Magyar Nemzet, 1981. december (37. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-09 / 288. szám

Mw Nemzet Szerda, 1981. december 9. Disco-1 élapó Télapó halad a korral. Csi­lingelő szán helyett most a GE 00-04 rendszámú autóbu­szon jár a Tabán és a Keleti pályaudvar közt a Centrum Áruházak vidáman feldíszített járművén. Nem akartam hinni a szememnek, amikor a Fel- szabadulás téri megállóban ő maga intett nekem, hogy „tes­sék csak felszállni”. Talán azért haboztam, mert piros süvege alól szőke fürtök kan­dikáltak ki és bizony hiányzott hosszú, fehér szakálla is. De azért ő maga volt Télapó, leg­alább a nagy számú gyerek­utas szemében az, mégha disco zene szólt is közben. s. m. — Magyar szakszervezeti küldöttség utazott Prágába Gál Lászlónak, a SZOT fő­titkárhelyettesének vezetésé­vel, a szocialista országok köz- gazdasági titkárainak és osz­tályvezetőinek december 8—9-i tanácskozására. A konferen­cián értékelik a KGST hosz- szú távú célprogramjából adó­dó szakszervezeti feladatok eddigi megvalósulását, s meg­határozzák a következő évek­re vonatkozó feladatokat. — A Magyar Orvosi Mű- szerművek legújabb termékeit mutatja be az OMKER Nép- köztársaság úti termiben. A kiállított csaknem százféle műszer új magyar találmány és külföldi termékek magyar megfelelője. Sorozatgyártásu­kat a következő évben kez­dik meg. A kiállításon a töb­bi között elektromechanikai készülékek — csecsemőlélegez­tető, dektrokardíográf, enke- falográf — láthatók. — A magyar rizstermelés fejlesztéséhez nyújtott értékes segítségért Váncsa .Jenő me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a Kiváló munkáért kitüntető jelvényt adományoz­ta dr. Tomita Tojónak, a Ja­pán Állami Mezőgazdasági Tudományos Kutató Intézet munkatársának. A kitüntetést Tokióban dr. Kós Péter, ha­zánk tokió nagykövete adta át. — Életmentő Emlékéremmel tüntették ki Fehérvári István (>2 éves győri lakost, aki ez év szeptember 2-án a győri Duna-ág zsilipjénél élete koc­káztatásával mentette ki a több méter mély csatornából Weléz Péter ötéves kisfiút. A kitüntetést kedden Lombos Ferenc, Győr-Sopron / megye tanácsának elnöke nyújtotta út. — Együttműködési megálla­podást kötött kedden Pécsett az Igazságügyi Minisztérium és a Mecseki Szénbányák az­zal a céllal, hogy a bűnözés elleni társadalmi összefogás erejével is segítsék a szabad­ságvesztésből szabadultak be­illeszkedését a társadalomba. Az együttműködésről szóló okmányt Borics Gyula állam­titkár, illetve Mérei Emil ve­zérigazgató írta alá. — Van elegendő C-vitamin, Vitacolan, kombinált vitamin- készítmények és Algopyrin is fővárosi gyógyszertárakban a Fővárosi Gyógyszertári Köz­pont tájékoztatása szerint. Fel­készültek a téli gyógyszerfor­galomra. A hűléses betegségek gyógykezeléséhez használt gyógyszerekből csaknem száz­féle kapható, köztük torokfer­tőtlenítők, köhögés- és lázcsil­lapítók, antibiotikumok. — VESZTEGETÉS ÉS Dl’VIZy- BÜNTETT alapos gyanúja miatt folytattak nyomozást a Biti szer­vei Csima Ferenc 51 éves buda­pesti lakos és társai ügyében. Csi- nia, aki hosszabb ideje több bu­dapesti szállodánál vezető beosz­tásban dolgozott, korrupt kapcso­latokat alakított ki különböző bé­csi közvetítő kereskedelmi ügy­nökségekkel, s pénzőrt adatukat szolgáltatott ki nekik a magyar szállodaipari fejlesztési beruhá­zásoktól. A z építési megrendelé­sek elnyerésének elősegítéséért Csima és társai jutalékot követel­tek a nyugati kivitelező vállala­toktól. Csima a tőkés cégektől csaknem hatmillió forintnak meg­felelő külföldi pénzt kapott, A bűncselekményből származó va­lutából több nyugatra utazó ma­gyar állampolgár vásárolt. A nyo­mozás befejeztével az iratokat — Csima előzetes letartóztatásának fenntartásával — vádemelési ja­vaslattal átadták az ügyészségnek. ATOMDIPLOMÁCIA — Nyolcezer személykocsi érkezését várja még az idén a Merkúr. Ha valami közbe nem jön, a Trabant Limou- sin Spécié) és az 1200-as, 1300- as Ladák kivételével vala­mennyi 19 ül-re visszaigazolt autót átvehetik tulajdonosaik. Jelenleg kétszázharmiricezren várnak autóra az országban. — Liszt és Magyarország címmel védi meg doktori ér­tekezését Legény Dezső de­cember lG-án, szerdán, dél­után két órakor az Eötvös Loránd Tudományegyetem ta­nácstermében (V., Pesti Bar­nabás utca 1., I. emelet). Az értekezés opponensei: Maróthy János és Vargyas Lajos, a ze­netudományok doktorai, vala­mint Kroó György, a zene- tudományok kandidátusa. — TIZENKÉT ES FEL ÉVI B9R- TÜNBCNTETESRE ÍTÉLTE hét­főn a hamburgi bíróság Árpád Wigaml náci SS háborús bűnöst, aki több mint száz lengyel zsidó meggyilkolásáért felelős. Wigand- nak azonban csak két és fél évet kell letöltenie, mivel a bíróság be­számította, hogy a háború után tiz évig lengyel fogságban volt. vvi- gand a második világháború ide­jén a nácik megszállta Varsóban SS és rendőrfőnök volt. Vele együtt elítélték két egykori beosz­tottját is; Roll Büscher bárom és fél évi börtönt. Richard von Coelin pedig kétévi — felfüggesztett — börtönbüntetést kapott. — NEKIÜTKÖZÖTT az úttest szélén álló, kivilágított pótkocsis nyerges vontatónak Tápiószecsö külterületén Bessenyei László 23 éves víszneki gépkocsivezető az óesai Vörös október Tsz dolgozóit szállító autóbusszal. A balesetnél Bessenyei László, a nyergesvon- tató vezetője és az autóbusz eg.v utasa súlyosan, további őt utas könnyebben sérült meg. A vizs­gálat eddigi adatai szerint Besse­nyei László figyelmetlenül veze­tett. ' — HATALMAS ROBBANÁS tör­tént hétfőn az USA Kentucky ál­lamában, Topmost közelében eg.v szénbányában. A szerencsétlenség során nyolc bányász — aki nyolc- száz méteres mélységben rekedt — életét vesztette. A TELEVÍZIÓ MŰSORA 1. műsor 7.58 Műsorismertetés 8.00 Tévétorna . 8.05—10.00 Iskolatévé 10.00 Delta (Ism.) 10.25 Oidipusz király Angol film (Ism.) 12.00 A fény hegyei Olasz dokumentumfilm VI/1. (Ism.) 12.30—13.00 Lehet egy kérdéssel több? (FF) (Ism.) 13.25—16.25 Iskolatévé (Ism.) 16.82 Műsorismertetés 16.35 Hírek 16.40—22.40 A Szovjet Televízió estje 16.40 Bevezető 16.50 Kisfilmek a Szovjetunióból 19.10 Tévétorna 19.15 Esti mese 19.30 Tv-hiradó 20.05 Mi újság a Szovjet Televízió háza táján? 20.35 Az együttélés viszontagságai Szovjet film vígjáték 22.05 A Kirov Balett műsora 22.40 Tv-híradó 3. 2. műsor 17.53 Műtorismertelés 17.55 Ganz-MÁVAG— Selutstiani Rieti KORACS-kupa férfi kosárlabda-mérkőzés 19.30 Tv-híradó 20.00 Elmúló mesterségek 20.20 A kispadon (FF) 20.50 Tv-híradó 2. 21.20 Mestersége: színész Bánhidi László (FF) 22.25—22.35 Reklám — A Columbia űrrepülőgép második útjának két űrhajó­sát, Joe Engíet és Richard Trulyt az országos űrhajózá­si hivatal legmagasabb kitün­tetésével, a kiváló szolgálatért éremmel tüntette ki hétfőn a Fehér Házán Rónáid Reagan amerikai elnök, jelentik Wa­shingtonból. — 1001 programmal, ötlettel meg­jelent'a Pesti Műsor karácsonyi- szilveszteri—farsangi különszáma! Humoros Írások — szórakoztató rejtvényük, NAGY NYEBEML- NYEK! színes TV-ért most is ér­demes gyorsnak lenni! ,. . és meg 50 000 Ft érttikü nyeremény várja, ha szeret játszani, utazni, és ha tudja mi a Fö ... 7! Keresse a hírlapárusoknál a Pesti Műsor szil­veszteri KÜLÜNSZAMÁT! X — December 9-én, szerdán este fél (i órakor Spanyolországi kör­utazás címmel Csák Tamás tart diavetítéses eJőaciást az Új Tükör Világjárók klubjában (Budapest, VII., Osvát u. 11.)1 Belépődíj: 10 Ft. X — 1981. december 4—14-ig min­den este 30.30 órai kezdettel „CAO­LA — VARÁZSLAT” az URÁNIA Moziban. Fellépnek: Galambos Erzsi. Lehoozky Zsuzsa. Voith Ági, Bessenyei Ferenc, Haumgnn Péter, Bodrogi Gyula. Farkas Bálinj, Máuay Gábor. Soltész Re­zső, az EXPKESS zenekar, tánc­kar, műsorvezető: <ir. Káczuimá- si György. Minden kedves érdek­lődet szeretettel várnak. Jegyek válthatók: a Színházak Központi Jegyirodájában, az URÁNIA Mo­zi pénztárában és 32 ŐRI Jegyiro­dájában. X — A Belkereskedelmi Tovább­képző Intézet nyelvtanfolyamokat indít január 4-től különböző -szin­tekről német, ntigoi, francia nyelv­ből. Felvilágosítás: 177-987. Jelent­kezés: december 15-ig. Cím: Bu­dapest, IX., Szamuely u. 30—32. 1. 120. X — A Négy Évszak a Vigadóban. Karácsonyi, Ünnepi műsorra vár­ja olvasóit és az érdeklődőket a Négy Évszak c. folyóirat, decem­ber 20-án. vasárnap du. 3 órakor a V igadó Hangversenytermében. A műsort megnyitja: Abody Béla. Műsorvezető: Takács Mari. Köz­reműködnek: Darvas Iván. Kos­suth-dijaa. kiváló művész; Gobbi Hilda, Kossuth-dijas, kiváló mű­vész; Mensáros László, Kossuth- dijas, kiváló művész; Pattiéi© Mendez és Maria Teresa Űribe; Galambos Erzsi, kiváló művész; Haumann Péter, érdemes művész; Sztankay István, érdemes művész; Kincses Veronika, Kossuth-dijas; Andai Györgyi. Káldy Nóra? Je­gyek kaphatók . naponta 10—18 óráig a Radnóti Színpad szerve­zési irodájában és pénztárában. Bp., VI., Nagymező u. 11. Tel.: 221-071. X — Szigetköztől a tihanyi kincse­kig, széles skálájú kínálattal vár­juk önt a Corvin Aruház II. eme­leti átjárójában lévő elárusító- helyünkön! Ajándékozzon kiadvá­nyainkból! Karácsonyig — olcsób­ban! X — Idegen nyelvi eép- és gyors­író tanfolyam. A Külkereskedelmi Minisztérium 'Oktatási éa Tovább­képző Központju másfél éves ide­gen nyelvi (angol, német, orosz és francia) gép- gyorsíró t árfolya­mot szervez 193? februárjától el­sősorban pályakezdő fiatalok ré­szére, hetenként öt alkalommal, napi négy órában. A jelentkezés­hez középiskolai érettségi és en­nek megfelelő szintű nyelvtudás szükséges. A választott nyelvből írásbeli és szóbeli felvételi vizs­gát kell tenni, A tanfolyam félé­vi tandíja előreláthatólag 4000,— Ft. Jelentkezési lapok részletes tájékoztatóval a KKM Oktatási és Továbbképző Központjának portá­lán kaphatók (Bp., V, Néphad­sereg u. t.). Jelentkezési határidő: 1981. december 30. X — A Vasvári Pál Gimná­zium felújított és új szárn­nyal kibővített épületét kedden avatták íel Nyíregyházán. Az ünnepségen Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter mondott beszédet. A felújított és bővített taninté­zetben tizenhat tanulócsopor­tot oktatnak, közülük kettő­ben a 2. számú Katonai Kol­légium növendékei sajátítják el az általános gimnáziumi anyagot. — Távközlés és híradás­technika a Szovjetunióban címmel szovjet szakkönyv­kiállítás nyílt kedden a Pos­ta Múzeumban. A több szov­jet és magyar intézmény kö­zös rendezvényén szovjet szerzőktől csaknem kétszáz kötet — könyv, monográfia, kutatási beszámoló, album — látható. — A FILMÉVRONYV ismét meg­jelent. „A magyar film egy éve", ez az alcíme, s az egy esztendő a* 1980. A magyar filmgyártás, a külföldi filmek hazai forgalmazá­sa, a fiimélet eseményei, adatai, külföldi fogadtatása, nagyjából ez a filmbarátok számára készült, ki­tűnő gyűjtemény tartalma. De az egy esztendővel ezelőtt föltett kér­dés. sajnos, még időszerű. Alig egy hónap híján teljes esztendővel azután jelenik meg a könyv, ami­korról adatai szóinak. Ez nem csak nyomdai késedelem, hanem bizonyára azért is van így, mert jónéhány statisztikai adat össze­gyűjtése sok időt emészt. A Film- évkönyvet falán jobb lenne két kötetben közreadni: amit csak lehet, kevéssel cgy-egy év vége után, s a többit halasztani csak ilyen sokára. <z. 1.) — Francia vegyipari napok kezdődtek kedden a budapes­ti Francia Műszaki és Tudo­mányos ,Tájékoztatási Köz­pontban. — A rokkantak nemzetközi éve alkalmából a pomázi mun­katerápiás intézet I. országos szocioterápiás alkotótáborának művészi munkáiból nyílt ki­állítás a III. kerület, Miko- viny Sámuel utca 2—4. szám alatt. — A Jazzkamarae?tek sorozatá­nak következő rendezvényén, ma este 18 órakor Gsrai Atilla és együttese szerepel a szabadság-he­gyi Üj Tükör Jókai Klubban. Mű­sorvezető: Gonda János. — A Fővárosi Művelődési Ház december 10-i, csütörtöki prog- J ramjábari, a moziteremben 16 és * 18.13 órakor a „Zugügyvéd zavar- i bán” című magyarul beszélő, szí- { nes olasz bűnügyi filmet vetíti j Ugo Tozzival a főszerepben. j Zé levelei — HALÁLOZÁS: Szomorú szív­vel tudatom, hogy fivérem. Slern . Emil, 2981. december 7-én csöndé-! sen elhunyt. Temetése dec. 11-én, fél 12 órakor, a Rákoskeresztúri Köztemetőben (Kozma u. 6.). Gaz­da Károlyné. X — Köszönetnyilvánítás: Ezúton mondok hálás köszönetét a roko­noknak. barátoknak, ismerősök­nek, valamint az Aranypók Divat­áru Kiskereskedelmi V.-nak. hogy felejthetetlen testvérem, Szemes Istvánná temetésén részt vettek, részvétüket nyilvánították, fájdal­mamat enyhíteni igyekeztek. Poc- grsz Andor. X Tisztelt Közérzet Központ! Jelen levelemmel azért for­dulok a T. Központhoz, hogy jelezzem: továbbra is folytat­hatja fontos küldetését, .főt meg inkább, mint eddig, mert közérzet van. És ahogy köze­ledik az év vége, és ezzel együtt a jövő év eleje, a köz­érzet egyre csak fokozódik, s előreláthatólag ez még hóna­pokig így lesz, majd jövő nyá­ron, amikor a nyaralás kérdé­se és a futball kerül napi­rendre, további fokozódásnak leszünk szemtanúi, és aztán ismét közeledik az év vége, és minden kezdődik elölről. És ezen nem segít az sem, ha a T. Központ rajta tartja a szemét a közérzet pulzusán. Hanem csak az, ha határozot­tan fellép azon helytelenségek ellen, amelyek a közérzetet előidézik vagy fokozzák. Mert vannak tárgyilagos akadályok, amelyeket nem lehet elkerül­ni, de viszont vannak olyanok is. amelyeket meg lehet szün­tetni. Ilyen tárgyilagos akadály az év vége felé az ünnepek hal­mazaié. Mert az gyönyörű do­log, ha az illető ünnepek be- kösZöntenek a békével és a szeretettel, és illatok lenge­deznek mindenfelől, de ezt csökkenti az az ártalmas nép­szokás, hogy jönnek a látoga­tók, de ezt el lehet kerülni azzal, hogy mi megyünk láto­gatóba. De viszont már most itt vannak a szorongások és az izgalmak, hogy kapunk-e megfelelő fenyőfát, valamint hozzájutunk-e a pontyhoz, és mennyi ideig kell sorbaállni a húsért, a kenyérért és a ká­posztáért. Es ilyen év végi időtájban, akármilyen nyugodt is egyéb­ként az emberiség, az utóbbi években fölteszi magának a kérdést, hogy mit rejteget a jövő? Mert a jelen nemzetközi bizonytalanságok közepette az előrelátások kétségesek, mert mindig közbejöhet valami, ami keresztülhúzza a számításokat. És ha az emberiség ráadá­sul még munkaerő is, akkor még azon is aggódhat, hogy nem kerül-e bele az átszerve­zésbe vagy átcsoportosításba, hogy ezzel is álljuk a nemzet­közi verseny kihívását? De ha még nem rgunkaerő, hanem tanuló, akkor ott van az álta­lános fejtörés, hogy milyen pá­lyát válasszon, amibe érdemes belefogni vagy a pénz miatt, vagy azért, mert később, ha kialakul a hivatás, ki lehet cserélni egy másikra. De ha már nyugdíjas, akkor fohász­kodhat az időjáráshoz, hogy télen ne legyen nagyon hideg, nyáron nagyon meleg, és le­gyen csapadék, de csak annyi. amennyi kell. hogy ne emel­kedjenek a zöldségárak, és ne rontsa tovább személyében a népesedési görbét. Aztán az is egy közérzet, ha az emberiség azt látja, hogy egyesek állandóan csak gya­rapodnak az ügyeskedés és ha- rácsolás által, ő meg örülhet, ha fenn tudja tartani magát az eddig elért szinten. Úgy­hogy megint csak előtérbe ke­rül a pénz, ami pedig a leg­rosszabb, a közérzet szempont­jából. És ebben nem az a köz­érzet, hogy túlságosan sok van, hanem az, hogy nincs túlságosan sok. De viszont itt van az elharapózás, hogy le­gyen. De irtszont ezt se lehet elítélni, mert jelenleg még minden pénzbe kerül. De az már mégsem teljesen egészsé­ges, hogy nem a munkának van meg az igazi becsülete számos lakossági egyén között, hanem csakis a pénznek. Avagy talán kiveszett azon közmondás, hogy a pénz be­szél. a kutya ugat? Hogy mit mond a pénz. azt tudjuk. De viszont a kutyaugatást is meg lehet érteni, mert például, ha a T. Központ nézte a tévében. A Hétben az állatillemhely kutyáit. különösen azokat, amelyek kétségbeesetten nyal­dosták a kezeket, akkor ez is egy közérzet, mert az ■ már mégsem véletlen, hogy ilyes­mik előfordulnak, és kihajigál- ják a jószágokat az autóból. Az én állampolgári közérzeti véleményem szerint az ilyen kutyakidobálók akármikor cserben hagyják az elütött ál­dozatukat, de viszont lopva megállnak az első kukorica­táblánál kora ősszel, hogy te- lizsákmánvolják a csomagtar­tót. és jobban esik nekik az a kis ingyenes lopás, mint a be­csületes megvásárlás. És akkor itt van a vitatko­zás is, ami folyik, és amitől úgyszintén előáll a közérzet, hogy a kultúra áru-e vagy sem? És ha nem, akkor me­lyik része az, de ha igen, és rászabadulnak a pénzkörül­mények. akkor mi által fog felemelkedni a közművelődési szívónál? De ezzel a kérdéssel majd az illetékes központhoz fordulok válaszért. Úgyhogy a T. Központ addig is szálljon fel a hivatás ma­gaslatára, és ha szükséges, a kellő eréllyel lépjen fel azon jelenségek ellen, amelyek a közérzetet előidézik. Valamint rendszeres tájékoztatást ké­rünk arról is. hogy milyen a közérzetünk, hogy tudjuk mi­hez tartani magunkat minden időben. Állampolgári üdvözlettel: Zé Győré Imre — Gara László énekes-zeneszerző — Közöljük, hogy a Gnbi-JVJamt estje 1981. december 10-én, 7 óra- lapban megjelent 100,— Ft értékű kor lesz a MOM színháztermében. XTT Csörsz n iá Házigazda- ró- C(imber !(M hatállyal érvényót XH Csor.s? u. 18. Házigazda. Ró veszti. Fővárosi Szivárvány Aru­zsa György. ház x VÁLTOZÉKONY, DE ENYHE IDŐ VARHATO Európa nagy részén továbbra is a ciklonok határozzák meg az időjárást. A nagy kiterjedésű cik- lonrentíszerben a hideg levegő továbra is Észak-, Északnyugat- Európút érinti. így ott többfelé csapadékos, hideg idő uralkodik. Európa más részén egyelőre nyu­gat, délnyugat felöl enyhe, de különböző nedvességtartalmú lég­hullámok érkeznek Nyugat-Euró- pából Európa középső es keleti részt felé* így ezeken a terű3ete­ken változékony, sok helyen sze­les, töbször csapadékos, de eny­he az időjárás. A következő 24/ Az 1981. december 9. , 06 órára elórejelzett európai idő járási helyzet órában a Kárpát-medencében is marad az enyhe idő. Hazánkban kedden a2 ország nagy része fölött felszakadozott a zárt felhőtakaró, és már csak né­hány helyen észleitek kisebb esőt. záport, a Dunántúlon helyenként megerősödött a déli, délnyugati szél. A hőmérséklet a délutáni órák­ban általában 3, 11 fok között ala­kult. A várható időjárás szerda estig: (Az előrejelzés kedden 19 óra­kor készült.) Eleinte erősen felhős lesz, sok helyen eső, zápor. Később csök­ken a felhőzet, és már csak szór­ványosan 'lesz eső. zápor, időn­ként megélénkülő, több helyen megerősödő délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmér­séklet szerdán 4, 9 fok között vár­ható. A Duna vízállása Budapestnél, kedden 394 centiméter volt. Európai időjárási körkép 1981. december 9. Budapest felhős 7 Ankara napos 9 Athén napos 18 Bele rád felhős .9 Berlin zápor 5 Becs szeles 6 Bukarest felhős ío Helsinki borult — Kitev borult 1 Konnenhága borult —1 Lenmaród borult —j Lisszabon napos is L oo dón szeles 4 Madrid napos 13 Milánó relhős 9 ftlinszk felhős 0 Moszkva havazás —2 München eső .1 Oslo felhős —s Párizs zápor 7 Práea szeles 4 Róma napos 15 Stockholm borult —4 Szófia párás 10 \ arsó eső 4 MA PISK-R ÖNTK» o Meleg front M üeS-se.. Hideg front Havazás-Jút Okklueiős front V Zápor ás áramlás iránya* PC Zivatar e Köd A Ab alacsony nyomáé középpontJa K A magas nyomás 'rdzéppontja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék