Magyar Nemzet, 1975. április (31. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-04 / 79. szám

Péntek, 1975. április 4. MasarNoazot 3 Szovjet és magyar vezetők táviratváltása A nevezetes jubileum napján — Magyarország fasiszta elnyomás alóli felszabadulásának 30. évfordulóján — a Szov­jetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa és az egész szovjet nép őszinte szívélyes üdvöz­letét és legjobb kívánságait küldi a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának. Minisztertanácsának és a testvéri Ma­gyarország valamennyi dolgozójának. Harminc évvel ezelőtt, 1945 emlékezetes áprilisi napjaiban a szovjet hadsereg teljesen befejezte Magyarország felszaba­dítását a hitleri megszállók és fasiszta-horthysta csatlósaik uralma alól. A magyar nép előtt széles távlatok nyíltak a kizsákmányolás és az elnyomás minden formájától mentes új élet építéséhez. A munkásosztály marxista—leninista pártjá­nak vezetésével az ország dolgozói kezükbe vették a haza sorsának irányítását, s olyan döntő fontosságú szociális-gazda­sági átalakításokat hajtottak végre, amelyekhez hasonlókat nem ismert Magyarország ezer éves története. Az országban lerakták a szocializmus alapjait, és jelenleg a Magyar Népköztársaság dolgozói, harci élcsapatuk, a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésével, sikeresen oldják meg a fejlett szocialista társadalom felépítésének feladatát. A mai Magyarország virágzó szocialista állam, amely korszerű ipar­ral, szövetkezeti mezőgazdasággal rendelkezik, s magas szín­vonalú a szociális ellátottság, a tudomány és a kultúra. Az MSZMP nemrégen megtartott XI. kongresszusa összefoglalta az odaadó munka eredményeit és nagyszerű terveket vázolt fel az ország további fejlődésére a kommunizmushoz vezető úton. A testvéri Magyarország dicső jubileumát ünnepelve, a szovjet embereket örömmel töltik el a magyar dolgozók sikerei, amelyeket a szocialista országok népeinek összetartozó családjában értek el. Az elmúlt három évtized a valóban elvtársi együttműködés és kölcsönös segítség kialakulásának és megszilárdulásának, az együttes építőmunka és a közös, nagy célokért vívott harc idő­szaka volt. A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság közötti sokoldalú együttműködés alapját a társadalmi-politikai, a gazda­sági és a kulturális élet valamennyi területén az SZKP és az MSZMP szövetsége és az a megbonthatatlan nézetazonosság alkotja, amely a szocializmus és a kommunizmus építésének valamennyi alapvető kérdésében megnyilvánul. Mi nagyra be­csüljük ezeket a kapcsolatokat, amelyek pártjaink és népeink közös vívmányai. A Magyar Népköztársaság tántoríthatatlanul követi a marxiz­mus—leninizmus és a szocialista internacionalizmus elveit, s jelentősen hozzájárul a szocialista közösség egységének meg­szilárdításához és a Varsói Szerződés szervezetének erősitésé- hez, amely immár 20 éve megbízhatóan szavatolja tagállamai­nak békéjét és biztonságát. A Magyar Népköztársaság aktív szerepet játszik a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának tevé­kenységében, a szocialista gazdasági integráció gyakorlati meg­valósításában. Évről évre növekszik a Magyar Népköztársaság nemzetközi tekintélye. Magyarország cselekvőén részt vesz abban a harc­ban, amelyet a szocialista közösség országai folytatnak a világ- békéért, az európai biztonság megszilárdításáért, a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élése lenini elveinek gyakorlati meghonosításáért és azért, hogy visszafor­díthatatlanná váljék a nemzetközi feszültség enyhülése. Biztositani szerelnénk önöket, kedves elvtársak, hogy a Szovjetunió, a Szovjetunió Kommunista Pártja a jövőben is mindent megtesz baráti kapcsolataink és a szovjet—magyar együttműködés további szilárdításáért. Üjabb sikereket kívá­nunk önöknek a fejlett szocialista társadalom felépítésében Magyarországon, az MSZMP XI. kongresszusán hozott határo­zatok teljesítésében, s felvirágzást a testvéri magyar népnek. Éljen a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság népeinek megbonthatatlan testvéri barátsága! küldte Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titká­rának, L osonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa elnökének és Focíc Jenőnek, a Magyar Nép- köztársaság Minisztertanácsa elnökének: A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, _ a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya, egész népünk nevében szívből jövő köszönetünket fejezzük ki nemzeti ünnepünk, hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmá­ból hozzánk intézett szívélyes üdvözletükért és baráti jókíván­ságaikért. A felszabadulással történelmünk új korszaka kezdődött. Né­pünk, élén a harcokban edzett munkásosztállyal, annak mar­xista—leninista élcsapata vezetésével szétzúzta a tőkések és a földesurak államát, munkáshatalmat hozott létre, és a szo­cializmus útjára tért. A magyar dolgozó nép áldozatos munká­jával felszámoltuk a régi rendszertől örökölt elmaradottságot, s történelmi jelentőségű sikereket értünk el a szocializmus épí­tésében. Pártunk XI. kongresszusa és új programnyilatkozata azt a feladatot állítja elénk, hogy országunkban felépítsük a fejlett szocialista társadalmat. Országunkat és népünket harcokban született internaciona­lista barátság, sokoldalú gyümölcsöző együttműködés szálai fűzik felszabadítónkhoz, a győzelmes szocializmus országához, a Szovjetunióhoz. A magyar népet a mély tisztelet, a hála, és a szeretet őszinte érzése hatja át szocialista építő munkájának szilárd támasza, önzetlen és mindig segítőkész nagy barátja, a Szovjetunió, és lenini kommunista pártja, az egész szovjet nép iránt. Egységünk, testvéri barátságunk szilárd és megbont­hatatlan. Meggyőződésünk, hogy országaink és népeink szoros szövetsége és együttműködése a jövőben is tovább mélyül és erősödik. A Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztársa­ság, mint eddig, a jövőben is vállvetve együtt fog haladni a Szovjetunió Kommunista Pártjával, a Szovjetunióval, a szo­cialista közösség többi országával, s aktívan kiveszi részét a nemzetközi kommunista mozgalom, a szocialista világrend- szer, minden antiimperialista erő egységéért, a szocialista közösség nemzetközi céljainak, a haladás és a béke ügyének győzelméért folytatott közös harcból és munkából. Felszabadulásunk 30. évfordulóján, nemzeti újjászületésünk és a magyar—szovjet barátság nagy ünnepén a magyar dol­gozók és a magunk nevében forró, testvéri üdvözletünket küldjük önöknek és az önök személyében a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa elnökségének, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak, az egész szovjet népnek. Kívánjuk, hogy további kiemel­kedő sikereket érjenek e! az SZKP XXIV. kongresszusa hatá­rozatainak végrehajtásában, a kommunizmus építésében, népünk és az eg'"z haladó emberiség javára. Koszorúzás! ünnepség a Szabadság téri hősi emlékműnél A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa — hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából — csü­törtök délelőtt koszorúzási ün­nepséget rendezett a Szabad­ság téri szovjet hősi emlék­műnél. A zászlókkal díszített téren az emlékművel szemben katonai díszszázad sorakozott fel csapatzászlóval. A koszorúzási ünnepségen megjelent a Központi Bizott­ság, az Elnöki Tanács és a kormány számos tagja, politi­kai, gazdasági és kulturális életünk sok vezető személyi­sége. Kürtszó harsant, amikor Lo- sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke — Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter társaságában — a ko­szorúzás színhelyére érkezett. A díszszázad parancsnoka je­lentést tett az államfőnek, aki ezt követően a honvédelmi miniszterrel együtt ellépett a díszegység sorfala előtt és üd­vözölte a katonákat. A szovjet és a magyar him­nusz elhangzása után megkez­dődött a koszorúzás. A Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa nevében Losonczi Pál elnök és Cseterki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára: az MSZMP Köz­ponti Bizottsága nevében Ká­dár János, a KB első titkára és Biszku Béla, a KB titkára; a Minisztertanács nevében Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke és Aczél György, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese helyezett koszorút az emlék­mű talapzatára. Ezután a felszabadulási ün­nepségekre hazánkba érkezett szovjet, bolgár, csehszlovák, jugoszláv, lengyel, NDK-beli és román párt- és kormány- küldöttségek vezetői és tagjai helyezték el a megemlékezés koszorúit, majd a budapesti diplomáciai testületek képvi­selői koszorúztak. A kegyelet virágaival borí­tották az emlékmű talapzatát a KISZ központi bizottságá­nak, a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának, a Hazafias Népfrontnak, a Magyar— Szovjet Baráti Társaságnak, a Partizán Szövetségnek, a fel- szabadulásaink 30. évforduló­jára érkezett szovjet társadal­mi és tömegszervezeteknek, a magyar fegyveres erőknek, az ideiglenesen hazánkban állo­másozó szovjet déli hadsereg- csoportnak, a fővárosi tanács­nak, valamint a kerület üze­meinek, intézményeinek kép­viselőit. A koszorúzási ünnepség az Internacionálé hangjai után a katonai díszalakulat felvo­nulásával ért véget Koszorúzási ünnepség volt csütörtök délelőtt a felszaba­dulási évforduló alkalmából a Hősök terén is a magyar hő­sök emlékművénél. Szovjet flottaegység érkezett Budapestre Csütörtökön Budapestre ér­kezett a Szovjetunió Vörös Zászló Renddel kitüntetett fe­kete-tengeri flottájának négy egységből álló folyami hadi­hajóraja. A néphadseregünk dunai flottillájának kíséretében érkezett szovjet hadihajókat ünnepélyesen fogadták a Szent István park előtti Duna-sza- kasznál. A vendégek köszönté­sére — a díszelgő katonai ala­kulaton kívül — budapestiek százai gyűltek össze. Az ünne­pélyes fogadtatáson jelen volt dr. Békési László, a fővárosi tanács elnökhelyettese, ott volt a magyar néphadsereg tábor­noki karának több tagja, ugyancsak jelen volt B. P. Ivanov vezérezredes, az ideiglenesen hazánkban ál­lomásozó szovjet déli had­seregcsoport parancsnoka, továbbá V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe és a szovjet déli had­seregcsoport több tábornoka. A parti ütegek díszsortüzére a hadihajók ugyancsak díszsor- tűzzel vláaszoltak, s a felsora­kozott katonazenekar indu­lókat játszott, amikor a pa­rancsnoki hídról kilépett A. H. Bardascsuk első osztályú kapitány, a hajóraj parancs­noka. Fölcsendült a magyar és a szovjet himnusz, majd a Ma­gyar Népköztársaság honvé­delmi minisztere és a Honvé­delmi Minisztérium katonai tanácsa nevében Kovács Pál vezérőrnagy, a néphadsereg katonai tanácsának tagja kö­szöntötte a hazánk felszabadu­lása és a Szovjetuniónak a fa­sizmus felett’aratott győzelme 30. évfordulója alkalmából fő­városunkba érkezett hajóraj tisztjeit, tiszthelyetteseit, mat­rózait. A szívélyes fogadtatá­sért és a meleg szavakért A. H. Bardascsuk mondott kö­szönetét A többi között elmondotta: azzal a céllal érkeztek Buda­pestre, hogy vélünk együtt ün­nepeljék hazánk felszabadulá­sának 30. évfordulóját, Ma­gyarországnak a német fasiz­mustól, az emberiség gyűlölt ellenségétől való megszabadu­lását. A Szovjetunió és fegy­veres erői — a Szovjetunió Kommunista Pártjának veze­tésével — döntő szerepet ját­szottak a hitleri Németország megsemmisítésében. Szólt ar­ról, hogy mély gyökerei van­nak a szovjet és a magyar nép barátságának, majd méltatta azokat az eredményeket, ame­lyeket az eltelt 30 év alatt a magyar nép elért a szocializ­mus építésében. — Mi, szovjet emberek önökkel együtt büszkék va­gyunk ezekre az eredmények­re és kívánjuk, hogy újabb si­kereket érjenek el azon az úton, amelyet az MSZMP kö­zelmúltban lezajlott XI. kong­resszusa megjelölt — mondta. Pozsonyi megemlékezések Hazánk felszabadulásának 30. évfordulójáról emlékezett meg szerdán este a szlovák fő­város lakossága a Hviezdoslav Színházban rendezett ünnepi gyűlésen. A pozsonyi televízió szerdán a magyar televízió estjét köz­vetítette hazánk felszabadulá­sának 30. évfordulója alkal­mából. Az évforduló alkalmából szerdán Pozsonyban, a Tátrán Könyvkiadó kulturális és in­formációs központjában meg­nyílt az Európa Könyvkiadó ünnepi könyvkiállítása. Békéscsabán felavatták Kulich Gyula emlékművét Békéscsabán csütörtökön ün­nepélyes külsőségek között avatták fel a város ifjú kom­munista mártírjának, Kulich Gyulának emlékművét. Ünne­pi megnyitót dr. Becsei József, a városi pártbizottság titkára mondott, majd lllisz László, a KISZ központi bizottságának titkára emlékezett meg Ku­lich Gyula küzdelmes életéről, a kommunista ifjúsági mozga­lomban kifejtett tevékenységé­ről. Ezután leleplezte az em­lékművet, Várga Imre Kos- suth-díjas szobrászművész al­kotását. Az emlékműnél a párt-, az állami és a társa­dalmi szervek képviselői he­lyezték el a koszorúkat. A magyar—jugoszláv bankkonzorcium ülése Budapesten ülést tartattak a magyar—jugoszláv bank- konzorcium tagbankjait kép­viselő Magyar Külkereskedel­mi Bank és Jugoszláv Beru­házási Bank vezetői. A két bank vezérigazgatója aláírta a többhónapos tárgyalások zá­róokmányait a magyar és a jugoszláv vállalatok közötti cellulózipari és műtrágya­gyártási egvüttműködéshez magyar részről nyújtott hite­lekről és a szerződések pénz­ügyi lebonyolításáról. Ugyan­akkor jegyzőkönyvet írtak alá arról a 10 millió dolláros hi­telről, amelyet a jugoszláv bankok a magyar vállalatok által Jugoszláviából importá­landó gépek és berendezések vásárlásához nyújtanak. A hi­telt a jugoszláv bankok 5—8 éves időtartamra az export- fejlesztési hiteleknek megfe­lelő feltételekkel nyújtják. Kádár János levele a Szoviet-Manvar Baráti Társasait Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a következő levelet intézte a Szovjet—Magyar Baráti Tár­sasághoz, P. N. Fedoszejev elnökhöz: Forró szeretettel, szívből köszöntőm a Szovjet—Magyar Ba­ráti Társaság vezetőségi tagjait és aktivistáit, a társaság mun­kájában részt vevő koUektívákat, a szovjet dolgozókat abból az alkalomból, hogy a társaságot a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Béke és Barátság Érdemrenddel tüntette ki. A szovjet—magyar történelmi barátság a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalomban, az oroszországi polgárháború tüzében, az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság időszakában, a magyar internacionalisták és az oroszországi forradalmárok közös har­cában született. A magyar nép ma független hazában, szabadon él és a fejlett szociaUsta társadalmat építi Ezekben a napokban felszabadu­lásunk 30. évfordulóját ünnepeljük. A magyar nép sohasem felejti el a szovjet nép mérhetetlen áldozatait, amelyeket a má­sodik világháborúban hozott a hitleri fasizmus ellen vívott élethalálharcban, amelynek során a szovjet hadsereg Magyar- országot is felszabadította. Soha el nem múló hálával őrizzük azoknak a szovjet hősöknek az emlékét, akik hazánk, népünk szabadságáért életüket áldozták. Hazánk minden dolgozó emberét őszinte örömmel tölti el a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti politikai, gazdasági és kulturális együttműködés immár 30 éves egészsé­ges fejlődése. Pártunk e napokban befejeződött XI. kongresszu­sa mély megelégedéssel állapíthatta meg, hogy pártjaink, né­peink kapcsolata és együttműködése évről évre fejlődik, a ma­gyar—szovjet testvéri barátság felhőtlen és megbonthatatlan. A Magyar Szocialista Munkáspárt, a szocializmust építő ma­gyar nép nagyra értékeli a Szovjet—Magyar Baráti Társaság sokoldalú és eredményes munkáját, amely immár három évti­zede segíti a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti internacionalista, testvéri kapcsolatok ápolását, elmélyítését, fejlesztését. A társaság azáltal, hogy széles körű és közvetlen kapcsolato­kat alakított ki üzemek és intézmények, városok és megyék között, nagyban hozzájárult a magyar és a szovjet nép barát­ságának. testvériségének erősítéséhez, gazdag tevékenysége elősegítette, hogy e barátság a kis és a nagy népek egyenjogú szövetségének igaz példájává vált. A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság barátsága mélyről fakad, kifejezi népeink tö­retlen békevágyát, a népek szabadságáért és boldogulásáért, a szocializmus és a kommunizmus építéséért érzett mély fele­lősségét. A Magyar Szocialista Munkáspárt, a szocializmust építő ma­gyar nép számára kincs a szovjet—magyar barátság és együtt­működés. Ennek szüntelen erősítésén munkálkodunk a Jövő­ben is. A kommunizmust építő testvéri, nagy szovjet népnek új sikereket, békét, boldogságot kívánunk. Szívből gratulálok a kitüntetéshez és sok sikert, további ered­ményeket kívánok a Szovjet—Magyar Baráti Társaság vezető­ségének, kollektíváinak, aktivistáinak felelős munkájukhoz, a magyar—szovjet barátság fejlesztéséhez. Éljen és virágozzék a Magyar Népköztársaság és a Szovjet­unió testvéri, megbonthatatlan barátsága! r Fogadás Moszkvában A Szovjetunió kulturális minisztériuma csütörtökön a Kreml kongresszusi palotájá­ban fogadást adott a magyar kulturális napokon részt vevő magyar együttesek és művé­szek tiszteletére. A fogadáson részt vett Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, az országgyűlés el­nöke, a Magyar—Szovjet Ba­ráti Társaság elnöke, Orbán László kulturális miniszter, Rapai Gyula, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, moszkvai rendkívüli megha­talmazott nagykövet és a ma­gyar kulturális delegáció. Szovjet részről megjelent Pjotr Gyemicsev, az SZKP Politikai Bizottságának pót­tagja, kulturális miniszter, Vlagyimir Popov, kulturális miniszterhelyettes, az SZKP Központi Bizottságának és a Szovjetunió kulturális minisz­tériumának számos vezető munkatársa. Ott voltak a szovjet kulturális és művésze­ti élet kiemelkedő képviselői, közöttük Aram Hacsaturján és Arkagyij Rajkin. \ szovjet sajté hazánk ünnepéről A csütörtök reggeli moszk­vai lapok megkülönböztetett figyelemmel emlékeznek meg Magyarország felszabadulásá­nak 30. évfordulójáról. Szá­mos cikket közölnek, melyek felelevenítik hazánk felszaba­dításának eseményeit, méltat­ják a szocialista Magyarország 30 éves fejlődésének eredmé­nyeit, az MSZMP XI. kong­resszusát és elemzik a szovjet —magyar kapcsolatokat. A Pravda riportot közöl a magyar fővárosról Vlagyimir Geraszimovnak, a lap buda- pestei tudósítójának tollából. A Krasznaja Zvezda, a szov­jet hadsereg lapja teljes oldalt szentel az évfordulónak. A lap hasábjain Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter „Az eredmények út­ján” című cikkében méltatja a felszabadulás történelmi je­lentőségét A hősi harcok em­lékeit eleveníti fel a Krasz­naja Zvezdában több szovjet katonai parancsnok, aki részt vett hazánk felszabadításá­ban. A Szovjetszkaja Rosszijá- ban Jakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának tagja emlékezik meg a nevezetes ju­bileumról. A Trud című moszkvai szakszervezeti lap­ban Siklós János, a Népszava főszerkesztője hangsúlyozza Magyarország felszabadulásá­nak történelmi jelentőségét, elemzi a szocializmus építésé­nek eredményeit és a szovjet —magyar testvéri együttmű­ködés szerepét az ország fel­virágzásában. A Komszomolszkaja Pravda ugyancsak teljes oldalt szen­tel a 30. évfordulónak. Ismer­teti hazánk felszabadulásának történetét és Magyarország fejlődésének legutóbbi három évtizedét. Visszatekint az MSZMP XI. kongresszusára és idézi Kádár Jánosnak, a KISZ-ről mondott szavait. A szovjet ifjúkommunista lap­ban Szabó János, a Magyar Ifjúság főszerkesztője és szá­mos magyar fiatal méltatja a felszabadulási jubileumot Az újság képriportot is közöl a mai Magyarországról. Befejeződtek a magyar—szovjet vasúti tárgyalások Két napig tárgyalt Budapes­ten a magyar—szovjet vasúti együttműködési állandó mun­kacsoport XJrbán Lajos MAV- vezérigazgató és V. Sz. Gavrilov szovjet közlekedésügyi minisz­terhelyettes vezetésével. Meg­állapodás született a két ország idei és 1976—1980. évek közöt­ti vasúti személy- és árufor­galmának feltételeiről. Többek között tárgyaltak arról, hogy menetrendszerű tehervonatok- kal bonyolítják le a Budapest és Moszkva közötti konténer- forgalmat és egyszerűsítik a Magyarországra érkező Zsiguli személygépkocsik átrakását. A tárgyalások okmányait szer­da este írták alá, majd a szov­jet küldöttség elutazott Buda­pestről. Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából L. I. Brezsnyev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára, N. V. Podgornij, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa El­nökségének elnöke és A. N. Koszigin, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke a következő üdvözlő táviratot Kádár János, Losonczi Pál és Fock Jenő a következő táv­iratot küldte L. I. Brezsnyev­mek, N. V. Podgornijnak és A. N. Kosziginnak:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék