Magyar Nemzet, 1990. október (53. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-13 / 241. szám

12 . MVUUiVI ' í Szombat, 1990. október 13. Majd az önkormányzatok intézkedne!k Éjszakai pályaudvarzárás október végén Mihályi Gábor az V. kerület polgármestere . (MTI) Mihályi Gábor 38 éves pszichológus-tanár, az SZDSZ jelöltje személyében — közel 4 órás vita után — megválasztották pénteken a fővárosi V. kerület polgármesterét. Döntöttek a bel­városi képviselők arról is, hogy az új fővárosi közgyűlésbe Töl­gyesi Miklóst delegálják. — A Magyar Igazságügyi Szak­értői Egyesületek Szövetsége tel­jes jogú tagja lett a Szakértők és Szaktanácsadók Nemzetközi Szö­vetségének (CIDADEC). Erről a szervezet vezetősége pénteken döntött, Budapesten rendezett ez évi ülésén. A CIDADEC vezető­ségének tagjait pénteken fogadta dr. Isépy Tamás, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtit­kára. — Az űrben felhalmozódó sze­mét problémájára nemzetközi megoldást kell találni — állapít­ja meg egy amerikai kongresz- szusi jelentés. A legveszélyesebb az alacsony orbitális pályán ke­ringő hulladék, mivel ezen a tér­részen állomásozik a legtöbb mű­hold. Az Egyesült Államok jelen­leg 6500 űrbéli tárgyat térképe­zett fel, ám ennél jóval több ke­ringhet, és súlyos károkat okoz­hatnak egy űrhajóban, ha neki­csapódnak. — Magyar rendőrtisztek hu­szonöt fős csoportja a hetekben különleges tanfolyamon vesz részt egy Washington környéki szállo­dában. A terrorista merényletek, a túszszedő akciók elhárításában szerzett tapasztalataikat osztják meg velük amerikai kollégáik. — A húsz éve halott Fábry Zol­tán iró és irodalomszervező isto- szi sírjának és emléktáblájának a megkoszorúzásával kezdődnek meg pénteken-a kassai Fábry-na- pok. A háromnapos eseményso­rozatot elsősorban a kisebbség­ben élő magyarság kultúrájának, irodalmának szentelik. A Szombathely és Graz zenei In­tézményei közöl sok évvel ezelőtt ki­alakult Jó kapcsolat eredményeként a magyar és az osztrák város muzsi­kusaiból Pannon Fesztivál Zenekar és Kórus Jött létre. A két zenekar és kó­rus -megalakulása'“lehetőséget terem9 tett arra, hogy előadásukban olyan nagy létszámot kívánó müvek Is meg­szólalhassanak, amelyekre kűlön-kU- lön nem nyílnék alkalom. Petró Já­nosnak, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar fözenelgazgatójának Javasla­tára a Pannon Fesztivál Zenekar és Kórus — amely már nevében Is Jelzi azt a tájat, amelyben e két zenei kö­zösség működik — november t-Jén, csütörtök este a Budapest Kongresz- szusl Központban megszólaltatja Mahler II. (Feltámadás) szimfóniáját, Petró János vezényletével, Vereblcs Ibolya és Takács Tamara közremű­ködésével. Túl a két ország kulturális összefogásán, Mahler személye Is hí­ven Jelzi a kapcsolatot: a késő roman­tika e nagymestere három éven át a budapesti, tíz évig pedig a bécsi ope­raház Igazgatója volt. — Carlo Coldoni A kávéház cí­mű komédiáját mutatja be az egri Gárdonyi Géza Színház tár­sulata október 15-én, hétfőn este 7 órakor a Magyar Néphadsereg Művelődési íHázában (Budapest, XIV., Népstadion út 34.). A színházak hét végi műsora Operaház: Szó, V: Szemlvónéjá álom (Bérletszünet. 7) — V: Don Pasquale (Oláh G. béri. l. ea. de. 11) — Nemzeti Színház: Szó: Csongor és Tünde (7) — Várszínház: Szó: Tar- tuffe (7) — V: Csíksomlyől passió (7) — Katona József Színház: Szó: Csir­kéi ej (7) — V: Három nővér (7) — Madách Színház: Szó: Terézvárosi garnlzon (7) — V: Nyitott házasság (du. fél 3). Macskak (8) — Madách Kamara: Szó: Roncsderby (7) — V: Páratlan páros (du. fél 3). Válás Kali­forniában (7) — Vígszínház: Csókos asszony (7) — V: Fekete Péter (du. fél 3 és 7) — Pesti Színház: Szó: Ar­zén és levendula (7) — V: Halász Ju­dit és a Bojtorján együttes műsora (de. 10). Vidám kísértet (du. fél 3). A nagybőgő (8) — Fővárosi Operett- színház: Szó. V: Ének az esőben (du. fél 3 és 7) — Thálla Színház: Szó: Mindhalálig Beailes (7) — V: Evita (7) — Thália Stúdió: Szó: Eltartási szer­ződés (fél 8) — Játékszín: Szó: Him­nusz (7) — V: Így játszunk mi (du. fél 3). Erzsébetváros (8) — József Attila Színház: Szó: Mezítláb a parkban (7) — a Stúdiószínpadon: Szó: Budapest Anno (du. fél 4 és este fél 8) — Mik­roszkóp Színpad: Szó, V: Mennyből az Antal (fél 8) — Radnóti Színház: Szó: Utazás a Fölei körül (7) — V: Amit szívedbe rejtesz (7) — Vidám Színpad: Szó: Szupermancs (du. fél 3) — Szó. V: Délután a legjobb (7) — V: Szex­bogyó (du. fél 3) — a Kis Színházban; Szó: Egy füst alatt (fél 8) — V: On is lehet gyilkos (du. 3) — Józsefvárosi Színház: V: Márkus mester visszatér (de. fél 11) — Odry Színpad: Szó, V: Boldog születésnapot (du. 3) — R. S. 9. Stúdiószínház: Szó: Operetka (8) — Pinceszínház: V: Zabhegyező (7) — Gutenberg Múv. Otthon: V: Édes mostoha (de. fél 11) —,Budai Vigadó: Szó: A Magyar Állami Népi Együt­tes műsora (7) — Arany János Színház — a Pataky 1. MKP-ban: V: A kérők (de. fél 11 es du. 3) — Állami Báb­színház — a Jókai téren: Szó. V; Hu­pikék Péter (du. fél 3 és fél 3. V: de. fél 10 és fél 12) — az Andrássy úton: Szó. V: Hamupipőke (de. ll és du. 4) — Pesti Vigadó hangversenyterem: Szó: „Nem tudok hinni Magának .. Buday Dénes-est (fél 8) — Zeneaka­démia: Szó: lfj. hangversenyek: Me­sélő Muzsika (I. sor. l. ea. de. fél 11. II. sor. 1. ea. du. 4) — V: A MÁV Szimfonikusok hangversenye (Nép­szerű szimf. ?ene A 1. fél 8) — a kis­teremben: V: Kosa Gábor ütőhang­szeres estje (fél 8) — Szó: Csányi Ta­más. Szabó István és Kálmán Péter hangversenye (Régi vokális muzsika 1. fél 8) — Az első Toyota mentőautó­kat forgalomba állították Ma­gyarországon. Az eddig használt, korszerűtlen 1300 Nysát 4—5 év alatt felváltó új járművek — jel­képes — átadási ünnepségét pén­teken tartották az Országos Men­tőszolgálat székházában. A típus­váltás ünnepségén részt vett Eiji Seki. Japán magyarorszáRi nagy­követe. ott voltak a rrventőgépko- csi-programban részt vevő mi­nisztériumok, intézmények veze­tői. — Az Oroszországi Föderáció­nak továbbra is szüksége lesz magyar agrártermékekre, többek között korai érésű hibridkukori­ca- és napraforgó-vetőmagra, és jó néhány növényvédő szerre — hangoztatta Albert Szjomin, a fö­deráció mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszterhelyettese pén­teken, a Földművelésügyi Mi­nisztériumban folytatott tárgya­lásai során. — Fuji-üzlet Magyarországon. Az év elejétől a Marubeni japán cég új vállalatot hoz létre Ma­gyarországon "színes -fi Írnek," «180»· sorban a Fuji termékeinek eladá­sára. Az üzlet 100 százalékban a Marubeni tulajdonában lesz. A Marubeni üzlete 32 millió forint­ba kerül, és a Fuji Film Hungary nevű cégnél tíz magyar alkalma­zott fog dolgozni. Az igazgatót a japán vállalat nevezi ki. — SZECÉNYSÉGELLENES HÉTVÉ­GÉT rendez október iz-án ée H-ón az CJpeztt Cialtdzegitö Központ. Magán­személyek, vállalkozók és vállalatok adományaiból több mint 10Ó tonna alapvető közszükségleU cikk — aó cukor, liszt, vaj, tészta, ruházat, tö- zeló — gyűlt össze. Ezeket az áru­kat — szimbolikus árért — az OJpestl Vásárcsarnokban lehet majd megven­ni. — A Szovjetunió visszaszolgál­tatja a Hanza-városok — Bréma, Hamburg és Lübeck — szovjet levéltárakban őrzött történelmi dokumentumait. A XII. század­tól az 1940-es évekig terjedő időszakból származó értékes ok­mányok a II. világháború után kerültek szovjet kézbe. — A vígszínház Igazgatósága érte­síti a közönséget, hogy október 16-án. kedden este a Pesti Színházban — a Szolnoki Szigligeti Színház bemuta­tójának előkészületei miatt — elma­rad Az út végén a folyó című elő­adás. A X. bérlet első előadását ké­sőbbi időpontban tartják meg. A Je­gyek október 19-ig a vasalás helyén visszaválthatók. — A NAP TV holnap 5.30—7.50 között ismét jelentkezik CNN-vi- lághíradókkal, kulturális maga­zinnal, a WORLDNET híradójá­val és sok zenével. Tervezett té­mák: Kínzások Kuvaitban — Környezetvédő autójavító —; Ro­bert Redford új arca — Ojra itt­hon a lázadó egyszemélyes szín­ház: Halász Péter — Új szuper- hatalom: beszélgetés a változó japán külpolitikáról — A Kinn, padra Hernádi Gyulát várjuk. Műsorvezető: Havas Henrik, szerkesztő Székely Ferenc. A NAP TV hívható a 114-3873-as telefonon. — Tizenegy évi börtönbünte­tésre ítélte a Somogy Megyei Bí­róság a „kukás gyilkosságként" ismert bűneset elsőrendű vádlott­ját, Hollósi László húszéves, fog­lalkozás nélküli kaposvári lakost. A bűnpártolásért perbe fogott fiatakorú H. Andrea — másod­rendű vádlottként — hat hónapi felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az ítélet ellen az ügyész mindkét vádlott esetében súlyos­bításért, a védők felmentésért je­lentettek be fellebbezést. — ELFOGTAK az erzsébeti gyilkos­ság tetteseit, Tóth Zsolt t$ éves, fog- 1 latkozásnólküll, és T. Gusztáv is éves foglalkozásnélküll budspestl lakoso­kat, akik az MTI csütörtöki bészámo- lójs szerint á Budapest XX., Kende Kanuth u. 92. számú családi ház előtt, a lakása felé tgyékvö Dóró Tamás 36 éves budapesti lakosi meggyilkolták. A bűncselekmény elkövetésének esté­jén nagy erőkkel megkezdett nyomo­zás eredményeként, a XX. Kerületi Rendőrkapitányság forrónyomos bri­gádja a kerületben levő „Háromszék" presszóból — rablás és más bűncselek­mények elkövetésének alapos gyanú­ja miatt — előállította őket. A gyanú­sították részletes, beismerő vallomá­sukban elmondták, hogy miként kö­vették el a súlyos bűncselekményt. — A magyar brikettgyárak évente mintegy 2,2—2,3 millió tonna brikett előállítására képe­sek, ám az idei termelés nem ha­ladja meg az 1,7—1,8 millió ton­nát. Az ok: a magyar brikett_bi- tumenes kötőanyaggal készül, ez erősen szennyezi a környezetet, ráadásul nagy az alapanyag kén­tartalma is.iEz az oka annak, hogy nem építenek új brikettgyárat, jóllehet a volt NDK-tól az idén vásárolhatunk utoljára rubelért. — A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint a 41. heti lottónyeremények a kö­vetkezők: 5 találatos szelvény nem volt, a következő hétre átvitt nettó jutalom összege 15 millió forint. A 4 találatos szelvények­re egyenként 250 949, a 3 talála­tos szelvényekre egyenként 1317, a 2 találatos szelvényekre egyen­ként 42 forintot fizetnek. A közölt adatok nem véglegesek. — A Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége 1990. október 6-án ^rendkívülLJcözgyülést .„tertatk . A~ közgyűlésen — melyet november 3-án folytatnak — a szövetség 40 csapatát képviselő-küldöttek tisz­teletbeli elnökül választották meg dr. Morvay Pétert, és egy hétta­gú bizottságra bízták a szövetség vezetését. — Dr. Martin József, az Alu­míniumipari Kereskedelmi Vál­lalat nyugalmazott ügyintézője, életének 81. évében, október 3-án elhunyt. Temetése október 17-én déli háromnegyed 12-kor lesz, a Farkasréti temető Hóvirág utcai ravatalozójából. Az elhunytban Martin József, lapunk munkatár­sa az édesapját gyászolja. — HALA LOZAS: A gyászoló család megrendüléssel tudatja, hogy Kemény Sándor Gábor 1090. szeptember 28-án, életének 42. évében elhunyt. Végső búcsúztatása 1990. október 18-án 13.13 órakor lesz a Farkasréti új temető Hóvirág utcai ravatalozójában. X — Szomorúan értesítünk 'mindenkit, aki Ismerte és szerette, hogy Móricz Margit festőművész hosszú betegség után csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1990. okt. 16-án 11 órakor lesz a Rákoskeresztúri teme­tőben. Minden külön értesítés helyett. Dr. Csányi Márta. Bp. II.. Pusztaszeri út 3 A. X — A gyászoló család mély fájdalom­mal tudatja, hogy Lehóczky István általános mérnök, a Vízművek műsza­ki tanácsosa, 1990. szept. 24-én, éle­tének 47. évében elhunyt. Temetése 1990. október 19-én 11 órakor lesz a Farkasréti temetőben. - X — Negyvenhat évig volt védelme­zőm. életem társa, drága .férjem. Kassal László, aki tragikus hirtelen­séggel — életének 80-1 k évében — Olaszországban. Jesolóban. 1990. szep­tember, l-jén elhunyt. Hamvait — örök pihenőhelyéül — a Szt.‘ Gellért- kápolna altemplomában, október 6-án helyeztük el. Ott búcsúztunk Tőle. de csak a térben, mert lelkűnkben min­dig velünk lesz. Vigasztalhatatlan fe­lesége. gyermekei, unokája, déduno­kái, menyei, az öt nagyon szerető egész család és barátai. X — Fájó szívvel tudatjuk, hogy Gyursánszky János (Gyursi bácsi) 78 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása a Rákoskeresztúri új köztemetőben lesz 1990. október 24-én fél 11 órakor. A gyászoló család. X _ — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szigeti Vaáry Judit 1990. okt. 2-án el­hunyt. Drága halottunkat a Farkas­réti temetőben, szűk családi körben 1990. okt. 12-én eltemettük. A gyászoló család. X — A Margit Kórház vezetősége és dolgozói, valamint a gyászoló család mély megrendüléssel tudatja, hogy pröf. dr. Taraba István, kórházunk nephrológial osztályának főorvosa, rö­vid szenvedés ‘után elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük. ' X — TEMETKEZÉSI IRODA: VIII., MÁTYÁS TÉR 4. TEL.: 133-2960. X NAPOS HÉTVÉGE Folytatódik a csendes, nagy­részt napos, illetve derült, őszi idő. A köd késő délelőttre csaknem mindenütt megszűnik. Napközben megélénkül a déli. délnyugati, szél. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet általá­ban 17, 22 fok között várható. A Duna vízállása a fővárosnál 216 cm. a víz hőmérséklete 11.6 fok. V —A Magyar—Szovjet Baráti Társaság rendkívüli országos ér­tekezletet tartott pénteken. A ta­nácskozás résztvevői úgy hatá­roztak, hogy a magyar nép és a Szovjetunióban élő népek közötti barátság ápolása érdekében a tár­saság megőrzi alapítóinak, Szent- Györgyi Albertnek, Zilahy Lajos­nak, Kodály Zoltánnak, Ligeti La­josnak és társaiknak örökségét. Az MSZBT tiszteletbeli elnöke továbbra is Straub F. Brúnó aka­démikus. A társaság titkárává megválasztották Ábel Lászlót. — Kevesebb a bírság! Pontat­lan információt adott csütörtökön a tilosban parkoló autók elszál­lításával kapcsolatosan a Buda­pesti Rendőr-főkapitányság. A szabálysértésért kiszabható bír­ság összege nem 10 ezer, hanem 5000 forintig terjed. — Huszonöt tonnányi hulladék ke­letkezésével jár Németországban egyetlen átlagos személygépkocsi elő­állítása — derül ki a hamburgi kör­nyezetvédelmi intézet napokban köz­zétett tanulmányából. A tanulmány szerint a vizsgálat 3 millió autó gyár­tásának során az üzemek mintegy 73.3 millió tonnányi különféle Ipari hulladékot dobtak el. A 14,6 millió tonnányi háztartási hulladék, amelyet a német' állampolgárok termelnek, szinte elhanyagolható mennyiség eh­hez képest. — Az Atlantis Stúdió művészetpe­dagógiai műhely ebben az esztendő­ben is megindítja Napkerék és Hold­madár csoportját, 6—8, Illetve 8—10 éves gyermekeik számára. A stúdió programja a személyiség néva gyermekikultúra fejlesztését célozza, az ősi művészetek mai feldolgozásá­val. A foglalkozásokat szombat dél­előtt és délután tartják, az I. Kerületi Művelődési Házban (Bem rkp. 6.). Beiratkozni szombat délelőttUnként ugyanitt lehet. A részvételi díj ha­vonta nyolcszáz forint. — A Hunyadi János magyar—román kör hétfőn. 17 órakor tartja következő vitaestjét a Belgrád rakpart 24. szám alatti klubban. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal működése lesz a téma. « — Nemzetközi Vasútmodellezó Kiál­lítás nyílt pénteken a Keleti pálya­udvar kultúrtermében. A kiállítás ok­tóber 28-ig naponta 14-től 19 óráig, va­sárnap 10-től 18 óráig várja látogatóit. — A CÉH legújabb számában többek között Baranyl Ferenc, Bartis Ferenc, Bényei József, Bieztray Adám verselt olvashatjuk. A CÉH legújabb száma külön teret szentel a magyar képző- művészetnek a nagyvilágban; az ösz- szeállítas szerzői: Pogány ö. Gábor, Losonci Miklós, Praznovszky Mihály, Hajdú Demeter Dénes és Peternák Miklós. Több írás a nemzeti önisme­ret, a nemzetiségi kérdés mélyebb a iegXébeQ. vjr.jiijlat a múlt, a jelen és a jövő között, lyen vonatkozásban is külön figyelmet ér­demel A. Gergely András Kisebbség, etnikum, regionalizmus című tanul­mánya. Hívjon fel, jöjjön el hozzánk, hogy megismertessük az amerikai AT&T Computer Systems legkorszerűbb számítógépeivel és hálózati megoldásaival! Teljes termékskála a kisebb teljesítményű AT&T 6286/EL típustól a 80486 alapú StarServer™ E szimmetrikus multiprocesszoros szupermikróig. (MTI) A MÁV pénteken reggel arról tájékoztatott, hogy október 31-ig méghosszabbitják a főváro­si pályaudvarok éjszakai nyitva tartását. Mint Ismeretes, a budapesti pá­lyaudvarokon a hajléktalanok je­lenléte következtében kialakult, az utasokat is irritáló, tarthatat­lan helyzet miatt a MÁV koráb­ban úgy döntött, hogy október 15- től az utolsó vonatéikezés és az első vonatindulás közötti időre le­zárja a főváros nagy pályaudva­rait. (MTI) Bacsó Agnes, az eddig ál­dozatnak vélt pénztáro'snő az egyik társtettese a kiskunhalasi fegyveres rablásnak. Mint a nagy erőkkel folytatott nyomozás rövid idő alatt kiderítette, a két másik tettes a 42 esztendős, büntetett előéletű Bacsó Endre, a pénztá­rosnő testvére, másik pedig a 24 éves Tokodi László. A bűncselek­mény együttes kítervelését és el­követését a pénztárosnő beismer­te. A rablás e hét keddjén történt. Fegyveres támadók 280 dolgozó fizetését rabolták el Kiskunhala­son, a Dél-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat irodaházának pénztárából. Hárommillió-hat­százezer forintot vittek maguk­kal. A megkötözve talált, agyráz­kódás gyanújával kórházba szállí­tott pénztárosnő első vallomása szerint, a vakmerő támadók egyl­(MTl) Csütörtök este súlyos at­rocitás történt a román területen lévő Curtici, közös román—ma­gyar határátkelőhelyen. A Ma­gyarországra tartó Pannónia nemzetközi gyorsvonaton belé­pésre jelentkezett egy, az előző este már visszautasított, 120 fő­ből álló libanoni csoport, akiknek beléptetését — a Magyarországra történő beutazás feltételeinek hiánya miatt — a két útlevétke- zelő magyal·' határőr megtagadta. Ezt kővetően — a jogszerűen el­járó, szolgálatukat szabályosan teljesítő — határőröket a libano­Heterogén rendszereket összefogó AT&T hálózati megoldások. UNIX1 System V, OS/22. MS-DOS3 operációs rendszer. Az AT&T számítógépeit, hálózati elemeit, szoftvereit az ISYS és a LIAS Kft.-k forgalmazzák, kapcsolják rendszerbe, és teljes körű szolgáltatást nyújtanak. A hajléktalanok helyzetével kapcsolatos észrevételeket figye­lembe véve, a Népjóléti Miniszté­rium kérésére Siklós Csaba, a közlekedési-tárca vezetője és Csá­rdái János, a MÁV vezérigazgató­ja most úgy dönTőtt, hogy október 31-ig meghosszabbítják a pálya­udvarok éjszakai nyitva tartását. A maguk részéről ezzel kívánnak lehetőséget adni az önkormány­zatoknak, hogy megtehessék a szükséges intézkedéseket a haj­léktalanok elhelyezésére. Lépést akar tartani a növekvő információigényekkel? Megbízható, kiváló minőségű, értékálló számítógéprendszereket keres? Egységes hálózatba akarja kapcsolni meglévő és jövőbeni berendezéseit? Nyílt rendszer architektúra. AT&T Computer Systems Authorized Reseller StarServer az AT&T védjegye , ’UNIX az AT&T bejegyzett védjegye ’MS-DOS a Microsoft Corp. . bejegyzett védjegye OS/2 az IBM bejegyzett védjegy» Az amerikai AT&T számítástechnikai termákéit az ISYS és a LIAS Kft. mutatja be a COMPFAIR-en • B pavilon KFKl-standján. NÉZZEN BE HOZZÁNKI MEGNYÍLIK ÖN ELJÖTT AZ AT&T, A NYlLT RENDSZEREK BIRODALMAI SLSSS Számítástechnikai Kft UUOAATOftfUMI ti ΙΡΑΛΙ AUTOMAT! ZALASI RXNOSZtftCK KFT Tel.: 169-9800 Fax: 169-9800 Tel.: 169-9088 Fax: 155-1097 , 1121 Budapest XII., Konkoly Thege út 29-33. Levélcím: 1525 Bp., Pf. 49. „POLGÁRI VEDELEM" Tettestárs az „áldozat” Két határőr esete a libanoniakkal Fogságban a Pannónián ke fegyverrel tartotta őt sakkban. A rablás két, ismeretlen helyen tartózkodó tettestársát országosan körözik. Bacsó Endre 180-185 cen­timéter magas, izmos testalkatú, a haja sötétbarna, oldalra fésült. A szeme szürkéskék. Szögletes, markáns arca van, homlokán há­rom ránc fut vízszintesen. Utolsó ismert ruházata: kék színű, -ko­pottas farmernadrág és dzseki. Tokodi László 170-175 centiméter magas, haja a szőkésbarna világo­sabb árnyalata, szeme kék. Alka­ta izmos, csapott vállú. Utolsó is­mert ruházata: kopottas, kék szí­nű farmernadrág és dzseki. A rendőrség kéri mindazokat, akik a két körözött személy hollétéről tudnak, jelentkezzenek a legköze­lebbi rendörőisön, illetve a Bács- Kiskun Megyei Rendőr-főkapi­tányságon (telefon: 76’27-644). niak közrefogták, az egyik fülké­be kísérték, és nem engedték le- szállni a vonatról. Molnár Béla és Szucsigán József határőr lélekje­lenlétét megőrizve, az ablakon át kiadta járőrfelszerelését az átke­lőhely ügyeletes tisztjének. A ma­gyar és a román határőrizeti szer­vek jelen levő képviselői közös fellépésének eredményeként két óra eltelte után, a két határőrt el­engedték, majd a libanoniak le­szálltak a vonatról. Az esemény, során senkinek nem esett bántó- dása.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék