Magyar Nemzet, 1989. december (52. évfolyam, 283-306. szám)

1989-12-08 / 289. szám

6 Magyar Nemzet Pénték, 1989. december 8. mm C2S€)KMŰ\ beHARANGozó Köves Rózsa köszöntése Még senkivel sem találkoztam, aki nála jobban tudta volna an­nak az életbölcsességnek az iga­zát, mely szerint: „csak az erő­feszítésben lelünk nyugalmat, mint ahogy a láng csak az égés­ben leli létét". Köves Rózsa nemcsak tudja e szentenciát, ha­nem ennek megfelelően él is. Ma, nyolcvanesztendősen aktiv tetterős tagja szerkesztőségünk­nek, nyugdíjasként a levelezési rovat helyettes vezetője. Emellett nevével és szignójával gyakran találkozhatunk lapunkban: fő­ként újkori történelmi témákban fejti ki szakszerű véleményét,' mondja el személyes emlékeit. E tevékenységével korábbi ipubli- kációinak sorát folytatja — kö­zülük legelöl Erényi Tiborral közösen írott monográfiájat Kun- fi Zsigmond pályaképe áll. Ezen felül türelemmel, odaadd figye­lemmel nemcsak szerkesztősé­günk levelezésével, de személye­sen nyújtott tanácsaival is segíti a lapunk és olvasóink közötti jó kapcsolat fenntartását. Talán nem indiszkréció, ha el­árulom, hogy három gyermeke, hét unokája van — és hamarosan 'dédnagymama lesz. Azt hiszem, nagyon kevesekről mondható el, hogy ebben az életkorban teljes szellemi vérteseiben végzik te­vékenységüket: munkahelyü­kön és családjukban egyaránt. Sokszor tűnődtem, mi a titka Köves Rózsának, akit a Magyar Nemzet kollektívájában sokan példaképünknek tekintettünk. Azt gondolom, ha van ilyen „ti­tok", akkor ez az, hogy senki so­ha sem lehet olyan szigorú vele ízemben — akár az újságírók között, akár szűkebb környeze­tében —, mint amilyen igényes ő önmagával szemben. Ehhez a szigorúsághoz, az emberi és szak­mai tevékenység további magas színvonalon tartásához kíván sok-sok szellemi és fizikai erőt a Magyar Nemzet szerkesztősége, a „nagy család” nevében is e jeles születésnapon: Barta András — Kiadót cserélt a Tallózó, s decembertől a ReföíTri Hírmaga­zin Részvénytársaság tulajdona­ként jelenik meg az idén nyáron indult közéleti.'lapszemle je­lentette be csütörtöki sajtótájé­koztatóján Andai György, a he­tilap főszerkesztője. Növelni kí­vánják olvasótáborukat, ennek érdekében változásokat tervez­nek a lap szerkesztésében, formá­jában. Tőke Péter, a Reform Hírmagazin Rt. vezérigazgatója szerint van fantázia a Tallózó­ban, azért áldoztak megvételére közel 3 millió forintot. — A Pedagógusok Demokrati­kus Szakszervezete az orosztaná­rok helyzetével, átképzésével fog­lalkozó vitafórumot rendez de­cember 9-én de. 10 órakor a Szent István Közgazdasági Szak- középiskoláiban (Mester u. 56.). Meghívottak: dr. Kelemen Elemér miniszterhelyettes és Boldizsár Gábor MM-főosztályvezető. r—w—pr ~! g • mpb; . 9.10: Ma a porondon 9.35: Egy óra múlva itt vagyok... 17.00—19.00: Pén­tek délután 18,00: Ablak 20.10: A lo­vaikat telövik, ugye? 22.10: Bródy 28.55: Híradó 3. W 17.15: TV2 10.00: Telesport 19.00: Ki­rálygyilkosság 20.20; Ringató 21.00: Híradó 2. 22.15: A férfi, aki lelőtte John Lennont. Kb. 20.10:* TV2. SZLOVAK/l 9.15: Napocska 15.10: Nemzetközi publicisztikai műsor 17.05: Bambinot 16.20: Mezőgazdasági magazin 21.20: Videostop 22.00: A bojnicel vár 23.35: Népdalok. SZLOVAK/2 17.05: A nap percéi 17.15: Publiciszr tükai film 18.00: Legyél te is Bonca 28.35: Ennek az állatnak a házból el kell mennie. . SZOVJET 4.30: 180 perc 8.30: Tizenhaton innen és túl 10.45: Látom a Napot 15.55: Nemzetiségi kapcsolatok 19.40: Nosz­talgia. 23.54: Koncert Guljajev emlé­kére. OSZTRAK/1 ltL.00: Személyesen 13.30: Akkoriban 16.15: A liúdhercegnő és hűséges lova 17.35: fis te vagy a bohóc 15.30: Ifjú­sági magazin 20.15: Két férfi, egy eset 20.20: Vakmerő szerelem 23.40: Swing Midnight Gala. OSZTRÁK/2 9.09: A frusztráltak 9.10: Ember és zenéje 11.00:; A kézmosás boldogsága 14.50: Ezer mestermű 15.45: Rétoromá- nök között 18.00: Az idegölő albérlő 16.30: Osztrák képek 10.48: ön idegen és hajléktalan volt • 22.05: Zenei ínyencségek Ausztriából1 23.10: A zöld sugár 1.05: Szenvedély. A BKV CHANNEL MÜSORABÖL 7.00: DJ Kát Show 10.30: Széllovas — Az emberi jogok napja al­kalmából ünnepi ülést tartott csütörtökön a Magyar ENSZ Tár­saság és a Magyar Jogász Szövet­ség. Az ülés résztvevői előadáso­kat hallgattak meg a gyermekek jogairól, az emberi Jogok garan­ciáiról, az egészséges környezet­hez való jogról, valamint az em­beri jogok és a kelet-európai vál­tozások összefüggéseiről. — Thcba felemelkedése címmel dr. Varga Edit egyiptológus tart előadást december 11-én, hétfőn délután 6 órakor, a Szépművé­szeti Múzeum előadótermében. — Országos grafikai biennálé nyílik Miskolcon vasárnap a Dé­ryné utcai galériában. A tizen­ötödik alkalommal megrendezett eseménnyel párhuzamosan a ko­rábbi biennálék nagydíjas mű­veit tárják a közönség elé a Jó­zsef Attila Könyvtár kiállítóter­mében, valamint a Mini Galériá­ban kubai grafikusművész tárla­ta is nyílik. Mindhárom kiállí­tás január 14-ig tekinthető meg. — A Rolltron-alapítvány. Az Egész­séges ■ Gyermekekért elnevezésű akció adományjegyeinek sorsolását tar­tották meg csütörtökön. Az akció célja, hogy mozgásképző köz- pontot, létesítsenek p .mozgáskorIá tö­mött gyermekeknek. Az ügy támoga­tói 100 forintos adományjegy vásár­lásával Járulhattak hozzá az idén májusban indított akcióhoz, amely során 3 millió forint gyűlt össze. Az eladott jegyek értékének 13 százaléká­ban tárgynyereményt sorsoltak ki. A nyereményjegyzék teljes listáját az érdeklődők megtalálhatják a Ro- litron-a-lapítvány székházéban (Bp., n., Felíhévizi u. 3—5.), illetve az Ál­lami Biztosító igazgatóságainál, A főnyereményt, egy Dacia személy­gépkocsit a 117 353-as számú adomány- jegy tulajdonosa nyertei A 25 ezer fo­rint iBUSZ-utazási utalvány a 047 063-as számú adományjegy, a 25 ezer forint OTP lakásnyeremény- betétkönyv a 054 904-es számú ado­mányjegy birtokosáé. — Adventi irodalmi zenés áhítat .lesz a Budapest, V. kér.. Szervita .templomban (Martinéin tér), decem­ber 10-én, vasárnap este negyed 6-kor. Közreműködik: Balássy László, Dékány Endre, Szeghalmi Elemér. A Szervita Kórust Noseda Tibor ve­zényli. magazin 13.00: A tollaslabdázás világa 15.00: Műkorcsolya 21.00: Műkorcso­lya 1.00: Műsorzárás. SUPER CHANNEL MŰSORÁBÓL 15.30: Off the Wall 19.55: Időjárás 20.00: LetorkolMak 21.00: Nemzetközi slágerstúdió 22.10: Koncertkülönteges- ség L20: Időlánc 2.00: Műsorzárás. TVS MÜSORABÖL 15.13: Elmélkedések 18.20: Falu a fel­hők között 19.40: Csillogó papíros 20.00: Ezt látni keli 20.50: Világ vizűm, 22.30: Apáról fiúra 0.10: Meneküljön, aki tud! 0.55: Műsorzárás. KOSSUTH 4.30: Jó reggelt) 8.20: Fűtől fáig 9.00: Napközben 11.34: Gyere, Jó paj­tás 12.00: Déli krónika 12.30: lő nyer ma? 13.00: zenés sétáik a természetben 114.05: Erről beszéltünk. 15.00: Magyar írás 16.00: Tizenhat óra L7.00; Orvosi tanácsok 16.30: Esti magazin 19.16: Sportvilág 20.00: Egy tiszta étet 20.30: Suppé operettjeiből 21-00: Kilátó 21.45: Hajszálgyökerek: 22.00: Hírvilág 22.80: Nemzetközi kulturális szemle 23.00: Mi a titka? 0.10: Himnusz 0.15—4.20: Éjfél után. PETŐFI 4.30—6.00: Reggeli zenés műsor 6.09: Reggeli csúcs 7.33: Sportreggel' 8.06: Az Izraelita felekezet negyedórája 10.00: Kertbarátok műsora 10.05: Bön­gészde a zenei antikváriumban 14.05: Mit üzen a Rádió? 12.10: Nóták 13.05: Pophullám 14.00: Péntektől péntekig 17.05: Kölyökrádió 17.30: Ötödik se­besség 19.05: Garázs 21.05: Népszerű dallamok — esti hangverseny. 22.00:. Máról holnapra. 0.15-4.20: Éjfél után. BABTOK 6.00: Muzsikáló reggel 9.15: Kakuk Balázs viola da gahiba-hangversenye 10.32: A kert lakói 10.38: Komióssy Erzsébet operaáriákat énekel 11.00: Zenekari muzsika 12.05: Kamarazene 18.00: Démonok a Néva fölött 14.04: Philip Jones nemzetközi fesztivál — Barcs 14.34: Mozart: Cosl fan tutte 17.29: ÜJ lemezeinkből 18.30: Hiány-, jel 19.05: Por fatvor 19.20: Follow Through 19.35: A Hagen-vonósnégyes hangversenye 21.30; A Lucky Boys dixieland együttes játszik 22.00: Mint­ha* álmodtam volna... 23.00: Gitár- mánia. 0.10: Szózat. — Argentína kormánya — a magyar kormány sürgetésének hatására is — úgy döntött: ha­tálytalanítja a szocialista orszá­gokból Argentínába utazó állam- pólgárokkal szemben alkalma­zott diszkriminatív Vízumrendel­kezéseit, és a jövőben ugyanolyan feltételekkel ad nekik beutazási engedélyt, mint más országok ál­lampolgárainak. — rendőrségi FELHÍVÁS! De­cember 6-án, reggel hat és hét óra kö­zött, Debrecen, Boka utca 9. sz. alatti lakásukról ismeretlen helyre távozott a 42 éves Gál István. A tartózkodási helyét azóta nem sikerült megállapí­tani. A körülbelül 458—160 centi ma­gas, sovány testalkatú fiú haja barna és rövid, szeme barna, orra egyenes, arca ovális, fülei fejhez simulóak, karjai vékonyak és hosszúak. Eltűné­sekor fehér cipzáras középkék színű orkán dzsekit, fekete hársonynadrá- got, szürke félcipőt, mintás pulóvert viselt, s piros vászonból készült Isko­latáska volt nála. A rendőrség kéri mindazokat, akiknek a gyermek hol­létéről tudomásuk van, telefonon ér­tesítsék a Debreceni Rendőrkapitány­ságot (telefon: 18-30024-06-os mellék), vagy bármelyik rendőri szervet. — SÜLYOS KÖZÜTI BALESET: Szerdán, az esti órákban, az M7-es autópálya 69-es kilométerénél egy sze­mélygépkocsi, amelyet Schmidt Kurt Erich NSZK-állaxnpolgár vezetett, frontálisan ütközött tégy honvédségi személygépkocsival. Az ütközés kö­vetkeztében életét vesztette a hon­védségi gépjármű vezetője, Bányai Kálmán törzszászlós és utasa, Czigler Lajos alezredes, valamint az NSZK- személygépkocsi vezetője. Szakály József rendőr őrnagy, aki ugyancsak a honvédségi gépkocsiban utazott, súlyos, nem életveszélyes sérüléseket szenvedett. A vizsgálat eddigi meg­állapítása szerint a Budapest irányá­ba tartó NSZK-gépjármű előzés kö­vetkeztében, a csúszós úttesten meg- pördült, majd áttörte az autópálya biztosító korlátját és nekiütközött a szabályosan közlekedő honvédségi gépkocsinak. A baleset körülményeit az illetékesek tovább vizsgálják. — HALA LOZAS: Fájó szívvel érte­sítünk mindenkit, hogy Egresi Nán- doraé arany diplomás pedagógus 1989. dec. 5-én meghalt. Temetése: 1988. dec. I2nén, 16 órakor lesz a Kispesti új temetőben. Gyászoló család. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy Já­nosi Mihályné sz. Karácsonyi Emília türelemmel viselt betegség után, 1989. november 24-én elhunyt. Drága ha­lottunk földi maradványait 1989. de­cember 15-én, 14 órakor hamvasztás után búcsúztatjuk a Rákoskeresztúri új köztemetőben. Engesztelő szent- miseáldozatot 1089. december 15-én, 17 órakor mutatjuk be a budavári Mátyás-templomban. Dr. Molnár Sán­dor és családja, Frankfurt. X — Értesítjük mindazokat, akik is­merték éS szerették, hogy Szabó Sán­dor ny. oki. mezőgazdász 1919. június 28.—1969. november 27. hirtelen itt­hagyott bennünket. Csendben, legszű­kebb családi körben búcsúztunk töte. Félesége: Édes Irén, gyermekei, uno­kája, testvére: Szabó Árpád és fele­sége, unokahúgai, unokaöccse!. Min­den külön értesítés helyett. X — TEMETKEZÉSI IRODA VIII., MÁTYÁS TÉR 4. 133-2960. X A színházak pénteki műsora Operaház: Manón Lescaut (D. béri. 2. ea., 7) — Erkel Színház: Faust (10. béri. 2. ea., du. 6) — Nemzeti Színház: Megmaradni (7) — Várszínház: Bará­taim) Kannibálok! (7) — Katona Jó­zsef Színház: Csirke fej (7) — Madách Színház: Malom a pokolban (7) — Madách Kamara: Páratlan páros (7), Ételem bére (éjjel fél 14) — Vígszín­ház: A nyomorultak (7) — Pesti Szín­ház: A földigiliszták életéből (7) — Fővárosi Operettszínház: Csárdás- királynő (7) — Thátla Színház: Doktor úr (7) — Játékszín: Jolán és a férfiak (7) — József Attila Színház: Me and my girl (7) — Radnóti Miklós Színház: Amit szívedbe rejtesz (7) — Vidám Színpad: Nhiocska (7) — a Kisszfn- házban: On is lehet gyilkos! (fél 8) — Mikroszkóp Színpad: Előttünk a víz­özön í (lél 8) — Józsefvárosi Színház: Egy bolond százat csinál (7) — Ka­rinthy Színház: Miből élnek itt az emberek? (7) — Lézerszínház: Depeche Mode (6), Mike Oldfield (fél 8) — Arany János Színház — a Pataky 1. Műv. Központban: Emil és a detek­tívek (du. 3) — Pinceszínház: A cso­koládékatona (7) — Állami Bábszínház — a Jókai téren: A csodálatos kalucs- ná (de. 10) — a Népköztársaság útján: A repülő kastély (du. 3) — Bartók Emlékház: Oravec György zongora­estje <du. 6) — Pesti Vigadó hangver­senyterem : Vágyom egy nő után ... operettparádé (fél 8) — a kamara­teremben: Weöres Sándor: Psyché — Jónás Judit estje (7), — Liszt Ferenc kamaraterem: Selmeczi György és Vajda János szemzői estje (fél 8) — Zeneakadémia: A Hagen-Vonósnégyes (Ausztria) hangversenye (Szezon- bérlet A 4., fél 8) — a kisteremben: Némethy Attila zongoraestje (Zongo­ramuzsika 4., fél 8) — Fővárosi Nagy­cirkusz: Good evening London! (du. 5 és este 8). A lottó nyerőszámai: 31,37,64,70,78 Sajtónap 'március 15-én Aranytoilas újságírók (MTI) A magyar sajtó napja alkalmából csütörtökön a Magyar Újságírók Országos Szövetségé^ nek elnöksége ünnepi ülést tar­tott a Magyar Sajtó Házában. Az egybegyűlteket Bencsik Gábor főtitkár köszöntötte, s elmondta, hogy a szövetség 'közgyűlésének jóváhagyásával az idén még de­cember 7-én emlékeznek meg a magyar sajtó napjáról, de 1990- ben és a továbbiakban már már­cius 15-én, a szabad sajtó napján tartják még a hagyományos saj­tónapot. Ezt követően Ritter Aladár, a MUOSZ tiszteletbeli elnöke átnyújtotta a szövetség 1989. évi Aranytoll kitüntetéseit. Életművükért e kitüntetésben ré­szesültek: Csikós Balázs (Kelet- Magyarofszág), Garamvölgyi Ist­ván (Figyelő), Katócsné Nóti Ilo­na (Esti Hírlap), Kőbányai György (Mai Nap), Magyar Fe­renc (Oj Ember), Markovits László (MTI), Nagy József (Nép­sport), Péterfi István (Magyar Rádió), Szurok János (Magyar Televízió), Varga Dezső (Békés Megyei Népújság) és Vértessy Sándor (Magyar Televízió). Meghalt Ács Kató A Magyar Írószövetség és a Művészeti Alap irodalmi szak­osztálya megrendültén tudatja, hogy Acs Kató (ró, a Magyar Rádió munkatársa súlyos beteg­ség következtéiben, 72 esztendős korában elhunyt Temetéséről később intézkednek. Ács. Kató egy nemzetközi me­sepályázaton tűnt föl, írásai na­pi- és hetilapokban jelentek meg. A felszabadulás után ugyancsak több pályázatot nyert, köztük 1951- ben a Kőbányai gyerekek című ifjúsági regényével. Ebben az évben jelent meg Vadrózsa és galagonya című könyve, majd 1952- ben a Győznek a Barát-fi­úk, amelyben a kor óhajának-kö- vetelésének megfelelően miszti­kusra növelt gyermekhőst állí­tott regénye középpontjába. Kevesen tudják, hogy ő alapí­totta meg a Miska bácsi leveles­ládája című népszerű gyermek- műsort, amely a Rádió egyik, so­kak érdeklődését fölkeltő, rend­szeresen jelentkező adása volt. Miska bácsiként Ács Kató sok­sók szeretettel üzent ifjú levele­zőinek, és adott számukra olyan bölcs tanácsokat, amilyeneket csak egy gyermekszeretö asszony adhat hallgatóinak és olvasóinak. (g- i.) — Farkas Károly elnök veze­tésével csütörtökön megtartotta első ülését a Magyar Agrárkama­ra elnöksége. A testület a nem­régen alakult országos érdekvé­delmi szervezet feladatairól, ezen belül a tagság kiszolgálásának módszereiről tárgyalt. CSENDESEBB IDŐ Szinte menetrend szerint érke­zett északról az a hidegfront, amely egy csapásra megszüntette az ország legnagyobb részén a párás, ködös időjárást. Megerő­södött, többfelé viharossá fokozó­dott az északnyugati, északi szél és ez csak mára virradóra mér­séklődött számottevően. Hajnal­ban általában —2, —7 fok között alakult a hőmérséklet és már csak elvétve fordult elő egy-egy ködfolt. Napközben folytatódik észak felől a hideg, de egyre szárazabb levegő beáramlása a Kárpát-medencébe, Így kevés felhőre, száraz, túlnyomóan na­pos időre lehet számítani. Mi­vel már csak gyenge, vagy mér­sékelt szél várható, így a +2, -j-6 fokos kora délutáni hőmérséklet­ben az évszakhoz képest kelle­mesnek érezzük majd az időt. A Duna vízállása csütörtökön Budapestnél 112 cm, 2 fok volt. Európai városokban várható legmagasabb hőmérséklet: Athén 13, Belgrád 3, Berlin 1, Bécs 2, Budapest 4, Bukarest 1, Kijev —3, Leningrad —8, Lon­don 8, Madrid 12, Moszkva —10, München 2, Párizs 4, Prága 1, Róma 13, Szófia 4, Varsó —2 fok. „Olyan fórumra van szükség a magyar társadalom jelen álla­potában, amely az egyetemes er­kölcsi törvények feltétlen tiszte­lete alapján, a magyar nemzet hagyományos értékeinek és lét­érdekeinek szolgálatában hirdeti az élet igazságát, a szeretet gaz­dagságát és a szépség ragyogá­sát” — Írja beköszöntőjében a ma első Ízben megjelenő. Harang című hetilap főszerkesztője, Pe- thő Tibor. Csakugyan olyan idő­ket él az ország és a nemzet, amikor minden erő tisztes meg­feszítésére, a társadalom min­den rétegének meggyőződéses cselekvésére épülhet már a jelen is, sokkalta inkább a jövő. A Harang „családok vallási, kultu­rális társadalmi hetilapja”, s eb­ként is új vállalkozás. Nemcsak a közelmúltak okozta hiányt szüntet meg; voltaképp sosem is volt olyan lap, amely ennyire ökumenikus kezdeményezés lett volna: a Biblia alapján álló egy­házak hívei, katolikusok, refor­mátusok, evangélikusok, izraeli­ták, adventistáik együttműködé­sére — és olvasói részvételére! — számít. A bemutatkozó szám ékes bi­zonysága annak, hogy a hitbeli alapvetésre erős társadalmi, em­beri, nemzeti felelősség támasz­kodik, a kettő most valóban nem­csak megfér egymással, hanem egymáshoz kapcsolódik is. Ez a (MTI) Befejeződött Antoniewicz Roland ügyében a nyomozás, amelyet rémhírterjesztés vétsége és más bűncselekmények elköve­tésének alapos gyanúja miatt in­dítottak szeptemberben a rendőri szervek. Az ORFK vizsgálati osztálya közli: bebizonyosodott, hogy An­toniewicz Roland a Budapest Tourist egyik irodájában igény­be vette az ottani írógépet, s azon a'„ Magyar Nyilaskeresztes Párt” újjáalakulásáról szóló röplapot készített. Egy példányt elküldött a Reform című független, de­mokratikus hírmagazinnak, amely az ismeretlen személytől kapott anyagot közölte. Antoniewicz Ro­land — egy újságírót félrevezetve — fénymásolatokat készíttetett a röplapról, majd azokat feladó nél­kül elküldte több napilapnak és magánszemélynek. Antoniewicz Roland a bűncse­lekmény elkövetését beismerte. Tettét azzal indokolta, hogy bi­zonyos pártokat kívánt lejáratni, mintha azoknak valami köze len­ne a nyilaskeresztes párthoz. A nyomozás során megállapí­tották azt is, hogy az Antonie­wicz Roland által különböző fó­rumokon bemutatott Kádár János Társaság nem létezik, és cégbí­rósági bejegyeztetésére kísérlet sem történt. Ezzel kapcsolatban ki kell emelni a pártok működé­séről és gazdálkodásáról szóló törvény 12. paragrafus 4. bekez­dését, amely leszögezi: „párt ala­pítója és tisztségviselője csak ma­gyar állampolgár lehet”. Antonie­wicz Roland azonban lengyel'ál­lampolgár. A Kádár János Társa­Csupán tegnap, vagyis több­napos késéssel derült ki, hogy a bősí vizierőmű-építési területén az elmúlt szombaton, december 2-án baleset történt. Csehszlovák lapértesülések szerint — bár azt még nem lehet pontosan tudni, hogy mi okozta a váratlan balese­tet — az ténynek tekinthető, hogy a hajózsilipkamrában összegyűlt víz szakította át a zsilipkaput. A pozsonyi Üj Szó szerint — amely laptársaihoz hasonlóan csak több napi hallgatás után, a hírszol­gálati iroda szerdai közleményé­ből értesült a történtekről, vala­mint arról, hogy az ügyben vizs­gálat kezdődött —• az anyagi kár nagyságát egyelőre nehéz felbe­csülni, de az erkölcsi kár min­denesetre tetemesnek tekinthető. Mivel az erőművön szombaton nem dolgoztak, szerencse a sze­rencsétlenségben, hogy a „gátsza­kadás” emberéletet nem követelt. De vájon milyen következmé­nyekkel járhat a baleset hazánk­ra nézve? Erről érdeklődtünk te­lefonon a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium­ban. — Kapott a magyar fél hivata­los úton értesítést' a történtek­ről? — tudakoltuk Halász István­tól, a GNV titkárság helyettes ve­zetőjétől. — Csehszlovák partnerünk nyilván nerh tartotta elengedhe­tetlenül szükségesnek, hogy az üggyel kapcsolatban azonnal föl­vegye velünk a kapcsolatot. Ily módon mi is a rádió csütörtök déli híradásából szereztünk tudo­mást a bősi vizierőmű-építési területén történt sajnálatos bal­esetről. Természetesen —■ lehető­ségeinkhez mérten — megpróbál­tuk kideríteni, s tisztázni, hogy lap azoké, akik vallási meggyő­ződésüket a köz szolgálatában Is gyakorolni akarják, önként, ben­ső indíttatásra. Így kap helyet a hetilap hasábjain a hazai és a nemzetiközi élet eseményeinek elemzése, így az európai kultú­ra gyökereiről szóló rövid érte­kezés, útirajz a megmaradás bi­zonytalanságában élő Szigetköz­ről, a földtulajdonnal kapcsola­tos fejtegetés, élménybeszámo­ló egy moldáviai látogatásról, az Evangélikus Gimnázium bemu­tatkozása, hiradás egy hétgyer­mekes család boldog életéről, az idős nemzedékeik súlyosodé gond­jairól, gyakori elhagyatottságá- ról, a világon első holocaust- múzeumról, a kulturális élet ese­ményeiről. Fölöttébb megszívle­lendő az az írás, amelyben — Bűnbánót és megbocsátás címmel — nemcsak történeti, hanem a hazai tegnapra cs tegnapelőttre, s természetesen a mára érvényes gondolatokat közöl. A képes hetilap vezércikke így foglalja össze vállalt hivatását: „Népünk államalkotó és nemzet- fenntartó képességeinek legmé­lyebb tartalékait hozza most fel­színre. Erre a szolgálattételre hív a Harang szava Zrínyit kö­vetve : ’... vesd ki a mocskot telkedből, reformáld vétkeidet, ságra hivatkozva Antoniewicz többrendbeli magánokorat-haroi- sítást is elkövetett. A kirendelt igazságügyi elmeorvosszakértő és pszichológus szerint Antoniewicz Roland kóros személyiségszerke­zete, amely büntethetőségét nem zárja ki, jelentős mértékben elősegítette a cselekmény .elköve­tését. A nyomozó hatóság a nyo­mozási anyagokat vádemelési ja­vaslattal megküldte a Fővárosi Főügyészségnek. Helyreigazítás A Magyar Nemzet 1989. szep­tember 20-án megjelent számá­nak 3. oldalán „Csillapíthatatlan pártvágy a magántulajdon iránt” címmel megjelent cikkben a való­ságot hamis színben tünteti fel az a tényállítás, hogy „A kormány­zó párt helyi szervei által be­nyújtott valamennyi kérelem 1989. június 26-a és június 30-a között kelt, a bejegyző végzések is egyetlen nap alatt születtek.” — Több mint ötmillió forinttal dl- jazt&K csütörtökön, az MTESZ szék- házában a Korszerű anyagok, konst­rukcióit, technológiák '89 elnevezésű pályázat eredményhirdetésen a nyer­teseket. Az OMFB anyagi támogatásá­val! kiirt immár hagyományos pályá­zatim azok a műszaki alkotók, illetve alkotóiv kollektívák részesültek elis­merésben, akiit a gazdaságos anyag­felhasználás elősegítése, a fajlagos anyagráf Ordítás csökkentése érdeké­ben új műszaki megoldásokat dolgoz­tak ki. A birálö bizottság 80 pálya­művet fogadott el, ebből 45 részesült elismerésben. A pályamunkák több­sége figyelemmel volt a környezet­védelmi előírásokra, és megfelelt a minőségfejlesztés, valamint a számí­tástechnikai alkalmazás feltételeinek Is. milyen körülmények között esett meg és milyen károkat okozott a szombati szerencsétlenség. Infor­mációnk szerint az alvizcsatorna és a bősi műtárgy találkozásánál az építés menete során kialakí­tott földdugó bontását kezdték el nemrégiben a munkások. Ahhoz, hogy a bontásra sor kerülhessen, a földdugó és a hajózsilip közötti területet vízzel kezdték feltölteni, hogy a nyomáskülönbség kiegyen­lítődjön. Ez a vízoszlop, valami­kor a szombati késő esti órákban, átszakította az ideiglenes mű­tárgyelzáró táblát, s a viz ily módon be tudott törni az egyik hajózsilipbe, nagy mennyiségű iszapot, homokos kavicsot is be­sodorván oda. — Milyen következményekkel járhat mindez ránk nézve? — Az égvilágon semmivel. — Ez tehát csak egy helyi, je­lentéktelen építési gikszer? — Ez egy olyan helyi építési malőr, amely ugyan nem egy sze­rencsés dolog, i amellyel nem szo­kott senki dicsekedni, de minden különösebb következmények nél­kül elviselhető. Az ilyen nagyobb építéseknél elő szokott néha for­dulni kisebb-nagyobb zavar. Ezt is annak lehet minősíteni. A csü­törtök délutáni információk sze­rint a területet, vagyis a tel­jes hajózsilipet víztelenítették már, az összetört támelemeket el­távolították és már készítik az új, ideiglenes elzáró műtárgyakat, hogy majdan annak védelme alatt a hajózsilip alsó támkapuját tovább tudják szerelni és építe­ni. Hogy a történteknek pontosan mi volt az oka, a „gátszakadást” ml idézte elő, azt még egyelőre nem sikerült megtudnunk. <-zb-> — Ez a néni is sok korszakot kiállt a talapzatán, nem kéne tata­rozni? I (Brenner György rajén) | A televízió és a rádió máséra öltözzél igazságban ...' " (z. I.) Befejeződött a nyomozás Antoniewicz Roland ügyében A Magyar Nemzet megkérdezte: Milyen következményekkel jár(hat) a bősi „gátszakadás”? ji I r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék