Magyar Nemzet, 1985. október (48. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-15 / 242. szám

8 Magyar Nemzet Kedd, 1985. október 15. Firneiss Jó ebédhez szól a sörnyitó. Kő­bányai extra világost szabadit ki a palackból. Eléggé el nem ítél­hető mohósággal már emelném a poharat, mikor furcsa, szúrós szag csapja tneg orromat. Festék — vagy legalábbis hígító. Jó, jó, tényleg mázoltam az erkélykorlá- tot két hete, de azóta már mos­tam kezet. Nem úgy, mint Kőbányán üve­get. A jellegzetes illatot ugyanis a söröspalack árasztja. Most dü­höngjek? Inkább büszkeség fog el. Nem vagyunk mi hátrább va­lók senkinél! Az osztrák sógorok fagyállós bora után lám, itt van a „firneiszos világos". Gondosan visszatöltöm hát a pohár tartalmát — egy csepp se vesszen kárba —, hátha a Köjál még nem is tud az úttörő lépés­ről. Visszapattintom a kupakot is, s akkor látom, tetején ott a jel­zés: Kiváló Aruk Fóruma. Még jó, hogy vigyáztam. Nekik is jut egy pohárral. (w. b.) — Magyar—csehszlovák barát­sági napot rendezett hétfőn Bé­késen a Hazafias Népfront Bé­kés megyei bizottsága. ■ A váro­si művelődési központban Cseh­szlovákia negyvenéves fejlődését bemutató kiállítás nyílt, a váro­si pártbizottság székházában pe­dig aktívaülést tartottak, ame­lyen Jaroslav Musilek, a buda­pesti Csehszlovák Kulturális és Tájékoztatási Központ igazgató­ja tartott előadást a magyar— csehszlovák kapcsolatokról. Számok, tények A Szovjetunióban megjelent az ország Vörös Könyvének második kiadása. A ritka és kipusztulással fenyegetett vadállatok és vadon termő növények jegyzékét 1978-ban adták ki először. Az 154 vadon élő állatot és 444 fajta növényt sorolt fel. A második kiadásban már 463 fajta állat és 684 növény szerepel a veszélyeztetettek között. Ami az egyes ritka és kihalófélben lévő fajok létszámát illeti, az óvórend­szabályok következtében egyesek észrevehetően gyarapodtak. Így például az első kiadás óta eltelt hét év alatt elhagyhatták a könyv lap­jairól a bölényt« a tatárantilopot, a ladogai gyűrűsfókát, a rózsaszí­nű sirályt, és a kaukázusi nyírd- fajdkakast, írja a Szputnyik. (v. é.) — Lezárják október 15-én, kedden 9 órától a XXI., H. Rákóczi Ferenc utat a Tejút utcánál. A forgalmat mindkét irányban a kiépített terelő- útra vezetik, ahol — várhatóan no­vember 5-ig — egy-egy sávon, 40 km- es sebességgel haladhatnak a jármű­vek, közli a Fővinform. A színházak keddi műsora Nemzeti Színház: Nem félünk a far­kastól (7) — Várszínház: A megtört asszony — Változások (7) — Katona József Színház: Budapest — Orfeum (7) — Madách Színház: A saleml bo­szorkányok (7) — Madách Kamara: Kispolgárok (7) — Vígszínház: Játszd újra, Sam (7) — Pesti Színház: Szent- ivánéji álom (7) — Fővárosi Operett- színház : Hegedűs a háztetőn (7) — Zsebszínházban: Rivalda nélkül (fél 8) — Thália Színház: Magyar kocka (7) — József Attila Színház: A félkegyel­mű (7) — Játékszín: Adáshiba (7) — Józsefvárosi Színház: Én és a kls- öcsém (7) — Radnóti Miklós Színpad: Ami a szerepeimből kimaradt (7) — Mikroszkóp Színpad: Motoszka (de. 9), Bal? Jobb? Balt (fél 8) — Vidám Színpad: A Lilla-villa titka (7) — Arany János Színház: Tündér a pad­láson (du. 3). Scapln furfangjai (du. 3, Marczlbányi tér), Az ördög há­rom ... (du. 3) — Hököm Színpad a Gutenberg Műv. Otthonban: A Her­cegnő és a Varázsló (de. 1) — Álla­mi Bábszínház a Jókai téren: Alad­din csodalámpája (de. 10) A BUDAPESTI MŰVÉSZETI HETEK KEDDI PROGRAMJA Zeneakadémia: A Magyar Állami Hangversenyzenekar estje (fél 8) — Magyar Állami Operaház: Megnyitó gálaest a Kulturális Fórum küldött­ségeinek tiszteletére (7) — Óbudai Ga­léria: Samu Géza szobrászművész kiállítása (du. 4). — Magyar—szovjet barátsági hét kezdődött hétfőn Kiskunha­lason. A város művelődési köz­pontjában „A győzelem negyven éve” címmel szovjet fotódoku­mentációs és képzőművészeti könyvkiállítás1 nyílt. — Pszichiáterek nemzetközi eszmecseréje, a Szocialista Or­szágok Pszichoterápiás Munka- csoportjának V. nemzetközi szimpóziuma kezdődött meg hét­főn Budapesten, a TOT Okta­tási Központjában. ÉTKEZTETÉS — Az a gyanúm, hogy ti elfagylaltozzátok a pénzt, amit anyátok nekünk küld borravalóra! (Brenner György rajza) — Moszkvában hétfőn megkez­dődött a KGST-nek az atom­energia békés felhasználásával foglalkozó állandó bizottságának ülése. — Az ötödik országos anyag­gazdálkodási akadémia hétfőn megkezdte ötnapos munkáját Szegeden. Az első ngpon több előadó a gazdaságos anyagfel­használás és a világpiacon való versenyképesség összefüggései­vel foglalkozott. — Nemzetközi vízgazdálkodási szeminárium kezdődött hétfőn a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpontban. Az ötnapos tanácskozást az ENSZ műszaki fejlesztési főosztályának és kör­nyezetvédelmi szervezetének fel­kérésére az OVH és az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bizott­ság szervezte. A szemináriumon hatvan külföldi és tizenöt ma­gyar vízgazdálkodási szakértő közös ajánlásokat fogalmaz meg a fejlődő országok vízgazdálko­dásának módszerbeli segítségé­hez. — Bajtársi találkozót rende­zett a Magyar Ellenállók, Anti­fasiszták Szövetsége nyugat­európai tagozata hétfőn a SZOT székházában. A részvevőket Töm­pe István, a MEASZ alelnöke köszöntötte, majd Vincze József nyugalmazott nagykövet, a ta­gozat elnöke mondott beszédet. — Az Ajax Delgado Quintanilla, a Louis Alfonso Velasques ne­vét viselő sandinista gyermek- szövetség főtitkára, aki az út­törőszövetség meghívására tar­tózkodik hazánkban, hétfőn saj­tótájékoztatót tartott az úttörő­szövetség országos tanácsának székházában, ahol beszámolt a nicaraguai gyermekek szenvedé­séről és a sandinista gyermek­szövetség feladatairól. — Az Építészet története TIT-soro- zatban „Iszlám emlékek Eszak-Afri- kában" címmel tart színes diaképek vetítésével egybekötött előadást Agost- házl László építész, október 15-én, kedden 18 órakor a TIT Természettu­dományi Stúdióban. (Bp., XI., Bocs­kai út 37.) — ötvenéves a parkolóóra, Ír­ja a Die Presse. Az ötlet Carl C. Magee újságírótól származott, a megvalósítás pedig két pro­fesszor érdeme. Az első parko­lóórát 1935 júliusában Oklaho­ma City belvárosában állították fel. ■ — Díszburkolat. A belvárosi gyalogosrendszer tovább bővül: ma délelőtt átadják a Váci ut­cának a Vörösmarty tér és Pá­risi utca közötti, színes burko­lókővel borított szakaszát, vala­mint a hasonló módon kialakí­tott Kristóf teret. A TELEVÍZIÓ MŰSORA 8.48 Műsorismertetés 8.50 Tévétorna 8.55—9.50 Iskolatévé FF 9.50 Lottósorsolás 10.00 A bábú Lengyel filmsorozat IX/1. rész 10.55 Mozart: A-dúr hegedűverseny 1U0 Képújság 15.40—16.40 Iskolatévé 16.48 Műsorismertetés 16.50 Hírek 17.00 Libabirodalom 17.15 Képújság 17.20 A velünk élő történelem VII/7. 18.25 Három nap tévéműsora 18.30 Autó-motorsport 19.05 Mini Stúdió '85 19.10 Tévétorna 19.15 Esti mese 19.30 Tévéhíradó 20.00 A három megcsúfolt férj Spanyol tévékomédia 21.00 Stúdió ’85 22.00 Mutató A belpolitikai főszerkesztőség gazdasági szemléje 22.45 Tévéhíradó 2. 22.55 Himnusz 2. MOSOK 17.03 Műsorismertetés 17.05 Képújság 17.10 „Normális hétköznapokat élni...” Beszélgetés a családról 2. rész ’ 17.30 Aprók tánca Dél-dunántúli táncok 18.00 £n fogom az aranyhalat Tersánszky Józsi Jenő meséje 18.30 Körzeti adások Budapest, Pécs, Szeged 19.05 A milánói Scala Francia film 20.00 Ifjúsági centrum 21.00 Tévéhíradó 2. 21.30 Periszkóp 22.00 Képújság — A tadzsikisztáni földrengés sújtotta .lakosoknak, az áldoza­tok hozzátartozóinak az SZKP Központi ^Bizottsága, a' Szovjet­unió Legfelső Tanácsának Elnök­sége és a minisztertanács mély részvétét fejezte ki. Az SZKP Központi Bizottsága, a szovjet kormány, valamint Tádzsikisztán párt- és tanácsi szervei minden tehetségeset megtesznek a ter­mészeti csapás következményei­nek felszámolására, a rászorul­tak megsegítésére. — A 24. Interker-börze hétfőn megnyílt az Ipari Reklám és Pro­paganda Vállalat Rákóczi úti be­mutatótermében. A börzén csak­nem százhúsz ipari nagyvállalat és szövetkezet több mint száz­ezer terméket kínál, összesen csaknem 2,5 milliárd forint ér­tékben. Az érdeklődők ezerkét­száz oldalas katalógusból tájé­kozódhatnak a kínálatról. — Rehabilitációs pszichológiai ta- nácsadást tartanak a Mozgássérültek Budapesti Egyesületében, október 15- én, 17—19 óráig, a XIII., Hegedűs Gyu­la u. 43. alatt. Ezután minden páros' hét, keddjén. 17—19 óra között > lesz ilyen tanácsadás. — Kommunikáció — tömegkultúra az 1980-as években címmel tanfolya­mot rendez a Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézete a kommunikáció, a tömegkommuni­káció és a kultúra kapcsolatának vizs­gálatáról. A tanfolyam november 4- től 6-ig tart, október 18-ig lehet Je­lentkezni rá. A részvételi díj szállás­sal 1200, szállás nélkül 800 forint. Ugyancsak az intézet rended a Mű­velődési szervezetek szociológiai vizs­gálata című tanfolyamot, amely a szervezetszociológiai kutatási ered­mények művelődési szervezetekben való alkalmazásának lehetőségeiről szól. A tanfolyam ötnapos, az első előadást november 27-én tartják. A jelentkezési határidő október 25. . A részvételi díj 500 forint. — A Nemzeti Színház Igazgatósága közli, hogy október 15-én, kedden a Nem félünk a farkastól című előadás Gábor Miklós betegsége miatt elma­rad. A megváltott jegyek október 30- ig, a váltás helyén visszaválthatók. — Tóth Erzsébet költő estjét október 17-én, csütörtökön, 20 órakor tartják az Almássy téri Szabadidő K&pont Oj Irodalmi Pódiumán. Az estet Szervácz Jó­zsef vezeti be, közreműködik: Pálffy Margit és Tóth Erzsébet. — Az Operaház igazgatósága közli, hogy október 18-án, pénteken a Ry- monda bérletszünetben kerül előadás­ra. A D. béri. 1. ea., november 15-én, a Cosi fan tutte lesz. Október 20-án, vasárnap a Fldelió nem az A., ha­nem az R. bérletben kerül előadásra. — ÜJ otthont kapott Pécsett a TIT keretében működő Ide­gennyelvű Iskola. A történelmi belváros egyik helyreállított mű­emlék házát alakították át ok­tatás céljára, s itt kapott he­lyet a társulat városi szervezete is. — Dr. Nónay Tibor búcsúzta­tása. Az Egészségügyi Miniszté­rium és a Semmelweis Orvos- tudományi Egyetem közli, hogy dr. Nónay Tibor- nyugalmazott egyetemi tanárnak, a II. számú Szemészeti Klinika volt igazga­tójának hamvasztás utáni bú­csúztatása október 18-án, pénte­ken, 13 órakor lesz a Farkas­réti temetőben. — halálozás: Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1985. szeptember 26-án, Szentes Géza György fotó- és festő­művész, az emberi szolidaritásért ka­pott Igazak Érme tulajdonosa, 86 éves korában Lyonban elhunyt. Gyászol­ják: felesége Emmy, gyermekei: Ger­gely, Emese — Ildikó és Tünde, uno­kája Garay Zsolt, ve je, sógornője Je­remiás Gizella, testvérei, kiterjedt rokonsága és baráti köre. Hamvait ké­sőbbi időpontban helyezzük örök nyu­galomra a Farkasréti temetőben. X — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Osváth Viktor ny. ref. lelkész- karnagy 1985. szept. 15-én, életének 64. esztendejében elhunyt. Búcsúzta­tása a kecskeméti Református Temp­lomban, akt. 19-én, 14 órakor, ham­vainak elhelyezése Budapesten, a Farkasréti temetőben, okt. 22-én, de. fél 11 órakor lesz. A gyászoló család és a Kecskeméti Református Egyház- község. X — Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik akik ismerték és szerették, hogy édes­apánk Farkas Sándor súlyos betegség után, 78 éves korában elhunyt. Te­metése 1985. okt. 17-én, ,10 órakor lesz a Megyeri temetőben. Andrea és Pé­ter. X — Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy Szombatfalvy Ákos 29 éves ko­rában elhunyt. Temetése 1985. október 2l-én, fél 11-kor lesz a Farkasréti te­metőben. A gyászoló család. X — Fájó szívvel tudatjuk, mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy dr. Köves Gyula, a kiváló orvos, sze­rető apa és testvér 1985. szeptember 29-én, életének 60. évében elhunyt. Temetése: október 18-án, fél 10-kor, X. kér., Oj köztemető. Gyászolják: főiskolás lánya és testvére. X­— Szomorúan tudatjuk, hogy Mészá­ros Géza a Somogy-Zala megyei MÉH vállalat nyugalmazott főkönyvelője, életének 75. évében elhunyt. Búcsúz-’ tatása 1985. október 9-én volt Kapos­váron a Keleti temető ravatalozójá­ban. A gyászoló család. X — Köszönetnyilvánítás: Ezúton mondunk köszönetét, mindazoknak, akik drága jó férjem, édesapánk, Szeitz Antal temetésén részt vettek, akik részvétüket nyilvánították és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. X — GYÁSZ Temetkezési Szolgálat Bp., Vili., Mátyás tér 4. Telefon: 332-960. Nemcsak részvétünkkel, hanem rész­vételünkkel is szeretnénk osztozni gyászában. Megkíméli a családot a te­metés fájdalmas — nehéz gondjaitól. Csekély térítés ellenében vállaljuk az ezzel kapcsolatos összes teendőket. Kívánságra házhoz megyünk. Min­dent egy helyen. X — KEGYELET. Nagyobb helyen, na­gyobb kényelemmel és még nagyobb udvariassággal várja ügyfeleit a KE­GYELET Temetkezési Szolgálat GM temetéssel kapcsolatos minden ügy Intézésére. VIII. József krt. 49. (Ba­ross utcánál) Tel. 143-811. X HŰVÖS, ŐSZI IDŐ, ESŐKKEL Légköri front felhőzete borí­totta be az ország nagy részét mára virradóra, így az éjsza­kai lehűlés nem volt olyan erős, mint hétfő hajnalra. Fagy már sehol sem volt és az ország jelentős részén 3—8 fok közé hűlt le a levegő. A front fel­hőzónája napközben kelet, dél­kelet felé sodródik és napköz­ben többfelé okoz esőt, zápor­esőt. Mérséklődik az északi szél, Így az október közepén szoká­sosnál hűvösebb lesz. A déli, ko­ra délutáni órákban elsősorban a Dél-Dunántúlon, a Duna— Tisza közén és az Alföldön vár­ható többfelé csapadék. Az észak- nyugati, északi országrészben el­vékonyodik, majd fölszakadozik a felhőzet. Számottevő napsütés azonban ezeken a területeken sem lesz. A kora délutáni hő­mérséklet az esős részeken csak 8—11 fok között alakul, másutt 11—13 fok között várható, vagy­is több fokkal lesz hűvösebb az ilyenkor szokásosnál. A késő esti hőmérséklet 5—10 fok között va­lószínű. A Duna Budapestnél hétfőn 128 centiméter volt. Európai városok kedd estig várható maximum hőmérsékle­te: Athén 19 Belgrád 13 Berlin 14 Bécs 13 Budapest 13 Bukarest 13 Kijev 20 Leningrád 9 London 21 Madrid 29 Moszkva • 9 München 19 Párizs 22 Prága 15 Róma 19 Szófia 11 Varsó 10 VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Fehér bot A vak ember nem világtalan. Tudom jól, meglehetősen átla­gos bölcselkedés ez, hogy még­is ehhez folyamodom, arra a tapasztalataim késztettek. Azt lá­tom (?) ugyanis, mióta csak élek, hogy valami egészen eltúlzott, s ugyanakkor tünékeny részvét ar­ra indít legtöbbünket, hogy af­féle mindenből kiszorult élőlé­nyeknek tekintsük a látásukat elvesztetteket, s azokat, akik ele­ve így születtek. Belehasít va­lami együttérzésféle a szívünk­be, amikor fel-feltűnnek, s per­sze azonnal túlzásba esünk. „Lám, milyen ügyesek, nem lát­nak és még se tévednek el so­ha!” Múltkoriban az aluljáróban vak cipőfűzőárusra lettem figyel­mes, vettem tőle egy pár pert­ut, s önkéntelenül „művészeté­nek” hatása alá kerültem. A kö­zéptermetű, középkorú férfi pil­lanatok alatt kikereste a szín­ben nekem megfelelő árut, s hi­bátlanul adott vissza a százfo­rintosból, három vastizest a za­kójából, s egy papírötvenest a belső zsebéből. Kérdeztem tőle, mint valami vizsgabiztos, hogyan ismeri fel a százast. Magától értetődően válaszolta, hogy az nem olyan sprőd, mint a töb­bi papírcímlet, s őt különben sem csapják be az emberek, mert látszik rajta, hogy nem balatoni villára gyűjt. Már-már azzal búcsúztam tő­le, hogy alkalmasint írnék ró­la, mikor észbe kaptam: úgy­sem olvasná el soha, mert hi­szen hol van még az az újság, amely letapogatással is értelmez­hető. Bár fejlődés van kétség­telenül. Olvasom a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsé­gének jelentését, s abban is azt a részt, amely hírül adja, hogy milyen segítséget jelent a dom­ború térkép, amely alapján a tájékozódás biztosabbá válik. A Magyar Néphadsereg Térképé­szeti Intézete elkészítette már az Európa Atlaszt, valamint Buda­pest egészének, s aluljáró-rend­szerének „tapinthatóan olvasha­tó”-, térképét részükre. Csepp a tengerben, de mégis valami. Ahogy az is, hogy ez év feb­ruárjától a szövetség érvényes tagsági igazolványának felmuta­tásával ingyen lehet utazni a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor azt panaszolták néhány taggyűlésen a vakok és gyengénlátók, hggy a járműve­zetők nem ismerik a fehér bo­tot, s ezért „a közlekedésbizton­ságuk érdekében fokozottabb is­meretterjesztésre lenne szükség”. Megdöbbentő, hogy élnek közöt­tünk „nem világtalanok”, akik­től a fehér bot afféle pörgethe­tő, bemeszelt paraplé is lehet­ne a tavaszi lombosodást, nap­lementét, a virágok színgazdag­ságát, s a kedvesük hajszínét soha nem látók kezében. Hát nem az,, hanem tájékozódási és jelző eszköz, s éppen ma, a fe­hér bot nemzetközi napján hív­ja fel a figyelmet arra, hogy a vakok és gyengénlátók a le­hetőségeiken belül ugyanolyan teljes életre érdemes emberek, mint azok, akik ez idő szerint épeknek, s mi több, sebezhetet- lennek vélik magukat. (kertész) Félmillió az ellopott lemezkazettában A bűnügy rendhagyó. Elköve­tői fiatal- és gyermekkorúak. K. Imre 17, N. Tibor 15, és H. Atti­la 17 éves tanulók, valamint egy 10 éves kisfiú CsepelrőL Egyik délután portyára indultak. Ke­rékpárt vagy kerékpáralkatrészt akartak lopni. Eljutottak a XXI., Reggel utca egyik házához, ott kifeszítettek egy zárat és lemen­tek a pincébe. Találtak Is egy ke­rékpárt, amelyről leszereltek két visszapillantó. tükröt. De felfi­gyeltek a pincében áUó zöld színű konyhaszekrényre Is, amelyben egy lemezkazetta volt. Felfeszítették, és legnagyobb csodálkozásukra abban nagy kö- teg ezrest és ötszázast találtak, mint később kiderült, 560 ezer forintot. Sebtében elosztották egymás közt a pénzt, több mint százezer forint jutott négyőjilk- nek, a sietség miatt azonban ké­sőbb nem tudták megmondani pontosan, hogy mennyi. A lemez- kazettát magukkal vitték és a Dunába dobták. A pénzzel de­geszre tömött zsebű fiatalok ez­után vásárolni kezdtek, ki motor- kerékpárt, ki drága műszaki cik­keket, de jutott a több százezer forintból gyermekkorú társaik­nak Is, akiket bőkezűen meg­ajándékoztak. A gyerekek közül egyik azon­ban meglopta adakozóit is, és egy Ismerősének, Klenovszky Pál 19 éves betanított munkásnak összesen 27 ezer forintot adott át, hogy „vigyázzon” a pénzre. Csak a rendőrségen derült ki, hogy Klenovszky tudta, hogy a pénz lopásból származik. De még ezzel sincs vége az ügy­nek. A nagy összegű pénzt a fia­talok a Reggel utcában lakó K. István 41 éves gépkocsivezető pincéjéből tulajdonították el. A károsult másnap már felfedezte, hogy hiányzik a lemezkazettája a benne levő pénzzel. Mire a rend­őrséghez fordult volna, kiderült a bűncselekmény. Egy férfi az egyik csepeli parkban üldögélve fültanúja volt annak, hogy a fiatalok nagyobb pénzösszegeket osztogatnak egy­más között Amikor megkérdezte, honnan van ennyi pénzük, egyi­kük ezer forintot adott neki hall­gatása fejében. A férfi látszólag elfogadta a pénzt, de később érte­sítette a XXI. kerületi Rendőr­kapitányságot a történtekről: En­nek a bejelentésnek alapján in­dult meg a nyomozás, jutottak el a tettesekhez és — a károsulthoz. Az közölte, hogy valóban kifosz­tották, és arról is beszélt, hogy családja tudta nélkül a pincében gyűjtötte a pénzt: az előző hó­napban is 100 ezer forintot tett a lemezkazettába. A XXI. kerületi rendőrkapi­tányság a nyomozás megindulá­sakor több mint kétszázkilencven- ezer forintot foglalt le a fiatalok­nál, a többi pénznek már hűlt he­lyét találták. Fiatalkorúakról és gyermekekről lévén szó, a továb­bi vizsgálatot a BRFK Ifjúságvé­delmi osztálya vette át. A három fiatalkorú tettes ellen lopás bűn­tettének, Klenovszky ellen pedig orgazdaság alapos gyanúja miatt tesznek a nyomozás befejezése után vádemelési javaslatot az Ügyészségnek. A bűnügy 14 éven aluli szereplői ellen törvényeink értelmében nem indul eljárás. Balta Ödön — TEHERKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE Gyula külterületén, egy útka- nyarban Beli ez a János 30 éves békés­csabaiT lakos személyautója. A sze­rencsétlenségnél a személykocsi veze­tője és utasai: Felegyi János 26 éves telekgerendást lakos, valamint Tóth Imre Zoltán 38 éves békéscsabai la­kos életét vesztette. A szerencsétlen­ség ügyében folyik a rendőrségi vizs­gálat. — SZAZHUSZONHAROM KÖZLE­KEDÉSI BALESET történt a hét vé­gén hazánk útjain. Közülük nyolc halálos, 63 súlyos, 52 pedig köny- nyebb sérüléssel végződött. Valutaárfolyamok ÉRVÉNYBEN: 1985. OKTOBER 15—21-IG Vételi Eladási PÉNZNEM árfolyam 100 egységre, forintban Angol tont 66A4j83 7055,85 Ausztrál dollár 3311,42 3316,26 Belga frank 87,43 92,83 Dán korona 488,75 518,99 Finn márka 825,17 876,21 Francia frank 581,14 617,08 Görög drachma a) 28,10 29,84 Hollandi forint 1572,37 1669,63 Japán yen (1000) 218,60 232,12 Jugoszláv dinár 15,20 16,14 Kanadai dollár 3439,68 3652,44 Kuvaiti dinár 15918,83 16903,49 Norvég korona 594,83 631,63 NSZK márka 1771,62 1881,20 Olasz líra (1000) 26,26 27,88 Osztrák schilling 252,16 267,76 Portugál escudo 28,70 30,48 Spanyol peseta 29,06 30,86 Svájci frank 2159,76 2293,36 Svéd korona 589,25 625,69 USA dollár 4707,20 4998,36 ECU (KÖZÖS Piac) 3916,46 4158,72 a) Vásárolható legmagasabb bankjegycímlet: 500-as. Államközi megállapodásokon alapuló hivatalos Árfolyamok PÉNZNEM „i'Ä _____________________________aa "s>% A lbán lek — 289,00 Bolgár leva 20 1676,14 Csehszlovák korona 500 222,00 KNDK von — 910,42 Kubai peso 20 1328,80 Lengyel zloty 1000 22,35 Mongol tugrik 20 406,70 NDK márka 100 610,00 Román lei ÍOO 170,00 Szovjet rubel 10 1770,00 Vietnami dong — 257,80 G3£MI mémm : 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék