Magyar Nemzet, 1983. november (46. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-20 / 274. szám

4 Ma^ar Nemzet Vasárnap, 1983. november 20. GO&tPQ KB<2>iMKG\ „Öreg' hölgy Araszolva döcög be a 12-es busz, rövid nagykörúti vágtája után a Bástya mozi előtti meg­állójába. Déli csúcsforgalom, piros-zöld, piros-zöld ... Most végre zöld volt a lámpa, tehát öröm a megérkezés. Előttem ősz, kontyos, kosztümös hölgy készülődik a leszálláshoz. Ke­zében gyógybot. Egy férfitár­sammal közösen igyekszünk segíteni neki, ám ő kedves til­takozással szól: — Köszönöm jó uraim, menni kell ennek egyedül is... Mintha még kacsintana is rám, némi derűvel célozva őz- agancsos botomra, mondja is: — Vak vezet világtalant?... Kinyílnak az ajtók, s ki-ki a maga módján igyekszik. A hölgy viszont nem veszi észre, a busz nem állt szorosan a járdaszegélyhez, persze, hogy leiépés közben botjával kalim­pálva elesik. Szinte még fel sem segíthettük, máris ott­terem a vezető. Korán őszülő fiatalember. Felkarolja a höl­gyet: — Édesanyám, megütötte magát? Hívjam talán a men­tőket? — Köszönöm, ne. Csak rosz- szul léptem. De semmi bajom. — Mert — mutat két, a meg­állóban parkoló jókora teher­kocsira — ezek úgy álltak ide, hogy nekünk nem maradt sza­bályos helyünk. S aztán a vállán is tapogat­va a talpraálló hölgyet, szelí­den oktatja: — Máskor jobban tessék ügyelni a lépcsőnél. Ilyen öre­gebb hölgyet könnyen érhet baj ... Hát persze, hogy harcias vá­laszt kap: — Öreg?!... A ma­ga dédapja, fiam! Es büszkén biceg a matróna a mozi felé: (szabó) — A KMP megalakulásának 65. évfordulója alkalmából pénteken sajtókonferenciát t&'ftötta'k' a bukáresti magyar ría^ykövetségen. A sajtqkónfe- réflcián, amelyen Szász Zoltán történész tartott előadást, részt vettélt az RKP KB, a külügy­minisztérium, a központi és a társadalmi szervék képviselői, valamint több neves történész is. — Fontos szakaszához érke­zett szombaton a társasági alapon Idartfűn épülő első ma­gyar szövetkezeti sörgyár kivi­telezése: felállították az üze­met ellátó víztornyot. — Lezárják november 21-én, hét­főn üzemkezdettől a VIII. kerület­ben, a Dobozi utca és a Költői An­na utca kereszteződését, vágány­javítás miatt. így itt egyik irány­ban se lehet közlekedni, várhatóan november 30-ig. Eltörött egy víz­cső Kőbányán, a Salgótarjáni ut­cában november 18-án, a hajnali órákban. Emiatt teljes szélességé­ben lezárják a' Salgótarjáni utcát a Zách utca és a Györgyike utca között. Vágányépítés miatt lezár­ják november 20-án. reggel 8 óra­kor . a Vili., Salgótarjáni utca és Asztalos Sándor út kereszteződését két hónapra. Az erre haladók ad­dig a.Százados utat és a Ciprus ut­cát használhatják terelőútként. Tel­jes szélességében lezárják novem­ber 21-én. reggel 7 órától a XTIT.. Pap Károly utcát, a Róbert Ká­roly körút és a Kruzslók Béla ut­ca köztj szakaszon. — KÉNYSZERLESZÁLLÁS SO­RÁN , LEZUHANT a mexikói du­dád .luarez közelében égy kis utas­szállító gép. A ralta tartózkodó 23 személy életét vesztette. — Pénteken megnyílt Lip­csében a dokumentum- és rö­vidfilmek 26. nemzetközi fesz­tiválja. Az egyhetes kulturális seregszemlén 51 országból 182 filmet mutatnak be, közülük 81 film vetélkedik az Arany- és az Ezüstgalamb díjakért. — Jugoszláviai vendégsze­replésre utazott szombaton a szolnoki Szigligeti Színház tár­sulata. Az együttes az újvidéki Állami Magyar Színház tavaly októberi szolnoki fellépését vi­szonozva négy alkalommal lép a közönség elé. — Díszelőadással nyitotta meg újra kapuit pénteken a centenáriumát ünneplő Prágai Nemzeti Színház. — Az Albinoni Kamarazenekar jubileumi hangversenyét hallhatják az érdeklődők november 20-án, va­sárnap 19.30 órai kezdettel, az Al- mássy téri Szabadidő Központban. Közreműködik a Fővárosi Ének­kar. Vezényel Zsigmond Balassa. — Krzysztof Penderecki lengyel zeneszerző ötvenéves, jelentik Varsóból. A művész a PAP lengyel hírügynökség­nek adott nyilatkozatában el­mondta, hogy a következő idő­szakban szimfonikus zenével és operakomponálással foglal­kozik. Jelenleg Fekete álarc című operáján dolgozik. — A szovjet fizika eredmé­nyeit bemutató tárlat nyílik november 24-én Budapesten, a Szovjet Kultúra és Tudo­mány Házában. A Szovjet­unió Tudományos Akadémiá­jának gyűjteményéből össze­állított kiállításon a lézertech­nikában és a holográfiában elért kutatási eredményeket tárják a látogatók elé. A ki­állítás idején — december l(i-ig — tudományos tanács­kozásokat és találkozókat is rendeznek Budapesten neves szovjet tudósok részvételével. A lézertechnikáról Alekszandr Prohorov, Nobel-d.íjas fizikus tart előadást, — Családi hétvégeprot?ramot kí­nál a Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Háza vasárnap, novem­ber 20-án, délelőtt 10 órakor. A gyerekeket zene. tánc, játék és a Kalamajka. Együttes várin az Ap­rók" Táncházában, s nyitva lesz a Mesesarok is. A szülők közben ar­ról kapnak szakszerű tájékoztatást, hogyan lehelnek általános isko­lás gyermekeik segítségére a ma­tematika alaposabb megértésében s elsajátításában. — HALÁLOZÁS: Mély fajdalom­mal tudatjuk, hogy dr. Béres Elek c. egyetemi tanár, a műszaki tudo­mányok doktora, a Szilikátipari Központ Kutató es Tervező Inté­zet tudományos tanácsadója hosz- szú. súlyos szenvedés után, no­vember li-én. eleiének 61. évében elhunyt. .Az Intézet saját halottjá­nak tekinti, Temetése november 25- éri. f?' órakör lész a Farkasréti te- metóbéh-. — Mély fájdalommal' tudatjuk, hogy Géberth Endréné sz. Mayer Gizella 1983. november tl-én. vá­ratlanul elhunyt. Temetese 1983. november 25-en, iá órakor lesz a Rákoskeresztúri köztemetőben.-r Szomorúan tudatjuk, minden­kivel, akik szerették és ismertek, hogy Bóka László népdalénekes dalos szíve megszűnt dobogni. 1933. nov. 14-en. Drága halottunk temetése 1983. november 24-én, 13 órakor lesz a Rákoskeresztúri új köztemetőben. Gyászolják: felesége Kis Lenke, fiai: Attila és László, menye Boka Attiládé szül. Haj­nóczy Ildikó, testvére Galambos Mártonné szül. Boka Erzsébet, só­gora Galambos Márton és fia. uno­katestvérei. a Bóka és Rieger csa­lád. unokaöccse! Vámos Tamás és Stiaszni László és családjuk. X — Dr. Pap László nyugalmazott theológiai prolesszór életének 76. évében, november 16-án elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása no­vember 25-én. 13 órakor lesz a Farkasréti temető ravatalozójában. X — Fájó szívvel tudatjuk mind­azokkal. akik ismerték és szeret­ték. hogy Horányi János igazgató- helyettes. gimnáziumi tanár. 1983. nov. 13-án. életének 73. évében, rövid szenvedés után. csendben elhunyt. Temetése kívánsága sze­rint. egészen szűk családi körben Szentendrén lesz. Minden külön értesítés helyett. Horányi Jánosné és családja. X — Fájdalommal tudatom, hogy fériem. Vörös Géza női szabó no­vember 6-án meghalt. Temetése november 22-én. délután 2 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Vö­rös Gézáné, Budapest. V.,. Dimit­rov tér 2—3., Tel.: 372-815. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Ősz Gyula nyugalmazott fő­állatorvos. november 10-én. 76 éves korában elhunyt. Hamvait a Far­kasréti temetőben, december 2-án, fél ll-kor helyezzük nyugalomra. Minden külön értesítés helyett: a gyászoló család. X — Köszönetnyilvánítás: Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk Czétényl Já­nos temetésén részvétüket nyilvá­nították, vagy valamilyen módon fájdalmunkat enyhítették. A gyá­szoló család. X — Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik felejthetetlen férjem és bátyám temetésén részt vettek és fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Dékány Istvánná és Né­meth y Gáborné. X — Mindazoknak, akik Gáspár Je­nőt utolsó útjára elkísérték, akik gyászunkban osztoztak, részvétü­ket nyilvánították, ezúton mond köszönetét a gyászoló család, va­lamint az Ybl Miklós Enítőipari Tervező Szövetkezet vezetősége és tagsága. X — Hálás köszönetét mondunk mindenkinek, akik Ispán Antal ha­lála alkalmából részvétüket nyil- vánítptták. utolsó útjára elkísérték A gyászoló család. X — Temetkezéssel kapcsolatos utánjárás gondjától a gyászoló hoz­zátartozót ‘mentesítjük. Mindem egy helyen' elintézhet! Megbízá* felvételre, kívánságra, liá/.hoz me­gyünk. KEGYELET Temetkezés Szolgálat, Bp„ V., Páriiii u, 6 Teflefón: 185-890. * . >< — A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 46. játékhéten 5 találatos szel­vény nem volt. Négy találatot 105 fogadó ért el, nyeremé­nyük egyenként 87 392 forint. Három találata 8950 fogadó­nak volt, nyereményük egyen­ként 513 forint. A kéttalálatos szelvények száma 242 958. ezekre egyenként 24 forintot fizetnek. — Az Air Francé légitársa­ság és kilenc francia utazási iroda vezető szakemberei tar­tózkodtak hazánkban novem­ber 16—19. között az Ibusz és a Pannónia Szálloda- és Vendéglátóipari Vállalat meg­hívására. A .francia vendégek ' megismerkedtek Budapest, Szentendre* és Visegrád ide­genforgalmi nevezetességeivel, megtekintették az újonnan épült budapesti szállodákat, és találkoztak magyar idegenfor­galmi vezetőkkel. — A Fővárosi Vízművek közli, hogy a vizcsőösszekötési munkák miatt kedden reggel fél 8 és délután 4 óra között víznyomáscsökkenésre lehet számítani, szerdán pedig ugyancsak reggel fél 8-tól dél­után 5 óráig nem lesz víz: a XII. kerületi Gyöngyvirág, Tündér, Hóvirág, Rácz Aladár. Fodor utcában, a Denevér úton, a Hangya utcában, il­letve a Márton hegyi út felső része és a Költő utca által határolt területen. Szerdán a vízhiány alatt a Vízművek laj­toskocsikkal szállít vizet a fo­gyasztóknak. Az ott lakóknak esetleg érdemes erre a két napra előre tartalékolni vizet. — ÖSSZEOMLOTT EGY HÁROM­EMELETES JATÉKGYAR Bangkok külvárosában. A benne tartózkodó 150 dolgozó közül 12-en életüket vesztették, százan pedig megse­besültek. Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy a Prodinforin Műszaki Tanácsadó Vállalatnál ; működő raktárról a szuperkemény szerszámok kiadása 1983. december 1-től 1984. január 2-ig szünetel. — Hatos ikreket, hat kis­lányt szült pénteken az angliai Liverpoolban egy 31 éves asz- szony, egy 33 éves szobafestő felesége. A császármetszéssel világrajött csecsemők súlya 1 kilótól 1,77 kilóig terjed, édes­anyjukkal együtt valameny- nyien jó egészségnek örvende­nek, bár hét hónapra születtek. A házaspár öt év óta szeretett volna gyereket, végül a fele­ség termékenységet serkentő gyógyszerek hatására fogant meg. — A „papír nélküli házas­ság” terjed Európában és az Egyesült Államokban is. A fia­tal párok általában i házasság nélkül élnek együtt, a gyerek születése előtt azonban rend­szerint legalizálják kapcsola­tukat. Dániában is a házassá­gon kívüli együttélés jelenti napjainkban a szabvány csa­ládot az egyetemet végzett fia­tal párok között. Dániában minden harmadik házasság papír nélküli. — Nagy-Britanniában an­nak, aki gazdag vagy jómódú szülők gyermekeként születik, minden reménye megvan ar­ra, hogy később megtartsa szü­lei anyagi státusát. Aki viszont szegény családban nőtt fel, . alig remélheti, hogy megszaba­dul ettől a szegénységtől, álla­pította meg nemrég egy mun­kabizottság, amely azt vizsgál­ta, milyen kihatásai voltak az utóbbi tíz évben az úgyneve­zett jóléti államnak. — A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének óbudai klubja no­vember 29-én, délután hat órai kez­dettel műsoros klubestet tart. Szín­hely: Hl., FŐ tér 1. (Zichy-kastély) — KILENC EMBER HALALAT okozta a portugál fővárosra és környékére szombaton lezúdult ha­talmas esó, de sokan szerepelnek az eltűntek listáján is. A vízözön nyomán házak dőltek össze és leg­alább 300 család fedél nélkül ma­radt. Az utcákon hömpölygő ára­dat autókat sodort el. A mentési munkálatokban részt vesznek a hadsereg egységei és a parti őrség emberei is. A TELEVÍZIÓ MŰSORA 8.00 Műsorismertetés 8.05 Tévétorna 8.10 Óvodások filmműsora 8.35 Egyszer volt, hol nem volt. volt egyszer az Ember ­Francia filmsorozat ■ XXII/20 5.05 Téli kirándulás 9.25 Bűvészeitöriénet XI 6 (Ism.) 9.40 Európa öröme 1015 Hírek 10.20 Cirkusz, cirkusz ... 11.25—12.25 A Chicago ■ együttes koncertje 14.02 Műsorismertetés 14.05 Ki fizeti a révészt? Angol filmsorozat vri/3 (Ism.) 1A>55 Képújság IE.V5 Vásárnap délután ' ■ Magazinműsor lé.50 Műsorainkat ajánljuk 17.20 Elmebajnokság 18.00 Delta Í8.40 Tévétorna 18.45 Ésti mese 19.00 A HÉT 20.00 Hírek 20.05 Természetes halál Amerikai tévéfilm 21.35 Ismét... Vitray Tamás műsora VtII/4 22.50 Hírek 2. MŰSOR 19.58 Műsorismertetés 20.00 Hírek 20.05 A modern művészet kalandja XIII/ll 21.00 Köszöntjük a 100 éltes Prágai Nemzeti Színházat 22.00 Telespört 22.30 Képújság Kedvezményes kirándulás Húsz százalékkal olcsóbban utazhatnak a Magyar Nemzet olvasói a Budapest Tourist szervezésében december 4-én, vasárnap Kemenesaljára érdekességeit, valamint a pá­pád románkori műemlék templomot látogatják meg. Visszaútban rövid belvárosi sé­ta lesz Pápán. Visszaérkezés Budapestre kb. 20.30 órára. A részvételi díj: 300,— forint, amely az ebédet (Celldömöl- kön) és a belépőjegyek árát is tartalmazza. Ezen a napon a Magyar Nemzet „Honunk a hazában” rovata is a Kemenes­aljáról ad körképet. Jelentkez­ni lehet a Budapest Tourist bármelyik irodájában. Az autóbuszutazás útvonala: Budapest — Veszprém, — Já- nosháza — E gyházashetye — Kemeneskápolna — Celldö- mölk — Ság-hegy — Pápá c — Pápa — Városlőd — Veszprém — Budapest. Programja: indu­lás reggel 7.00 órakor a Roose- velt térről, rövid pihenő Veszprémben. Továbbutazás Jánosházára, ahol a helytörté­neti múzeumot, Egyházashe- tyén pedig a Berzsenyi Emlékházat tekintik meg a résztvevők. Celldömölkön a város látnivalóit, a Ság-hegy (Várnai György rajza) Becézett női név, — Szeszes ital. FÜGGŐLEGESEN. I. sor: Be­cézetten női név, — budapesti hotel. 11. A nép v. a nyelv jel­legzetes tulajdonságait tisztán mutató. Itl. Korszak. — amely személy, — az ólomzár köze­pe; IV. Lyukajcskák. — derül. V. A-rnai-.huszonnégy óra. — város a Dél-afrikai Köztársa­ságban (a sakkjáték egyik megnyitási rendszere is). VI. Tisztelt Cím. — becézett női név, — Telekkönyv. VIÍ. Meg­sóz. — finom pehely. VIII. Er­délyi város. — haszontalan holmi, — idegen igen. IX. Régi hosszmérték, — az NSZK es áz olasz gépkocsik nérhzetközi jelzése, — fiúcska, névelővel. X. Becézett női név. — asztó- cium. XI. A magyar polgári radikalizmus vezető személyi­sége (Oszkár. 1875—1957). — lónév. XII. Elsötétítő szerke­zet. — kén, szén és kálium, XIII. Kitűnő színésznőnk. Valló EmiI A megfejtés beküldését nem kérjük, azt a következő va­sárnapi számunkban közölni fogjuk. A múlt vasárnapi kereszt- rejtvény helyes megfejtése a következő; Dur + nak + anya = Dunakanyar. HOL VAN Ő, A PAPUCS? Rejtvényünk soraiban éppen féltucat hölgy húzódik meg. de férfi mindössze csak kettő. Ennek előrebocsátása után; ha az egyik női nevünk ele és utána odahelyezzük a reitvény két bizonyos (egyforma betű­számú) szavát, olyan fogalmat kapunk, ami néha jellemzi az otthoni „peli”tikai légkört, ahol a férj (mint itt is a két férfi) alig juthat szóhoz ni említett hat hölgy mellett. Me­lyik hát ez a fogalom? — VÍZSZINTESEN 1. sor: Zúg a vihar, csapkod a villám stb. — orvosi vények rövidítése. 2. Állami-díjas nyélvész-rtanár, 3. Japán nagyváros. — a rosz- szallás egyik szava. — az ő otthonában. 4. Nagy Géza. — némely kisgyermek jelzője. — fondorlat, névelővel. 5. Francis. amerikai filmcsillag (ford.). — amiért a hal bekap­ja a horgot. 6. Neveletlenke- dik (népiesen), — akasztófa. — kitűnő festő és grafikus (Béla. 18S7—1872). 7. Amely személynek, — sebet okozva harap, — a régi rómaiak leg­kisebb pénzecskéje volt. 8. Alá, — a mai napocska. — ... avion. légipostával (franciául). 9. Iskolai figj'elmeztetés. név­elővel. — becézett női név, —- kártyalap. 10. Építőanyag. 11. HIDEG IDŐ, SOKFELÉ KÖD szén még mindig csöndes, hi­deg az idő és jellemző a köd. Ilyen időjárás marad hazánk­ban vasárnap estig iá. Várható időjárás az . ország területére vasárnap estig: Reggel országszerte sűrű körire kell számítani és ennek egy része napközben is meg­marad. Csupán kisebb körze­tekben süt ki rövid időre a nap. Legfeljebb gyengé hó- szállingózás fordul elő. A lég­mozgás nem tesz számottevő. A kora délutáni hőmérséklet a ködös részeken —5 fok körül, másutt 0, plusz 5 fok között alakul. — PÁLYÁZATOT HIRDETETT KÖZÉPISKOLA SOKNAK, az MTA debreceni Atommagkutató Intéze­te. Tíz-tizenöt Képeit oldalnyi dol­gozatokat várnak a kővetkező té­mákról: Fizikai módszerek a ter­mészeti erőforrások, nyersanyagok kutatásában, Fizikai kísérletek elektronlkai eszközök felhasználá­sával, Számítógépek felhasználása fizikai kísérletekben. A legtöbb pályamunkák készítője az AmmM háromezer forintos Hatvani-diját kapja. A pályamunkákat az Atomkl titkárságára keik beküldeni. — 4001 Debrecen, Pl. 51. — 1984. január 10-lg. Eredményt 1984. február vé­gén hirdetnek. Európa északi részén to­vábbra is változékony az idő­járás. Gyorsan követik egy­mást a hideg és az enyhébb léghullámok. Szombatra vir­radó éjszaka a Szovjetunió területén sokfelé havazott, és az erős északi szél hófúváso­kat okozott. Erős szél fújt a Skandináv-íélszigeten is, aho­vá ismét vastag felhőzet kö­zeledik az óceán térségéből. Egyre kevesebb viszont a felhő az Appennini- és a Bal­kán-félszigeten, ahol az előző napokban sok eső esett. Kö­zép- és Nyugat-Európában, valamint Kelet-Európa egy ré­— Tárlatvezetések és múzeumi előadások vasárnap: A Nyolcak és az aktivisták, tél 10-kor; Történel­mi festészetünk, du. 3-kor a Nem­zeti Galériában. — A XIX. század festészete. 10-kor a Szépművészeti Múzeumban. -- A prágai metró, (előadás), Népvándorlás naponta (film), U-kor a Közlekedési Mú­zeumban. — A középkori Buda ki­rályi .várpalotája és gótikus szob­rai. fél 11 és du. 4-kor. a Buda­pesti Történeti Múzeumban. — Melina Mereuri életregénye címmel Pécsi Ildikó és Mikes Lilla műsorát láthatják az érdeklődők, november 21-én. hétfőn 19 órai kez­dettel, a Bp.. Korona Pódiumon, az Ott! szervezésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék