Magyar Nemzet, 1977. április (33. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-10 / 84. szám

4 .Vasárnap, 1977. április'Itt. MagvarNemzet Követendő példa Kőszeg — köztudomás sze­rint — az országnak legszebb és legtisztább városa. A házak takarosak, a kocsiutakon nin­csenek ottfelejtett árkok és gödrök, a gyalogjárók olyan tiszták, hogy egy eldobott gyu­faszál is feltűnik. Persze ez nemcsak a hatóság érdeme! Ottlétünk alatt láttuk, hogy a főtéri fasor egy padján há­rom útkövező sörözik, s az egyik olyan lendülettel teszi le a kövezetre üres palackját, hogy az darabokra törik. Oda­néz, aztán jobb lába focizó mozdulatával besöpri a pad aló a bűnjelet. Egy szempillantás múlva a pad mögötti üzletből elősietett egy köpönyeges alkalmazott is ráförmedt a szemeteiére: — Kérem, azonnal szedje össze és dobja a szemétládá­ba. — És úgy mutatott az üvegcserepekre, mintha láng­pallos volna a kezében. A sörös ember fölkelt, szé­pen összeszedte a dirib-darab- ra tört üveget és bedobta a szemétkosárba. Hát így is lehet! —1 1— — A fehérvérsejtek elkü­lönítésére új, ésszerűbb mód­szert dolgozott ki dr. Isaac Djerassi amerikai tudós. A gyógyszeres rákkezelésnél gyakran fellép a leukociták — a fehérvérsejtek egyik fajtája — számának nagyarányú csök­kenése, ami életveszélyes fer­tőzésekhez vezethet. Ennek megakadályozására fehérvér­sejt-injekciót kap a páciens. Az új módszerrel tovább lehet növelni a fehérvérsejt készle­teket, s csaknem százezerrel több rákos beteget lehet gyógyszeres kezeléssel gyógyí­tani. — Gyerekeknek egy csepp alkoholt se adjunk a húsvét­hétfői locsoláskor. 1975-ben húsvéthétfőn például 41 gye­reket szállítottak alkoholmér­gezéssel kórházba Budapes­ten. Nagy részük 12—14 éves volt, de akadtak olyanok is, akik még ötödik életévüket sem töltötték be. — A LEGEGYSZERŰBB NYOMTATVÁNYT SEM TUDJA KITÖLTENI Svédor­szágban közel 100 ezer felnőtt, állapították meg a linköpingi pedagógiai főiskola érre vonat­kozó kutatásai alapján. A fel­mérésből kiderül, hogy a svéd alapfokú iskolákat évente csaknem 20 ezer tanuló hagyja ott anélkül, hogy megszerezte volna az alapfokú iskolai vég­zettséget. — Hóeséssel köszönt a hús­vét Franciaországra: Párizs­ban szombaton hóvihar fogad­ta azokat, akik a hagyomá­nyoknak megfelelően vidékre indultak, hogy ott töltsék az ünnepeket. — Havazásra éb­redt szombaton Prága is. A prágaiak ugyan hozzászoktak a késői kitavaszodáshoz, „fe­hér húsvétra" azonban nem sokan emlékeznek. — Tárlatvezetések ma délelőtt: Nagybányai festészet fél 10-kor; Barokk művészet Magyarországon fél u-kor a Nemzeti Galériában. — Középkori Buda királyi várpa­lotája és gótikus szobrai 10 órától óránként, a Budapesti Történeti Múzeumban. — Közlekedési ér­dekességek a világ minden tájá­ról ll-kor a Közlekedési Múzeum­ban. — Mai japán építészet címmel előadás hangzik el 12-én, kedden délután 6 órakor az Építők Mű­szaki Klubjában. — Tiszafüredi tálasedény a cí­me a magyarországi fazekasköz- p autókat bemutató sorozatból d.r. Kresz Mária előadásának, amely a Néprajzi Múzeumban április l4--én, csütörtökön délután fél 6 órakor hangzik 'el. — A Napocska gyermekklub fiún vetítést rendez a gyerekeknek ma délelőtt negyed 12 és délután negyed 4-kor a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában. — „Állatkerti útmutató" cím­mé! zenés, verses összeállítást rendez gyerekeknek április 13-án, szerdán délután 4 órás kezdettel a ‘Csili. — Ló, lovas, érmek és plaket­tek címmel előadást hirdetett ma dé-előtt. 10 órás kezdettel a Me­zőgazdasági Múzeum. Keleten is csökken a hőmérséklet Várható időjárás vasárnap estig: Időnként felszakadozik a zárt felhőtakaró, a Dunántúlon isrhét- lődő. kisebb eső, gyenge havazás és élénk, időnként viharos észa­ki szél várható. Az ország keleti felén ismétlődő eső, többfelé zi­vatar és időnként megerősödő déli. délnyugati szél várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország keleti részén 8—13 fok között, a Dunántúlon 3—8 fok kö­zöt4 lesz. A Duna vízállása Budapestnél: 358 centiméter, a vízhő: 10,0 C-fok. NAPI KRÓNIKA — A KGST orvostudományi együttműködés keretében a kö­zelmúltban elkészült „A rák megelőzése” című könyv, amelynek összeállításában a Szovjetunió, Bulgária, Ma­gyarország, Lengyelország, Románia és Csehszlovákia 30 neves tudósa vett részt — A Szovjet Kultúra és Tu­domány Házának nagytermé­ben április 15-én építésügyi filmszemlét rendez az Építés­ügyi , és Városfejlesztési Mi­nisztérium az Építésügyi Tá­jékoztatási Központ közremű­ködésével. Ezen a nyolcadik filmszemlén az építésügyi ága­zatot érintő 16 szakmai filmet mutatnak be. Két szovjet épí­tésügyi filmet is levetítenek. A filmek témái szorosan kapcso­lódnak az építőipar mai aktu­alitásaihoz. Foglalkoznak a filmek a környezetvédelem kérdéseivel is és ismertetik a munkavédelemmel kapcsola­tos problémákat. — A jövő tanintézeteinek modellje működik a lengyel- országi Lipskóban. Az iskolát a legkorszerűbben szerelték fel, a diákok szobáiban mag­netofon, televíziós készülék, mikroszkóp található. A cél, hogy a pedagógusok minél jobb körülmények között ta­nulmányozhassák az oktatás modern módszereinek és mű­szaki berendezéseinek haté­konyságát. — Gyógyszerkutató számí­tógép dolgozik Moszkva egyik kutatóintézetében. Mintegy hétezer gyógyszer képletét át­fordították a számítógép nyel­vére, s a képleteket betáplál­ták a gép emlékező központjá­ba, majd minden lehetséges vegyület képletét is beprogra­mozták a gépbe. Ily módon megállapítható, vajon lehet-e gyógyszer egy vegyületmintá- ból. A készítményeket, ame­lyeket a számítógép hasznos­nak ítél az orvostudomány számára, élő sejtekben ellenőr­zik, s ha megfelelő a hatás, állatokon próbálják ki. — Barlangkutató expedíció indult Indiába és Sri Lankába Szlovákiából. Az expedíció tagjai között van geográfus, geológus, mérnök, zoológus, sebész, műszerész, és opera­tőr; Csaknem 30 ezer kilomé­teres út vár rájuk. Az expedí­ció célja a tropikus és a mér­sékelt övezet karsztképződmé- nyeinek összehasonlítása. Az expedíció eredményeit a Szlo­vák Barlangkutató Társaság használja fel további kutatá­saiban. — A televízió műsora vasárnap: 9.00: Tévétoma. 9.05: Csak gyere­keknek! KísfUm-összeáUítás. 1. Állatbirodaiom. 2. Csodálatos ci­linder. 3. Vigyázat, fiúk! 9.35: Té­véovi. IskoLaelőkészitő tanfolyam. 10.00: Hírek. 10.05: Zsebtévé. 1.0.35: Gyere velünk, csináld velünk! . . . Játékos sportvetélkedő az NDK Tv műsorából, felvételről. 11.10— 12.90: Bartók: Szonáta két zongo­rára és ütőhangszerekre. 16.40: Műsorainkat ajánljuk. 17.95: A Magyar Televízió Szabadegyete­mé. A kettős spirál. 17.55: Fő a feje! Nyilvános vetél kedd műsor a Budapes-t Szállóból. 8. Politika. 13.35: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. 18.40: Esti mese. 13.50: Tévétorna. 19.00: A HÉT. 20.00: Hírek. 20.05: Majdnem baleset. Angol film. (iák:) 21.30: Sporthí­rek. 21.40: A költészet napja. 1977. Szeretném, ha szeretnének. 22.45: Hírek. — A televízió műsora hétfőn: 9.00: Tévétoma. 9.05: Muzsikások. 9.30: Csak gyerekeknek! Klsfilm- összeállítás. 1. Formák. 2. Allat- bixodalom. 10.05: Vakáció meló­diában, Éenei vetélkedő gyere­keknek. 3. rész. 10.45: Kisdobos- tomav-erseny. 11.35—12.40: Palma de Mailorca-i dalverseny. Euró- vízió-átvétel. 15.55: „Egy kis ker­tet szerettem volna ..Beszélge­tés Török Sándorral. 16.30: Ma­gyarország—Görögország, férfi kosárlabda-mérkőzés. 18.00: Uta­zás Daniéba. Dán rövidülni. 18.20: Nótaszo. 18.40: Hasznos mulatsá­gok. in. Az ördög bibliája. 19.15: „Szeretnének” József Attila ver­seit Jordán Tamás és a Sebő- együttes adja elő. 19.4S: Esti me­se. 19.53: Tévétoma. 20.00: Hírek. 20.06: Kaviár. Csiky Gergely—Fé­nyes Szabolcs—Szenes Iván zenés vlgjátéka. 22.15: Hírek. — A televízió műsora kedden: 9.00: Tévétoma. 9.05: Szünidei ma­tiné. 1. A fehér deli in. 2. For­mák. 3. Aiiatblrodalom. 4. Vigyá­zat, fiúk! 5. Lányok, korcsolyák, medvék. 6. A kis postás. 11.40— 12.10: Négy keréken Indiáig. Úti­ra jzfilm-sorozat. 16.40: Hírek. 16.45: Halászat és vadászat. Ka­nadai rövidiumsorozat. 17.05: Pos­tafiók 250. Takács Mari műsora. 17.20: Sakk-matt. 17.40: Napiren­den a termékváltás. 18.10—19.13: Mindenki iskolája. 19.15: Esti me­se. 19.20: Tévétoma. 19.30: Tv-Hir- adó. 20.00: önök kérték... A Te­levízió kívánságműsora, a nézők levelei alapján. 21.20: Panoráma. Jelenségek a világpolitikában. 21.40: Fiatalok órája. 22.40: Tv­Hiradó 3. — 2. Műsor: 20.01: A Rosenberg házaspár. Francia film. 1. rész. 21.20: Tv-Híradó 2. 21.45— 22.45: Iszlám, olasz filmsorozat. 1. rész: Allah határai. — A Népművészet Ifjú Mes­tere versenyt az idén is meg­hirdetik. A kitüntető címeket — a zsűri döntése alapján — augusztus 20-án adják majd át Budapesten. — Utasszámlálást tart a BKV április 14-én és 16-án a kisföldalatti és a metró állo­másain — üzemkezdettől üzemzárásig. Kérik az utaso­kat, hogy a bejáratnál kapott szelvényt az utazás alatt őriz­zék meg és az utazás befejez­tével a kijáratnál levő gyűjtő­dobozok valamelyikébe dob­ják be. — 163 milliméter eső zúdult pénteken néhány óra alatt Havannára. A kubai főváros több negyedét elárasztotta a hirtelen jött vízözön és zava­rok keletkeztek a távközlési kapcsolatokban. Egy havannai autóbusz nyolc utasa meghalt, amikor a jármű nekirohant egy vízzel elárasztott alagút falának. — Glazunov „Raymonda” című táncjátékát a moszkvai Nagyszínház balettkarának előadásában színes filmre vette a Szovjet Televízió. A két főszerepet Nyina Tyimo- fejeva és Nyikolaj Fagyejcsev táncolja. — Pozsonyban két hangver­senyt ad a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar április 12- és 13-án: Petró János ve­zényletével Liszt Les Prélu- des című szimfonikus költe­ményét játssza, E. Suchon szlovák komponista egy dal­ciklusát kíséri, majd Bee­thoven Karfantázia című mű­vét adja élő a Szlovák Fil­harmónia Kórus közreműkö­désével, — Rogyjon Sesedrin szovjet zeneszerző balettet komponált Csehov színművéből, a Sirály­ból. A Bolsoj társulata a jövő évadban Maja Pliszeckaja ko­reográfiájával és főszereplésé­vel mutatja be az új balettet. — Az 1976. évi Mozart-érmet a tavaly meghalt Anda Gézá­nak és Benjámin Brittennek ítélte a bécsi Mozartgemeinde. — A Párizsi Notre Dame cí­mű Victor Hugó regényt szín­padra alkalmazza Róbert Hos­sein francia rendező. A dráma bemutatására 1978-ban kerül sor. — Először jelentek meg Luther müvei spanyolul, 450 esztendő múltán. A 21 írást tartalmazó kötet fordítása egy karmelita szerzetes munkája. — Siklós László: Táncház című könyvének, a Zeneműki­adó új kötetének premierje április 26-án, kedden délután fél hat órakor lesz a Fővárosi Művelődési Házban. — Kosztolányi Dezső A sze­gény kisgyermek panaszai cí­mű versciklusát Koszta Gabri­ella adta elő a Temesvári Ál­lami Magyar Színház Irodal­mi Színpadán. — Pasollni filmjét, a Salo, avagy Sodorna százhúsz nap­ját egy évvel ezelőtt betiltot­ták Olaszországban. Most még­is engedélyezik bemutatását. — A gyerekek időnként az „édesség áldozataivá” válnak — főleg ünnepnapok, név- és születésnapok után, figyel­mezteti a szülőket a gyerme­kek fejlődésével foglalkozó New York-i intézet igazgató­ja, dr. Áléin Lewin. Az ün­nepnapokat, vagy születésna­pokat követően az intézetben rendszerint káosz uralkodik. A gyerekeknek rossz a közérze­tük, nem tudják követni a ta­nítást, irányíthatatlanok. — Telt ház volt szombaton már a siófoki Európa szálló­ban és a Napfényben, s meg kellett nyitni a szállodasoron a Balaton szállót is az IBUSZ szervezésében érkezett külföl­di vendégeknek. Ezúttal igen sokan jöttek Dél-Európából is: görögök, bolgárok és olaszok. Tetőzött a húsvéti idegenfor­galom szombatra virradóra Sopronnál, Hegyeshalomnál és Rajkánál is. Csütörtök déltől szombaton estig ezeken a he­lyeken több ezer gépkocsival víkendezők sokezres tömege érkezett hazánkba. , — A lottó 14. játékhetén öt találatos szelvény nem volt. Négy találatot 80 fogadó ért el, nyereményük a nyere­ményilleték levonása után egyenként 84 628 forint. Há­rom találata 10 365. fogadónak volt, nyereményük az illeték levonása után egyenként 327 forint. A 304 425 két találatos szelvényre egyenként 14 fo­rintot fizetnek. — Baleset-elhárítási estéket tart a Fővárosi Közlekedésbizt iwisági Tanács és a BRFK április 13-án Budapest. Vm, Golgota utca !. szám alatt a Vörösmarty művelő­dési házban. Budapest xm., Jó­zsef Attila tér 4. szám alatt, a József Attila művelődési házban, április 14-én Budapest, II., Táro­gató utca 2—4. szám alatt, a SZOT- ’sk ólában, valamint Buda­pest, XXI.. Árpád utca 1. szám alatt, a munkásotthonban. Az elő­adások 18 órakor..kezdődnek. — Óriási menlő-Iégpárnát próbáltak ki Kölnben, embe­rek mentésére égő rnágáshá- zakból, vagy hotelekből. Az amerikai óriás mentőpárnat két ventillátor 50 másodperc alatt fújja 'fel. Michael Wese- ner kölni újságíró a III. eme­letről ugrott bele, s hajaszála sem görbült meg. A légpárná­ban ugyanis különböző levé- gőkamrák garantálják, hogy sértetlen maradjon az akár a 20. emeletről beleugró em­ber is. — halálos Áramütés erte Leninvárosban, a Tiszai Hőerő­műben Komáromi Pál 31 éves miskolci villanyszerelőt, munka­végzés közben. A szerencsétlenség okának megállapítására a rend­őrség szakértő bevonásával kez­dett vizsgálatot. — Fáznak a gólyák és a többi, visszatért költöző ma­dár Vas megyében. Fészküket megtépázta az erős, fagyos szél. Kőszeghegyalján és Kör­mend környékén fagyosan és riadtan repdesnek a madarak és megpróbálják helyreállítani megrongálódott otthonukat. — szemElvkocsi gazol­ta halalra a xrv., 'Hun­gária körúton Molnár István 31 éves előszállás! lakost, aki féktá­volságon belül lépett gépkocsi elé. — Hasonló baleset történt a XI., Fehérvári úton, ahol ugyancsak személyautó gázolta halálra Kosz- ti Laiosné 77 éves budapesti nyugdíjast, aki szintén féktávol­ságon belül lépett jármű elé. — Tízezer kiló szalámival készített többet az előírtnál a Szegedi Szalámigyár és Hús­kombinát az első negyedévben, sikeresen túlteljesítve több mint egymilliárd forintos ne­gyedévi tervét. — Szilágyi Györgyi „Hányás vagy?” c. monológja 1977. április 19-től a Radnóti Miklós Színpad műsorán. Előadja: Keres Emil. X — Az Országos Rendező Iroda értesíti a kedves közönséget, hogy Zsolnai Hédi „Csendártalom” cí­mű, április 10-re meghirdetett műsora a Zeneakadémia Kister­mében műszaki okok miatt elma­rad. Az előadás új helyéről és időpontjáról a későbbiekben tá­jékoztatást adunk. X — Az EL TE fordító- és tolmács­képző csoportjának következő képzési időszaka angol, francia, német és orosz nyelvből 1977 szeptemberében kezdődik. A heti 5 napos, délelőtti képzésen fel­sőfokú (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgával rendelkező diplo­mások vehetnek részt. További tájékoztatás és jelentkezési lap a következő címen: 1118 Budapest. Ménesi út 11—13. tel.: 668—774. A jelentkezés határideje: május 15. X — Alma-atai archeológusok Összesodort fémlemezt talál­tak az Arai-tótól északnyu­gatra egy kurgán sok évszáza­dos agyagrétegében. Megtisz­títása és kisimítása után kide­rült, hogy egy időszámításunk előtti V. században élő mester csodálatos arany-miniatűr al­kotása került elő. Az aranyle­mezt — amelyet fémeszközzel vésett farkas díszít — valószí­nűleg ruhadísznek használták. — Svájci és NSZK-beU tu­ristákat fogadnak a húsvéti ünnepek alatt Kecskeméten. A külföldieket elsősorban a he­lyi MSZBT Tsz lovasbemuta­tója vonzza. Megtekintik a pusztán legelő ménest, vala­mint a parádés fogathajtást Ezt követően borospince-láto­gatás a program. — Szántó Tibor könyvter- vező-tlpográfus kiállítását hét-, főn, április 11-én 11 órakor nyitja meg Bereczky Loránd művészettörténész Szentend­rén, az Engels utca 7. alatti kiállítóteremben. — A szatymazi őszibarack- termő tájkörzetben a március végi első tavaszi fagyhullám szerencsére csak kisebb káro­kat okozott a virágzó gyümöl­csösökben. A nagyüzemi ker­tészetekben és a házi kertek­ben a húsvéti ünnepek alatt is éjjel-nappal készenléti szolgá­latot tartanak, hogy szükség esetén öntözéssel, permetezés­sel, füstöléssel védjék a virág­zó gyümölcsfákat a fagy ellen. — 60 NAP ALATT AKAR­JA „KÖRÜLJÁRNI” a FÖL­DET két amerikai autós: Per- sons Floridából, és P. Murphy Minnesotából. Mindketten jú­lius 4-én indulnak útnak. Cél­juk autón megdönteni a Ver­ne híres köhyvében szereplő 80 napos Föld körüli utazási rekordot. — A BKV közleményei. A Kosz­tolányi tér forgalmi rendjének megváltoztatása miatt április 12- én üzemkezdettől a 41-es autó­busz kocsijai Kelenvőigy felé: Kosztolányi tér — Bocskai út — Karolina út — Hamzsabégi út fe­lé köziekednek. A BKV közli to­vábbá, hogy április 13-án üzem­kezdettől 14-én üzemzárlatig a- 9®-as ée 98 a Jelzésű autóbusz ko­csijai a XVII., Szabadság út aszt- faliQzása miatt a következő útvo­nalon járnak: A 98-as autóbusz mindkét irányban: Ferihegyi út — . Melczer; utca — Baross utca, megállók: Vörös Hadsereg út fe­lé: Ferihegyi út 159. szám előtt, Ferihegyi út a Melczer utca ke­reszteződése előtt, Melczer utcá­ban a Baross utca kereszteződé­se előtt. Rákoskeresztúr felé: Melczer utcában a Ferihegyi út kereszteződése előtt, Ferihegyi úton a Nyár utca kereszteződése előtt. A 98/a Jelzésű autóbusz Rá­koshegy MÁV-állomás felé: vál­tozatlan. A Csévéző utca felé: azonos a 98-as autóbusz útvonalá­val és megállóival. Villamosvitel- díjjal autóbuszok közlekednek április 12-ről 13-ra és április 13- ról 14-re virradó éjjel egy órától négy óráig felsővezeték-javítási munkák miatt a 6-os éjszakai vil­lamosok helyett a Népszínház ut­ca — Marx tér között, április 13- ról 14-re virradó éjjel 23 órától 1.10 óráig vágányépítési munkák miatt a 2-es villamosok helyett Boráros tér — Jászai Mari tér között, április 13-ról 14-re virra­dó éjjel 21 órától 24 óráig, köz­műépítési munkák miatt a 15-ös villamosok helyett a Váci út — Jászai Mari tér között, április 13- ról 14-re virradó éjjel 23 órától 0.45 óráig felsővezeték-építési munkák miatt a 73-as troli he­lyett Bethlen Gábor utca — Marx tér. a 76-os jelzésű troli helyett a Bethlen Gábor utca — Jászai Mari tér között, április 14-én 8.30 órától 14 óráig vágányépítési mun­kák miatt a 30-as és 31-es villa­mosok helyett a Gubacsi út — Határ út között, április 14-ről 15- re virradó éjjel 20.00 órától 3.50 óráig közműépítési munkák miatt a 30-as szolgálati kocsik helyett Határ út — Szabó telep között, a 3l-es éjszakai villamosok helyett a Határ út — Pacsirta telep között, április 14-rŐl 15-re virradó éjjel 23 órától 4.00 óráig felsővezeték- javítási munkák miatt a 4-es, 6- os villamosok helyett a Népszín­ház utca — Marx tér között, áp­rilis 17-én 8.30 órától 15 óráig vá­gányjavítási munkák miatt a 64-es villamosok helyett a Mo­gyoródi út — Füredi út között. Közli továbbá, hogy a 2-es vil­lamosok vonalán folyó vágány- építési munkák miatt április 14- én üzemkezdettől a 2-es villamo­sok a Közvágóhíd — Vigadó tér, illetve Jászai Mari tér — Kossuth Lajos tér között járnak. A VI- , gadó tér — Kossuth Lajos tér között: az Apáczai Csere János utca — Eötvös tér, Ro őse veit tér, Akadémia utca — Kossuth Lajos tér — Széchenyi rakpart — Roosevelt tér, Eötvös tér — Belg- rád rakpart — Vigadó tér útvo­nalon villamost pótló K-jeizésü autóbuszokkal biztosítják az uta­sok elszállítását. — Megszűnik a régi biatorbágyl vasúti állomás, április 16-án. szombaton déli 12 órátóL és az 1.3 kilométerre lévő új Biator- bágy-áilomáson megindul a forga­lom. Az április 16-án a 11.57 órakor érkező és 11.58 órakor induló He­gyeshalom—-Budapest között köz­lekedő távolsági személyvonat még a régi. a 12 09 órakor érke­ző és a 12.10 órakor induló Bu­dapest—Hegyeshalom között köz­lekedő személyvonat pedig már az új állomásra érkezik és indul. HÜSVÉT (Kaján Tibor rajza) Az itt felsorolt ötös szócso­portok mindegyikében van egy-egy olyan szó, amelyik valamilyen szempontból nem odaillő. Megfejtésül ezt a tíz szót, kell beküldeni. 1. Satalov, Ciolkovszkij, Conrad, Klimuk, Schirra. 2. Seremetyevo, OHy, Schö- nefeld, Termini, Heathrow. 3. Pickering, Alfréd Doolittle, Eliza, Higgíns, Crown. 4. Kecskemét, Dunaújváros, Nyíregyháza, Tata, Eger. 5. Liliom, A kék róka, Olym- pia, A testőr, A hattyú. tt. Kartárs, Nagyvilág, Üj trés, Kritika, Siet ée Irodalom. 7. Areon, Hélium, Kripton, Radon, Klór. 8. Watt, Dealer, Hertz, Ohm, Volt. 8. Ajtmatov, Zorin, Lomono­szov, Bábel, Ehrenburg. 10. Föld, Hold, Jupiter, Plú­tó, Mars. A legtöbb helyes megfejtést beküldők között öt darab 300 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki. A megfejtések­hez minden alkalommal szí­veskedjék mellékelni a pályá­zati szelvényt is. Beküldési határidő: IV. 18. Cím: Lapkiadó Vállalat Reklámszerkesztősége, 1073 Budapest, Lenin krt. 9—11. A levelezőlapra szíveskedjék rá­írni: a Magyar Nemzet pályá­zata. A megfejtést és a nyertesek nevét IV. 19-i, keddi számunk­ban köböljük. — A húsvéti halvásár alkal­mával 360 mázsa halat adtak el Győr-Sopron megyében. A legtöbb halat Győrött vásárol­ták meg. — Húsvéti barangolást szerve­zett a Csíki hegyekbe mára a XIV. kér. TFSK a középnehéz tú­ra kategóriában. Találkozás fél kilenckor a Moszkva téren a met­ró kijárata előtt. — A világ egyik legritkább halát fogták ki nemrég kana­dai eszkimók a Jeges-tenger­ből. Az eszkimók ezt a hatat boszorkányhalnak nevezik. A „boszorkány” a muréna roko­na. Eddig csak az egyik kana­dai öböl föld alatti barlangjai­ban fedezték fel. A ritka pél­dányt kitömték. — Kábítószereket fogyaszt a felsőtagozatos diákok 90 szá­zaléka Ausztrália fővárosában, Canberrában, a rendőrség adatai szerint. A főváros egvik főiskolájában tartott ellenőr­zés során kiderült, hogy 630 diákból 500 narkomániás, leg­többjük a marihuána rabja. Rendőrségi adatok szerint nem jobb a helyzet Sydneyben vagy Melboume-ben sem. — Automata hálózat ellenőr­zi a levegő tisztaságát a len­gyelországi Gdansk kikötővá­rosban, s jelzi, ha a szennye­zettség meghaladja a megen­gedett normát. — Földrengésbiztos főváros építésére készítettek tervet Ja­pánban, ahol a közeljövőben várható, katasztrofális méretű földrengés veszélyétől tarta­nak. — HALÁLOZÁS: Makay Norbert a gödöllői premontrei gimnázium volt tanára, március 2$-án, 64 éves korában elhunyt. Tiszacsermelyen temették el március 31-én. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy Kopp Borbála 1977. márc. 29-én, 76 éves korában elhunyt. Ham* vasztás utáni búcsúztatása 1977. ápr. 19-én lesz a Rákoskeresztúrt temetőben. Minden külön érte­sítés helyett. A gyászoló család. X — Dr. Mecséry Sándor ny. po#» ta műszaki temetése 1977. áprl« lis 14-én, fél 2 órakor lesz a Far* kasréti temetőben. Víghné dr, Mecséry Viktória. XII., György Aladár u. 3/b. X — Bános Vilmos, a Magyar Hir­dető Vállalat nyugdíjasa f. hó 5- én elhunyt. Temetése 1977. ápri­lis 13-án. 11 órakor lesz a Koz­ma u. 6. sz. alatti temetőben. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy Vég Salamonná (Adi) 83 éves ko­rában elhunyt. Ham vasztás utáni búcsúztatása 1977. ápriliö 16-án, fél 11 órakor lesz a Rákoskeresz­túri új köztemetőben. Gyászol­ják: fia Vég György, menye, uno­kája. X — Köszönetnyilvánítás: Köszöne­tét mondunk mindazoknak, akik Arató György, a Magyar Nem­zeti Bank osztályvezetője, fő­mérnök elhunyta alkalmából rész­vétüket nyilvánították. A gyászoló család, Magyar Nemzeti Bank. X — Mindazoknak, akik férjem, Szíjgyártó Jenő aranydiplomás mérnök temetésén részt vették, vagy együttérzésüket írásban fe­jezték ki, minden külön értesítés helyett ezúttal mondok hálás kö­szönetét. özvegy Szíjgyártó Je- nőné. X

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék