Magyar Nemzet, 1988. augusztus (51. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-20 / 199. szám

Magyar Nemzői Szombat, 1988. augusztus 20. 121 Hír Olvasom a hírügynökségi jelen­tések között, hogy az ünnep elő­estéjén Tatabányán, a bányász- városban felavatták az első zálog­házat ... Jó szerencsét! <r. j.) — A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 33. játékheti lottónyereroéViyek a kö­vetkezők: 5 találatos szelvény nem volt; a 4 találatos szelvényekre egyenként 157 992 forintot, a 3 ta­lálatos szelvényekre egyenként 1103 forintot, a 2 találatosokra egyenként 42 forintot fizetnek. A közölt adatok nem véglegesek. ■” Egyetemet és főiskolát vég­zett pályakezdő fiatalembert és titkárnőt keres a Képzőművésze­ti Szakszervezet. Jelentkezés augusztus 26-ig (telefon 421-184). — Hortobágyi hídi vásár. Bár a hivatalos vásárnyitásra csak szombaton kerül sor, a kilenclyu- kú híd lábánál pénteken már meg­kezdődött a hortobágyi hídi vá­sár. A vasárnapig tartó országos kirakodóvásáron népművészek, népi iparművészek és kézműipa- rosok kínálják portékáikat. — Díszpolgárokat avattak pén­teken Sárváron a városi tanács és a városi népfrontbizottság közös, ünnepi ülésén, amelyet a telepü­lés várossá nyilvánításának hu­szadik évfordulója alkalmából tartottak. — Restaurálták a kiszombori Szent István-szobrot. Az 1938-ban készült szobrot most első kirá­lyunk halálának 950. évfordulója alkalmából restaurálták, környe­zetét — a kis parkot, amelyben áll — rendbe tették. — Megkezdődött a II. agrárif­júsági fesztivál, pénteken, Nyír­egyházán. Varga Gyula, a Sza- boics-Szátmár megyei pártbizott­ság első titkára köszöntötte a résztvevőket, majd Villányi Mik­lós pénzügyminiszter adott tájé­koztatást időszerű gazdaságpoliti­kai kérdésekről. — A Mahan értesíti az utazóközön­séget. hogy az augusztus 20-1 vízi pa­rádéval kapcsolatos hajózást zárlat miatt a menetrend szerinti 8.30-as és 10 órás járatot nem a Vigadó térről, hanem ujpest-Megyer hajóállomásról indítja. Az Esztergomból 8.30-kor in­duló járat csak Ojpest-Megyerig köz­lekedik. A 11 órai sétajárat elmarad. — Sportvetélkedő, családi váltóver­senyek, bolhapiac. Toldi-próbá'. BMx- verseny. számítógépes játékok szere­pelnek a margitszigeti Üttörőstadlop augusztus 20-1, szombati programjá­ban, amelyen 1 órától este 7 óráig ve­hetnek részt az érdeklődők. — A kenyér ünnepe augusztus 20- án, szombaton délután 3 órakor kez­dődik a Csepeli Szabadidő Parkban (XXI., Vasmunkás tér.) Este 7 órától a Magyar Táncház utcabálján vehet­nek részt az érdeklődők. Szombati és vasárnapi kulturális programok Margitszigeti Szabadtéri Színpad: Szó: A Magyar Állami Népi Együttes gálaműsora (du. 5) — Hilton Szálló dominikánus udvara: V: A Budapest Táncegyüttes műsora (fél 9) — Vidám Színpad a Hild-udvarban: V: Ninocs- ka (8) — Budapest Kongresszusi Köz­pont Zenepavilon: V: Az 50 tagú Essebach—Spessart! királyi bájor hon­védség nemzeti zenekarának hang­versenye (du. 6) *- KisceUi Múzeum: V: A Concerto Armonlco Kamaraze­nekar hangversenye (7) — Fővárosi Nagycirkusz: Szó. V: UJjé a ligetbenI (de. 10 és du. fél 4. Szó: este fél 8 isi) — Nemzetközi folklóresten mu­tatkozott be a közönségnek pénte­ken a debreceni virágkarneválra érkezett művészeti együttesek egy csoportja. — Megváltozik augusztus 22- től, hétfőtől a Közhasznú Infor­mációs Szolgálat teleionszáima, a központ változása miatt. Űj szám: 182-934. Eltemették Irinyi Károlyt (MTI) Pénteken, a debreceni köztemetőiben - munkatársai, ta­nítványai, tisztelői nagy részvét­tel kísérték utolsó útjára Irinyi Károly történész professzort, a debreceni Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem 57 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt intézetigazgató egyetemi tanárát. Ravatalánál Orosz István egye­temi tanár, a KLTE rektorhelyet­tese és Rácz István professzor búcsúzott az elhunyt tudóstól. Magyar katonai repülőgép balesete (MTI) A Magyar Néphadsereg egy vadászrepülőgépe pénteken a déli órákban, kiképzési feladat végrehajtása közben. Pápa köze­lében mezőgazdasági művelés alatt álló lakatlan területre zu­hant. A 28 évei Sulyok Pál szá­zados repülőgépvezető a kataszt­rófa során életét vesztette. Az esemény kivizsgálását az illeté­kes szervék megkezdték. — Kellér Andor halálának 25. évfordulója alkalmából koszorúzá- si megemlékezést rendeztek pén­teken a Kozma utcai temetőben. Ekkor avatták fel Kellér Andor és Kellér Dezső síremlékét. Gu­lyás Gyula alkotását. A síremlék­nél Paizs Gábor, az Esti Hírlap főszerkesztője emlékezett meg a testvérpárról, idézte fel Kellér Andor életét, pólyáját. Ezt köve­tően elhelyezték a kegyelet koszo­rúit az Esti Hírlap, a Magyar írók Szövetsége és a Magyar Djságirók Országos Szövetsége képviselői. MELEG, SZÁRAZ IDŐ •Napos, igazi nyári, meleg időre számíthatunk szombatra. Vasár­napra is meleg idő ígérkezik, de a nyugatról közeledő hidegfront előtti felhőzetből — természetesen elsősorban a Dunántúlon — már záporok, sőt zivatarok is gyakran kialakulnak. Ma hajnalra 10—15, a legmelegebb délutáni órákra 29—34 fok várható. A délelőtti na­pos időt Ny ugat-Magyarországon már délután. felhösödés, esetleg átfutó zápor szakítja meg. Élén­kül, a Dunántúlon gyakran., 'erős lesz a déli szél. A jövő héten is­mét jelentősen osökiken a hőmér­séklet. A Duna pénteken reggel Buda­pestnél 180 cm, 21 fokos volt. Európai városok szombat estig várható maximális hőmérsékletei: Athén 32, Belgrád 33,. Berlin 26, Bécs 31, Budapest 32, Bukarest 30, Kijev 27, Leningrád 20, London 18, Madrid 34, Moszkva 20, Mün­chen 26, Párizs 23, Prága 26, Ró­ma 34, Szófia 28, Varsó 29. AUGUSZTUS 20. A kenyér az tényleg új kenyér, de o tej... (Hmer György ráta) Népművészek, népművelők kitüntetése (MTI) A népművészet fejlesz­tése terén kifejtett munkásságuk, valamint eredményes népműve­lő tevékenységük elismeréseként nyolcán kapták meg az idén a Népművészet Mestere és húszán a Kiváló Népművelő ki­tüntető címet. Öt közművelő­dési szakember tevékenységét Bessenyei György Emlékéremmel. négyet Móra Ferenc Emlékérem­mel, nyolcét pedig Szabó Ervin Emlékéremmel jutalmazták. A kitüntetéseket az alkotmány nap­ja alkalmából megrendezett ün­nepségen péntekén a Parlament­ben adták át. Az eseményen — amelyen jelen volt Pál Lénárd, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára — Czibere Tibor mű­velődési miniszter köszöntötte a kitüntetteket. A népművészet fejlesztése terén ki­fejtett munkássága elismeréseként a népművészét mestere kitüntető címet kapta: Józsa Bálintné Tolna megyei szövő; dr. Nagy Györgyné Bács-Kiskun me­gyei hímző; Sárdi János Baranya me­gyei kékfestő; Sz. Nagy István, a Kar­cagi Népművészeti Agyagiparl Szövet­kezet művészeti vezetője, fazekas; Új­városi Imre Hajdú-Blhar megyei bőr- műves; Varga József és Varga József-, né Győr-Sopron megyei néptáncosok; Végh Menyhértné Heves megyei éne­kes. Kitűnő és eredményes népművelő munkája elismeréseként a KIVÁLÓ NÉPMŰVELŐ kitüntető címet kapta: Baráth László, a Budapesti IX. Ke­rületi Művelődési Intézmények Igaz­gatósága Igazgatója; Bokor Béla, a Baranya Megyei Művelődési Központ Igazgatója; Bolevácz József, a Tabi Nagyközségi Könyvtár igazgatója; Bu- day Péter, a Kórusok Országos Taná­csa Szolnok Megyei Szervezete titká­ra; Deme Tibor, a Zagyvarékasi Mű­velődési Ház Igazgatója; Dullty Tibor, a Szakszervezetek Bács-Kiskun Me­gyei Tanácsa főmunkatársa; Farkasné Dóczy Erzsébet, a Fővárosi Szabó Er­vin Könyvtár XVIII. Kerületi Könyv­tára könyvtárigazgatója; Hanes eh László, a Hajdú-Blhar Megyei Mozi­üzemi Vállalat igazgatója; Horváth Jánosné, a Szombathelyi Megyei Mű­velődési és Ifjúsági Központ osztály- vezetője; Kollár Imre, a Termelőszö­vetkezetek Országos Tanácsa müvelő- . dési tanácsosa; Kovács Emil, a De­vecseri Nagyközségi Könyvtár igazga­tója; Kutsági Tamás alezredes, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főisko­la főinstruktora; László Jánosné, a Magyar Televízió Művelődési Főszer­kesztőség szerkesztője; Markolt End­re, a Jászszen tlászlói Művelődési Ház igazgatója; Mátyás Irén, a Zsámbéki Művelődési Ház igazgatója; Nagy Gyula, a budapesti Láng Művelődési Központ igazgatója, dr. Pap István, a Békéscsabai Megyei Művelődési Köz­pont igazgatója; Pataki József, a Sza- bolcs-Szatmár Megyei Tanács VB, Művelődési osztálya osztályvezetője; Sőre Imre, a Győri Széchenyi István Művelődési Központ igazgatója; Tóth Lovas Márta, a Magyar Nemzeti Mú­zeum osztályvezetője. Kiemelkedő közművelődési tevé­kenysége .elismeréseként a BESSENYEI GYÖRGY EMLÉKÉRMET kapta: Alföldi Albert, a Hajósi Művelődési Ház igazgatója; Francz Vilmos, a Deb­receni Kölcsey Ferenc Megyei-Városi Művelődési Központ és Ifjúsági Ház csoportvezetője; Nagy Lajos, a kuri- tyáni Szuhavölgyi Bányaüzem Műve­lődési Intézményei igazgatója; Pribu- la László, a Kisvárdai Városi Műve­lődési Központ igazgatója; Tóth Osz­kár, a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. A magyar múzeomügy érdekében -kifejtett kiemelkedő munkája elisme- •résfeként ' MÓRA FERENC EMLÉKÉRMET kapott: dr. Bánkutl Imre, a Budapesti Tör­téneti Múzeum főigazgató-helyettese; Kormos Istvánné, az Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettese; dr. Szi- getváry Ferenc, a kőszegi Patika Mú­zeum igazgatója; dr. Tóth Ferenc, a Csongrád Megyei József Attila Mú­zeum nyugalmazott igazgatója. A magyar könyvtárügy és levéltár­ügy érdekében kifejtett kiemelkedő munkája elismeréseként a szabó ervin emlékérmet kapta: Gyimesi Ferenc, az Állami Gorkij Könyvtár osztályvezetője; Kéki Béla, a Budapesti Műszaki Egyetem Köz­ponti Könyvtára nyugalmazott igaz­gatóhelyettese; dr. Kókay György, a * MTA Irodalomtudományi Intézete osztályvezetője; dr. Kondor imréné, az Országos Széchényi Könyvtár osz­tályvezetője; Szabó Flóris, a Pannon­halmi Főapátsági Könyvtár főkönyvtá­rosa (posztumusz); Szűcs László, az MSZMP KB Párttörténeti Intézete archívumvezetője; dr. Takács József, a Janus Pannonius Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár kari könyvtárve­zetője; Tóth György István, a székes- fehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese. A televízió és a rádió műsora Erzsébet operaáriákat énekel 22.14: Adám és Éva SZOMBAT MTY/1. 8.35 Unser Bildschirm 9.10 Az élővilág egysége 9.25 Tisztavatás Közvetítés a budapesti Kossuth Lajos térről Kb. 10.30 Kapcsoljuk ópusztaszert Kb. 11.00 Budapesti honvédelmi nap Kb. 12.30 István király napja 18.50 Hupikék törpikék 19.15 Esti mese 19.30 Híradó 20.15 Magyar évszázadok Szent István intelmei 20.30 Szeszélyes évszakok 21.40 Kiskunsági Nemzeti Park 22.15 Airplane Amerikai film (1980) Kb. 23.40 Híradó 2. MTY/B. 18.30 Forró szél 17.20 Rockstúdió 18.20 István és Gizella 18.40 A Stomfay család Zenés vígjáték (Ism.) 20.10 A Chicagói Szimfonikus Zenekar hangversenye 20.55 Az elegancia világa Angol tévéfilm SZOYJET/1. 8.35: Gyermekműsor 7.05: Trió 7.30: Film Koroljovról 8.30: A világ népei­nek művészete 9.00: Szombat, a szü­lők napja 10.30: A szocializmus orszá­gaiban 11.00: Mi illik és mi nem? 11.30: Nyilvánvaló-hihetetlen 12.30: Hírek 12.40: Mesterlövészek 14.15: Mindenki­nek kUlön-külön 14.45: Rajzfilm 14.55: Japán különféle dimenziókban 15.55: Szp8rtak—Dnyepr labdarúgó-mérkőzés 17.50: I. Avefbah filmrendező 19.00: Híradó 19.40: Az átalakítás reflektor- fényében 19.50: Rajzfilm felnőtteknek 20.00: Sport '88 (A szünetben: Hírek) 22.00: Az ifjú. Oroszország 23.08: Hí­rek 23.13: Részletek Abrahám Pál Bál a Savoyban c. operettjéből SZLOYAK/1 8.30: Hazudsz. Meittta 9.00: Úttörők magazinja 10 0tt-A tudományról és a technikáról gyerekeknek 10.40: NSZK- tévéfilm 11.40: Honvédelmi magazin 11.55: Találkozás szovjet művészekkel 12.50: Sport júliusban 13.10: A kis bo­szorkány 14.50: Douglas Mawson 15.45: A szerencsét Jónásnak hívják 16.50: Koppenhága 17.15: Naumachos 18.05: Válasz a nézők leveleire 18.20: Esti mese 18.30: Receptek nemcsak vasár­napra 19.30: Híradó 20.00: Illúziók, va­rázslatok ... 20.20: A nagy játékos 21.50: Sporthiradó 22.10: Rövid tévéjá­ték 23.35: Zenés szórakoztató műsor SZLOYAK/S. 17.35: A golyócska Miska 18.00: Sa­lakpályás vb. 20.30: A Híradó szer­kesztőségében 20.40: A zenekar 21.25: Paloma San Basillo spanyol énekes- , nő műsorából 22.15: Videószerelem KOSSUTH 8.30: Családi Tükör 9.00: Színes né­pi muzsika 10.05: Ismét —* a javából! 13.00: Klasszikusok délidőben 14.10: ..Egyszerre müveid a három i0őt" „ 15.19: A vilóglira gyöngyszemei 15.30: ÜJ zenei újság 16.05: Szívesen hall- gatuk 17.02: Kodály-kórusok 17.30: Hagyományápolók 19.15: A Rádiószín­ház bemutatója 20.00: Szörényi Leven­te—Bródy János: István, a király 21.41; Verbunkosok 22.10: Sporthíradó 22.25: Zenekari muzsika 23.24: Erkel 'ope­ráiból PETŐFI 8.05—5.50: Reggeltől reggelig — az Önök kívánsága szerint. Benne. 14.45: Névforduló 16.00—21.30-ig minden 10 perckor és 40 perckor körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről kb. 20.00: Kérted — hallgathatod! BABTÖK 8.19: Hangverseny 9.18: Operaáriák 9.50: Beethoven: G-dúr zongoraver­seny 10.30: Slágerlista 11.00: Hangfel­vételek felső fokon 12.16: Kamaramu­zsika 13.05: ..Hol vagy, István király?”. 13.44: Magyar táncdallamok 14.00: Nagy siker volt 15.09: Lemezbörze helyett 16.00: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót 16.40: Romantikus dallamok 17.01: Zenekari muzsika 18.12: István király emléke­zete 19.05: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót 20.15: Zenekari muzsika 21.25: Házy vasárnap MTY/1. 8.30vóvodások filmmúsora 8.50 Tom és Jerry 9.15 Látogatók Csehszlovák filmsorozat XVI7. 9.45 Három kívánság 11.10 Az élővilág egysége 11.30 Zenebutik 12.20 Ki nyer ma a képernyőn? 14.35 „És ezt költ hinni" 15.05 Kapcsoltam 16.10 Delta 16.35 Párbeszéd 17.00 Pillanatkép — Leonard Bernsteinről 17.30 Nézzük együtt 18.15 Meséről - mesére 19.00 A HÉT 20.00 Híradó 20.10 Nem örökkön, nem örökké Olasz film 21.40 Telesport MTY/B. 17.35 Robog az úthenger 18.15 Gondolkodó 19.00 Challanger nemzetközi teniszverseny a HungarHotels Kupáért 20.10 Popkorong 20.50 A vad Írország 21.40 A HÉT (Ism.) SZOYJBT/1. 6.00: Hírek 6.15: Aerobic 7.00: Doku­mentumfilm 7.20: Sportlottósorsolás 7.30: Ébresztő óra 8.00: A hazámat szolgálom 9.00: Reggeli posta 9.30: ..A turgenyevi nyár” 10.00: A légierő nap­ja 10.30: Zenebutik 11.00: Falusi óra 12.00: Egészség 12.50: Tizenhat évig és azon túl 13.50: Cjgány előadóművészei 14.40: Rajzfilm 15.05: A világ születése 16.00:'Nemzetközi panoráma 16.45: Va­sárnapi mozi 17.30: ..Egymilliós hozo­mány” 19.00: Híradó 19.40: P. Csaj­kovszkij: Manfred 20.45: Labdarúgó­szemle 21.15: Hírek 21.30: Az ifjú Oroszország 22,35: Federico Fellini 23.5p: Szovjet dalok sbloyak/i 8.30: Gyerekeknek ío.'io: A biztonság szigete 11.15: Objektív 11.45: Koncert 12.20: Autósok, motorosok magazinja 13.00: Dokumentumműsor 13.30: A Moravanka együttes műsorából 14.10: Kínai természetfilm 14.40: Adriana 16.00: Animációs filmek 16.55: Karel és én 16.20: Esti mese 18.30: Dalok vissz­hanggal 19.30: Híradó 20.10: JToríongó bor 22.20: Sporthiradó 22.35: Koncert SZLOYAft/B. 17.40: Ball 18.10: Emberi szerelem 19.10: Esti mese 19.30: Híradó 20.05: Grönland 21.00: Híradó 21.20: Nemzet­közi táncverseny 22.20: Apa és fia (francia film) KOSSUTH 6.30: Énekszóval, muzsikával 9.00: Magyarország első királya: István 10.05: Örökzöld dallamok 11.00: Gon­dolt—Jel 12.15: Harminc perc alatt a Föld körül 12.55: Radloton-korongok 13.30: Szonda 14.10: Múvészlemezek 14.44: Egy rendező naplójából 16.09: Magyar előadóművészek felvételeiből 16.55: Jelen Időben 17.25: Operettpará-^ dé 18.40: Remekírók hangszalagon 19.50: Emlékek szárnyain 20.45: A kar­csú deréktól Shakespeare-lg 21.05: Népdalest 22.15: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót 23.15: Barangolás régi hangle­mezek között 23.41: Romantikus kó­rusmuzsika PETŐFI 8.05: Dómján . Edit mesejátékszere­peiből 9.10: -A francia sanzon történe­téből 9.50: „Ha naplót Írtam volna .. 11.10: Vasárnapi koktél 12.03: Jó ebéd­hez szól a nóta 13.05: Mikrofon-próba 14.00: Gyermekbánat 15.05: Táskarádió 16.00: Poptarisznya 21.05: Társalgó 21.59: Handabanda 22.29: A. hanglemez- bolt könnyűzenei újdonságaiból 23.10: Dzsessz BARTÓK 8.13: Komoly zenei kívánságműsor 10.20: Űj zenei újság (Ism.) 11.00: Hangverseny 13.05: Törvénykönyv 13.20: Az MRT gyermekkórusa Decsé- nyl János müveiből énekel 13.31: Ros­sini operáiból 14.08: Queen-érdekessé- gek 14.50: Haláltánc 15.07: Világhírű előadóm Cl vészek felvételeiből 16.00: Rádlószlnház 17.02: Bach-művek 17.30: Nevek ürügyén 18.30: Szerbhorvát nyelvű műsor 19.05: Német nyelvű műsor 19.35: Zenekari muzsika 20.58: Operarészletek 22.11; Lüszisztraté (rá­diójáték) TÁPPÉNZ ÉS FENYEGETÉS A táppénzrend eletet az év ele­jén módosították és irribst (ismét meg akarják váltdfctatni. Január­ban azért javították a feltétele­ket, hogy egy gyerek, vagy egy szüld betegsége ne rójon elvisel­hetetlen anyagi terheket a csa­ládra, és hogy qz emberek mér­jenek betegeit lenni .egy egészsé­gesnek nem mondható társada­lomban. Most egy féléves táp­pénzstatisztikától megrettent a Társadalombiztosítási Főigazga­tóság — olvasom az újságban —. valamint a Szociális és Egészség- ügyi Minisztérium. Hogy is ne, amit hat (hónapra terveztek, azt öt hónap alatt kifizették, és mii lesz, ha ez így folytatódik? Ha egyre többen rvélekednek úgy, hogy a betegség kifizetődő? Ak­ként bizonyítják igazukat (fe­nyegetnek), hogy ha így marad, ekkor a tisztességesek (egészsé­gesek) látják kárát, jelesül: az így előállt 'költségvetési hiány csak áremeléssel pótolható. A legújabb módosítási javasla­tuk: állítsák vissza a táppénz ta­valyi szintjét1 Az az, ki-ki, any- nyihoz juthasson, amit az el­múlt évben felvehetett volna. Egyetértek azzai a feltétellel, ha visszaállítják a tavalyi árszintet is. Minthogy ez demagógia, amit egy újság nem engedhet meg ma­gának, néháiiy vonással hozzá­járulnék a tavalyi helyzet felvá­zolásához. Az elmúlt esztendőben gyakorlat volt, hogy a betegek •munkába jártaik, nehogy megká­rosítsák a családjukat, illetőleg a szabadságuk terhére dőltek ágy­nak. Az anyák idő előtt küldték óvodába, iskolába a még köhö­gő, tüsszőgő, hőemelkedés es gye­reket, ahelyett, hogy táppénzes állományban ápolták volna őket. Mindez nem felel meg az egész­ségmegőrzés fennen hirdetett programjának! Á keresőképtelenség elbírálása az orvos dolga. Inkább őt figyel­meztessék, hogy esetleges enge­dékenységének az egészségügy láthatja kárát, mint hogy, a köz­véleményt a még nagyobb inflá­cióval rémiszgessék. Több szakszervezet bölcsen ér­velő tiltakozását közölte a Nép­szava. Egyebek' között állást fog­lalva amellett is, hogy egy fél esztendős tapasztalat alapos elemzés nélkül édes-kevés egy közérzetjavító intézkedés meg­változtatásához. A szakszerveze­tek felvonultatott érvei közül csak egy hiányzott: a rendte­remt é$t bízzák a dolgozókra! Ok majd fellépnek azok ellen, akik lógással akarnak pénzt keresni,' ha valóban tömeges becstelenség bújik meg a közölt adatok mö­gött. ...Rendeletmódosítás helyett több démokrácia volna ajánlatos. K. J. Hét halott, öten még életveszélyben... \ csengelei ámokhitó A halva született ikrekkel együtt eddig hét áldozaté és öt életveszélyben lévő sérültje van annak a tömeggyilkosságnak, amely augusztus 15-én, hajnalban történt a Csongrád megyei Csen­géién'. A Bács-Kiskun megye határá­tól néhány kilométerre lévő 129-es számú tanyán lejátszódott dráma előzményeiről és a nyomozás ed­digi megállapításairól kérdeztük dr. Barna Sándor ezredest, a Csongrád megyei rendőrfőkapi­tányt. Az ámokfutó: Hajagos Tóth Imré, 43 éves, büntetett előéletű kisállattenyésztő volt. A kiskun­félegyházi férfi nyolcszor állt bí­róság előtt. Bűnlajstroma igen „változatos": a vagyon elleni bűn- cselekményeken kívül többször ült börtönben hivatalos személy elleni erőszakért is. Utoljára, 1986-ban — különös visszaesőként — ítélték másfél évi börtönbünte­tésre. Szabadulását követően meg­ismerkedett, majd rövidesen élet­társi kapcsolatot'létesített a bűn­cselekménysorozat tulajdonkép­peni kiszemelt áldozatával. Az asszony, Csányi Lajos Csabáné 39 éves csengelei lakos, először a férfi tanyáján élt együtt későbbi gyilkosával. Kapcsolatuk azonban 1987 júliusában megszűnt, mert az asszony Hajagos durvaságait megelégelte és két gyermekével) a 11 éves Tímeával és a 12 éves Bernadettel átköltözött testvére tanyájára. Hajagos azonban nem, tudott beletörődni abba, hogy. Csányiné elhagyta őt, mindenáron vissza akarta állítani a kapcsolatot. 1988 elején kezdődött el az a fo­lyamat, 9mely — ha nem is tör­vényszerűen, de valamennyire „megjósolhatóan" — a hétfő haj­nali tragédiához vezetett. 1988 elején magánvádas büntetőper kezdődött — könnyű testi sértés miatt —, mert Hajagos egy balta fokával megütötte az asszonyt, aki ki tudja hányadszor is kije­lentette, hogy nem megy vissza a garázda férfihoz. A következő „inzultusra” néhány hónap múl­va került sor. 1988. május 27-én Csányiné testvérének, a 41 éves Sebök Józsefné tanyáján kapált, amikor megjelent az elhagyott szerető, Hajagos, kezében egy késsel és az asszonyt arra kény- szerftette, hogy menjen el a ta­nyára, ahol valamikor együtt él­tek. A fenyegetésnek szemtanúi is voltak, s a rendőrség Hajagos tanyájáról hozta ki az asszonyt. A. férfi ellen — személyi szabad­ság megsértése miatt — büntető- eljárás indult. 1988. június 16-án Csányi Lajos Csabáné a rendőr­ségen panaszt, tett, mert állítása szerint két nappal azelőtt Haja­gos ismét tanyájába kényszerltet- te, megkötözte és erőszakoskodott vele. Az orvosszakértő megerősí­tette az asszony előadását, így a rovott múltú kiskunfélegyházi il­letőségű libatenyésztő ellen újabb eljárás indult — ezúttal erőszakos közösülés miatt. ' Az egykori élettársak viszonyát tovább rontotta az a vagyonjogi per, amely a múlt év libatartási hasznainak elszámolása körül kez­dődött ‘1988. augusztus 14-én, va­sárnap este a későbbi borzalmas gyújtogatás helyszínén tizenegy ember lakott együtt. Még nem kelt fel a nap, amikor 1988. augusztus 15-én, 4 óra táj­ban megjelent a tanyán Hajagos Tóth Imre pisztollyal és több üdítősüveggel, amelyeket előző­leg színültig töltött benzinnel. Meggyújtotta, majd néhány fla­kont bedobott az ablakon. Hatalmas tűz gyulladt ki, a pánik, a kétségbeesés leírhatat­lan volt. A ház rövid idő alatt porig égett. Amikor megérkezteik a tűzoltók és a mentők, kiderült, hogy Csányi Lajos Csabáné és a gyújtogató eltűntek. A romok kö­zött két szénné égett holttestet találtak, a 78 éves Kállai Erzsé­betét és a 16 éves - Sebők Mó­nikáét. A rendkívül súlyos égési sérül­teket — hat szeipélyt — kórház­ba vittek. A rendőrség ezután igen nagy, erőikkel keresni kezd­te Hajagost és Csány inét. Rövi­desen kiderült, hogy a gyilkos, és áldozata Hajagos Tóth fehér La­dájával hagyták el a tanyát. (\ rendőrségi helikopter pilótája hétfőn, délben a tanyától légvo­nalban körülbelül három kilomé­terre a csatorna partján pillantot­ta meg a fehér kocsit. A helyszínre érkező rendőrök az első ülésen megtalálták az együk, hátul pedig a másik holt­testet. Hajagos „Zibrojovka" típu­sú, • csehszlovák gyártmányú lő­fegyverével először ez asszony jobb halántékát lőtté át,' majd ugyanilyent1 • módszerrel végzett önmagával is. A 41 éves Sebők Józsefnét és a 20 éves Novák Ildikót Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Orvostu­dományi Egyetem Bőrgyógyásza­ti Klinikáján ápolják, a másik bárom áldozat; Csányiné gyerme­kei és Novák Ildikó kisfia a sze­gedi Gyermekgyógyászati Klini­kán fekszenek. ^ Az öt sérült állapota válságos, tegnap a rendőrfőkapitány közöl­te, hogy a 11 éves Sebők József pénteken a kórházban belehalt a sérüléseibe. Néhány nap múlva derül ki, hogy az áldozatok túl vannak-e az életveszélyen. A rendőrség az ügyet nem zár­ta le. A körülmények részletes tisztázása után választ 'kapunk több, még megválaszolatlan kér­désre. Bállá Péter — HALÁLOZÁS: Dr. Hédi Károly a Fővárosi Tanács tervfőosztályának ny. főmunkatársa SS éves korában. 1986. július ZB-án elhunyt. Temetése augusztus 23-án 11 órakor a Farkas­réti temetőben lesz. Dr. Rédl Ká- rolyné Vnuk Grétl. X — Keresztessy Gyuláné, Magoss Kata­lin életének 82. évében váratlanul el­hunyt. Gyászoló családja augusztus 24-én búcsúztatja 8 óra 30 perckor a Rákoskeresztúri temetőben. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy Llp­ták Gáborné (Pulcsika) augusztus 13- án elhunyt. Temetése augusztus 27-én, 12 órakor a balatonfüredi Bajcsy-Zsl- llnszky úti temetőben lesz. Rokonai és barátai. X — Mély fájdalommal tudatjuk azok­kal, akik Ismerték, szerették, hogy Kiss Béla ny. (skolalgazgató, gyógy­pedagógiai tanár 1988. aug. 16-án tü­relemmel viselt, nehéz szenvedés után meghalt. Temetése 1988. aug. 24-én 14 órakor lesz a Rákoskeresztúri teme­tőben. A gyászoló család, cím: 1139. Bp., Tahi. u. 40/A I. 2. X — Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Balassa György ny. vk. ezredes szen­vedéssel teli hetek után 1988. augusz. tus 7-én, életének 89. évében elhunyt. Temetése 1988. augusztus 33-án 13 óra­kor lesz a Farkasréti temetőben. Gyászmiséjét a XI. kér. Mártírok úti Ferencesrendi templomban 1986. augusztus 24-én 1B órakor tartjuk. A gyászoló család. Cim: Balassa 1024 Bp., Mártírok u. 67. X — Mély fájdalommal tudatom bará­tainkkal és Ismerőseinkkel, hogy fe­leségem Keppler Antalné (született Fürst Erzsébet) 1988. augusztus 12-én meghalt. Temetése a Farkasréti, teme­tőben f. év augusztus 30-án 19 órakor lesz. Lelki üdvéért az engesztelő szentmiseáldozat a temetést követően a Farkasréti plébánia templomban mutatjuk be. Gyászoló férje és rokon­sága. X — asorrONx. hívjon, kegyünk. MINDENT INTÉZÜNK. GYÁSZ TK­mnmzEsi szolgalat gm. vh. UK., MÁTYÁS TSR 4. 3*2-900. X — KEGYELET Temetkezési Szolgálat GM a lakoszág szolgálatában, kedve­zőbb alapdíj mellett vállal a főváros­ban és vidéken minden temetéssel kapcsolatos, azt kiegészítő szolgálta­tást. Síremléket, sírkövet nagy válasz­tékban kínálunk. Sirkőkéazltők ré­szére ajánlunk színes fém és alumí­nium Ötvözetből kellékeket és betű­ket. Cím: Bp., József krt 49. 101*. Tél.: 143-111. 343-190. X

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék