Hatói, akvizícióban jár- Teljen: 188-035. iittitrALa* Keretes apróhirdetés lm 1.-. r^rnap I ]*T „a*! „ Szerkesztésért és fásért felelős: Hegedűs Gyula tós férfiak fe ^ »JTJí 2.-. Az első és minden vastagon szedett szó I gyümölcsös, 2 Hungária Hirlapnyornda Rt., V.. Öajcsy-Zstoackjfrút 34. Felelés: dr Bródy Liszl* f . /^Áatóra /larasílhv Vince** ov cs úcsnak mondott bar­két .gónak arámit. ti.hlrd.ti,. - soronfca. k <lob. !.tí. ■............... A rziveg kjró.ti hird.tfaek - Jdltel v«H»k cliátra r SSX&JttS ml na M inlriS.™ k ozn.-u l.aa vasárnap *.«. 1-.. * présa^wl. : .»-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. MbieilAh*:1 sinnywmwó irodája leány. Hozomány lü.i;*i __________—1~ U J’?'0.™ Clctiáradáfcr* araiéi Varrógép Sinacr. súly Hárrm «o6a hall. vagy — -----—-------------------Megfigyel! Nyomoz! In- forint. Jelige: ueívjn n rnrM JM u * MP<57PS 8fe> 11 v.gatlant. Keresztényi lyesztős sörAÓsen el- 1 ■ szojxÍ3 lakást tere- . t'deiheUMl Mis- SiintéRekben. böffékV.n. formál! VII., Erscséhet szem ejszaKaja>. t?a» MK S8 i« a ” 9 aLl Nagytétény szeretettel gondozom, adó. Kéj kocsis-utca 21. sek. lehetőleg V. kerül kole legförgakria- korcsmákban be*éze- kőrút 17 III. 14. Tele- —;-------------­D EZES SS- TWÍ RÁDIÓ pP n e óit 23Ö0 ._ öl : mindetmel ellátom. II. cin. 16. 304 leiben. „Sürgés 4“ jel- sabb, legszebb lie- telt ügynökök a' uál's fen: 222—802. ;g|PeleSCS8ft kereSffgfl — ----— — ., ,ii ....■■■—■gyám., lakóház, t „űrök bála" jeligéit? -w—---------*-------—— igére. lyén. négy utcake- cikkre ajánikf zanak —■; ■ ■ ■ "*^gh '*Kr~“ C ?-«lnr Bt Valódi Bns^ndoríer zon-i | *sl. sörg. cD-1 kiadóba. 676 Slnger süllyesztő* —-------------------VT VT* rész !e zésénél. lég- ..Keresel: lehet Még 115“ jg Fuvarozás gf Egy rendkívül jóor**- ' T " g0ra 30t)0-ért eladó.! I 3f’ó. „Zala.4* r------------------------ mm*mwe*mm Egy—kétswbéi Ja**scn: modernebb sarok jeligére fóklar>oa. , . galrnú traf.4 f.aial fii­O vermekágy . - . 7T Fcnyőné. Erzsébet-krt, I 4A es vili. vég- i vxLateiko.t II— ^ írókat, a a komoly terí- j portálig!, újonuan -—-—------—~~C7~T~ Be-autóníat bérbeadmm lajdóno^ keresi oly F okka ..... t>- husVinliat zongora-: I állomástól % ^ kerfi letek ben elad ó. lést íizeek. „Lehetőleg; építve, gyönyörű ki- Alt. tér. wj?< pogaég ko- vagy eadnarn: Opei Su- cs nos< fiatal hogy is­i'recoü felszerelve 55 terem ím órónvi-e 15 h kérés ze. Tulajoonosok Cim a íőkJadoban. P-'s'en 3 jei'ge-e. vitelben eladó vagy moly. szabijÓKepes cé- W. g-nci^lozv a uj gu- mere.ságét, ház^s^.itf „f .TCTö.k8rá-J-------------------------------1 (»S?rok kén-etleo ajánlatát „Ar- -------------------------^ -• .0.-..........------------- bérbradá. Érdeké falt kíoV eleiét vállal- imkkaL Wkat.ter tíz JjlbóT ki üzlete t£ J tvrut huszonkettő l'i., kombinált zene- ■ jcaathán gjfl- w*«€lolesscl o4» «- ét ESYÉB dés* ..Azonnal meg. )t vi..í,.e. „General td.eiiie.et kellő.___ _ lendllíséhtz anyagiak­--------------:-----------------szekrény rárt ó. gramo- {| c3^. átadóba kenem. « ulrn ■ bas. ewtleg ko^ortos ro1tható.. jeligén »h*v-- ‘átadóba. < n.J kai éj etor^ ómmal H a nincsen pénze. fón nélkül eladó. Na-| || óvom ss 7.".--------7-------77—.-,' AD, VETEL^ te.j: k;ad6hivatai továb- ,------- —'' "■" , Hi M,AK,A . horzijá-rnlna. .Hod.rok­v-egjen hite be p nta keltéig. Vili.. II c/.r ..Zala.“ . Hárem negvszo..a» oroV- W ,ek ..Há_aso.a-.do lt> bit. I A> ország legna- L,Á«»i .Iái kant 1M7” jtí^aée ió­M',TAnT Szeszgyár..., á H. 1:1. J H “ ’^T1 rVTtkT i M Bőr és vászon igll?rei............................ ..............- _ -,obb iUbbiwr- és D© T9 U TO SM»a. B ÚTOR I || I nv í ■ IAK4SOKJ • ara Vzöbásr," oszt- ZSEBNAPTÁRAKAT , P^-o Rák^-átí. férfiruhás. !| hdybau és vidékre HnezeaMront- ével K ABDOS HtlinAMIj IXhASOK. hatt) k5nllyen megkó- legolcsóbban W* lakásén biruutyea bra Katóis üzletrészt al-; tik ef^AZiró?a. az T ' 139—258 éreitsé* znt. jó á'lisl m TESTVÉREKNÉL HANGSZERÜZLET ! p ^rtó"hV BÉKÁI MIKLÓS ^ ÍSSs ország mm^na! Wesselényi--itr! 1S. zongorák, páantnók, har- 8 eselédseobás, y<n" teligérc földadóba Vöayvksté:zstébzn--------------------------1-----Mkisdóba. gjob.) va.ódában TÁRS. £?tk |... ]., ' j V i és hasznátf-bátorok, inóninmok. tangóharmo- R komf.. 1UOO. ; ..7^. szerezheti t--. Kiirútsk6<1 belül egy M----------------------^ képviseleteket alti ^ §1§ %•?£ -iJ-----------------.--------------nlkált és. mindenneműi U ..Ztla.** 1 M ÜZLET & Eötvós-n.ca 2S. -vobés. kelMseobás hal fi ÁLLÁS Ék (A, . •v“ ™ PLNZ El í”? t ,Wrí3s t' R ekütlié f* ,, i I ÜZEM B -----1T °j:. V1?~.?r7: .. ^KyfrS^z^kMoi. fi VALLALK P dák 2ti'nlalátg,..\> R.srttdwnak angol vagy házasság réliábó . Va'a* ncikdl.iiic S.z.o.lt.t. a n t| Ra! bíkfilt i : fi . W ..g_;ka 3 ' J fi---------------------BT I4ímiirWk W«- franca ndlszabót ke- szokat a fökiadób* 4-14 Fl-tÓl SAK0CZ,'UT ! U ”°ha hat «*. su,:*, piacnál, nagy- VODO^RF7> E Szoba, ellátás Éb A Férfi áfái jeligére a fókiadóba rései belvire i s/a . Sze:elem fontos lüi&í" ., *, Telefon: 1S3-13Ü. I I cs.-stob. áL0d°. , lakással. tVAWJRW ^MWi.«wiwp l-lSISS-P kérjük. onomba. _.Tril.oiage“ íeligere. Hasznai, botor csere. -----------------------------— j I «*»«*• áronnál el’ogla'ha ó. o’- alnminiiiin. FSlép.söházból gózfüfé- Valié,** fézf- jó ének. ................. i jetiére Blocknerhzz, , ■ ' P edmg «»V«-ca__bal. harrnón mr,ot.| Bartók B-ül-n licsón eladó. Tej-éz-Vó;út HRÓTAT tís pazar szoba fürdő- hangjai fivéig. Kató- Galaliteomb- é* Mr- Aárosház-ntea. mílf ür^'aki'^ rendezet Ikaola recamieres gvft- Pi«timót{ zongorát. -| A S szoba komf.. : harmincnyolc. Iroda. IHiWIWI benyílóval vidékinek, likas Néplbissrié. Kis- kabát gomb -gyár vidék- ^7117 Z7, wvátri vkronv. k költV* nvörü ga-nilűra kora Hi’r.“ IV ■ í0Iífru,?aI fi ^;"-L I------;-----------7 #* kötelet _ fémhuUadé. Bövebtxn FBntt Sándor- pest. Sá-íóty Pálit..5. „ övezetett figynóköt siii'Tbávitó céliaró éF keresi "cv 2V-ot n WÉVÉsMI r-NiTAMfiHH KbböIdT1^^ primer ^kí «gi^‘vt,4>0’;:. Cí; D ynL' sv*t, \%ST£ií£!£u&: 423-952 ’'^a^1e:W^’ N>reIőnÓk i™ uíSlhoz^ ^s^dlr iíar ryérú székkel. 2-k- A,/Vf.va :■ II kel li leijén. As raktár á adó. Aián- A* V Kzprcss. Krzsobeí-kó.n. .C1.”*18-. fJ1Vnn7Avrtk' s0!n van- ..Braziaa- jflgére a fókádéba. á-ö fokos sn:ze.;te ;..5m íAv:„-u.Üós l-W.i II tz:!._lz2 komf., .Atok ..Kaka aludom Trágya, ' érett, féléreti. .&í-' harom'Szakértelemmel, raktár- Wm gUbh a lókban ingére fökiadóha. —...................——~ h*e c!crm€icr ?-7. kronyek n, s,i. i\rt.. vü.i .>H > .0! jryv.m. f K,.r. ;ei £A e kanháló TeI**cn* , . . . . . rSJv??Ar«y ?ÍT ai TTT—7T~------------~ ^*yv«n <íu>s* JOgvesí­«k. <ón. „Oeca^ió-4, Egye- jx^ér 3 ió em«>r I A mm. „Zala.44 ; 1 ■• J —---------------- “.TT7- “i' ' t" '"'rT'/ pénzzel, ..{^pAGÓGlÁ -ból. iparomat kibe zett ól!ami tanácsi. t wi u. 7. Megíekia hcWj--------------T-----1--------1_ |I Gel ó^fhegy u F í CuUorkaüzl t* új berep j ‘*j................. ^ í./^o. úrnai,. l + p^rházRarariciával kép- ;yJz.RÍm y**y\ magasabb műve.l5égű; T eres Tálné-u. ló. V. ! GttIMM MESTEU |_ üjtóíén 4 **! . dezésse.. nagy galéria -----L*— ------------------ ^""obákath'kevlddetet vállalnék. TanArnő- T— 1.^96L- ds'i'?|kvJ‘,t>t"l<"‘ Jc''i anyagditg is irr-gfeie.ö. t e- zonnoratemie Q ^ |fe.-kS —a 1MS‘ “9 Itk in^^TÍSi^.65 ^ I# SraiSt'lS:S f^;,,ádi *&** ^^ -; , ^9 ^ A kedvezmény. Berényl. hangolás, b-rirt. veiéi. M ” I hetó. „Sürgős AU‘ ie- Szab,', n. hgsz.obhérom. ____i_-------------Gépész aehmkus nz.ern: * fók adóbnn műk, dT,í T‘ fíT u------7TI-----TT~ 1 1. Hunyadi Jánost Méfon: ir.V-MS. 1 f »»<•»«*«. XI.. , jBére füiiaoóba. --------;-----FWépesöházi. különbé- Wak" atta álladó. '»}■_ znükodeadel 9_ foa.; Hnsznnot eves fia a c:,,., h árom. Tét: ’ j.‘ . , ,i I Bariók B.-útS7. [ -------------------Sclc jtPS DI ít- j4»!ü. W-WWtJ-fülé**, fiHki“"toonkát ° kerít. f!S?M,5«nW,é^,‘t«Ű ‘T’kéT-'h1* ízf!r' hozzáillő' ’"f aiaí*' hölgy t 'titt1* koJSS: zongörakédzlfő m ...................................... f| A P irományt szobát keresek .heten- ^ ---------j? korlaf földadóba:’ áiliu£n* tfkéietes gyV ^ ^ í T£a% yÓNCiORA £■ vennék .pHváttó, eső. ^ Kár! M^etesS W‘-----—--------------„ m vr>n. ÍO n.fő S óba -balos ősig- rendu !« o.tonyszove- e, , , S t n - . ,. . és széleskörű gazdaság- “kowa.u, nyciveKet latot „Tóke nem fel---------------------r------------­Sz enzációs bütnrhitel! SIAN4»©EiAS> kom örtos, áronnál be íeí- Telefon: 522—öld. i-anbat r" PWazhoz, könyvelői (többrend. íeI- fóktadéba. Fiatalos külsejű aggta. Ismét megkezdjük ivu !vz,., rMTTt költőzhelö. gvőnyörü la- --------------;-----^ ' . dajesy 7/sil'nszky üt 29. Szerű átfró). gyakorlat.- JüIZiZ, ^ZZZTT 7~ gény .40-45 éves fiig­a itágonkat. 'vf ' ’lííl ( ií ívh á i"' SZBBIteMSftatHitte Zelinka Sándor r~jr:",T kuJ, laI: 'u,tót. vezetek. Mn- h*75kdl»ktric<nrt4Ta» ír" írembe iparit"’ íel,Vn. ***•"/?? í>«* de^ V^jcnö o rsón | >, L . * - eo ; h Wan ériékénck FÉRFIRCHAKERT aoest, YII.. Miksa-:,. 5. WebwlTsáídw-ntcTa hasaló bizalmi állásba, kteftmúffiel^ vagy uSk ™ minden 10fT forint ntári | 7nnnn)iii.tQn||rtlán; i'V/ü i:c»,-n'éj ;ó!'f SZŐNYEGÉRT 'elefon: 429—SW- ” BWoalttkknl mint In- „Konyhaművészetben anélkül. Választ , GraHkus t(B7-Í-* V, forint havi .részletre !£y0ylNl!Í(iHyÍHOll Knge! Twéz-korút öt SPIEGFU ---------------------------’ szivében. «yo kaszán, vagy .Firkái jürta?" yllgére.____________ m leugere tokiadóba, jeligére főkiadóiba kérek. r kllepe; Idvin-út hu- SMkhirálalot. TÍ[el C2-P14._____________ Tcréz-körűt 2. I ». OrNftr* *«k bútorozott al- munkás u 333, jelent- fiaU, Komo|j. töWv,n tár- ­as onke-ttd. Grófc.______ adásnál szakaaerdcu Brb8lt«rhfl« sarokhóz T. ^1-ufKl Wladare Jtedk: • _ •»,«ndé«- hérI J *n*»inos --------•— ------------------tizztvigeMitó négyéves sülnék vagy ládió és hw*\. ^fpen ber-n.l ­' ) e r. oT? Barié* Dezső. ®h Tlethelyséi: fA|# ni^blfT 1« eUásra" íitn/ációs ArMk kiad*’ - Cím: FelstffMrfakoUf. vég- admhusztrációvai., kar- elektromossá|i _ üzletet /etf iskásse,, megismer­JfőűStíOWK., . Bérshen végz-.t h.mgüó, , p!n. g-kel. kerttel, CQff PÉNZT «*'* Őrilveszlerl) ul- Hunnw, SstáUn-tér ti- ve.t műszaki tieztyWd {^tek géi|»k.nDve.«btft, ^.V^.-*;sk,^:®aber kedr.e .00 év '.ö, üli. lo­Laubercer fa Gloss ta- 1(y ,|viségekkel. JVArklUl ^ Egyedüli készítő ,-nnéffc I •> hérmdyen szakműb,, evelezésben srámlAzás- j-.tgére főkiadoba.___ mo v úrral, hazát- < l ttOaa&Múf(& oltványa- ESIvöa-u. 2dn ;!i „ n;',mtén hilaj- í* férftrnhakérL Pefaer. E*anády-u. tiz. ±J.---------vágó elfoglaltságot ke- bán, segédkönyve,is- • a céljából. „Mev-s ot:l-,a P rTelefon: 421—824. -« ezerért llZ^t cipdkért. -------------------------------Knta*»r«M s»oh-lk it- »». «Sokold*lti. gya- ben. OH. Main. adó- bita.-zaionoa a*- jl428“ j, ijz re fok.­^^JjeÁeA. sy— - y Pctsrráterzaébet. Ma- . , £ , fehéruemültért GyemekkeeeL «?»• utazik * tírabé/letek f^5ÍJn 4‘ ioKsén fő- ügyéMteii, bérebzémo- adóba. <CZ* -----2 / pn^flón . dáeh-níca' tiz. Salgé. József- , mekágy, orszecsukós aíaBiaÍri kaphW vá- btad,óba.,_____________,aaban stb tartás ,j.r- 1 l endsikfc ----------------------------­;-s • íiVlHWyCW I -......— -------■'—----- körút 47. T.: 138-0rJ vaság>-»k. xYohósxKa- rosszertc. 1-tcríók Er> ~axT~ HT 8.3!yfri plhelyerAcd:^. £i}t *crc (k ,0- 3et- ,\PCyven eves, jóvá. ;Vw ....-« ^ ; I \>i*rk kóöxpónJrfrt 1—8 ___Htvasrw jövök _ síy.árbói VI.. 7,khy '51, '*27—238 Méíletfét.. adóberallá. Jegyszedónek, ruhátá- Társulna kózmmikö- *ú' biírtö* * I rf&Jl Zenegép Cpli:riI}t/érl :£?VUf ■ diimeBte: «?: %«ros?£ /*r~L~~~3^ — , ;j vagy környékén. í.'gy- ■ SSTITUIl .-Cll-----—---------------------------------------------------------- ó-önyvelo.___________hasonló elfoglaltságot, u-.]e!vf vállalko 'aiL-f dei'.-zó hőlgv ismerei­i . A —~-r'* A.BS0S&S : üök kizárva. Ajánla-s*flnye*ért legtöbbet fi- Vennék sürgó-.en nagy Két do.gocó nü bírna n^UaénUdii . ' otthoni tmmkát i* vét- .1Ie7f,r‘cI .Korrekt öó> sí**'- háza-sjig céljai ói. WL^*eJ ’,7Z Ujokat . Arkiraula.áscsf zelek. Hívóra lövök briliánst (hibásat is); húíorózö t. ■ vagy ürti; S ! ÍTT, “ egész nap. „Elet- iéliitófe fökiaffia „Kotnoiy üztetassrdny Íiö0auifí.ésm CSODÁS JÓ ÉS SZÉP (j .'ókiadóha. Bálkor- -utca 52. ebédlő-, ocszekötöszó- szobát; Teheé-cg külön- ^SlS" kérdés 1997“ jeUgére .1... ---------------:----7----- 10329" jeligére a fö­H ftviflSFItrn T} -- ------—-----•—7—77 „Sasi" Tel.. 127-808 *»<*«• hat-vagy Ezen- hejárapal. konyhahasz. Tó v? kÍ-ale,'h^v£k ‘:---------------------------------HatvanezerI* finanszí kiadóba « /--■» A ttOa-UÍ Hpr<ZTgh RdátO Pasarétnél egvszeoa hal-------------------------------kétszemélyes crnstké.z- nálátlí.1. MAY Kon-16 X1~ berftlethezi 34Ö. Tra:ikkeM!és^ keresek ,1 óznék, tár.-unék. Szűk- 7;------------------------------­T-------------—TV- VT. Andrássy-ít 11. . íos. lnxus„ 37.0öf>. Ver- Férfi rnháért ~u' vm zum, Kerepesi út &'a. — Klinyyrlkéf. kitelezü üvadéWal. Közvetüót'ség esetén üzem és Keresem azt a 20 <J t és hasznait lla<»k. pe é't-á:nát kettő*^oha , • ■ . .. - 0Í4,;. koneertzon*orat, fjtskayfté. . számlakere ben adó díjazok. Paulikné. Szív- raktárhely .seggei r«n- ko, oh, Mgkodélyu. ipo­. •flbmált szobák, ebé i- , p . bárkinél magasabb, .ott- pianmót, tangóharmo- -^*-í— ------------------utca négy daikezem. Tf" ./eleió biz- veit. csinos. ba- 1 T, I. Thék és egyéb f5»* ****--, "‘V**1 mocera hallos, modern, 32.000.,s-eget fizetek. TÓTH. nikát, perzsakabátot, álbérleíi 1-2 szépen ,6a mtézém ^jnlá- «-----------—________ __________ tosiiék elófeltétej , Ga- Lányt házasság <-é»ií­m árlás úriszobák, egyes '“'korák. garanciást Macgithidnál egyszobás ópest (Belváros). 1\.. képeket. vidékről Is. bútorozott szobát kere- ny**sn ’ 77T‘ ie'-’gé-e"* E Háti állás IS* Jancia 22" jel iére ’ bél. oki egy joáliisu. 27 darabok. Győri bútor *??♦.“>' hgr“* esszkom'oro- i'é^ia-u. í. iFereneiek- Maiorosi. Eszterházy. »ek. konyha. fürdőszoba ■n>?8an j73 iC lg*!e:. m_U5íh-='El_Ft ,ianc.a zz jeegere.----- fWra v-tu _ Sí-„,. sván. C.vori bútor j,j na.igsz r.e.cprn, k<na.)- ___• ' ‘ terénél). Tel.: 381—064 utca t zenhet. Telefon: használattal főütvonai Gumtlayftóseeéd hnst- Önállóan, jól főző min- i#—25.089 forintot ke- aég és vagyon 10333 fcvd rf bútor olcsón kap- Bl2Líl2IHLf-.____ff,n,,Lal a vc----------------------------------------------------1:'.',-07:. wattén Jsn. elsejére. Stó'SI-akSriSual «§& áanea. hosszú b’zo- rezek Arefcefcktetéare. jeligére a fókUdóba. h ató. Királv-Ulca 112. jSS mtA pb liHí. b?k5.tőzbe:fk. — BA-f jPI1I,iá B 0 T.'felelooóal előnyben' i«rea. ,Me*hlíható nyitvánnyal, 2 személy- „Haszonrészesedés 03i“ ~——~—-----~~“ L övölde-térnél. » /0T0* I.ővev, József kr.. kettő'. * V*E W íökiadóbs. 6922, jeligére kiadóba, hez felvétetik. Frisch. fökiadóha. X ezelSid.nsban levő ,1--------------------------- Bp OPTIKA flfi ... eladni, venni, fi —:---------------------------------------------„----------------Király-utca -S0 • udvar- :---------------------------------éves, jóképű, barna H___Szőnyeg Jp fi---------------------W T ROSTHOZ f FSIépesühéil különbeji- Kiválóan k^pxett fiatal lián. Mechanikai L*zövŐCépck-jf atalprnhsr keresi *;'y —-----IS" Lriei( cpnlazot, Rol- Órsk’.jiűs Pasaréten ÉRDEMES mettlAi EZÜSTÖT, ratft flaríootójbát ken> vegyénméntlk jelentős —7—------------—-----7: tel rendelkező, első- 20—_5 éves. csinos H. M indenfajta leifexet é< mis fenv- „1,7^ ? -,,a,a hallKs: imvTAi I NÉMETET. sek kimondottan un- óraanikus . gyekórlattal. Bejáró, szorgalmas k>- rendű, szagkébzett mes. nas barna kény 4-me-s S Z (I NY E UBT k^'^'t a legnl.1 JAndékí-nf huí» V11' Klaui!!,,-u- 21 i ERDÉLYIT "«lyem ..Vidéki" jeli- nyelvtudással, felmbn- twiAsk* v Éizonyit- tered társulnék. Forgó retségót házasság cé'jv magas arhan V^*ek. sabb áron v«*«. Hel- .Telr- Telefon: 546. | ffére. főkwdobs. dalian vezetd illáit tánnyal. bárinüyen lökét, nyersanyagot *s bol. Levele; var Va: Vegei László. Akaefa-u. yárosi Optika fotó IV. in„ m *->04' m minnif iHimminn * VESZEK -----------------------T^TT felcserélné. „Svntht-.A» munkai vállalok, per- a kereskedelmi részét ft’ on 11 ni fontos 10127 4 t izenhárom. Tel.: 422-128 Petőfi Sándor-u. tiz. ’ _________mmmmSHm■ Hlfilliai €prJvó| |Rj> Nyugdíja hásonáitósdl 3000“ jeligére kiadóba, ckl ffl^Ti6._Vórösmihrty- vallatom. „B zlos jövő jehgé-e a főkiadóba.- “ ' ■ —- Őröl Tiltások- eevvobás Hozza be férfiruhójót, fókiadóh.8 Budán négytagú kei- -----------:____________utca 57, II. 23. 13“ főkiadóba. ~ ~ ~ ,TT~ L eien TI.-t vennék ^ ^ « f»J't M----------—^ ^ S^TSÍ*ítójozmo. gTZ------------------hb »«!ó^ “ te a «-akas i | házasság § nyolc. Tel.: 424- 012.! főkladóba, ár é, ^7Tnha>'nfc? ‘X fi____________„P ^íten°*?w U«i- főzöraindene, ^---------------------W Ml .azzal « eainns­_ aj _ o® megjelöléssel. ,Ociikkká... Apjrássv.út Tói.: százhsrminchét- ..... ,, .- bán perfekt előüybeo" i Stadóbaiiu vétetik fi Kozzaillo. finomiclltü \*± lufA'^ek'1:— ?«• ^ÍTte^rterüt ^ -1_____— iSWltí EJÉL^JíS^JE ^urüann,^. .ok^őt I Grá'. J'*dfwi5fA#i zékokat, ftetleg vizát kőVoz.,„'tói 2VCOO. Te- Ve«sek ágyneműt -zkS^p‘éVéri*'6 kereskedőknél kéfei rakpart 11-__________ Amerikába kivándorlók, nyújtó., jól fizetett ál­K sr«;%-u hwisnígy t* vennék. „Objektív 1934 rér-kő-úl harmi^rnvoic ' *5 - rí, •'Megtéri .es- ratú eiesiÁr.i KtoWil ke- ravönba;n Idvú’óun I v«- z ^ . Zl Férjet keresek, akit k.- lásba juttatja, -hretí­Rakeezl-ut neisvenket.o ^ Mnirods ’ ’ KCX't'^trílú *í’ 3*“2X'- n\iH iparát. Alán- %^v\uÍTZ£-. taT ^,nékt"-üri- s^- }nf2S* ——-------•-».---------------------———---------—--------------------kátmggopjt, toieao —■ - -------- latokat „Vidéki liilís cnkorki- wavi kötött- “l0‘1Vr'ek: , . ajánlkozó. 110 Tenzerhez. Szer- a íokiadóba. Kozveti­I fEnyd* bernna, E Preci en készül a szem- GyümőlesSs 350 n-öl. kéz-munkai, asztal- Lukasok Egytől ötszo- j£;i£érc fökiadóhu. im.z.k^upi, Ön", ^ozéfkoru úrasszony _ vi:a.Wr. tők kíméljenek. J--------—--------T** üveg. Gyim-Sl Optka. szőlő USD n-«. Buda- neműt. \ rés Púma. | bssig városszerte nagj- ---------------------- ká™ú 9“' fókiadóba P- . Kosm.lt La- —---------------------— -- ---------------------­P aiar márkás érkesz- gcJvAros Semmelweis1 -esltől 20 percre ' e* u'r:l né2y» earok- választékban kiadok. M *7 - . jos.tér Lz-nnyölc, \. Csinos, barna, hazias. Kereskedői. könyvből letek, kiistá.yltálak, kom- utra’nvöle. Tcíafon. adó. .Sürgős 1243,' iél. he.yreáliitási térítések- fi HELYISÉG Be Me<Msb.ló. é.rettsési- Bmcfet kWtő. jóáliású tjsr.visílőuő rulinnal rendelkező 88 l»6to?. likórkcsz.elc.jc, -----------^ — -----------■■ ----- —■ ' un—...... ért, állandóan kapba- ifi ..-n fivifttVmhrr b ,, .. . r~Z “ m g.Süierkedne hazas- eves t:s-.!viselO hazax­d isz.árgyak bizományiul , ^ Ak-viransl azonnal M- lók. Benők. Erzsébet- --------------- ,Wr Z" ll ^lÁTOn''nek ság céljából 40—IS év Rág céljából megkmc-­m egblzásból olcsón. ?BBa JAHMU BB veszek. Dr Kegji. Te Pl atm SPAIfA körút ötvenegy. Z27—238. .*•- . . ut ** * ?.*v' .,as'zo!ly UI,bazhoz. körüli, magas, jói ke- kedne üzem-, üzDltuIaj­„Öecasio4*. F.gyetein-u. ifi#1 • lefen: líÁ-781. ■ lű %»■ II Ql vl\Q-------------------------—- - i i7Anin^ll/(^Pié>-------------* - - Csiliikrié, Tiza-utca bá. resÓ. kimondott űriem, donospőv**!. — ..Komoly b ei. Fiók: Kossuth L.- ------- új. priváttól privátnak Cjjéépitett laiáás Er- J4CIIIIICiy#Cy ' Mérle»fképeR íókönjvelő r0m’ & bérrel. — „Fínomleikű 1948“ jeligére. u tca öt. 3«í-as NSl. tcher-nan:- mINDFNKINEK # zsébet-térncl, modern- 100—150 m2 nagyságút. küiFöídi levelező űze. jgT'"'"á.TTr**"T^ 103*39“ jeligére fő ~~ ~ ~ . . , .----------------------~ kocsivá., o drb gumi- T*‘ V> iára- Délután t-y-ig. luxus, egyszobás gar- lehctó’ég 2-3 részié mi, üzleti szállltmá- ■ Oktatás R kiadóba. Diplomás, jómegjelené^ B . U. g. K. t1?dí°i-H€madUtCa tű gőzmalom. 5 iá- Akácfa-utca 22 III. 21 ^zí'*a, ipari -áraitmiai. nvozási gyakorlattal ^ ~~7 “ 77 negyvenes, kis.bb .tŐk^ o k. űgvfcleitirk Kot- 2'" -------- ratú;vízimalom.100 Eladj. Ica U Hetei • .^j” ^5en^ftfem‘-,je<-U Vezltő munkeer?1^' KADWAI "“^állami’ álláí kisülne üzlcthe. ,, ler csiUűrkézzitű- « ISKW .^“g -TVmZI rendkívül olcsó’ áron Körör.dnfl kcltőszoba "Balogh hlrde.őbe*" útit*, főkiadóba gyorsírt)- és cénlró- tan lévő úribiny meg- üzembe. Jelige tKcresz­O mester, Dobozi-u. « lmw t0L.zf*~í« ítí??’ * belvárosi divatszáló- hallos, Pereue József- Szbm Kvámtórút 4 ° - ____- iskolában magyar- ismerkedne művelt, 30- ,énv 1948, o tizenöt. T. 139-555 «» luxuscabnoletle. príma ' nők modelldarábjait. rakparton kettÖBzoba 1 üeterer íorint mzrosi- angol-franehi-néinet 34 év közötti megán-----:--------------------------­O —o—o— O —o—o—O motorral eladó. V, Kiss J®*®0 . , JVL'IV., Váci utca tíz. 11. hallos, gyönyörű hyper- „ és ingatlannal pénz- gyorsírás. tisztviselővel, házasság Magas, molett. dolgozd-------------------- ----------József-utca 39. Tóth. „ i m^emelet. Modellkiárusí- modérn lakások, 29.000 Parkettás pinee Te- beszedői vagy bármi- Gyorsirást2nítói kikép- céljiából. — .Szeressük negyvenes intellek:u lt / irifT Tf 4T|rfi"T T~ 7\Za Líi cváiÍiIi r/ tási Divatház. Telefon: építési ho^zájárulásKai, réz-kőrúton 2(tí m2 lyen állást keresek, zés. IV, Pázmány Pé- gymást 10241“ jclgére elvenne Máv fe'.ügyelő LfeiLLAR 1 í?poM- « r- is “fibíL Go' 3*0-016. i.adót Lóv.y. 535-711, bármilyen üzemnek. Megbízható iig. ter-iér 5. Te’..: 38-10-38. főkiadóba. 760. főkiadó. Vt-zuunivj XI.. Budafoki-út 3». romtabtapolcan __ __ JózseJ-körút kei’.ő. raktárnak, boros- ----- ------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------­r enaKsar . va'v Szatmári. ?a,nf,io!í- tm eén fi —— ----—------777- pincének alkalmac. Mérlegképes könyvelő- * I • Csinos, 45 éves özvegy Bacheior negvvrmié­b arottk korabelit b lalelkez. Miskolcon “*7''' K| ttcfszoba ha.lcw kakas: azonnalra bérbeadó, vé felelősséggel kikén;:' I AnflAni hozzá llő komolv biz- «J'cS- izr- levelezne in* \íp# TEI/ ÜK^ bzemkepes alja- csaladihuzak ház- m SZERSZÁM fii .eresek, épilest hozzaiá- . „Központi ftlfés" főkönvvelő: Bezerédi- LUllUUÍII . ’ teil’gcns. foglalkozassál V&2&2.CÍV pótban euaó Megte- hepek eladok. Or- ----------------------W ruhnert. - „KózvelBft jeligére a kiadóba. utca Ti., fsz. 2. Nem- . . .. , los megélhetést nyújtó bir4 ,:szt sséges úrnő. , . , . Hinthető bármikor, szagos ísmereísé- ., ,,, nélkül" jeligére: Film ’ zetinél. Délután négvtől e*yefeiret végzett flata. ism(>retségét keresi yel házasság céljából. Ajánlatokat Jeney, Izabella-utca 4/. gém réven komoly . Tas«talroijépe». jo aha- servcc \TI.. linséfcct J _______________urind angol konverza- ....... .. ^ í'imPTD* aVt R V>i­^ ^Tei^r^.^.bíC SSr Szsssr Jsivi"il? s^ * ’ ie,iKé; TíVitnWÍ **re“--------Fiat... é-etisé^rr^ K ÖLCSÖNBE m.val, Cim a a -dóban. , tíiúsgyór. T: 68-1/. wd6 • Mroriti ’bI? bsszkomfortcs, központ;-----------------2------------- főkönyvelő »>. C/^U&áií^T Kí* **yfzera ««««»- íl’ó é'elnrs.-crkerevWA N 7FVFK ér7TáI0K ■ ■, „,,,,. ’ fütéses társbérletem Tezfbkereskedésre al- gsu -7 “ '" 11 w-> fia lifa 3 i Jt 8 - asszony trelvér meg- megismerkedpe i:■ a KTÍ\ví'T:nIA r-SÍSÍ . .... ^-2k.-------------------- 1 szobáért Budán. <T.e- kalmas helységet kere- ’H Ügynök, képv. ^ J vl I Svt í \J I Lsmcrkcdne házasság mu'.lü csinos, nio’gtt EVŐ ESZKÖZÖK. Zsu féltonnás tehe- M^ríeStít*S l Cilinderek berakott he,61« .. ; DnBaparton ,ek „Forgalmas helyen T------------------j ^ u p ■ r ;,A l i céljából 45-55 körüli vidéki gazdílkodó'ánv « FA u f) BIT. 1 vírtekintheM: , , _________ acéCdűval. felverő 4^» 10" jeligére. Sok pénzt kereshetnek £tNCI JIVULA *>»#?*. _>moly..fér. nyal va«v ’ őzve-«yel>V * ” ■ , ‘ J ,: . , ■■ . , Tudomására adom mind- . . -------------------------------- Szilveszterkor vendég- ., fival. .Flórán 103;8p zasság céíjából -Eró­N énsri máz-utca o3. XI. Kalotaszegi-út négy. azotr,.lk akiket ibet és tüizvak mü' ^ ^Wháfinl egyszo- Kisebb üzetheiyiséget lökben, mo.atóhelyOken TongéharmOnUta- jeligére a főkiadóba. Scn mo’ lt, jel. kiadó. Telefon: 135-174. Varga fűszeres._______ érdekel, hogy üecl.erck.Jüágyat ma w, összkomfortos társ keresek Szent István- nők, férfiúk. Bővebbet oktatás -----------------------------— ^--------------i---—r ; sieyr Wl-as Cabriolet. PAKSON híja Riegelmam Bn -,r’?ífmet erlcicr,4!r!ém körúton. Ajánlatot ké- Múkímyvkönészettan. Vfakedélyű. m aga-s. sző- M-nunf U-jllóSf AI^TlIf If P9FT “i gumival. Igen oi- INGATLANFORGALMI XIV Nagv {fir» ki’ •,e!’fl0l.?t. Lehel-piac- rek a fókiadóba „Üz- Észt rházy-utc.a húsz. KajCST" ke tisz v selónó _meg s. liaQyGUld.lUa MLz i I í\ S\f. r L I csőn eladó. —, Kovácsv ibODAT NYITOTTAM lálvui'h 60. T-iefor.- !?rr,-''<’'í,1 lethelyiség 07" jeligére. lvK. kkiutkiT 7^:iin<a>vLr y ,Tí! Ti”™ hazassag cél- f. . XV-XVIJ szi*idtah autószalon, Awirássy-ül . , . „ eq/ŐJ? 1 ie‘on- „Azonnal 370" fokiadóba —------------------------- FÉRFIAKNAK N0KNF GSlURSKkJ4MJ j4MI magas, barna, flflVP IRAhO o ’asz fiam hol) négy Izet körömbe fe. vettem .96-3S7.-------------------------------------------------------Jőkal-utrán. Liszt Fe- állandó nagy _______________— vlgkcdélyü, 10-45 év liyyCiH.ISUC J a--------------------Paks és kornyékbe i m- . palack jwr«l-ötsz«- renc-léren fizlethelyisé- KERESETET ffl M.-nyom02Ó IÉ LArüli komoly úrral. - Minden készüléknél tőV V nm 49 fi *sl'anok, adás-Vetelének •«» , «n’®rsö» P^hisi* Erzsébet-lérné: get keresek műszaki n, n i I n n k. fi ’ TOnl°—fi Leveleket kérem . Szil bet ér a szájról való V tefitó. ^-a*&iifiil •**. INGATLAN ■fozvctités-t és céiUl tuZ* orsorogépek .löOO írt. kiiií-ók. lelakhafó hozzá, üzlet részére, esetleg . Jubileumi Nyerget, nyomoz, mec- vesiter 10135“ jeligére, leolvasás Korkü onbség Ajánlat 9 m tc.n. k** u^* kapható. Tel.: 29t»~387. Jarulassa:, Terez-körút üzletet .is átveszek. kalendériumonb figyel, informál. Rákó a fókiadóba. ré kül mindenki meg* „Gyűjtő 48** iel.aire 1 .-------------- ,Cy- 1m*?eler--------------------------------harm.ncayolc. InRalian- ..Műszaki 93‘4 jeligére árusítására azonnal ie- cii-út JW. T.: 325—314.---------------------------------- tanulbettó mafiáriú'.nn a főkradóba |*‘jbrok<íari Dunangba"», irTc.e<u,;i*e k szolgaijam. n(3nix ^-cs r pp úk iroda. .‘ókiadóba. 7ó5 lentkezzenck minden vá---------------------------------!n!e|.ig"ns. fczo id. ná x% Maaántanu óknak ele* . —_____------:--------------- rökö is:, kizárólag víz jypercser I^aszlo. Paks, kapba’ók m űdén meny ------------1---------------------- ;----------------------------------rőshól. kőzsécból árusl- Ma»»ánírgyHTei maaán zia . prol., szóVí úri- pár óra f.z a^ap* H asznált. túzmenlcs partján keresek kisebb | -i A * nyiségben. T.: 216—387. Kiadó elegáns lakrész. Kisebb fizleth^yiságet tünk. BnrabaUereset. Le nyomozó irodámhoz íeVny, mg^’l-nncl. 'ér - Slneret clsaíátilásábozu pér.zszekvények nagy gyüknőltföst ragy telkei.(}|||]*|7|2|nfközvetít--------------------------------villanyboylef. autó- keresek, lehetőleg Bel- ve’ek 12 filléres válasz- forduljon! Dr Smoring hegmenne,45 körüli, biz- ' .. % i rá asztékbar Unlversál. víkend- vagy k‘s ház- u 10-es kötő?épttfk?t na- busz-, villamosmegálló, városban vagy Kör- bélyetfae.I: Maavar Nem- ny. rendőralezredcs los mcgéíhe'ésű úrhoz, remtagositasr nyújt: Bál VII., Wésselényi-u. zsl. „Bekeri're 32b“ jel- László ír. Bajcsy Zí.-tft gycíib megrendeléKre Telefon hétköznap: úton. „Rövidára 86“ zet Túrna. Budapest V.. Kecskefnéli.utca 2. Te ,Komolv 12588“ jeligére S1MONYI SANDORNC Byole* Tel.. 227.898. igére, fókiadóba. . I tizenkettő. - Tel.: 187-782. gyártok. Tel.: 296—387. 386-614. jeligére főkíadóbe. . Vadaséi. 9;-küldendők, Iefoo: tai—Ö71. - - fókiadóba. . ÍV Veres Pájné-u. 1T, V, jf* /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék