Magyar Nemzet, 1993. április (56. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-20 / 91. szám

KEDD, 1993. április 20. Magyar Nemzet FELHŐ ÉS NAPSÜTÉS Az átvonult hidegfront után ma szárazabb, kis­sé hűvösebb levegő érkezik hazánk fölé. Λ felhőátvonulások mellett mindenütt számítha­tunk több-kevesebb napsütésre. Gyenge zápor is csak néhol fordulhat elő. Az északnyugati szél már csak keleten lesz élénk. A hőmérsék­let csúcsértéke II. 16 fok közölt alakul. Várható országos középhőmérséklet: 9-11 fok között. Orvosmeteorológiai előrejelzés: gyengülő hidegfront! hatás várható. Napkelte: 5 óra 46 perc. Napnyugta: 19 óra 40 perc. A Duna vízállása tegnap Budapestnél: 2S8 cm. IOC-fok. Légszennyezettség A fővárosban tegnap 7 és 15 óra között mért mg/m3 A levegőminőségi határérték %-ában SO·,: 0.107 21 CO: 5,2 52 NO·,: 0.119 119 A légszennyezettség mára várható alakulá­sa: kissé emelkedik. Európa időjárása: Város Athén Bécs Belgrád Berlin Kijev Koppenhága Ljubljana London Madrid Párizs Pozsony Prága Róma Stockholm Varsó Zágráb Időjárás jellege változó esős felhős változó záporok kissé felhős erősen felhős felhős napos változó esős záporok napos hózápor változó felhős Legmagasabb hőmérséklet 20 15 19 9 II 10 15 14 20 6 14 9 16 5 II 15 Szeretné elkerülni az időjárás okozta károkat? Rendelje meg az Országos Meteorológiai Szolgálat vcszélyjelzési és riasztási szolgálta­tásait! Telefon: 127-3018. telex: 225 809. fax: 178-7929. A hatos lottó nyerőszámai: 4,11,13,27,31,36; a pótszám: 35. Mit fizet az AusztriaLottó? A Lottó Unió Kft. tájékoztatása sze­rint a 15. játékhét nyereményei a kö­vetkezők: hattalálatos szelvény nem volt; öt plusz egy találatot 6 fogadó ért cl, nyereményük egyenként 623 465 schilling; a 232 öttalálatosra egyenként 24 186; a 13 357 négyta- lálatosra egyenként 560; a 248 460 háromlalálatosra. egyenként 38 Schil­linge! fizetnek. A Joker nyerőszáma­it 2 fogadó találta cl, nyereményük egyenként I 697 741 schilling. Az idei év 5. Jackpotjánál 14 millió schilling a következő hétre átvitt nye­reményalap. A következő hét haltalá- latosára 33 millió schilling vár. Tagad a taxisgyilkosság vádlottja A rendőrségen bevallotta, a hétfőn megkezdődött bírósági tárgyaláson tagadta Tarr Károly 22 éves győri la­kos, hogy ő ölte meg Bedi László 21 éves taxist tavaly november 26-án. Másként állította be szerepét az egy héttel később, december 3-án elköve­tett rablógyilkossági ügyben is. A nyomozáskor beismerte, hogy az idős Csapiár testvérpárt ő verte ősszé any- pyira egy szerelővassal, hogy a 74 éves Csapiár Irma a helyszínen, fivé­re, a 72 éves Csapiár Károly a kór­házban meghalt. Tarr a Győri Megyei Bíróságon Tóth József tanácsvezető bíró előtt kijelentette: a taxisgyilkos­ságot a rendőrségen azért vállalta magára, mert fáradt volt és ideges, egyébként pedig úgy egyeztek meg társával. Bokor Ferenccel, hogy az viszi cl a balhét, aki előbb lebukik. Csaplárék kirablását közösen hajtot­ták végre, a bíróság előtt Tarr állítot­ta: a kezdeményező Bokor volt, és a két öreg ember agyonverése is az ő lelkén szárad. Azt elismerte, hogy a családi házban talált mintegy 300 ezer forintos összeget felezték, s osztoztak az arany ékszereken is. Egykori testőrök bajtársi találkozója a köztársasági őrezrednél „Miért nem robbantotta fel a koronaékszereket?” Még élő, a II. világháború végnapjaiban is becsülettel és derekasan helytállt testőrök, kor- naőrök, palotaőrök - akikhez később sem volt kegyes a sors - találkoztak hétfőn utódaikkal a mai kormányőrök „főhadiszállásán”, a köztár­sasági őrezred székházának házimúzeumában. A bajtársi eszmecserén részt vett a minap újra eltemetett néhai miniszterelnök, Kállay Miklós fia, Kállay András testőr főhadnagy is. A falakon körbe-körbe tablókon mutatják be a testőrség magyarországi történetének kü­lönböző korszakait, így a magyar nemesi test­őrség 1760 és 1848 közötti időszakát, s az egyik képen ott feszít teljes ünnepi díszben gróf nagykárolyi Károlyi Antal testőr kapitány; a magyar királyi testőrség (1868-1918) korsza­kát; a magyar darabont test őrség 1905 és 18 közötti átmeneti szakaszát; a parlamenti őrség 1913 és 45 közötti időszakát. Külön fejezetet szenteltek a magyar királyi koronaőrség 1871- től 1945-ig terjedő történetének. Fényképen lát­ható a szent korona madsee-i elásásában részt vevő koronaőrök arcmása: Pajtás Ernő, Bor­bély János, Kocsis József és Bunda József. S külön emléket szenteltek a köztársasági elnök testőrségének 1945-48-ban. Összegyűjtöttek a tárlókban a korabeli egyenruhákat, fegyvereket, kitüntetéseket is, már amit sikerült megmente­niük az enyészettől. A házigazdák nevében Sabjanics István ez­redes, a köztársasági őrezred parancsnoka kifej­tette: elődjüknek tekintik mindazokat, akik a magyar történelem során az uralkodók testi ép­ségéért feleltek, biztonságuk érdekében mellet­tük testőrként őrködtek. Emlékeztetett rá: 1462- től a szent korona védelméről, őrzéséről is a testőrök gondoskodtak. Az 1912-ben szervező­dött palotaőrség feladata volt a képviselőház és a munka zavartalanságának biztosítása. Utalt rá: a történelem bármely korszakát tekintve is igen nehéz volt bekerülni a tcstőrség soraiba, magas követelményeknek kellett a jelölteknek mcgfclc- niiik. Hangoztatta: a testőrség 1944-ben mindent elkövetett, ha rövid időre is, de megállítsa a né­(Havran Zoltán felvételei met hadigépezetet. Nem rajtuk múlott, hogy a kormányzó fiát, ifjabb Horthy Miklóst elrabol­ták, s Horthyt korábbi döntése megváltoztatásá­ra kényszerítették. A testőrök minden veszélyt és nehézséget vállaltak, s ők menekítették Nyu­gatra a szent koronát. Nem véletlen, hogy a há­ború után a köztársasági elnök tcstörségc a ko­rábbi állomány tagjaiból verbuválódott. Zimányi Tibor országgyűlési képviselő, a Magyar Ellenállási Szövetség elnöke arról fejtet­te ki gondolatait: úgy múlt el négy évtized, hogy akik helytálltak, nem kapták meg a magyar tár­sadalomtól azt az elismerést, ami mindenképpen kijárt volna nekik. A szövetség szeretné soraiban látni azokat az egykori testőröket, akik becsület­tel, példamutatóan küzdöttek a német megszál­lók ellen, s utána mégis a megaláztatás jutott osz­tályrészükül. Antal Ferenc, a MESZ ügyvezető titkára indítványozta: közös felhívást tegyenek közzé, hogy jelentkezzenek a még élő testőrök és kormányőrök vagy a liozátartozóik. Az 1944. október I5-ei vasárnap történéseit Gazsi József történész elevenítette lel, rámutat­ván: a testőrség várbeli helytállása a magyar nemzeti ellenállás szenes része, s erőt adott a németekkel való szembeszállásra. Felhívta a fi­gyelmet: a testőrség történetével 40 évig nem foglalkozott senki, s az 1944-es testőrparancs­nok, Lázár Károly műve is máig publikálatlan. Az egykori testőrök egyike arról szólt: az utolsó pillanatokban vagyunk, hogy még rögzíte­ni lehessen az utókor számára a történelem részt­vevői emlékezetében őrzött tényeket. Jelen volt a szent koronát Veszprémen át Kőszegig, majd az országhatárig elkísérő három egykori koronaőr is. Egyikük, Vitéz József elevenítette fel 1944 októberéhez fűződő emlékeit. Arról is beszá­molt: a hadifogságból visszatérve többször is le­tartóztatták, állásából kitelték, pusztán azért, mert koronaőr volt, s az Andrássy út 60-ban fe­lelősségre vonták: .....magyar ember létére miért n em robbantotta fel legalább egy kézigránáttal a koronaékszereket? ’’ (kurcz) Az IBM Magyarország az AHZ főszponzora Szörnyű félóra Amerikában Az IBM Magyarország mostantól a Magyar Állami Hangversenyzenekar főszponzora. Az erről szóló megál­lapodást hétfőn délben a Zeneakadé­mián Lukács Ervin karnagy, az AHZ igazgatója és Straub Elek, az IBM Magyarország vezérigazgatója írta alá a sajtó munkatársainak jelenlétében. A szponzori díjat, amelynek értéke két és félmillió forint, az AHZ Alapít­vány kapja. Az aláírás alkalmával dr. Nagy Bálint, az IBM Magyarország reklámmenedzsere bejelentette, hogy a Nemzeti Filharmónia az ősszel kon­certsorozatot hirdet ÁHZ-IBM Mo- zart-bérlet címmel. A hangversenyek október 14-én, 28-án, november 26- án és december 6-án lesznek. Az első három koncert szólistája a korábban a Zeneakadémián meghirdetett ÁHZ- IBM Mozart-zongoraverseny három legjobb versenyzője lesz, a koncert­sorozat egyben a döntő is. A verseny­zők: Bogányi Gergely első éves, Biz- ják Dóra és Pátkai Imre másodéves zongora szakos hallgatók. Az első he­lyezett nyolcvanezer, a második ötven­ezer, a harmadik harmincezer forint jutalomban részesül. Az öttagú zsűri elnöke Soproni József rektor. A bérlet negyedik hangversenyének szólistája Franki Péter zongoraművész lesz. E hangverseny Mozart halálának év­fordulójára emlékezve a Requiemme) zárul. Az IBM Magyarország és az ÁHZ szerződése egyelőre erre az év­re szól, de az IBM-nek nem titkolt szándéka folytatni az együttműkö­dést, és a jövőben egy nagyságren­dekkel nagyobb összeg lefizetésével elérni, hogy az IBM az ÁHZ-nak ne csak fő-, hanem kizárólagos szponzo­ra is lehessen. (devich) (Folytatás az I. oldalról) Lapzártánkkor még megközelítő­leg sem lehetett képet kapni, mármint az iszonyatos félórás tűz látványán túl­menően, a történtekről. Láttunk egy alakot, aki feltartott kézzel jött ki a farmból, noha az FBI előzőleg közhír­ré tette, hogy emberei nem viszonoz­zák a rájuk zúdított lövedékeket. Az­tán láthattunk egy árnyat, amint kihúz- gál valakit a tűzből. Megtudtuk, hogy néhány szektatag kimenekült. Ám a szörnyű gyanú szerint a majd száz em­berből ez csak keveseknek sikerült. S így minden szem rögvest a Fe­hér Házra szegeződött: milyen szere­pe volt Clinton elnöknek a fejlemé­nyekben? Szóvivője szavából úgy tűnt, az elnök csupán „tájékoztatva” volt a készülő kifüstölési akcióról, ám lapzártánkkor még nem volt egy­értelmű, adta-e áldását is rá, avagy - miként korábban jelezte a texasi drá­ma heteiben - rábízta magát a „pro­fikra”. Az ügy természetesen estére drámai számonkérésekké válhatott, függően az áldozatok számától. (Lapzártánkkor még nem lehetett tudni, vajon’ köztük van1« a szekta- vezér, a magát új megváltónak tartó David Korsch; tragikus módon, 51 napon át pontosan azért nem kez­deményezett a hatóság akciót, mert tartott a másfél évtizeddel ezelőtti guayanai tömeges szektaöngyilkos­ság megismétlődésétől.) S természe­tesen jó néhány napra elterelte Ame­rika figyelmét bármi másról, így a boszniai tragédiáról is. Nem szólva arról, hogy a váratlan és kiszámít­hatatlan fejlemény, az értelmes em­berek döntéshozatalába belszóló irra­cionalitás újabb érvet ad mindazok­nak, akik óva intik a Clinton-kor- mányt a balkáni beavatkozástól, fel­idézve a bejrúti (kétszázötven ameri­kai katona életét követelő) barakk­robbantás ugyancsak borzalmas emlékét. (avar) Búcsú Juhász Gyulától Juhász Gyula akadémikus búcsúzta­tása április 22-én, 14 órakor a Fiu­mei úti temetőben lesz. Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem professzora, a Magyar Nemzet szerkesztőbizottságának tagja, életének 63. évében, április 13-án halt meg. Gegesi Kiss Pál temetése Gegesi Kiss Pál nemzetközi hírű tu­dós búcsúztatója ma, április 20-án, 15 órakor lesz a Farkasréti temető külső ravatalózójában. A kiváló gyermekgyógyász április 3-án, éle­tének 94. évében hunyt el. Tapasztalatlan volt a másodpilóta Nem tartották be a szabályokat a Ja­pan Air System (JAS) légitársaság DC-9-es gépén, amely vasárnap tel­jesen kiégett a hanamaki repülőtéren történt baleset következtében. A gép leszállási műveleteit a gépparancs­nok helyett - mint az MTI jelentette - egy mindössze öt hónapos repülési tapasztalattal rendelkező másodpiló­ta végezte, ami szabálytalan. Erős oldalszélben szállt le a gép, amely már a földön volt, amikor a szárnya a talajhoz verődött, és az egyik mo­torja kigyulladt. Szerencsére a gép 72 utasa még azelőtt elhagyta a fedélzetet, mielőtt a tűz átterjedt az utastérre, és így csak 19-en szenved­tek könnyebb sérüléseket. A vezető pilóta járt a legrosszabbul, több helyütt eltört a bordája. Rendőr okozott halálos balesetet A kaposvári rendőrkapitányság veze­tője azonnali hatállyal elbocsátotta állásából Schwendtner Zoltán rend­őrt, aki szombaton - szolgálaton kí­vül - ittasan vezetett egy Barkas tí­pusú személygépkocsit, és azzal ha­lálos balesetet okozott. A férfi nem a látási viszonyoknak megfelelően ve­zetett Göllén, és nekiütközött egy, az út szélén leállított pótkocsinak. Á Barkas utasa, egy 19 éves igali fiatal­ember a helyszínen életét vesztette - közölte az MTI. Eltűnt egy kislány Eltűnt egy 13 és fél éves, 154 centi magas, sovány testalkatú, bama, völ­lig érő hajú, kék szemű kislány. Eöt­vös Célia hétfőn délután a VI. kerü­leti Hegedű utcai iskolából 14 óra körül indult a Blaha Lujza téri szí­nes fénymásolóhoz. Öltözéke: feke­te sztrecs nadrág, lila, hosszú ujjú póló Axel felirattal, fakó kék színű, kockás flanelling, fekete, fűzős sza- lamander félcipő, világos, bézs szí­nű, cipzáras ballondzseki. Hajában széles, fekete, bársony bevonatú haj­rái. Led Zeppelin lemezborító volt nála és hátizsák-iskolatáska. Aki tud róla, jelentse a VI-VII. kerületi rendőrkapitányságon. Játékszín Hátra van még A feketeleves! A Játékszínben hátra van még A feketeleves! Mielőtt bárki valami rosszra gondolna, e hét pénteken mutatja be a Játékszín Balázsovits Lajos rendezésében Jean Claude Brisville A feketeleves (Le Soupe) cí­mű darabját, amely a plakát tanúsága szerint „rendszerváltási tolakodó”. A darab 1816 júliusában játszódik. Napóleon lángelméjének fénye már nem homályosítja cl Fouché és Tal­leyrand tehetségét. A két gonosz egy „utolsó vacsorán” egymás életére tör, vagy az új hatalom szolgálatába áll? A színdarab politikai köpönyeg­forgatók vetélkedője - Hunniáim Pé­ter (Fouché) és Gábor Miklós (Tal­leyrand) briliáns mutatványa másfél órában. Mint Balázsovits Lajos, a Játékszín igazgatója hétfői tájékoz­tatóján elmondta, május utolsó nap­ján zárják az évadot. Előbb azonban május 6-án és 18-án különleges elő­adásnak adnak otthont KésőNaiv címmel, amelyen más művek mellett egy (íropera is színpadra kerül. Ez­zel párhuzamos a színházban képző- művészeti kiállítás nyílik. Balázsovits Lajos elmondta, folytatódik a színház épületének fel­újítása, jövőre száz négyzetméterrel megnő a színházat kiszolgáló helyi­ségek területe. Újra lesz tehát a Játékszínnek próbaterme is. Jövőre négy bemutatót terveznek, köztük az október elsejei évadnyitón egy ame­rikai krimit és Hunyady Sándor Fe­kete szárú cseresznye című darabját. A Játékszínt mostantól támogatja a Teréz Körúti Színházért Alapítvány, amely egy német nyomdatechnikával foglalkozó cég, a Drescher Ungarn GmbH alaptőkéjével jött létre. (d. m.) Áradás Szudánban Özönvízszerű esőzések okoztak súlyos áradásokat a szudáni Port- Szudánban, megbénítva a kelet-afri­kai ország fő tengeri kijáratát, és 15 ember halálát okozva. A Reuter jelentése szerint a pénteki és szombati példátlan eső­zések következtében fellépő áradás magával sodort egy létfontosságú hidat, házakat döntött romba, vil­lanyvezetékeket és közutakat tett tönkre. Gimnazista tragédiája Lakossági bejelentés alapján va­sárnap kora este a nagykanizsai Csó- nakázó-tó melleti erdő egyik fájára felakasztva, holtan találták S. L. Al­bin, keszthelyi másodikos gimnazis­tát. A rendőrségi szemle során meg­állapították, hogy a fiú önkezével ve­tett véget életének. A tragikus sorsú diák - mint az MTI jelentette - még március 26 este tűnt el Keszthelyről. Vízhiány A Fővárosi Vízművek értesíti a la­kosságot, hogy a nyomóvezetéken végzett munkálatok miatt április 20- án 8 órától 18 óráig Budaörs maga­sabb részein nyomáscsökkenés és a Farkasréti út vonalától északra fek­vő területeken vízhiány várható. 1281 A REKORD SZUPERMARKET Élelmiszer- és Iparcikk-kereskedelmi Részvénytársaság (1044 Budapest, Megyeri út 116.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy székhelyén 1993. május 16-án (szerdán) de. 10.00 órakor közgyűlést tart. A közgyűlés napirendje: 1. ) Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése. 2. ) A mérleg megállapítása és az éves nyereség felosztása. 3. ) A tisztségviselők és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása. 4. ) Alaptőke-emelés. A közgyűlésen a szavazás a helyszínen átadott szavazólapokkal történik. A szavazásra a részvényes maga, vagy írásban meghatalmazott képviselője jogosult. Ha a közgyűlés a fenti időpontban nem határozatképes, az újabb közgyűlési időpont: 1993. május 26-án 11.00 óra. Igazgatóság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék