Magyar Nemzet, 1988. augusztus (51. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-20 / 199. szám

13 Mafiar Nemzet A megvallatott múlt 16. Lavrentyij Berija (Az ördög szolgája) Berija hamarosan „történész- szé” avanzsál. Megjelénik „A KaukázusorrtúLi bolsevik szerve­zetek történetének kérdéséhez" ciihű könyve. Szövegét grúz tör­ténészek állították össze ahhoz a beszédhez, melyet Berija egy ak- tívaíilésen olvasott fel. A szerző­ket természetesen rövidesen ki­végezték, maga a könyv pedig Berija neve alatt látott napvi­lágot. Természetes, hogy e könyv­ben Berija minden lehetséges módon igyekezett Sztálin szemé­lyét „felmagasztalni". Külföldön megjelent első köny­vében Szvetlána Allilujeva, Sztá­lin lánya megpróbálta megterem­teni azt . a „szépítő legendát", hogy Berija volt Sztálin „rossz szelleme”, aki becsapta, félreve­zette Sztálint, kihasználta Sztá­lin jóhiszeműségét. Jezsov hír­hedt alakjáról is elterjedt ilyen legenda, még Berija befutását megelőzően. Erről a már említett Sznyegov — aki egészen letartóz­tatásáig vezető beosztásokat töl­tött be a pártban — a követke­zőket írta: „Csak aki nem ismeri a Központi Bizottságban uralkodó akkori helyzetet, azt, hogy a ha­lalom olyannyira Sztálin kezé­ben összpontosult, hogy a Politi­kai Bizottság tagjainak megállt módjában megvédeni helyettesei­ket, harcostársaikat, akiknek a hűségében mégbiztak, nem véd- hették meg feleségüket, de még gyermekeiket sem: csak aki nem ismerte Igazán Sztálint, az há­ríthatja Jezsovra minden lelki- ismeret-furdalás nélkül a fele­lősséget a Központi Bizottság szá­mos tagja, a XVIII. pártkongreszr szus küldöttei, a KB titkárai, a Politikai Bizottság tagjai elpusz­tításáért.’’ Nem lesz kit letartóztatni A helyzet mégis az, hogy e té­mát még ma is hajlamosak fel­vetni egyes — nem is rosszul tá­jékozott — emberek, olyanok, akik nem akarják, vagy nem tud­ják olyannak elfogadni a törté­nelmi Igazságot, amilyen'az volt. Ez az igazság pedig végtele­nül egyszerű: Berija feltűnését megelőzően szerepét már betöl­tötték sorban Jagoda,' Jezsov, e bábfigurákat azonban végig egy ember mozgatta. Berija után és Berijával egyidejűleg ott yolt Merkulov, Abakumov és számos kisebb kaliberű fullajtár. Ennek megértése nélkül' nem ismerhetjük ki magunkat e kor­szak számos paradox kérdésé­ben. Miért tehette fel például Be­rija, aki felváltotta Jezsovot a belügyi népbiztosí tisztségben, 1938-ban a Politikai Bizottság­nak a következő meghökkentő és nagyjából így hangzó kérdést: talán már ideje lenne kevesebb embert leültetni, mert így ha­marosan egyáltalán nem lesz kit letartóztatni ? Az idősebb nem­zedék képviselői emlékeznek rá, hogy ebben az időben valame­lyest csökkent is a letartóztatá­sok hulláma. Még az is előfor­dult, hogy egyeseket szabadon bocsátottak. Ez még bizonyos tá­mogatást is jelentett Berija szá­mára azoktól, akik — bár hiva­talosan a vezetőséghez tartoz­tak — Ujjúkat sem mozdíthatták azért, hogy az üldözések bein­dított gépezetét megállitsák. Hogyan volt mersze Berijának ilyen kijelentést tenni? Az ok nyilvánvaló: a feszültség csökken­tése érdekében egy kissé ki kel­lett engedni a gőzt a kazánból, ejteni kellett néhány szót a „túl­kapásokról”, valakit (adott eset­ben Jezsovot) felelőssé kellett tenni. És utána? Utána nyugod­tan folytatni lehetett a „szüksé­ges" munkát. Berija attól sem riadt vissza, hogy maga is részt vegyen a val­latásokon. A kortársak tanulsága szerint tbiliszi dolgozószobájá­ban ö maga lőtte agyon Handzs- jant, Örményország Kommunis­ta Pártja Központi Bizottságának első titkárát. Könyörtelenül le­számolt nemcsak azokkal, akik hosszú időn át Sztálinnál együtt dolgoztak és Sztálint jól kiismer­ték, de azokkal is, akik őt, Beri- ját csak valamennyire is ismer­ték, váratlan karrierjét megelő­zően. Bizonyára ezért szenvedett többet Grúzia Kommunista Párt­ja, mint a szomszédos köztársasá­gok kommunista pártjai. Berija rendkívül ravasz és ügyes volt, el tudta hitetni a „gazdával", hogy ő, Berija még nem öregedett ki a szolgálatból, még hosszú időn át tehet hasz­nos szolgálatokat. És e szolgá­latokat meg is tette.. Berija tulajdonságai közül meg kell említeni azt is, hogy rendel­kezett bizonyos szervezőképes­séggel. A háború idején ez lehető­vé tette számára, hogy ne csak a belügyi népbiztosságon belül „jeleskedjék", de a honvédelem­mel kapcsolatos? kérdésekben is szót kapjon. Igaz, ebben az is segítségére volt, hogy szabadon rendelkezett a lágerekbe zsúfolt óriási munkaerővel. Meg aztán egyétlen kis célzás, hogy ez „Be­rija utasítása11', azonnal megtette hatását. Sztálin döntött Ugyanakkor Berija azon volt, hogy továbbra is rajta tartsa a szemét Merkulovon, az új bel­ügyi népbiztoson. Érre is meg­volt a lehetősége. Már tudniillik annyiban, amennyiben ez nem állt ellentmondásban a személyi kultusz rendszerének alapvető szabályával: a megtorló appará­tust végső soron csak ő ellenőriz­heti. A Sztálin által ismert em­berek sorsát általában maga Sztá­lin dönthette el. Senki más. E té­ren Berija semmit nem tehetett Berija például gyűlölte Pjotr Ka- pica akadémikust. Arra hivat­kozva, hogy Kapica ném a mag­hasadás kérdésével foglalkozik, hanem figyelmét az oxigén egy új, egyszerű és olcsó előállítási eljárására összpontosítja (ami egyébként rendkívül fontos volt az egész ipar számára!), Beri­jának sikerült elérnie azt, hogy Kapicát leváltsák a Szovjet Tu­dományos Akadémia Fizikai In­tézetének igazgatói tisztségéből, majd az Oxigénipari Főigazgató­ság éléről is. Így Kapica kényte­len volt saját nyaralójában ma­ga létrehozni egy kisebb labora­tóriumot és állandóan ott tar­tózkodni. Kapica letartóztatásá­ra azonban Berija nem kapta meg az engedélyt Sztálintól, így Kapicának a haja szála sem gör­bülhetett meg. Az olyan emberek, akik túl so­kat tudnak, rendszerint kényel­metlenné. válnak. Berija volt olyan eszes, hogy erre is rájött. Rendkívül hosszú ideig sikerült megakadályoznia azt, hogy Sztá­linban vele, Berijával kapcsolat­ban ez a gondolat felmerüljön. Mégis elérkezett az ő órája is. Abakumov állambiztonsági mi­nisztert az ötvenes évek elején utasították, hogy tartóztassa le Berija legközelebbi munkatársait, köztük Canava belorusz állam- védelmi minisztert és néhány más személyt. Így alakult ki az úgy­nevezett „mingrél-ügy" (Berija számos cinkostársát földijei kö­zül választotta ki). Amikor Sztá­linnak jelentést tettek az ügy elő­rehaladásáról, Sztálin így kom­mentálta: keressétek a fő ming- rélt. Sztálin valószínűleg úgy gondolta, hogy Abakúmov is „so­kat tud", ráadásul túlságosan kö­zel is áll Beríjához. így azután a minisztert leváltották ... Orvosper 1952-ben azonban Sztálin fi­gyelmét egy sürgősebb és nagyobb hatású ügy, a „méregkeverő or­vosok" ügye kötötte le. Ignatyev, az új miniszter, aki korábban a pártapparátusban dolgozott, naiv embernek bizonyult. Nem talált bizonyítékokat a letartóztatott magas képesítésű orvosok cso­portja ellen, egyáltalán semmi­féle adat nem állt rendelkezé­sére az orvosok kártékony tevé­kenységéről egy bizonyos Tyi- mascsuk levelén kívül, aki a Kreml központi kórházában dol­gozott. De az orvosok sem isme­rik be bűnösségüket! — jelen­tette Ignatyev Sztálinnak a Po­litikai Bizottság egyes tagjai je­lenlétében. (A Politikai Bizott­ság általában nem tartott sza­bályszerű üléseket. Azok, akiket meghívtak Sztálin nyaralójába, vacsorára, ezzel az üléseken is részt vettek.) Ignatyev a követ­kező választ kapta: ha nem ta­lál bizonyítékokat, és az orvo­sok sem ismerik be bűnösségüket, akkor ő is oda kerül, ahol azok vannak. Meg is érkeztek a „val­lomások”, a bizonyítékokat a nyomozók gyártották, akik kevés­bé voltak naivak és jóval több tapasztalattal rendelkeztek az effajta ügyekben, mint új minisz­terük. (Folytatjuk) — VONAT £S KAMION KARAMBO­LOZOTT pénteken, II órá körül Sze­geden, a Bajai út és a vasút belvárosi temetőnél lévő kereszteződésében. Egy olasz rendszámú kamion — a fényso­rompó piros jelzése ellenére — a sí­nekre. hajtott, s ott ütközött a Mis­kolcról Szeged felé tartó gyorsvonat­tal. A közúti jármű leszakadt pótko­csiját a vonat mintegy százötven mé­teren át maga előtt tolta. A kamion úgynevezett gépes részével a vezető az út menti árokba borult, s eközben súlyos térdsérülést szenvedett. Eddigi adatok szerint a vasúton utazó szemé­lyek között nlnts sérült. — HUSZONNYOLC EMBER VESZ­TETTE ELETET a kedden, a Lenin­grad—Moszkva közötti vasútvonalon, • Bologoje állomás közelében bekövet­kezett vasúti katasztrófában. Vlagyi­mir Grtnykónak, a szovjet vasútügyi miniszter első helyettesének tájékoz­tatója szerint a vizsgálóbizottság arra a megállapításra jutott, hogy a szeren­csétlenség oka a vasúti sínpálya hi­bája volt, s az, hogy T. Gavrilov fö- pályamester Indokolatlanul feloldotta az érvényben lévő aebességkorlátozást. Ugyanakkor ezt az intézkedést T. Hrusztaljov, a bologoje! pályaszakasz főnöke nem bírálta felül Idejében. A vétkesek ellen folyik az ügyészi eljá­rás. — EGY AUTÓBUSZ ELÜTÖTTE Ba- latonakall külterületén a kerékpározó Szórádi Csaba U éves rakodó, nagy­vázsonyi lakost. A kerékpároz a hely-' színen meghalt. Labdarúgás Két mérkőzés a fővárosban A labdarúgó NB I második fordulójából hét mérkőzést ját­szanak le ma. csak a Tatabánya várja vasárnap délután ellenfe­lét. az 0. Dózsát A mai hét találkozóból kettő jut Budapestnek. A Ferencváros — amely most a Vácot fogadja — a Siófok elleni kilencven perceh igazolta a jó felkészüléséről szó­ló híreket. Albert Flórián szak­osztályi igazgató szerint a Vác ellen elsősorban a támadással törődik majd a csapat. A Vasashoz a Siófok látogat. Puskás Lajos vezetőedzőt is meg­nyugtathatta csapata első fordu­lóbeli jó játéka és három pontot érő eredménye. Most is három pontra számítanak, annál is in­kább. mert a Balaton-parti együttesből az FTC ellen két já­tékost is kiállítottak, s kérdés, Gellet mester vissza tudja-e ad­ni a csapat megtépázott önbizal­mát. s tud-e a két fegyelmezet­len labdarúgója helyére megfeler lő helyettest állítani. A Békéscsaba — amely jövő szerdán játssza le KEK-selejtező visszavágóját a norvég Bryne otthonában — most az MTK- VM-niel lép pályára, s Csank János vezetőedző bizakodó: „Ha a papírforma nem is azt sejteti, véleményem szerint jó és ered­ményes játékkal legyőzhetjük a kék-fehéreket” — mondta. Pé­csett a bajnok Bp. Honvéd sze­repel. A pécsiek hazai pályán mindig veszélyesek, s önbizal­mukat még növelheti, hogy a bajnok az első fordulóban Kis­pesten csak 11-es rúgásokban múlta felül a Békéscsabát. Pedig a Honvéd nem akármilyen ellen­féllel nézi farkasszemet a BEK- ben: a Celtic még ma is Európt legjobb csapatai közé tartozik. A Rába ETO — amely az első for­dulóban lehengerlőén biztos győzelmet aratott az O. Dózsa otthonában — a Haladással ját­szik Győrött. A szurkolóik bizto­sak a hárompontos sikerben. Újoncot fogad a Zalaegerszeg és a Videoton: a Veszprémet, illet­ve a Dunaújvárost. Vasárnap Tatabányán az 0. Dózsa vendégszerepei. A legutób­bi bajnokság mindkét mérkőzé­sén döntetlen I—1. 2—2) szüle­tett. s Göröcs. János'a lila-fehé­rek vezetőedzője az első forduló kudarca ellenére bizakodó. Koz­ma ismét játszhat, és szerződtet­ték á csepeli Kénosztot. Döntet­lent vár és 11-es rúgások után két pontot... ★ A Sebes Gusztáv-errtlékére ki­írt ifjúsági tornán pénteken a Va­sas csapata brillírozott: 9—0-ra verte a Wiener SC együttesét Fe­rencváros—Csepel 3—0. MTK-VM —Vojvodina 1—0. 0. Dózsa—Slo­van Bratislava 1—1. Úszásban Ismét egy országos csúcs A hatodik napjához érkezett pénteken a Komjádi uszodában a Medinvest országos úszóbaj­nokság. A nagy meglepetés a férfi 200 m-es mellúszásban szü­letett ahol az abszolút esélyes Szabó József csak a negyedik he­lyet szerezte meg Az aranyérem a már 100-on is győztes 17 éves Debnár Tamásnak jutott Széchy Tamás, a válogatott vezetőedzője a fiatal versenyző végtelen bol­dogságára azt nyilatkozta: Deb- nart terjeszti Szabó mellé má­sodik szöuli indulónak ezen a tá­von. Hogy a péntek se fnarad- jon országos rekord nélkül, ar­ról Damyi Tamás gondoskodott aki ezúttal az 50 m-es pillangó­úszásban faragott le egy tizedet a csúcsból. Bajnokok. Férfiak. 400 gyors: Szilágyi Zoltán (Bp. Honvéd) 3:53.22 p. 200 mell: Debnár Ta­más (BVSC) 2:17.40 p. 50 m pil­langó: Damyi Tamás (Ű. Dózsa) 26.17 mp. országos csúcs. 4X100 gyorsváltó: Bp. Honvéd (Kovács, Ágh. Kalauz. Szilágyi) 3:33.48 p. Nők. 100 m mell: Póhl Anett (BVSO 1:13.68 p. 100 m pillan­gó: Füri Csilla (BVSO 1:04.54 p. 50 m hát: Szabó Tünde (Nyír­egyháza) 30.37 mp. Ma 10-től ismét előfutamok, 20 órától döntők. A hétfői elnökségi ülés dönt Szilágyi Zoltán, Klaus Valter és Ágh Norbert kiküldetéséről is, a vezetőedző szerint — kedvezően. Otlusahajnokáág Az élen a helyzet változatlan Pénteken két számot a lövé­szetet és. a futást bonyolították ‘le az országos öttusa csapatbaj­nokságon. Mindkét számot a Bp. Honvéd nyerte, mindkétszer az Ú. Dózsa és a Csepel előtt s az utolsó szám előtt őrzi vezető he­lyét bár jó lővőeredményével az 0. Dózsa megközelítette. 1. Bp. Honvéd 17 240, 2. 0. Dózsa 16937. 3. Csepel 16 734 pont. Egyéniben Martinék János áll az élen 4469 ponttal Dobi Lajos (4457) és Fábián László (4419) előtt A Szöulra készülő negye­dik versenyző. Mizsér Attila 4220 ponttal ötödik. Ma Szántódpusztán a legbi­zonytalanabb szám, a lovaglás dönt arról, hogy megvédi-e baj­noki címét a Honvéd, vagy le­dolgozza behozhatónak tűnő hát­rányát a lila-fehér együttes. Argentínában is „magyar pontszámítás ” Buenos Alresből érkező hírek szerint az Argentin Labdarúgó Szövetség is változtat a bajnoki pontszámításon. Ugyanazt a vál­tozatot tartja jónak, amelyet er­re az idényre az MLSZ is beve­zetett: a 90 perc során győztes együttes három pontot szerez, döntetlen esetén büntetőrúgások következnek, s a 11-est jobban rúgó csapat 2, a másik 1 ponthoz jut. Argentínában egyelőre csak az 1. osztályban lesz így. az al­sóbb osztályokban marad a régi megoldás. Julio Grondona, a szövetség elnöke elmondta: az 'utóbbi években vészesen csök­kent Argentínában is az átlagos nézőszám: ez pedig megengedhe­tetlen egy olyan országban, amelynek válogatottja a világ­bajnoki ’címét'őréi. Természeté- sen itt sem fogadták egyértelmű helyesléssel a változást: voltak ellenvélemények, viták, különö­sen. mert — mint Magyarorszá­gon — Argentínában is megle­petésszerűen, alig valamivel a rajt előtt jelentették be a dön­tést. „Nem tudom, hogy ez az új szisztéma kinek lesz előnyös: a támadó vágy a védekező fut­ballt játszó csapatok jámak-e jól?" — mondotta Hugo Santilli, a River Plate elnöke. Egyébként az I. osztályú klubok vezetőinek döntő többsége úgy véli. hogy sok- „kiscsapat" a büntetörúgá- sokra specializálja majd magát, idegenben egyértelműen bekkel- ni fog. s megpróbál pontokat Sze­rezni úgv, .hogy jól rúgja a 11- eseket. Ami mégiv más. mint a máink: a kiesés kérdésében nem az új pontszámítás dönt, hanem a ré­gi — kétféle pontszámítást vé­geznek tehát. jfc A magyar válogatottal egy vb- csoportban szereplő spanyol nem­zeti együttesnek az 53 esztendős Luis Suarez személyében új szö­vetségi kapitánya van; A koráb­bi szakvezető, a 65 éves Gerardo Gonzalez a júniusi EB-döntővel búcsúzott a tisztségétől. Suarez 1980-tól a spanyol utánpótlás-válogatott vezetőedző­je volt s szakmai tudását bizo­nyítja. hogy az 1986-os utánpót­lás EB-t fiai nyerték. HungarHotels Kupa Csehszlovák ,, háziverseny ’ ’ Egerben, a huszonötezer dollá­ros összdíjazású profi teniszver­senyen a legjobb négy közé ju­tásért játszottak pénteken, s a nap teljes rsehszllovák sikerrel zárult: az elődöntőtől egymásközt döntik el a helyezések sorsát. Síréiba—Tauson (dán) 7:6, 6:4. Bulant—Schalter (osztrák) 6:3, 6:2. Vogel—Costa (spanyol) 6:3, 6:2. S végül Novacek honfitársát, Roubiceket verte 7:6, 6:2 arány­ban. Párosban is csehszlovák dön­tő lesz: a Bulant Plegl- és a Novacek, Vogel pár közül kerül ki a győztes. A „hetek” A tornacsarnokban pénteken rendezték meg az I. osztályú női tornászibajnokság harmadik for­dulóját, amelyet a szakvezetők az utolsó olimpiai válogatónak Is tekintettek. Áz eddig kilenc fős keret ezután hétre szűkült. Lu­kács József vezetőedző javaslatá­ra Bartalfy Krisztina, Csusztu Zsuzsa, Miskő Agnes és Zsuzsa, Ladánví Andrea, Óváry Eszter és Stolczer Beáta utazik, Severin Zsuzsa és Kiss Valéria búcsúzott a Szöulba készülőktől. Szöulban elkezdődött a ..visszaszámlálás...” Dél-Korea fővárosában, Szöul­ban szeptember 17-én lesz az olim­pia ünnepélyes megnyitója, de már most megkezdődött a „visz- szaszámlálás”. Az akklimatizáló­dás megkönnyítéséül nagyon sok küldöttség jóval előbb érkezik az ötkarikás játékok színhelyére, s a rendezők nem akarják, hogy „porszem” kerüljön a tökéletes­nek tervezett gépezetbe. Csütörtökön a repülőtéri köz­pontok közül megnyílt az első három, amelynek feladata a mint­egy harmincezer hivatalos sze­mély fogadása. A szervező bizott­ság közlése szerint a három köz­pont folyamatosan üzemel, a nap huszonnégy órájában megállás nélkül fogadja az érdeklődőket Az olimpiai akkreditációs kár­tyák — amellyel a sportolók, ve­zetők, újságírók stb. igazolják ma­gukat — november 2-ig vízum­ként érvényesek. A szöuli szakácsok részéről Is minden előkészület megtörtént, a 161 országból érkező mintegy tizenháromezer sportolónak, s az olimpiai falu területén lakó hat­ezer újságírónak a kiszolgálásá­ra. SPORTNAPLÓ A v népye*fogathajtó világbajnoksá­got "v szeptember elején rendezik a hollandiai Appelndoomban. A viadal­ra utazó magyar válogatott tagjai — Bárdos György. Bozsik József. Ju­hász László és Sípos Lajos — augusz­tus 2l-én 15 órakor bemutatót tarta­nak az üllői Dóra majorban, majd baráti találkozón értékelik a vb-fel­készülést. Együttműködési szerződést irt alá Vjacseszlav Gavriíin, a Szovjetunió Testnevelési és Sportbizottságának el­nökhelyettese Szöulban. Eszerint az olimpia után szovjet sportolók és ed­zők utaznak Dél-Koreába. ugyanak­kor dél-koreaiak a Szovjetunióba. Lesznek közös edzőtáborok is, ahol tapasztalatcserére is lehetőség nyílik majd. Az alkotmánynapi vízi parádén ed­dig csak bemutatót tartottak a hazai motorcsónak-versenyzők a Dunán, most azonban a Videoton Alkotmány Kupa keretében bajnoki pontokért is vetélkednek. A percnyi pontossággal kidolgozott menetrend szerint 11.37 órakor a Pallas Motorcsónak Club római-parti csónakháza elől indulnak a versenyzők, felvezetéses repülőrajt­tal. A négy boly ás, hozzávetőleg 1600 méter hosszúságú pályán hat vagy hét kör megtétele után a Parlament előtt érkeznek célba. Négy kategória — az 550. 750 és 850 kem-es sporthajók és a 850 kem-es versenyhajók — kép­viselői szállnak vízre. Az Áfész Vándorkupáért kiirt női labdarúgótorna első napján, pénteken a Femina 6—o (3—0)-ra verte a ju­goszláv Zscljeznicsar-. az Afész Bu­dapest 8—0 (5—Q)-ra a francia St. Quantin együttesét. A Futapest. Klub újabb nyílt futó­eseményét. a Traubl-futást augusztus 27-én rendezik a pestbidegkúti repü­lőtéren. Az előzetes nevezés 25-én. csütörtökön kezdődik, de lehetőség nyílik nevezésre a verseny színhelyén is, reggel nyolc órától. A nevezési díj felnőtteknek 30. 14 éven aluli gyerme­keknek 20 forint, a 4 km-t 9.30, a 12 km-t 10 órakor kezdik meg a futók. A legjobbak között értékes ajándék- tárgyakat sorsolnak ki. s külön elis­merésben részesülnek az érmesek. Hétvégi sportműsor Szombat Jégkorong. FTC—Dózsa öregfiúk. majd FTC—O. Dózsa bajnoki. Buda­pest sportcsarnok. 12.45. és 14. Labdarúgás. Vasas—Siófok. Fóy u., 16.30. FTC—Vác. Üllői út. 19. Pécs—Bp. Honvéd. 17. Békéscsaba—MTK-VM 17. Győri Rába ETO—Haladás, 19. Zala­egerszeg—Veszprém. 19. Videoton— Dunaújváros, Székesfehérvár, 19.30. Öttusa. Országos csapatbajnokság, lovaglás. Szántódpüszta. 17. Tenisz. Hungar-Hotels Kupa. Eger, 14. Üszás. Medinvest országos bajnok­ság. Komjádi uszoda 10 illetve 20. Vasárnap. Labdarúgás. Tatabánya—Ü. Dózsa. 1T. Sebes Gusztáv ifjúsági emléktor­na. Hungária krt. 15. és 17. Tenisz. Hungar-Hotels Kupa. Eger. 14.30. Üszás. Medinvest országos bajnok­ság, Komjádi. 10 és 20. JUBILEUM A Népstadion, a magyar sport máig talán leggigantikusabb lé­tesítménye harmincöt esztendős. Három és fél évtizede, augusztus 20-án, nyolcvanezer ember tom­bolta, tapsolta végig a szemet­eiket gyönyörködtető ünnepsé­get, amelynek (keretében átadták a magyar sportolóknak, sportsze­rető közönségnek a stadiont. Akkor, 35 évvel ezelőtt, a Nép­sport munkatársaként az építke­zés utolsó heteiben én voltam a „Népstadion-felelős”. Téblábol­tam a vidáman nyüzsgő társa­dalmi munkások között, lelkesed­tem, szurkoltam és írtam. Az az-' óta mögöttünk hagyott hosszú idő is keveset fakitott a képeken. Az emlékezet szépít, vagy harminc­öt évvel fiatalabban élénkebbek a színek, s viharz&bb az érzelem? Július közepét irtuk, amikor a monumentális építmény csip­kemintázatú tartófalaival már csak „öltöztetésre" várt, a körü­lötte lévő hatalmas területen azonban naponta ezer-ezerötszáz társadalmi munkás — sportolók és sportvezetők, DISZ-fiatalok, a különböző vállalatok, gyárak, hi­vatalok, fővárosi és kerületi ta­nácsok csoportjai — dolgoztak segéderőként a „hivatásosok" mel­lett. Tolták a talicskákat, hosszú emberláncot alkotva juttatták az emeleti körüljárókra a burkoló bazaltkockákat, s ha egyik he­lyen befejezték, vidáman bukdá­csoltak tovább a kisebb-nagyobb homokbuckákon, síneken, ugrot­tak át a méter széles árkokon. A hangszóróból pergő .ritmusú in­dulók áradtak, serkentőleg hatva a bámészkodókra, dalokra kaptak a legjobban dolgozók, s fogadások' születtek: igazából kész lesz-e időre a stadion? Augusztus 9-re hirdették a sta­dion elektromos próbáit. A Nép­stadion úti (akkor Vorosilov úti) főbejárattól a murvával beszórt út, mint széles tejfolyosó nyúlt a lelátókhoz. Csak alkonyodon, s már ezernél többen járták a sta­diont, érdeklődtek, várták a nagy eseményt. S amikor estébe hajlott a nap, ugrálni kezdtek a hatal­mas eredményjelző táblákon a világító betűk, felgyulladtak a kandeláberek, s az est fénypontja­ként a'hatalmas óra foszforesz- kálóan zöld mutatói, számai, — nem is volt nehéz lelkesedni! Egy hétre rá, 16-án volt az el­ső helyszíni próba az ünnepi mű­sor sok ezer fiataljával, s jelvé­nyeket, okleveleket vehettek át a társadalmi munkások legkiemel­kedőbbjei. A kitüntetettek között volt Kossuth-díjas professzor, a Geodémiai Intézet kutatója, válo­gatott sportoló, edző és sportveze­tő, egyén és 'kollektíva. Aztán 20-án, az ünnepi díszbe öltözött, fellobogózott Népstadion­ban megnyitó. A díszpáholyban a kormány, a párt vezetői, a szo­cialista és nyugati országok sportjának legfelsőbb irányítói, a követségek vezetői, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetői, élén Avery Brundage elnökkel. A le­látókon nyolcvanezer néző, a pá­lya zöld gyepén pedig vagy tíz­ezer fiatal — kis- és nagyiskolás, fiú és lány. Hegyi Gyula, az OTSB elnöke egy évvel Helsinki tizenhat olimpiai aranyérme után, büszkén mondhatta: „A magyar testnevelési és sportmozgalom eredményeivel kiérdemelte ezt a csodálatos létesítményt... Örül­jünk neki és tekintsük úgy, mint új, nagy sikerek kiinduló pont­ját:.. Forró hangulatú, ragyogó au­gusztus 20-a volt, amely után jöt­tek az eredményekben gazdag, a Népstadion létét újra és újra iga­zoló esztendők. Az esti világítás bevezetéséig — amikor a lelátók­ból kinyúló hatalmas oszlopok mintegy húszezer néző helyét fog­lalták el — százezer ember szur­kolta végig a válogatott mérkő­zéseket, közel ennyi a labdarúgó rangadókat, KK-döntő töltötte meg zsúfolásig a lelátókat, ezrek vették feketén a jegyeket, s ezrek maradtak kapun kívül, jegy hiá­nyában. Aztán elmaradtak az eredmé­nyek, szürkült a sportág, s las­san feleslegesen nagy lett a Nép­stadion. A rangadóit már min­den csapat a saját otthonában játssza, a válogatott találkozókon fájdalmasan ásítanak a lelátók. Csak nagy énekesek fellépései, különböző koncertek, „mulatsá­gok" vonzanak tízezreket. Szép és kellemes esték persze ezek is. A Népstadion azonban akkor tölti be ismét igazán a hi­vatását, ha újra a labdarúgó mérkőzések, sportesemények töl­tik meg élettel, izgalommal a le­látókat ... Bájnál Terét ♦ A jubileum alkalmából emlék- ünnepélyt tartottak pénteken dél­után a Népstadion sajtótermében. Az eseményen megjelent Deák Gábor államtitkár, az OTSH el­nöke. sokan az egykori és mai él­sportolók, vezetők közűi. Müller Jenő, a Népstadion és Intézmé­nyei főigazgatójának ünnepi sza­vai után kitüntetések átadására került sor. Tizennégy személy kap­ta meg a jubileum alkalmából alapított NSI-dijat, amelyet a jö­vőben minden augusztus 20-én az arra legérdemesebb dolgozók kapnak. Deák Gábor államtitkár kormány- és tárcakitüntetéseket nyújtott át, s az ünnepség befe­jezéseiként a vendégek a 35 év eseményeit felidéző fotókiállítást tekintettek meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék