Magyar Nemzet, 1968. június (24. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-30 / 152. szám

4 .Vasárnap, 1968, Június SO. NAPI KRÓNIKA ■uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuitiiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiuiKimnuiiiiiiiiiiitimiwiiiuuiuuu ______________________1fa£w Nemzet___________________ A konyha művésze Pénteken este szakácstársai, barátai búcsúvacsorán köszön­tötték Túrós Emilt, a magyar konyha nemzetközi hírű sza­kácsművészét abból az alka­lomból, hogy hatvankét esz­tendős korában nyugdíjba ment. 1922-ben lett szakácstanuló, 1925-ben szabadult tel a ko­lozsvári New Yorkban, 1928- ban került Budapestre s az el­múlt , évtizedek alatt a hazai ízek, a magyar konyha utolér­hetetlen mestere lett. Ö volt a brüsszeli világkiállítás ma­gyar konyhájának a főszaká­csa, s néhány éve negyedma­gával aranydíjat nyert a flo­ridai nemzetközi szakácsver­senyen. Az elmúlt tizennégy év során a Belkereskedelmi Minisztériumban működött, mint gasztronómiai „chef", nemzedékeket tanítva a kony­ha művészetére. A jó ízű vacsorán elmondta, hogy most otthon fog sütni- főzni, „hétfőtől kezdve az asz- szony, ki van tiltva a konyhá­ból". Híres receptjeit azonban, mint szaktanácsadó, ezentúl is terjeszti majd, az új szakács­nemzedékkel megosztva ízes, zsíros tapasztalatait. — Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fe­jezte ki jókívánságait Joseph- Désiré Mobutu köztársasági elnöknek, a Kongói Demokra­tikus Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából. —- Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban kö­szöntötte Roland Michener főkormányzót, Kanada nem­zeti ünnepe alkalmából. — Péter János külügymi­niszter táviratban köszöntötte J. Hájek csehszlovák külügy­minisztert, Klement Gott- wald renddel történt kitünte­tése alkalmából. — Magyar—NDK vöröske­resztes egyezményt írt alá szombaton a Vöröskereszt székházában Gegesi Kiss Pál akadémikus, a Magyar Vörös- kereszt elnöke és dr. Werner Ludwig professzor, az NDK Vöröskeresztjének elnöke. A megállapodás a többi kö­zött kölcsönös tájékoztatás, küldöttségek, filmek cseréje szerepel, s a két társaság együttműködik a vöröskeresz­tes munka új problémáinak megoldásában is. — Helsinkiben parafálták a magyar—finn hosszú lejáratú kereskedelmi egyezményt és aláírták az 1968. július 1-től 1969. június 30-ig terjedő idő­szakra szóló kölcsönös áruszál­lítási jegyzőkönyvi megálla­podást. — A Baross téri mozgólép­cső elkészült. Bejáratását hét­főn kezdik meg. Körülbelül egy hétig, három műszakban szovjet és magyar szakembe­rek figyelik működését. A mű­szaki átvételre a jövő héten kerül sor. A következő mozgó­lépcsőt a Deák téri ferde alag­útba építik be. Az előkészítő munkák megkezdődtek. — Az Országos Pedagógiai Könyvtár feladatkörének bő­vítéséről intézkedik a műve­lődésügyi miniszter most meg­jelent rendelete. A könyvtár muzeális feladatokat ellátó részleggel bővül és a jövőben Országos Pedagógiai Könyv­tár és Múzeum néven fejti ki tevékenységét. — Munkavédelmi témájú ama- törfilmckrc pályázatot írt ki . SZOT munkavédelmi osztálya es a Fővárosi Művelődési Ház. A le milliméteres filmen készült — fe kete-fehér, vagy szines, magni- harigos, vagy fényhangos — pá­lyamüveket december 5-ig kel. beküldeni a Fővárosi Művelődés: Házhoz, Bp. XI., Fehérvári út 47 szánv alá. A legjobb filmeket, amelyek között egy-egy nyolcezer, hatezer, illetve ötezer forintos és négy kétezer forintos díjat oszta­nak ki, külföldi amatőrfilm-feszti- válokon is bemutatják. — Egyiptomi gépész- és kohómérnökök, a műszaki tu­dományok aspiránsainak cso­portja tanulmányozza a Lenin Kohászati Művek gyártástech­nológiáját. Megismerkednek az üzemi laboratóriumok mun­kájával. a modern elemző-, il­letve vizsgálóberendezésekkel. A hőség keleten is mérséklődik Várható időjárás vasárnap estig: időnként kisebb felhösödés, leg­feljebb szórványosan előforduló futó esővel. Az élénk, helyenként erős északnyugati szél fokozatosan mérséklődik. A nappali felmelege­dés a keleti megyékben gyengül, máshol alig változik. Várható lég magasabb nappali hőmérséklet: 25 —30 fok között. A Öun'a vízállása Budapestnél: 300 centiméter. — A Magyar Higiénikusok Társaságának pécsi vándor- gyűlése szombaton befejezte háromnapos munkáját. A szék. cióüléscken 86 előadás hang­zott el. Dr. Tarján Róbert pro­fesszor, az Országos Élelme­zés- és Táplálkozástudományi Intézet igazgatója előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy étkezési szokásaink és konyhatechnikái eljárásaink lassabban fejlődnek, mint az alapjaiban váLtozó élelmiszer- anyay ellátás. Gyorsabban és fokoz. :labban kell gépesíteni a háztartásokat, s az élelmi­szer feldolgozó iparnak még nagyobb arányban keli részt vennie a városi házitartások el­látásában. Több konyhakész anyagra van szükség. — A hazánkban tanuló vietnami fiatalok tanévzáró ünnepélyét szombaton tartot­ták a Váci úti 21. számú Szakmunkásképző Intézetben. Az ünnepélyen megjelent és beszédet mondott Hoang Luong, a VDK budapesti nagykövete. — Útépítési munkálatok miatt július 1-én, hétfőn délelőtt, lezár­ják a Népköztársaság útja főpá­lyáját a Körönd és a Munkácsy Mihály utca közötti szakaszon. A forgalom a szervizutakon bonyoló­dik le. Felhívják a gépkocsiveze­tőket, hogy a kihelyezett Jelző­táblákat figyelembe véve, fokozott óvatossággal vezessenek. Egyben értesítik az utazóközönséget, hogy az 1-es és 4-es autóbu­szok Bajza utcai megállóit a Nép- köztársaság útja 101, illetve 102 számú ház elé helyezik át, a töb­bi megállót az építkezés nem érin­ti. — A külföldi turisták való­sággal ellepték a Balaton vi­dékét szombaton, a főszezon első víkendnapján. A nyugati határ felől kilométeres kara­vánokban gépjárművek ezrei érkeztek az üdülőtelepekre. Az idényszállók és motelek lakóinak többsége is külföldi volt. A tihanyi kemping zsú­folásig megtelt, s ezrek tábo­roztak a balatonfüredi és a balatonföldvári kempingekben is. Szombaton már 15 ország zászlaja lengett a táborok ár­bocán. » — A TILTOTT HELYEN FÜR­DÉS ismét halálos áldozatokat kö- vetelt. Százhalombattánál a Duná­ba fulladt Dubccz János 31 éves budapesti segédmunkás. Úri köz­ség határában pedig a halastóban vesztette életét Brecsk József 23 éves betanított munkás. — A Trans-Balkan expressz június 30-tól naponta közleke­dik Bungas és Prága között. Az expressz Belgrádon, Üjvi dóken, Szabadkán, Budapesten és Pozsonyon keresztül érke­zik Prágába. — KIZUHANT EGY UTASSZÁL­LÍTÓ REPÜLŐGÉPBŐL és ször­nyethalt egy utas az USA Missouri államában. A repülőgép ajtaja ugyanis 2400 méteres magasságban váratlanul kinyílt, s az ajtón át kiesett Jerrold Potter. A rendőr­ség a szerencsétlenség színhelyé­nek közelében átkutatja az erdő­ket. hogy megtalálja Potter holt­testét. — A Budapesti Közlekedési Vállalat közli, hogy július 2-án 9 órától július 5-én 18 óráig gázcsőfektetési munká­latok miatt a 73-as jelzésű trolibuszok nem közlekednek. — ötszázéves jubileumát ünnepli a közeli hetekben Kis- várda község. — Az új román személy­gépkocsigyár, amely a Pitesti melletti Colibasiban épül, ez év végén kezdi meg a terme­lést a francia Renault-gyárral kötött egyezmény alapján. A román személygépkocsi neve „Dacia 1100”, maximális se­bessége 133 kilométer, fo­gyasztása 100 kilométeren hét liter, motorja 46 lóerős. — Az Operaház közli, hogy megbetegedése miatt Ernst Gruber lemondta július 2-i (keddi) opera­házi fellépését. Helyette a Trisztán és Izoldában Joviczky József lép fel. A jegyek és a Verdi—Wagner ciklus A-sorozatának bérletei ér­vényesek. — A Mezopotámia című régésze­ti kiállítást a Műcsarnokban jú­lius 7-ig meghosszabbították. — A televízió műsora vasárnap: 9.05: Csak gyerekeknek! 10.00: Hét- mérföldes kamera. Üttüröhirad (ism.). 10.15; Kukkantó. 11.00: IV. Nyári Úttörő Olimpia. Labdarúgó-, kosárlabda- és röplabdamérkőzés közvetítése a Játékcsarnokból és Csillebércről. 15.30; Magyar válo­gatott—Szolnoki Dózsa vízilabda­mérkőzés közvetítése Szolnokról, 16.30: Nyári mezőgazdasági szak- filmsorozat. 16.55: A Magyar Hir­dető műsora. 17.05: Az’Orava tük­rében . . . Csehszlovák kisfilm. 17.15: Üj színek városa. Dokumen­tumfilm Szolnokról. 17.35: Minden­napok művészete. Kerámia, in. rész. 17.55: Tudósklub. A demog­ráfiai forradalom. 18.45: Esti me­se. 19.00: Bernáth László színházi jegyzete. 19.10; Az ördög ügyvéd­je. Dráma 3 felvonásban. A Víg­színház előadása, felvételről. Az I. szünetben: kb. 20.00: TV-Híradó. 22.15: Sporthírek. 22.25: TV-Híradó — 2. kiadás. — Víkcndház nagyságú bo­roshordóban rendezték be a legújabb borkóstolót' Balaton- füreden. A hatalmas tölgyfa­alkotmányban a berendezésen kívül kétfőnyi személyzetnek is van helye. A parthoz közel elhelyezett hordóbüfét a kül­földi turisták nemcsak mint vendégek, hanem mint ama­tőr fotósok is ezrével keresik fel. Hasonló hordópavilont állítottak fel Badacsonyban is. — Nagyszabású lovasver­senyt rendeztek az orosházi Üj Élet Tsz-ben. A részvevők főleg az állami gazdaságok, tsz-ek lovasiskoláiból érkeztek, de népes csapattal vonult fel a zágrábiak lovasklubja is. Ma hasonló lovasparádét ren­deznek az orosházi pályán. — A kanalasgémek és a ne­meskócsagok naponta hosszú vándorútra indulnak a Velen­cei tóról. Az aszály ugyanis ki­szárította a madártanyák kö­rüli tocsogókat, s minimálisra csökkentette a táplálékszerzés lehetőségét. A tó madárvilága ezért naponta portyázó körút­ra indul. A megfigyelők a tó­tól mintegy 25 kilométerre fekvő adonyi halastavaknál is látták már a „halászó” géme­ket és hófehér kócsagokat. — KÉSÖN FÉKEZETT égy 47-es villamossal Hegedűs József 22 éves villamosvezető a Múzeum körút és a Rákóczi út keresztező­désében, 8 az előtte álló 49-es vil­lamosnak ütközött. Az utasok kö­zül Wenk Tibor 66 éves nyugdíjas a baleset során súlyosan, további 6 utas pedig könnyebben megsé­rült. A figyelmetlen villamosveze­tő ellen eljárás indult. — Heidt Károly nyugatné­met állampolgár, akit a bíró­ság 1960-ban kémkedés bűn­tette miatt nyolcévi szabad­ságvesztésre, mellékbüntetés­ként az ország területéről tör­ténő kiutasításra ítélt — bün­tetését letöltötte. A Belügy­minisztérium szervei a kiuta­sítást végrehajtották. — HALÁLOS üzemi baleset történt Muraszemcnye községben, a helyi tsz gépszerelő műhelyében, ahol egy üres benzinhordót akar­tak villanyhegesztővel szétvágni. A magas hőtől a hordóba szorult benzingőz kivágta a hordó tetejét, s úgy fejbesújtotta Tóth János 22 éves segédmunkást, hogy a szeren­csétlen fiatalember a helyszínen meghalt. A halálos baleset ügyé­ben vizsgálat indult. — A magas emberek klubja megalakult a lengyelországi Wroclawban. Az alakuló gyű­lésen száz érdeklődő vett részt. Elnökké a két méter magas Henryk Domint vá­lasztották. A klub főként a konfekcióra, valamint a bú­toriparra kíván hatni, hogy legyenek tekintettel a „nagy” emberekre is. — A Császár uszoda közelé­ben felépítendő új fedett­uszoda beruházási programját jóváhagyták. Az Alumínium- ipari Tervező Vállalat te*ve alapján 1971-ben készül el az impozáns létesítmény az uszoda mellett levő üres tel­ken. Az uszodát alumínium­tetőszerkezettel látják el. amelyet jó időben széthúzhat­nak. — ORVOSI HÍR. Dr. Rohály Gá­bor fogszakorvos rendelőjét megnyitotta. Rendelés: kedd, csü­törtök, du. 5—7. XIII., Szt. István krt. 10. II. 1. Tel.: 323—793. X — A Kígyó utcai közismert Mé­zes Mackó fiók üzlete nyílt meg Budán I., Széna tér 7. sz. alatt. Különleges hidegkonyhai készít­ményeit, házi cukrászsüteménye­ket. krémeket, valamint bel- és külföldi palackos italokat helyben fogyasztva és csomagolva, elvitel­re is árusítanak. A budai Mézes Mackó házhoz szállitást is vállal. Tel.: 355—162. X — Két szívátültetési műtétet hajtottak végre, mint már je­lentettük — pénteken: Az egyiket a kanadai Montreal­ban, a másikat a chilei Val- paraisóban. A világ 22. és 23, szívátültetése az első jelenté­sek szerint jól sikerült. A montreali Kardiológiai Intézet orvosai közölték, hogy a 49 esztendős, ötgyermekes Gae- tan Paris új szíve kitűnően működik, vérnyomása normá­lis, s minden létfontosságú szerv megfelelően végzi tevé­kenységét. Valparaisóban a 24 éves Maria Elena Penalosa kapott új szívet. Az orvosok a műtétet sikeresnek nevezték, de hozzáfűzték, meg kell vár­ni, hogyan tűri a szervezet az idegen szöveteket. — A lottó 26. játékhetére beérkezett 5 873 424 szelvény, öttalálatos szelvény nincs. Négy találatot 28 fogadó ért el, nyereményük egyenként 125 859 forint. A háromtalála- tos szelvények száma 3207, nyereményük egyenként 549 forint. A 94115 kéttalálatos szelvényre egyenként 20 fo­rintot fizetnek. A nyeremé­nyek a nyereményilleték levo­nása után értendők. — FÉNYKÉPES KÖZLEMÉNY Jelent meg június 27-én lapunkban a 12 éves Bíázsik István eltűnésé­ről. A lakosság bejelentései nytí- mán a rendőrség összeállította an­nak a férfinak a mozaikfényképét, akivel a gyermekkorút június 16-án délután utoljára látták a népligeti céllövölde közelében. A kisfiút, aki még nem került elő, a Budapesti Rendőrfőkapitányság Bűnüldözési Osztó ya nagy appa­rátussal keresi és kéri azokat, akik a gyermekről, vagy a mozaik­képen ábrázolt férfiról felvilágosí­tást tudnak adni, értesítsék a leg­közelebbi rendőrt, vagy telefonon: a 07-es számot. — A lepra ma nagyobb gon­dot okoz, mint régebben, mondotta el dr. Olivér Has- selblad, az amerikai lepra­gyógyító misszió elnöke az orvosok egyesületének San Franciscó-i közgyűlésén. Szá­mítása szerint világszerte 15 millió leprás él, az USÁ-ban számuk eléri a 2500-at. A be­tegeknek azonban még 18 szá­zalékát sem gyógykezelik. — IDŐS ASSZONYT ÉS EGY GYEREKET GAZOLT EL a kije- lölt gyalogátkelőhelyen, az I., Krisztina körút és Hadnagy utca kereszteződésében Kövér Ferenc 32 éves gépkocsivezető személy­autójával; Farkas Károlyné 77 éves nyugdíjast és Tóth Mária négyéves kislányt. A mentők mindkettőjüket kórházba szállítot­ták. A gépkocsivezető ellen eljá­rás indult. — 112 kiló heroint kobzott el New Yorkban az amerikai szövetségi rendőrség. Az Egyesült Államok történetében ez a legnagyobb kábítószer­zsákmány. A Párizsból szár­mazó heroint egy külföldi rendszámú gépkocsiban talál­ták meg. A csempészeket le­tartóztatták. — Fiatalok, figyelem! Az Üttörő Áruházba megérkeztek a nyári modern divatöltönyök, változatos négygombos fazonok, mintás bé­léssel, nyakkendővel. Vásároljon nagy választékból. X — A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége szombaton kibővített rendkívüli ülést tartott abból az alkalomból, hogy 20 éve alakult meg Bu­dapesten az első — 1-es szá­mú — ügyvédi munkaközös­ség. Dr. Szilbereky Jenő igaz- ságügyminiszter-helyettes — dr. Korom Mihály igazság­ügyminiszter megbízásából — az Elnöki Tanács által adomá­nyozott Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetést nyújtotta át dr. Bolgár Györgynek, az 1-es számú ügyvédi munkaközösség veze­tőjének, az Országos Ügyvédi Tanács elnökhelyettesének a 20. évforduló alkalmából és az ügyvédi közéletben végzett kiváló tevékenysége elisme­réséül. — Különvonatot indít az IBÜSZ Budapestről július 7-én és 14-én Sopronba, 21-én pedig Balatonalmádiba. A soproni különvonatok utasai­nak szakszerű vezetéssel mu­tatják be a várost — A marton vásári szabad­téri „hangversenyterem”: szombaton este ismét benépe­sült: a hajdani Brunsvik-kas- tély évszázados parkjában megkezdődött a hagyományos nyári — immár tizedik alka­lommal megrendezett — Bee- thoven-hangversenysorozat. A jubileumi évad első előadásán Erdélyi Miklós dirigálta az Állami Hangversenyzenekart, közreműködött Déry Gabriel­la, Barlay Zsuzsa, Simándy József és Jámbor László, va­lamint a Budapesti Kórus, — Pálya- és alagútjavitási mun­kák miatt Budapest—Dombóvár— Pécs vonalon július 1-től 31-ig — szombat és vasárnap kivételével — a Budapest Déli pályaudvarról 7 óra 25 perckor induló 1912-es szá­mú személy-, ellenirányban Pécs­ről 11 óra 55 perckor induló 1903-as számú gyorsvonat utasait Godisa és Abaliget állomások kö­zött vonatpótló autóbuszokkal szállítják. — Értékes régi pénzekre bukkantak a felső-tengelici határban járó vadászok a múlt év őszén. A szakértők megállapították, hogy az ezüstpénzek a III. század vé­géről származnak. A bőséges leletből arra következtettek, hogy a környéken római tele­pülés volt, s ezért idén ásatá­sokat kezdtek a felső-tengeli­ci határban. Már az első ása­tásoknál házfalmaradványok, kerámiatárgyak kerültek elő, amelyek arról tanúskodnak, hogy ezen a helyen a római­korban a II. század végétől a III. század végéig lakott tele­pülés volt — ITTASAN, SZABÁLYTALA­NUL MENT AT az úttesten Buda­fokon Hufler István 41 éves 'bes- nyői segédmunkás és egy teher­gépkocsi elgázolta. Hufler István kórházba szállítása közben bele­halt sérüléseibe, — Beérett a sárgadinnye a Kinkunság meleg homoktala­jain. Az első illatos turkesztá- ni dinnyeszállítmányt a kis­kunfélegyházi járás háztáji gazdaságai küldték a kecske­méti MÉK-telepre. A hosszú szárazság miatt kisebb a ter­més, viszont a rendkívül sok napfény mézédessé érlelte a dinnyéket — A bajai napok július el­sejéig tartó eseménysorozata szombaton megkezdődött Az első napon több érdekes kiál­lítás nyílt A Petőfi-szigeten a Gemenci Állami Erdő. és Vad­gazdaság mutatja be az utób­bi évek legszebb trófeáit A Türr István Múzeumban Ma­gyar városok honvédelme a XVI—XIX. században címmel nyílt kiállítás. Az első napon rendezték meg a hagyományos Aranyponty ünnepséget vala­mint az Aranykupa távúszó­versenyt majd este a vízi­színpadon ünnepélyesen nyi­tották meg a bajai napokat — A gépírás világbajnoka lett percenként 260 szó sebes­séggel Nicole Hubert párizsi gépírónő. Nemrégen percen­ként 280 szóra emelte rekord­ját. „Percenként 300 szó se­bességgel is tudnék írni —« nyilatkozta Nicole —, de sen­ki sem képes ilyen gyorsan diktálni.” — ISMÉT TÖBB HELYEN PUSZ­TÍTOTT TŰZ a tűzrendészen sza­bályok megsértése miatt. Pest megyében Törteién a Rákóczi Tss 30 hold lábon áUó búzáját mőZ- donyszikra gyújtotta feL A Borsod megyei Aszaló községben hasonló okból elégett több mint 17 holdon a learatott búza. Ugyancsak Bor­sod megyében Tárd községben 5t hold lábon álló búza semmisült meg. A gabonatábla mellett ugyanis szabálytalanul égették » gazt, s a lángok átcsaptak a ga­bonára. Fejér megyében a kom­bájn gyújtotta fel 20 Holdon, ara­tás közben, a lábon álló gabonát. — Farkas István, a Szocia­lista Hazáért érdemrend ki­tüntetettje 56 éves korában elhunyt. Temetése július 1-én 2 órakor lesz a X, kerületi új köztemetőben. — HALÁLOZÁS. Burget Lajos­né, szül. hermányi Sztankay Dó­ra, jún. 6-án Németországban el­hunyt. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. Deutsch Aladámé, szül. Schreyer Ella elhunyt. Kívánsága szerint csendben elhamvasztjuk. Részvétlátogatások mellőzését kér­jük. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Bassola Zoltán életének 66-ik évében váratlanul elhunyt. Teme­tése 1968. július 5-én, 15 órakor lesz az Óbudai temetőben. Gyá­szoló család. X — Halász Sándor mély fájda­lommal tudatja, hőn szeretett édesanyja özv. dr. Halász Tibor- né, sz. Neubauer Hilda elhunytát. Temetése júl. 3-án, szerdán 3 óra­kor a Farkasréti temetőben. X — Dr. Lehotay-Kéry János nv, bíró, f. hó 22-én, rövid szenvedés után, 84 éves korában elhunyt.-" Kívánságára elhamvasztatjuk. Hamvasz tás utáni búcsúztatása és örök nyugalomra helyezése augusztus hó 2-án, délelőtt 11 óra­kor lesz a Farkasréti temetőben. X — Mélységes megrendüléssel tu­datjuk, hogy dr. Gátfalvy Ottó ügyvéd, szeretett kartársunk és felejthetetlen barátunk tragikus körülmények között elhunyt. Ham­vainak temetése 1968. július hó 4-én, 14 órakor lesz a Pesterzsébe­ti temetőben. A 29. sz. Ügyvédi Munkaközösség tagjai. X — Mély fájdalommal és megren­düléssel tudatjuk, hogy Winter- mantel Kálmán június 28-án 67 éves korában, 4 hónapig tartó szenvedés után, csendesen elhunyt. A Farkasréti temetőben július 3-án 2 órakor történő búcsúztatás után, a Rákosszentmihályt plébá­niatemplomban levő kriptában he­lyezzük örök nyugalomra. Gyászo­ló felesége, fiai, testvére és roko­nai. X — Köszönetnyilvánítás. Hálás köszönetét mondok magam és a család nevében mindazoknak, akik drága, jó férjem, Bencze László temetésén részt vettek, vagy együttérzésüknek más mó­don kifejezést adtak. X — Mindazoknak, akik tragikus hirtelenséggel elhunyt fiam te­metésén részvétükkel fájdalmun­kat enyhítették, ez úton mondok köszönetét. Szokoll Józsefné és családja. X A SUPER MOS—6 a KV mintaboltjában a szakemberek és a házi- aszonyok egyöntetű véleménye alapján a leg­jobbnak értékelt mosókrém Art/vvwv^A^u%Anjvwwvvvvw%n^,jvwwuvvvvwvvw ÉLETÖSZTÖN (Vasvári Anna rajza) SUPER MOS-6j^suPER MOS-6 KÉTSZERES HATÖEREJÜ Általános EB mosókrém A IjRKa A MEGSZURKOLT SÁRGULT # Jafink, Idilli FEHÉRNEMŰJÉT /Emmmm. A NYLONT IS kivóló áruk tómmá » 1 I KIFEHÉRÍTI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék