Magyar Nemzet, 1948. december (4. évfolyam, 277-302. szám)

1948-12-29 / 300. szám

2 A belpolitika hírei Paul VVilhe m Heininyer osztrák követség! tanácsos, ügyvivő kedden délelőtt üdvöz ő látogatáson jelent meg Üobi István miniszterelnöknél ♦ Ortutay Gyula vallás- és köz­oktatásügyi miniszter kedden dé ben fogadta hivatalában úr Vétó Lajost, a tiszai evangéli­kus egyházkerület új püspökét és szívélyesen elbeszélgetett az új egyházfővel. ♦ Bálint Sándor Barankovics­párti képviselő kedden meg­jelent az országgyűlés épü’eté- l>en és újságírók előtt kijelen­tette, hogy a pártból való ki­lépésének, va'aminl a mandátu­máról va'ó lemondásának híre nem felel meg a valóságnak. Sztálin generalisszimusz Köszöni távirata Sztálin generalisszimusz, a Szovjetünké minisztertanácsának elnöke, a kővetkező táviratot in­tézte Rajk László kü ügyminisz­terhez: Rajk László úrnak, a magyar köztársaság külügyminiszteré­nek, Budapest. Köszönöm Önnek, Miniszter Ür, a születésnapom alkalmával kif’j szett jókivánatait. Sztáin. (MTI) _____ V il'a?nosUöz!ekedés Szilveszterkor A BSZKUT közli, hogy Szilveszterkor egész éjjel járnak a villamosok. Az autóbusz, a HÉV és a fogaskerekű azonban csak a menetrend szerinti üzem- zárlalg közlekedik. A villamo­sok üzemzárlal utáni járatain e rendes éjfélutánii, vagyis dup’a tarifa lesz érvényes. A bérletek és utazási igazolványok használhatók. Az egyes v.Ila- tnosjáraiok az alábbi időközön­ként közlekednek: a 6-os 6 per­cenként, 9/A 20 percenként, 10-es 10, 23-as 12, 26-os 7, 28-as 12, 32-es 10, 40-es 20, 43-as 14, 44-es 5, 46-os 10, 49-es 11, 50-es 13, 55-ös 12, 69-es 14, 61-es 11, 63-as 14, 67-es 12, 68-a.s 20, 72-es 11, 83-as 12, 91-es 10 percenként, a 93-as Újpest—Széchcnyi-tér— Megycr között 20, a földalatti pedig 7 percenként jár. VároSiíiá?! hírek Zalai Zoltán főjegyzőt a pol­gármester 1" IV. kerületi elöl­járóság vezetésével bízta meg. Az új elöPárót csütörtökön Ik­tat'ák be hivatalában. A polgármester felhívja a Nagy-Budapest területén petró­leum-eladással foglalkozó ke­reskedőket, hogy a hatósági jegyre és vásárlási engedélyre a petróleumot december 31-élg ki kell szolgáltatni. Aki a fel­hívásnak nem tesz eleget, az ellen sz'gorú eljárási indítanak. A fővárosi óvodákban is meg­alakulnak a szü'ői munkaközös­ségek, Az óvodák mintegy 60 százalékánál már megszervezték a közösségeket, amelyeknek az a célja, hogy a gyermeknevelés munka'át az óvónők részére megkönnyítsék. SBúcsázik Igen, búcsúzik... Még pár napja van, azián bclesüllyed a múltba Letűnik akár a nap alkonyattájt és elmerül az idők óceánjába. Egyszerű évszámmá változik, meg nem bolygatható történelemmé, váHozhatat anná merevül, múlt lesz, regénytéma, tovatűnt tény, elfakult mosolyá­val, szenzációival, könnyeivel és csodáival együtt. Képzeletben végiglapozom öt­venkét hetét. Vájjon melyik napja volt legboldogabb napom? Nos, tudom már. Egy csendes- mosolyú májusi nap. Május 18. Ezen a napon találtam egy leve­let. Nem nekem írták. Ott he­vert cgv kőrakás szélén. Lehet, hogy bűn. de felvettem. Elolvas­tam és — eltettem. Ennyi ál ott benne: cEgyetlenem! Te vagy a legjobb, legtisztább, legbecsülete­sebb ember. Csak jót teszel. Velem és mindenkivel. Áldjon meg az Isten mind a két kezé­vel.* Mindig arra vágytam, hogy egyszer valaki ezt mondja vagy ilyenféét írjon. Hát, íme, megtörtént. Igaz, hogy a levél nem nekem szó t. De néha — egy életben egyszer — oly meg­rendítő boldogság magunkénak tudni azt, amire vágyunk. Még így — elvesztetten is... Hát Isten veled, 1948. Én megáldalak. Babay József Élelfnfrvtlgtant tocyházra iié.téu a vattaeyár gyujtogalóját Csizmadia József 35 éves kocsikísérő december 18-án a budafoki Vatta Rt. üzemraktá­rában felgyújtott több bála gyapotot. A pestvidéki törvény­szék statáriális bírósáiga dr Barbé'y Tihamér elnökletével kedden, az esti órákban tár­gyalta a bűnügyet. A vácflot azzal védekezett, hogy nem volt szándékában a gyújtoga­tás, csak ,.ki akarta próbálni, hogy karácsonyfa-díszre hasz­nálva, ég-e a gyapot". A bíró­ság a szakértők meghallgatása után Csizmadiát é.etjogydg ani Iegyházra ítélte. Biztos szer az IszáKosság ellen A «Time» közlése szerint egy dán orvos, Erik Jacobsen vélet­len folytán csudás orvosságot fedezett fel az iszákosság ellen. Kísérletezett valami bélférgek el­leni szerrel és egy este, mielőtt egy vacsora meghívásnak ele­get tett volna, próbaképpen le­nyelt kél szemcsét az új orvos­ságból. Vacsora közben észre­vette, hogy bármiféle formában felszolgált alkohol undor érzé- sél keltette fel benne. Ha csak egy kis pohár sörrel is próbál­kozott, arca kipirult, szívverése szinte megállt és alig jutotl lé­legzethez. Ezek ulán két lársá- val együtt 500 alkoholistán pró­bálták ki egy éven keresztül az új szert. Ezek közül 450 még egy év múlva is teljes undort érzett minden alkohol iráni. Ilyen átütő hatása volt az egy évvel előbb bevett szernek. Az új orvosságot «antabus »-nak keresztelték el (antiabusus). A rádró r-eí<sora SZERDA BUDAPEST I. S.3K: Hanglemezek. 6 39: Falurádió. *,45: Torna. 7: H. 7,2C; Hang'.eme- aek. 8; E. 8.15: Hanglemezek. »; Ének. zongora. 9,55: Atlelep. közt. 10; It. 12: H. 12,lr; Magyar nóták. 13: E. 13.15: Hanglemezek 14; H. 14,15; H szerbül. 14,39; Orosz leme­zek. 15; nádiólskola. 15,55: Műsorism. 16; Iro ’a'mi Anto'ógia. 17: H. 17 10; E. 17,29; E. 17.75; Vöröskereszt. 17,30: Verssel, dallal, szerszámmal. 17,55; H oroszul és szerbül. 18,15: A Rád;ózenekar. 19 33; A falu hangja 20; H. sport. 20.29: H néme'üt. 20.25 E. 21; Népdalfeldolgozí'ok. 21,45; E. 22; H. 22 10; Hangos Hjság. 22,50; E. 22,55; Vöröskereszt. 23: Tánczene. 23.39; Cynthra Jolly és Sándor Judit énekel. 24: H. 0.10: H franciául, an­golul és eszperantóul. BUDAPEST II. 17; Jazz. 18: Sport. 18 <5: Szív küldi. 19: Népiskola. 19.30; A Zene­művészek Szabad Szervező ének mű­sora. 20,30: A Rá-"ó Szabadegyeteme. 21; H. 21.15; Eccobar hanglemez. 21.25; Érik a gyümölcs. Rádiójáték John Sleinbeck regényéből. Magyar hangj'ték a prágai rádióban. Kedden előadták Kas­sák Lajos és Nádas József «Gor- kij* című rádióhangjátíkát, Búlértékesitő Nem-eti Vílla'at és Ser’.éshiz'alási Nemzeti Válla­lat létesítését rendelte el £ kor­mány. I » Mély fájdalommal tudatjuk, | hogv Édesapánk STEJL'ER ADOLF | SÓ éve* koróbnn cs^deson <i- 1 hú-iyt. Terre'.és? d c. 29-én | Val ér kor a rákoskeresztúri | temetőben. \ • Pi tén Miks-né és Rónay Kinőné (Sydneyi ■ Katolikus könyv az orosz művészeiről Á nemzetközi könyvpiacon is jól ismert svájci katolikus könyvkiadó, az cinsiedeini Ben- zigcr-cég most jelenleteti meg IVerner von Mattheg tollából egy igen jól használható, szé­pen kiállítóit kötetet az orosz művészetről (Russische Kunst). A szerző hosszú időt töltött Oroszországban, ahol nemcsak a műemlékeket tanulmányoz­hatta személyes tapasztatok alapján, hanem — mint egyik kritikusa Írja — az orosz mű­vészet fejlődését be tudja illesz­teni az orosz művelődés álta­lános fejlődésének menetébe is. Reámutat a középkori orosz egyházi művészet bizánci alap­jaira, továbbá arra, hogy az orosz művészet korszakai Nagy Péler előtt nem mutatnak fel hasonlóságot a nyugateurópai művészet fejődésének egyes sza­kaszaival. Csak azután, hogy Nagy Péter megszüntette Orosz­ország nemzeti elzárkózoltságát Nyugattal szemben, indul meg az udvar által kezdeményezett világi művészet Ebben már ér­vényesül a nyugati művészet hatása. Igv a leningrádi város- és kikötőépítkezésre a Ucinoi Domenico Trezzini nagy befo­lyást gyakorolt. Az orosz mű- vés-etnek mindig meg volt a kapcsolata Nyugat művészeti fejődésével — ez a végső kö­vetkeztetése MaUhey könyvé­nek, s ezt a téle’ét gazdag kép­anyagával és építészeti alapraj­zokkal is megvilágítja. feli Csangkaisek ismeretlen helyre repült Hongkongból jelenít az MTI: Mint az Evet,ing S.«n ard Sanghájból jelenti, Csangkáj- sek Nankingból repülőgépen ismeretlen helyre távozott Hi­A Ferencváros pályájának betiltása folytán jelentős be. vételtől esett el. Miután csapata jó formában van, elhatározta, hogy január 2-án, vasárnap még egy mérkőzést fog játszani az üliőiúti pályán, amelynek be­tiltása már lejárt Ellenfele vagy egy bécsi csapat, vagy pe­dig az MTK csapala lesz, amely egyedül vett el pontot ősszel a bajnokságban a zöld-fehéreklől. Mandik Béla az MTK fut- ballinlézöje kijelentette, hogy készséggel áll ki az MTK a Fe­rencváros ellen, igyekezni fog sérültjeit rendbehozni, ★ Az Újpest a Sorol: sár ellen szerdán, délben félkcttőkor So­roksáron játssza le az év utolsó A főváros összeállította az ál­talános iskolák idei tanrendjét. Hal ősz ály tananyagát már kü- 15n-kü!cn fűzeiben kiryomtat- ták, a két felsőbb osztá’y tan- niene'e nemsokára szintén el készül. Ez az újítás nagy érdek­lődést keléit a tanszemélyzet körében. A füzetek áttekinthető, iránymutató képet adnak a tanév oktatási módszereiről Jönnek a mentők, ko og a nostás... Az első osztályban az év ele­jén a «beszélg£tés»-őrán ilyenek szerepelnek: a cipófűzés gya­korlása, hogyan vásárolok gyü­mölcsű', rendberakom a ruhá­mat. Aztán az utcai tudnivalók: álvczeíek egy vak emberi az utcán, kérdezek valamit az utcai rendőrtől. Megfigyelése annak, hogyan hajtja a kocsis • lova­kat A második osztóig egyik fon­tos taranyaga: az utca közleke­dési rendje. A gyerekek papi­rosból villamosmegállóhekekel, kocsikat, auldl készítenek és Így szem’őlik az utcai járművek for­galmát. Azután gyakorla i kirán­dulást tesznek s ugyanazt meg­figyelik az utcán, az éleiben. Jönnek a ménfő’I Kü’ön tanács- kosás a gyerekek és az oklatók közöl! a mentők hivatásáról. Azután meg kell figyelni a ta­nulóknak az utersenrőt, annak seprőjét, kis kocsiját. lapáttól. Kopog a postást Levélborítéko­kat kell készféni. Megtanul :ák, hogy kell helyesen felragasztani a bélyeget. Postacsomagot állí­tanak össze, zsineggel átköt’k. Aztán következik a pék. a fű­szeres, a henles, a mészáros, a cipész, a varrónő munkájának megismerése. Bizonyára nagy lelkesedést kel' az apróságok közölt ez a tétel: menyünk a városban és lakást keresünk. Tavasz felé meg'smerkcdnek a kerti teendőkkel. Kezükbe kerül az ásó, kapa, gereblye. Közben játékosabb gyakorlatokkal is tarkítják a komoly óráka', pél­dául: szappanbuboré’ -fúvós. A harmadik osztóig tanulói sokat foglalkoznak Budapest életével. Hogvan történik az élel­miszerek szál'ítása a fővárosba? A kerületek beosztása, a házak épi ési módja, miből épüllek a pesti házak? Budapest lakosai­nak foglakozása, műve'ödése, hogyan pihen és hol üdül a pesti ember. Kü’ön pont a templomok ismerlelése. ÜjJáénHés, széljárás, ruha varrás A negyedik osztály mestaoul- ja, hogyan tehet tájékozódni a szabadban, azuián alajvizsgála- tót tartanak. A lányok horgol­nak, kö'nek. Sorra kerül az ipar, a keTeskede'em, a mező- és kertgazdaság. Miből él Bu­dapesti A szarvasmarha, sertés, ló szerepe a lakosság táplálkozá­sában Gyakorlatilag tanulmá­nyozzák az időjárási, a csapa­dékmennyiséget és; milyen a széljárás iránya Budapesten. Különórákat tartanak az újjá- épi ésröl. Megmagyarázzák a ta­nulóknak az új intézmények és szervezetek működését. A pa­rasztság, munkásság, értelmiség viszonya. Az 6 ndtk rsztáV hun különö­sen a háztartási gyakorlatok ke­rülnek e'őtérbe. Ilyen óra pél­dán’: küzdelem a por, piszok és férget• ellen. A kályhák fel­állítása, fű'és, a fűtőanyag meg­1 ismerése. Sorra jönnek a leg­különfélébb élelmiszerek 4 ezek­vatalosan azt közölték, hogy szem eúlra indult, de valószínű, hogy ez az utazás is összefüg­gésben van a békelárgya,ásók­kal. labdarugó bajnoki mérkőzését. Lehet, hogy már Károlyi fogja védeni a kaput. Ha 6 nem játsz­hat, Balogh II. lest a kapus, Fábián a hátvéd, a csapa többi része úgy áll fel, mint a Ferenc­város ellen. A kemény, csúszós la’ajon a Soroksár meglepetésre készül. A kosárlabda-bajnokságért ját­szik szerdán délután 5 órától a Sportcsarnokban a GSE—Pécsi VSE, az Előre—FTC, BSE— Kistext, majd Budafok—MAORI” női mérkőzésre kerül sor. FTC—Pastás (jégkorongmér­kőzés) 7:0 (3:0, 0:0, 4;0). Az FTC sokkal többet támadott, de csatársora a nagy gólarány el enére is sok helyzetet ki­hagyott. bői ételek főzése. A tízéves gye­rekek úlbaigazítási kapnak ar­ról, mi a vi amin és mennyi van ebből a fontos tánanyagbó! a nrndennapi tánlálkozáshoz haszná’t éle’miszerekben. Föz- rek lágytojást, rántottól, hagy- mamártást, galuská1, palacsin­tát. Aztán jön a felnőttek köré­ben nemigen kedvelt tevékeny­ség: a mosogatás. A ha'odik osztály a tanév elején azzal kezdi, hogy látoga­tást tesz a vásárcsarnokban. A gyümölcs és zöldség eltevését gyakoro’iák, majd lecsót rak­nak el télire. Bevezetik a 12 esz­tendős tanulókat o ruhavarrás tudományába, megtanulják a fehérnemű javítást, vasalást. Na­pirendre kerül a lakás helyes világítása. Bizonyára kedvelt tanóra lesz a gyakorlati szap­panfőzés. Ezután stílszerűen kö­ve kezik a nagytvosás. Maid egész ételrendet főzünk végig. Szinte kedve kerekedik uz embernek, hogy beüljön a ha­todik osztályba... Magyar Imre Továhhi hideg Budapesten kedden este 21 órakor a hőmérséklet —8 fok, a tengersz'ntre átszámított lég­nyomás 779 milliméter, alig változik. Várható Időjárás szerda esiig: Mérsékelt szél, változó fe hözet, többféle köd, e?y-két helyen kisebb hószállingózás, a hideg idő tovább tart Pincetfiz a Vörösmartj-téren Kedden este a Vörösmarty-tér 6. számú ház lakói észrevették, hogy a pincéből füst szivárog ki. Értesítenék a tűzoltóka', akik néhány perc múlva már a he'yszinen voltak. Alighogy meg­érkeztek, a pincéből hatalmas füstfelhő tört ki. A tűzoltók gázmaszkokban hato'tak le a pincébe, hogy megkeressék a űz fészkét. Lapzártakor a tűz­oltók még a helyszínen tartóz­kodnak. őrizetbe vetlek egy kapu­vári malomtulajdonost Sopronból jelentik’ A kapu­vári rendőrség őrizetbe vette «báró» Berg Taszilót és felesé­gét. Bergék a Kapuvár melletti Kisrába vizét a malmuk melletti zsilip segítségével úgy leszorí­tották, hogy mesterséges árvizet idéztek elő, ame'y 12 hold szánló- fö'det és néhány házat elöntött. (MTI) ___ A munkabér behajtása Az igazságügyminiszter rende­lettervezetet készített a szolgá­lati jogviszonyból eredő követe­lések behajtásának biztosítására. A rendelettervezet kimondja, hogy végrehajtásnak van helye előzetes letartóztatásban vagy vizsgálati fogságban levő munka­adó ellen, valamint az olyan munkaadó ellen is, aki üzemé­nek megszüntetésére készül. A rendelet szerint a szakszervezet igazolja majd azokat a ténye­ket és adatokat, amelyek a kö­vetelések létrejöttét, összegét, le­jártát bizonyítják. A korlátolt fe’elősségű társaságoknak az a tagja, aki megszökött ' vagy is­meretlen helyen tartózkodik t a meg’eölt időpontig nem télt vissza, egész vagyonával felelős a munkavállalók követeléséért. A rendeletét a legutóbbi miniszter- tanács elfogadta. Színházi iiír<-k A Pravda a Demokratikus Magyarul szág“ című tűmről Zaszlavszkij, a Pravda fő­szerkesztője, nagy cikkben mél­tatja a Moszkvában bemulátott • Demokratikus Magyarország* című filmet. — A film írja többek között — az új demokratikus Magyar- országot lórlénelmi fejlődésében mutatja be. Az 1919. magyar ta­nácsköztársaság után a börtö­nök rácsai mögé került a ma­gyar demokrácia. Látjuk a bör­tönöket, á mely ben a nép leg­jobb fiai sínylődtek, köztük Rá­kosi Mátyás. Megfélemlítés, éhe­zés és nyomor borítja Magyar- országot, de eljöttek jde a ma­gyar népnek szabadságot hozó szovjet csapatok. A szovjet és a magyar nép barátsá’ia alapesz­meként az egész filmen végig vonul. Munkában és kiizdeiem- hen megszii’etik a demokratikus Magyarország, amely békés al­kotó munkába merül A Magyar Román Társaság szerdán december lü-cn ‘ÁS órakor a Zenefőiskolán a Ro­mán Népköztársaság kikiál'á á- rak első évfordulója alka'má- ból neves fővárosi művészek és a MÁV Szlmfőnlkiis kö/remű- l ödé ével díszelőadást rendez. A Társaság minden érdeklődőt szívesen lát Filharmőolkus Kórus alakult az Opera énekkarából. Vezetője Pless Lá zlő kar'gazgató. A Fii- harmón’kus Zenekar munkáját kiegészítő teslület a társa'ág ezévi ciklusába már bekapcsoló­dik, de a fő munkaprogram jö­vőre esik. Dr Halász László főzeneigaz­gató igazgatásában mennyül a ch'kagói operaház. Slráüss Ri- chnrd Salome-.tót játszották meg­nyitóul. A társu’atnak magyar tagja is van, Szemere László. Mészáros Ági, meffbetcgedelt, szerepét az Úri muriban Rutt- kay Éva veszi át. A Nemzeti Színház eddig mint csak a budapesti Népszínház bérlője szerepelt. A Népszínházi Alapítványnak fizete az eszmei házbért. Tekintettel arra, hogy a Népszínházi Alapítvány mun­kája már csak formá’is jellegű, az épü’etet telekkönyvileg is a Nemzeti Színház tulajdonába írták. A Vitézek és hősök, «Az én fiaim, címmel került színre Bukarestben. Gergely Sándor darabját a Hadsereg színháza mutatta be és e színház meghí­vására maga az író is Buka­restbe utazott. •• KEDÉLYES TÁRSBÉRLET a címe a csehszlovák filmgyár­tás legújabb vidám alkotásának. Főszereplője egv csinos fiatal leány, aki társbéreibe kerül. Mintha a régi pe ti társbérletek­ről volna szó p filmben, olyan azonosak a pragai lakáshivatali és társbérleti ügyes-bajos dol­gok. Tcrmé zctesen sok pesti néző is át fogja érezni ennek a f lmnck «méiy» mondarirakiját, amely a humoros és vidám fel­szín alatt húzódik meg. A DÉFOSZ b* olvadnak a mezőgazdasági érden­képviselete* Kedden délelőtt a most meg­alakult DÉFOSZ népes küldött­sége je'ent meg egyik legjelen­tősebb érdekképviseleti szervnél, a Cukorrépalermelök Országos Szövetségénél és Rugó Antal or­szággyűlési képviselő-kormány­biztossal azt a kívánalmat kö­zölte, hogy a COSZ-t olvasszák be a dolgozó parasztság új, egyetemes szervezetébe. Ragó Antal kijelentette, hogy ez meg is fog történni, épúgy, mint a többi, fe oszló érdekképviselet esetében is. A szövetség jelentős — mintegy másfélmillió forintot kitevő — vagyonát a DÉFOSZ veszi át. Ragó Antal azt a remé­nyét is kifejezte, hogy a COSZ bevált alka mazoiUi gárdáját, szakembereit ugyancsak átveszi a DÉFOSZ. A drogériák látékárusítása A legtöbb drogéria és illat­szerkereskedés járulékos cik­ként gumiból, celluloidból, via- siosvászonból készült úgyneve­zett csecsemőjátékok árusításé- val is foglalkozik. Sok helyen azonban egyéb játékárukal is árusUanak, ami már nem minő­síthető járulékos cikknek és az ilyen üzletek tulajdonosai ellen kihágást eljárás indult. A keres­kedelmi m’niszter most a pol­gármesterhez intézett leiratában közli, hogy azon drogéristák és illatszerkeresket'ők részére, ak'k huzamosabb ideje egész éven át, tehát nemcsak ünnepek előtt, árusítottak különböző já­tékokat, lehetővé kívánja tenni, hogv játékcikkekkel való keres­kedésre ioarjogosítványt nyerje, -nek, . . ______________ O lvassuk: „A citrom utájf megjelent a fővárosban a na­rancs is- Ki ója 24 forint", —v Savanyú a — narancs, , * Olvassuk: „Jean Massard francia zoológus szerint nem lehetőben, hogy a közeljövő­ben megjelenik a földön a há- rompúpú teve". — A pesti slá­ger ezt már régen megjósolta: Teve van egypúpú, van kéL púpú, sőt több. — Akkor nem akartuk elhinni. Színházi műsor Op^rahítz: A szevillni borbély (7J Városi: Aida (A II., OK XVIII.) (7) Nemzeti: Úri muri (Déryné) (%8) Magyar Színház: Lélekbúvár Víg: Földi paradicsom (V&8) Kamarai Ócskavas nagyban (H8) Belvárosi! Vetés... < K>N) Mii vész Színház: £des fiaim (V28) Pesti: A szabin nők el- ra! lása (Ms8) Madách: ítélet éjszakája <1 í>8> Modern: 2 bolond 1 pár F. Onerctí: Nincs el“adás. Pódium* Estére néző érkezik (8) K. Varietét Ezt nézzük meg (Ví>8) JózsAfvrr sí: Mágnás Miska (V28) Optimisták: Szót kérünk (% 9) Kis Színházt Válaszút (7) Mesebarlang: Aran» halacska (5) 3§ozik no 11 sora ÁTRIUM (160-955): Talpalatnyi föld (4, ’/w. vasár., ünnepnap ®42) C,ORSI) (182 ,818): Megperzselt szárnyak (4, (47, vasár-, ünnepnap 2 is) PÉCS! (121-343): Megperzseli szárnyak (5. 7, 9, vasár-, ünnepnap 3-kor is) FORnM (189-707): Talpalatnyi föld (4. V.7 *A9, vasár-, finn-pnan 2 is) KÖRÚTI HÍRADÓ (222-4991- Mai-var, szovjet híradóit. Száll a dal. Fagy Jn-kó. Bábszínház, Ifjúság ünnena (Mindennap rcg?el 9-1-51 este 11-ig) IXO YD (123-943): Talpalatnyi föld (5, 7, 9 vasár-, ünnepnap 3-kor is) OMNfA (139 993): Mese a tü’mariárrél (K-5. ’/ 27. K-9. vas. ínn. 403-kor is) Ma'iné mindkét nan délelőtt 11-kor ROYA', AI‘OI.1 0 (222-656): Talpalat­nyi föld (145. 947. 9, vas. finn. 143) SÉAUA (120-150): Mese a lüzma'-’árról (5. 7, 9, vasár-, ünnepnap 3-kor is) Mat’nő min-Uíét nap délelőtt ’/412-kor URÁNIA (136-888): Mese a tüzma-’ár- ról (Min-’ennap 4. 6, 8 órakor) KORZO (Újpest): Talpalatnyi föld (Előadások: 4. ’Á7, 149. vas finn. 2) rOYAf, (Kispest): Talpalatnyi föld (VáS. 148. vasár-, ünnepnap 144 is) TÁNCSICS (Csepel): Talpalatnyi föld (Előadások: 6. 8. vas., ünn 4 is) TATRA (Pszterzsébet): Talpalatnyi foki (147. 149, vasár, ünnepnap 145) MASODUETES MOZIK: ADY: Észak csillaga (4 147, ’/29, v. ü. 2) A’FA; Szibériai rapszódi* (6, 149, v. fi. a/S4) ALKOTÁS; Pé er az óvónő. Hiradó (143. 145, 147, 149) ASTORIA: E've-zett nászút (946, 948, v. ü. 944) BÉKE; Amiről a lány ál­modik (6, 8. v. 4) BELVÁROSI: Lon­doni fiuk (4, 6. 8, v. ü. 2, balt. 5. 7. v. ü. 3) B' THI.' N: Egy élet muzsi­kái. (145. 147. ’49. vas. ünn. 143 is) BODOGRAF: Tűz (4. 6. 8, v. ü. 2, balt. v. ü. 3, 5. 7) CATITOL: Ki lesí\ a párom (11, 1, 3, 5. 7, 9) CITY: Ki tesz a párom (4. 6. 8, v. ü. 2 is) CORVIN: Az észak csillaga (4, 6. 8) DAMJANICH: Makrancos hölgy (144, 146, ’/iS. v. ü. 142) DÓZSA: Tűt (946. 948, vas. ünr. 544) E'DOR,r'Ol Játék a szerelemmel (145, 147, 149, v, 143 is) ELIT: Londoni fiuk (1-511, lát. V43. >45, 147, 149) ELŐRE: Sze­relem vádol (6, 8, v. ü. 4) ÉVA: Végzet lovagjai (4. 6, 8, v. ü. 2 is) FLÓRJÁN: Szibériai rapszódia ('Aö, 147, 949, v. 2) GLÓRIA: Dél muzsikája (5, 7, v. fi. 3) HAZÁM; Aki az igaz­ságot keresi (146, !4S, vas. ünn. 144) FOMEROS: Ködös ólak ('/A. 146, 148, v. ü. 142) HUNNIA: Játék a szerelemmel (4. 6, 8, vas. ünn 2 is) IPOLV; Tűz (145, >/z7. 149 v. ü. 143) J. ATTILA: Egv férj fellázad (4. 6. 8. v. fi. 2) KAMARA: Észak c-U'aga (145, 'hl. 149, v. ü. 143) KOSSUTH: Észak csillaga 11-46, 947. 9, v. ü. >-43) KRISZTINA: üldözöttek (144, 146, 148, v. ü. 142) KUf.TUR: Tavaszi felhők az éeen (144. 140, 1)8. vas. ünn. ’/a2) MAROS: Négy testőr 0/44, 146, >48, v. ü. 142) MARX: Eav féri fel­lázad (4. 6, 8. V. fl. 2) NAP: Három jnzzkiróly (4. 6. 8. v. ü. 2) NÉP: Tisztítótűz (7. 9, vas. ünn. 3. 5 is) ÓBUDA: 1 bolond 100 csinál (4 6 8. v. fi. 2) OLYMP1A: Tűz (>411. %1. 143, 1-5, 147, 1/-9) OTTHON: Amiről a lány álmodik 044, 146, 148, v. ü. 142) PALACE: Ki lesz a párom (11, 1. 3, 5, 7, 9) PARTIZÁN: Vadon fia (4. 6, 8, v. ü. 2) PATRIA: E:y élet muzsikája (4. 6. s, v. ü. 2) PETŐFI: Forradalom kapi'ánya ’/zt 146 148 v. 142 PHONIX: Tűz (11. 1. 3. 5. 7. 9-kor) PLÚTÓ: Mindent érted 044, ’/a6. 148, v. ü. 142) RADAY: Monté Christo asszonva (4, 6, 8, v. 2) ROXY: Tenue.- részbersület (11. 1. 3, 5. 7 9) SAVOY Egy férj fellázad (145. 147. V;9. v, ü. 143) STÚDIÓ: Szere'mek városa (2, 4, 'hl. Vá9) SZABADSÁG: Egy é'et muzsikája (4, 147. 149, v. ü. 2) TATRA: Játék a szerelemmel (145, 'hl. 149. v. ü. 143) TINÓDY: Lon­doni fiuk (4. 6, 8, v. ü. 2) TÚRÁN: Egy férj fel'ázad (11, t, 3. 5. 7. 9) IJGOCSA: Tűz 044, 146. 148. v. ü. Vb2) ÚJLAKI: Szibíriai ranszódia (944. 6, V49. v. ü. 1)2) VESTA: Ten- gerészbecsű'et (10, 12. 2, 4, 6, 8) ZUGLÓI: Végzet lovagjai (145, 147* 149, v. ü. ’/j3) ­A Közmunkatanács megszün­tetéséről szóló törvény végre­hajtásaképpen rendeletet adott ki az építésügyi nrn’szlcr. A’ Közmunkatanács j- gkörét a bu- dapesli építésügyi főigazgató- vő "rí bízta. 'Messzi messzi táj. Mindenütt csak A Ferencvárosi még egy mérkőzést játszik Főzést és nagymosást is tanulnak a pesti gyerekek az iskolában- 10a» Nemzet _ — Szerda, 1048 december 2$

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék