Magyar Nemzet, 1956. május (12. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-04 / 104. szám

60 fillér Magyar Nemzet Péntek 1956. máj ns 4 XII. év, 104. szám 4 HAZAFI AS NÉPFRONT LAPJA Bulganyin és Hruscsov moszkvai nyilatkozatának nemzetközi visszhangja A külpolitikai helyzet A SZOVJET ÁLLAMFÉRFIAK ANGLIAI ÚTJÁNAK POLITIKAI ÉRTÉKELÉSÉRŐL az eddig ismertté vált nyilat­kozatokon és sajtókommentárokon túl e napokban a legille­tékesebb helyről, a szovjet vezetők részéről hangzott el nyi­latkozat. Bulganyin és Hruscsov Moszkvába érkezésükkor be­számoltak étjükről és londoni tárgyalásaik eredményéről. Bulganyin és Hruscsov beszéde, amelyet lapunk más helyén közlünk, a nemzetközi sajtó figyelmének középpontjában áll. Különösen az angol lapok szentelnek nagy figyelmet a szov­jet államférfiak moszkvai beszámolójának. A Times, a Daily Telegraph, a Daily Héráid, a Daily Worker és más lapok a legszembetűnőbb helyen számolnak be a moszkvai nagygyű­lésről, amelyet Bulganyin és Hruscsov megérkezésekor tartot­tak. A legtöbb lap kiemeli Bulganyinnak és Hruscsovnak azt a kijelentését, hogy a tárgyalások eredményesek voltak. Hang­súlyozzák Hruscsovnak azt a kijelentését is, hogy megvan a lehetőség a Szovjetunió és az Egyesült Államok viszonyának megjavulására, ha mindkét részről jóakarat nyilvánul meg. A Daily Héráid többek között a következőket írja: "A szovjet vezető férfiak hazatérve, kijelentették népüknek, hogy meg­elégedés hatja át őket angliai útjukkal kapcsolatban. Mi szin­tén elégedettek vagyunk. Ez a látogatás megtörte a jeget. Lé­pés történt a békés egymás mellett élés lehetősége felé.« A Daily Mirrorban Crossman munkáspárti képviselő, miután bírálja a munkáspárt vezetőségének egyes tagjait, akik reak­ciós álláspontra helyezkedtek és nem a munkáspárt egyszerű tagjainak széles tömegeit foglalkoztató kérdések megvitatá­sára használták fel a Bulganyinnal és Hruscsowal való talál­kozást, azt írja: "Az oroszok látogatásának eredményeként mindannyiunknak meg kell érteni egy dolgot: országunk tel­jesen új nemzetközi helyzet elé került.* A francia sajtó is vezető helyen közli Bulganyin és Hruscsov moszkvai beszédét s az AFP-hírügynökség rámutat arra, hogy a szovjet vezetők moszkvai beszámolója élénk fi­gyelmet keltett a diplomáciai körökben is. »A diplomáciai körökben — írja az AFP tudósítója — különösen nagy érdek­lődést keltett Hruscsov beszédének az a része, amely szerint megvan a lehetőség a Szovjetunió és az Egyesült Államok viszonyának megjavítására, továbbá Hruscsov beszédének az a része, amely kifejti, mennyire fontos a kapcsolatok meg­teremtése a kommunista és a szocialista pártok között.* Ami az angol—szovjet tárgyalások közvetlen eredményét illeti, diplomáciai körökben kiemelik a szovjet vezető férfiaknak azt a megállapítását, hogy a tárgyalásokat sikeresnek lehet te­kinteni. Az angol kormány részéről a már korábban elhangzott Eden-nyilatkozaton kívül, amelynek szövegét annak idején közöltük, az angol miniszterelnök az alsóházban a hozzá inté­zett kérdések kapcsán nyilatkozott a szovjet vezetők angliai látogatásáról. Edén utalt korábbi nyilatkozatára és azt mon­dotta, hogy véleménye szerint jelenleg nem lenne célszerű ahhoz bármit is hozzátenni, de azért annyit mindenesetre hozzátett, hogy a szovjet államférfiakkal folytatott mélyre­ható tárgyalásoktól értékes eredményeket vár. Henderson munkáspárti képviselő kijelentette, hogy az ellenzék osztja azt a véleményt, amely szerint a szovjet vezetők látogatása a világbéke érdekeinek megfelelően szolgálja a két ország kö­zötti kölcsönös megértés megjavítását és a szorosabb együtt­működést. Hendersonnalc azzal a kérdésével kapcsolatban, hogy a szovjet vezetőkkel folytatott tanácskozások után mi a véleménye a kormánynak a leszerelési tárgyalások menetéről, Edén kijelentette: "Reméljük, hogy a kölcsönös megértés, amelynek alapját, úgy gondoljuk, sikerült megteremtenünk a tárgyalások segítségével, erősödni fog és jelentősége növe­kedni fog a világbéke érdekében.* A leszerelés kérdéséről egyébként Edén azt mondotta, hogy »a tárgyalások állapota eléggé bonyolult és sok nehézséget kell még legyőznünk*. Az angol kormány■ részéről még egy fontos nyilatkozat hangzott el, mégpedig Selwyn Lloyd külügyminiszteré, aki Hoylakeben mondott beszédében foglalkozott Bulganyin és Hruscsov látogatásának eredményeivel. "Kétségtelen — mon­dotta —, hogy ez történelmi jelentőségű látogatás volt*, majd hozzátette: "személyes álláspontom, és ezt ingadozás nélkül kimondom, hogy ez a látogatás sikeres volt*. Selwyn Lloyd méltatta az államférfiak személyes kapcsolatának jelentőségét és kijelentette, hogy ebből a szempontból igen hasznos volt a szovjet vezetők találkozása az angól kormány vezetőivel. "Az utóbbi tíz napban — mondotta a brit külügyminiszter — a miniszterelnök és én -hosszú órákat töltöttünk vendégeinkkel. Meg vagyok győződve arról, hogy e találkozások elősegítik majd a kölcsönös megértés megjavulását* Selwyn Lloyd be­szélt ezután arról, hogy a két kormány vezetői teljes nyíltság­gal megvitatták a nemzetközi kérdéseket. "Senki, akinek jó­zan esze van — mondta —, nem gondolhatja azt, hogy a két ország közötti összes problémát egy találkozással, vagy vala­milyen egyetlen formula segítségével meg lehet oldani.* Hang­súlyozta, hogy idő és türelem kell a még fennálló nehézségek leküzdéséhez, de a tárgyalások hasznosak voltak, szívélyes és baráti hangnemben folytait s mint mondotta: "egyik felet sem lehetett az egyenesség hiányával vádolni*. Kitért egyes rész­letkérdésekre is, amelyekkel kapcsolatban utalt Edén minisz­terelnök már ismert nyilatkozatára, végül annak a meggyőző­désének adott kifejezést, hogy a szovjet vezetők angliai láto­gatása elősegítette a feszültség enyhülését és minden bizony­nyal biztosította a jobb kölcsönös megértést a Kelet és a Nyugat között. A világsajtó egyébként Brentano nyugatnémet külügy­miniszter és Hallstein külügyi államtitkár háromnapos angliai látogatását is a szovjet vezetőkkel folytatott tárgyalások szem­pontjából ítéli meg.' A nyugatnémet politikusok és az angol államférfiak közötti tárgyalásokról kiadott hivatalos közle­mény leszögezi: az angol és a nyugatnémet államférfiak "őszintén remélik, hogy a legutóbbi angol—szovjet megbeszé­lések a nemzetek közötti bizalom tényleges növekedésének kezdetét fogják jelezni*. Mindenesetre a közlemény más kitételeit nagyon nehéz összhangba hozni ennek a "reménységnek őszinteségével*. A közleményből ugyanis kiderül, hogy például a leszerelés kér­désében Brentanóék tárgyalásaik folyamán változatlanul ki­tartottak az ismert bonni álláspont mellett és elutasították a francia miniszterelnöknek azt az ismert állásfoglalását, amely szerint Németország újraegyesítéséhez a leszerelésen keresztül vezet az út; továbbá állást foglaltak az atlanti szövetség és az úgynevezett "európai szolidaritás* fenntartása és megerősítése mellett. Brentano még szükségesnek tartotta, hogy a tárgya­lások befejezése után a tiszteletére rendezett ebéden kijelentse, hogy "az Odera—Neisse-határ elismerése nem jöhet szóba*. Ugyanekkor Adenauer kancellár a nyugatnémet lakosság többségének akarata ellenére a bonni parlament napirendjére akarja tűzni az általános hadkötelezettség bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. A Német Egység Bizottsága ebből az alka­lomból felhívással fordult Nyugat-Németország közvéleményé­hez és rámutat arra, hogy »aki megszavazza az általános had­kötelezettség bevezetését Nyugat-Németországban, az szembe­fordul a német egység békés helyreállításával." Itt kell meg­említeni még azt is, hogy Radford tengernagy, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, Bonnban tárgyalásokat folytatott Adenauer kancellárral és Blank had­ügyminiszterrel az új német hadsereg jövendő szerepéről. Karold Stassen a leszerelés kérdéséről Amerikai—szovjet jegyzékváltás a Tuapsze legénységének Hazatéréséről Londonból jelenti az MTI: Harold Stassen, Eisenhower elnök Iteszerelési különtanács- adója kedden sajtókonferenciát tartott Londonban. Stassen — aki maga is részt vesz a jelen­leg Londonban folyó leszerelé­si tárgyalásokon, közölte, hogy »a londoni tanácskozásokon jelentős előrehaladást értek el*. Mint mondotta, »együtte- sen igen fontos lépéseket tet­tünk". Bejelentette, hogy a leszerelés szárazföldi úton való ellenőrzésének módozatai­ban sikerült megállapodásra jutni, majd megjegyezte: »azt hiszem, eljön az az idő, amikor egészséges, világraszóló meg­egyezés jön majd létre a főbb hatalmak között...« A lesze­relés kérdésében kialakult helyzetet ennek ellenére úgy jellemezte, hogy az »a null ponton van*,.s hogy — szerinte — »a várható kudarc* a szov­jet képviselők magatartása miatt következik be. Egy másik jelentős pont »né- zetünik szerint az — mondotta —, hogy politikai rendezést kell elérni, mielőtt alacsony színvonalú leszerelés tanácsos­sá válik*. Stassen szerint ilyen politikai kérdés Németország és Korea egységének megte­remtése, valamint más távol- keleti és közel-keleti problé­mák rendezése. Stassen sajtóértekezlete an­gol sajtókörökben nagy érdek­lődést keltett. Az angol la­pok kommentátorainak egy része feltűnőnek tartja azt, íhogy a nyugati 'hatalmak most ragaszkodnak az ^előzetes po­litikai rendezéshez", pedig néhány évvel ezelőtt, amikor ezt a követelményt a Szovjet­unió állította fel, azt kereken elutasították. A Birmingham Rost diplomáciai tudósítója például megjegyzi, hogy »ez a ragaszkodás a politikai elren­dezéshez, mint a leszerelés előzetes sine qua non-jához, új dolog a Nyugat politikájá­ban. 1954-ben, midőn a Szov­jetunió a politikai elrendezés szükségességét hangsúlyozta, a Nyugat ragaszkodott a. politi­kai elrendezésnek a leszere­léstől való elválasztásához és a hangsúlyt a hagyományos fegy­verzetek csökkentésére helyez­ték — mert ebben a Szovjet­unió bővelkedett, a Nyugat vi­szont szűkölködött. Ennek hát­terében az volt, hogy a Nyu­gat akkor biztonságban érezte magát, hála az atomfegyver dolgában érzett fölényének.* Az ENSZ leszerelési albizottsága rövidesen befejezi ülésszakát Londonból jelenti a TASZSZ: A Londonban csütörtökön nyilvánosságra hozott közle­mény szerint az ENSZ leszere­lési albizottsága Jules Moch elnökletével 'csütörtökön ülést tartott. Az albizottság folytatta az előtte álló kérdések megvi­tatását. A kövekező ülést pén­tekre, május 4-re tűzték ki. Nyugati hírügynökségek je­lentései szerint Londonban jól értesült forrósból az a hír ter­jedt ed, hogy a leszerelési al­bizottság március 19. óta tar­tó mostani ülésszaka végéhez közeledik. Az AFP arról érte­sül, hogy a szerdai plenáris ülésen megbízták az értekez­let titkárságát, hogy dolgoz­zon ki jelentést az ENSZ le­szerelési bizottsága számára. A jelentés összegezné az eddig elért eredményeket, továbbá megállapítaná, hogy mely pon­tokban nem sikerült eddig megegyezésre jutni. Ma kezdődik Párizsban az Atlanti Tanács ülésszaka Moszikvából jelenti a TASZSZ: A washingtoni szovjet nagykö­vetségre április 25-én jegyzék érkezett az Egyesült Álla­mok külügyminisztériumától, amelyben felhívják a szovjet nagykövet figyelmét arra, hogy "a Tuapsze szovjet tartályhajó öt volt tengerészének április 7-én az Egyesült Államokból a Szovjetunióba történt elutazá­sakor s azt megelőzően az Egyesült Nemzetek Szervezeté­nél működő szovjet küldöttség tagjai megengedhetetlen és hi­vatalos 'hatáskörüket megha­ladó cselekményeket követtek el*. A jegyzék értesíti a szovjet kormányt, hogy Gurjanov és Turkin — a Szovjetunió ENSZ- küldöttsége tagjai — jelenléte többé nem kívánatos az Egye­sült Államokban. A Szovjetunió washingtoni nagykövetsége április 30-án válaszjegyzéket intézett az Egyesült Államok külügy­minisztériumához, amelyben közli, 'hogy a szovjet kormány, mint alaptalant, elutasítja az említett jegyzéknek azt az állí­tását, amely szerint a Tuapsze tartályhajó öt szovjet tengeré* szének az Egyesült Államokból a Szovjetunióba történt haza* térésével kapcsolatban az ENSZ-ben működő szovjet képviselet tagjai a képviseletre vonatkozó szabályokkal össze* egyeztethetetlen cselekménye* két követtek volna el; A jegyzék rámutat arra* hogy az amerikai külügy- minisztérium jegyzékében az ENSZ-ben működő szovjet képviselet munkatársaival szemben támasztott alaptalan igényeket csupán kísérletnek lehet tekinteni arra, hogy el* vonják a közvélemény figyel* mét a Tuapsze tartálygőzös szovjet tengerészeit az Egye­sült Államokban jogtalanul visszatartó amerikai hatóságok megengedhetetlen eljárásáról; A szovjet nagykövetség a jegyzékben követeli, hárítsák el az akadályokat az élők hogy visszatérhessen a család­jához a Tuapsze tartályhajó­nak az Egyesült Államokban még mindig visszatartott négy tengerésze. Anton Jugov válasza jugoszláv újságírók kérdéseire Mint már jelentettük, az brit és Pineau francia külügy- Atlanti Tanács május 4-e és miniszter találkozik egymás- 6-a között Párizsban tartja sál, a hatoldalú megbeszélése- ülésszakát. Ez alkalomból ken az úgynevezett kis Európa tizenöt állam külügyminisztere tagállamainak külügyminisz- találkozik Párizsban, hogy terei, a hétoldalúakon a Nyű­két-, három-, hat-, hét-, illetve gateurópai Unió külügyminisz- tizenöt oldalú tanácskozásokat terei, míg a tizenöt oldalú folytasson. A két-, illetve há- megbeszélések az Atlanti Ta­romoldalú megbeszéléseken nács valamennyi külügymi- Dulles amerikai, Selwyn Lloyd nisztere között folynak majd. Adenauer és Gny Mollet találkozója A kölni rádió közlése szerint miint más kérdésekben felxne- Brentano nyugatnémet és Pi- rült nyugatnémet—francia el- neau francia külügyminiszter lentétek áthidalása; Adenauer csütörtökön Párizsban tartott _ ismeretes - eredetileg megbeszéljen megállapodott é Gu Moilet május köze- abban, hogy Adenauer kan- , ‘ .Eb , 77 cellár június 2-án Luxemburg- p^n kezdődő szovjetuniobek lá­bán találkozik majd Guy Mól- togatása előtt akart a francia let francia miniszterelnökkel, miniszterelnökkel találkozni, A találkozó célja a Saar-vidék francia részről azonban eluta- jövőjének kérdésében, vala- sították ezt a javaslatot. Egyiptom és Izrael megegyezett a tűzszünet! egyezmény megtartásában a gazai térségben Az AFP jelenti Jeruzsálem- titkárának a közei-keieti őr­ből, hogy az ENSZ fegyver- szagokban tett látogatás nyo- szüneti bizottságának közlése mán jött létre. szerint Egyiptom és Izrael ----—, • m egegyezett a tűzszüneti A “7 Kína) Az. egyezmény szigorú megtartá- Egyesük Államok 1951 mar­sában a gazai térségben; ciusatól 1956 márciusáig a ja­pán hadsereg ujrafelfegyverze­A közlemény rámutat arra, sére 750 millió dollár értékű hogy az egyezmény Ham- fegyvert és hadianyagot szállí- marskjöldneb, az ENSZ fő- tott Japánba. Szófiából jelenti a TASZSZ: A lapok közük Anton Jugov- nak, a bolgár minisztertanács elnökének válaszait a jugo­szláv lapok szófiai külontudó- sítóinak kérdéseire. A bolgár—jugoszláv együtt­működés fejlődésének útjaira vonatkozólag feltett kárlések­re válaszolva Jugov kijelen­tette: i — Az a véleményem, hogy azok a gyakorlati intézkedé­sek, amelyek következtében rendeződtek a kapcsolatok Bulgária és Jugoszlávia kö­zött, és sikereket értünk el testvérnépeink régi barátsá­gának helyreállításában, egy­úttal a bolgár—jugoszláv együttműködés továbbfejlesz­tésének útját is megmutatják. — Mély meggyőződésem, hogy ezt a folyamatot legin­kább elősegíti a két ország politikai, gazdasági és kultu­rális tényezőinek szorosabb kapcsolata. Ezt bizonyítja a Mosa Pijade elvtárs vezeté­sével nálunk járt jugoszláv parlamenti küldöttség látoga­tása is. — A bolgár—jugoszláv kap­csolatok fejlődését elősegíti az a körülmény is, hogy Bulgá­ria és Jugoszlávia külpolitiká­jában olyan elveket követ, amelyek nemcsak a két test­vérnép érdekeinek felelnek meg, hanem a békéért, a né­pek közötti barátság és együtt­működés megszüárdításáért küzdő többi nép érdekeinek is. Emellett országaink célja közös: a szocializmus felépíté­se és népeik jólétének emelé­se. így tehát a bennünket egy­máshoz közelebb hozó közös vonások mindennél jobban magukkal hozzák a bolgár—1 jugoszláv együttműködés to­vábbi erősítésének módszereit és formáit is. Ezután Anton Jugov a nem­zetközi helyzettel kapcsolatos kérdésekre válaszolt, majd ki­jelentette, hogy a béke meg­szilárdítására irányuló törek­vések pozitív eredményeket hoztak a Balkánon is. Fontos lépés ebben a vonatkozásban Bulgária és Jugoszlávia baráti kapcsolatainak megteremtései A Szovjetunió fontosnak tartja a szovjet—nyugatnémet kereskedelmi szerződés megkötését Berlinből jelenti az MTI: Zorin, a Szovjetunió bonni nagykövete hétfőn a hanno­veri ipari vásár alkalmából rendezett fogadáson kijelen­tette: — A Szovjetunió fontosnak tartja, hogy minél hamarább megvalósuljon a szovjet—nyu­gatnémet kereskedelmi szerző­dés, amelynek megkötéséi: Adenauer kancellár moszkvai látogatása idején határozottal! megígérte; A ceyloni kormány diplomáciai kapcsolatok felvételét tervezi a Szovjetunióval és Kínával Az AFP jelentése szerint nad Népköztársaságba a din* Bandanaraike ceyloni minisz- lomáciai kapcsolatok felvéte- terelnök szerdai sajtóértekez- ... , . . , létén közölte: kormánya úgy lenek- vaIamint a ket tervezi, hogy küldöttséget me- gal val0 kereskedelem fokozá* neszt a Szovjetunióba és a Ki- sának tanulmányozására.; Walter Ulbricht és Ottó Grotewohl levelet intézett a Német Szociáldemokrata Párt vezetőségéhez Walter Ulbricht és Ottó Gro- tewohl április 26-án levelet küldtek a Német Szociálde­mokrata Párt vezetőségének. A levélben többek között ki­fejtik: "Kétségtelen, hogy Né­metország munkásosztályának közös érdekei és céljai van­nak. Jóllehet a munkáspártok között bizonyos vélemény­különbségek állanak fenn. Kö­zös érdekeink és céljaink meg­felelő alapot nyújtanak a meg­egyezéshez. Elérkezettnek tart­juk az időt ahhoz, hogy a megegyezés elősegítésére mindkét részről tegyenek meg mindent az ellentétek és az akadályok kiküszöbölésére.* A levél utal arra, hogy a Német Demokratikus Köztár­saságban a Német Szociálde­mokrata Párt több volt tagjá­nak szabadonbocsátása lénye­gesen elősegíti az alaptalan előítélet fenek és más akadá­lyoknak áthidalását, amelyek a németországi munkáspártok megegyezésének útjában álla­nak. Ügy véljük — írják a levél­ben — elvárhatjuk a Német Szociáldemokrata Párt veze­tőségétől, hogy a maga részé­ről szintén mindent megtesz a munkáspártok megegyezését gátló akadályok kiküszöbölé­sére. E célhoz , vezető lépést jelentene, ha a Néniét Szociál­demokrata Párt úgynevezett »Keleti Irodéja«, amely lé­nyegében nem más, mint a Német Demokratikus Köztár­saság ellen irányuló diverzióé és kémközpont, haladéktalanul megszüntetné aknamunkáját; A levél írói rámutatnak ar­ra, hogy készek mindenkor tárgyalni arról, hogy vala­mennyi közös érdekű kérdés­ben kölcsönösen tájékoztas­sák -egymást .j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék