Magyar Nemzet, 1994. augusztus (57. évfolyam, 178-203. szám)

1994-08-11 / 187. szám

Autóvilág CSÜTÖRTÖK. 1994. augusztus 11. 10 Magpr Nemzet A hatvanadik Opel-dealerek gazdaságtana A mérleg minden tekintet­ben figyelmet érdemlő. Tegnap megnyílt a hatvanadik Opel márkakereskedés és szerviz. A fővárosban, a XVII. kerület Pesti út 237. alatt, két vállalko­zó cégeként. Meglehet, ünnep- , rontás, de az avatás ténye mel­lett a tekintélyes számnak - a hatvan Opel-dealemek - a mi­benlétét is kiemelendőnek, sőt elemzendőnek tartjuk. Hiszen alapvetően rövid idő, alig több, mint két év alatt jöttek létre az értékesítéssel, javítással fogal- koző szalonok és szervizek: valamennyi alapító saját tőké­jét fektette be az Opel nevével fémjelzett üzletbe. A születés stációi A történet első dátuma 1991. januárja. Akkoriban a GM Hungary tíz márkakereske­dővel kötött szerződést, s meg­fogalmazta a Célt: hatvan egy­ségből álló hálózat jöjjön létre Magyarországon. Dános And­rás, az Opel Hungary Public Re­lations igazgatója elégedetten nyugtázza: a mennyiségi bőví­tés határához, egy fontos folya­mat végéhez értek. A gyarapo­dás stációi önmagukban nem különlegesek. Az egyes deale­rek, önjelöltek jelentkeztek, kö­zölve, vállalkoznak az Opelek értékesítésére, szervizelésére. Ezt követte egy vizsgálódás, az Opel Hungary szakemberei fel­térképezték a tervezett szalon helyét, a térséget, amit elláthat, s egyáltalán: értékelték a fizikai paramétereket A következő lé­pésben az anyagi, pénzügyi fel­tételek meglétét nézték meg, s ha valamennyi szempontnak megfelelt a partnerjelölt, akkor sor került egy szándéknyilatko­zat elkészítésére, aláírására. A dokumentum az adótt -régióban egyfajta védettséget jelentett a : vállalkozónak, addig minden­képpen, ameddig a beruházása el nem készült. A hatvan cég jelentős része mondható zöldmezősnek, azaz üres telken építettek a vállalko­zók. A tegnap felavatott Opel­szalon is ilyen. Természetesen sokan már meglévő szerelőmű­helyből, kereskedésből alakí­tották ki az új létesítményt Az Opel Hungary ugyan nem ke­zeli mereven a mennyiségi bő­vülés most elért határát, azaz nem valószínű, hogy friss je­lentkezőket elutasít, ám most már a hangsúlyt a meglévő há­lózat minőségi fejlesztésére helyzi, s mint Dános András kifejtette: az infrastruktúra kor­szerint a piac, a vásárló szelek­tál. Vagyis legyen a szalon be­járata fölött bármely autó már­káját jelző embléma, a cég tulaj­donosa saját kárán - forgalma csökkenésével - tanulja meg az üzletet, a szakmát. Egyébként már régen nem igaz az egyedu­ralkodó Merkur-idők eszi, nem eszi, nem kap mást stílusa, de az is valóság, hogy a még csak né­hány éve létező, a verseny írott és íratlan szabályaitól függő Pénz, kontra közigazgatás Tekintélyes protokoll-vendégek jelenlétében adták át rendel­tetésének tegnap délelőttaz Ivanits-Bárkány Opel-szalont a XVII. kerületi Pesti úton. A tulajdonos vállalkozók - hangzott el az ün­nepségen -1994. márciusában kezdtek hozzá a szerviz és márka- kereskedés építéséhez. A város határában elkészült szalonhoz sa­ját tőkét és hitelt vettek igénybe, s élvezték a Vállalkozók Orszá­gos Szövetségének, s szakmai értelemben az Opel Hungary-nek a támogatását, viszont a kerületi önkormányzat a megvalósítás el­len volt Végül is azáltal, hogy a közigazgatás hatalma ellenében a pénz hatalma győzedelmeskedett, elkezdhette működését az or­szág hatvanadik Opel-szervize, melynek kapcsán John J. Kovács, az Opel Hungary ügyvezető igazgatója kijelentette: a márka tulaj­donosai most már 50 kilométeres körzetben bárhol az országban találnak szakszervizt. szerűsítésébe sok egyéb mellett a partnerek szakmai, szellemi továbbképzését is beleértik. Ezt nem veszik tolakodásak a kü­lönben önálló cégekként mű­ködő márkakereskedések tulaj­donosai, hiszen a tananyag ma­ga is bővül, fejlődik, például az újabb modellek tudnivalóival. A vevő szelektál Természetesen a honi köz­felfogás a kiszolgálás minősé­gén sokszor egyszerűen csak a magatartást, a szervizek nívóját- a határidők, az árak betartását- az udvariasságot, az elvégzett munka megfelelőségét érti. Az Opel Hungary ennek azonban nenffetelőse. 'Egyébkéntlogiku­san. Nem az ő vállalatai azok, amelyek akár dicséretesen, akár kifogásolhatóan szolgálják ki a vásárlókat, ügyfeleket A vállal­kozók a saját kontójukra becsü­lik meg, avagy kergetik el a szalonjukat felkeresőket s Dá­nos András jogos megjegyzése honi autókereskedés nem tudja azt nyújtani, ami a fejlett piac- gazdasággal rendelkező orszá­gokban évtizedek alatt kiala­kult Az üzleti élet a számok vilá­ga is, persze. A hatvan dealer abban mindenképpen megegye­zik, hogy az Opeleket hozza csak forgalomba, de abban már nem, hogy egységesen igaz lenne az a legkisebb autószám, amelyik eladása rentábilissá is teszi számukra a vállalkozást Az Opel Hungary PR-igazgató- ja is különbséget tesz a szalonok között aszerint hogy mekkorák, milyen beruházási költségekkel jöttek létre, s melyek az általuk kiszolgált régió jellemzői. Pár éve/amikormég tervezte a-cég a dealer-hálózatot felmérték, hogy az egyes gócpontokhoz milyen piaci-értékesítési nagy­ságrendek „illeszkednek**. Egy dunántúli kisváros Opel-dealere két Családi háznyi alapterületű szalonnal és szervizzel reális forgalomra és rentábilis vállal­kozásra lehet képes, de ugyan­ezzel a feltétellel nem sokra menne egy budapesti kollégája. Extrém példa, ám lehet igaz: a vállalkozó, aki százmillió forin­tos hitellel vágott bele az autó­kereskedelem feltételeinek kia­lakításába, az borzasztóan sok gépkocsit kénytelen eladni, hogy az adósságszolgálatot is teljesíteni tudja. Leértékeléstől a restrikcióig A hatvan élő-létező-műkö- dő-értékesítő cég is szerepet játszott abban, hogy az Opel a honi autóértékesítés éllovasa. A számok magukért beszélnek: 1992-ben, az első „astrás” év­ben 8500, a következő eszten­dőben 17 200, 1994. június vé­géig 10 500 Opel talált gazdára Magyarországon. A gazdaság- politikai aktualitás - legalábbis tegnapig - nem hatott még: a 8 százalékos forintleértékelés egyelőre nincs jelen az Opel Astrában, az „alapváltozat“ 1286 300forintba kerül. Ám az ígért és várható restriktiv gaz­daságpolitikai intézkedések ne­héz évet sejtetnek az autókeres­kedelem cégeinek, de a gyár­tóknak is: a szentgotthárdi gyár bizonyosan nem lesz képes sokáig lenyelni a forintleértéke­lés árfolyamveszteségeit A fo­gyasztást korlátozó megannyi más döntés, illetve a dráguló autózás az 1995-ös értékesítés­re rányomja a bélyegét, feltehe­tően valamennyi cég esetében. Bár, Dános András emlékeztet rá, a piac, a lakosság már eddig is számtalanszor rácáfolt az előrejelzésekre, a drágulás, kor­látozás ellenére is szinte folya­matosan nőtt az autóforgalma­zás statisztikája. Amellett az or- 'szághaksem érdeké á jélelégi viszonyok befagyasztása: még nem cserélődött le az átlagot te­kintve több mint tízéves hazai autópark. S ezt a .készletét” jó­val drágább fenntartani, mű­ködtetni, mint a megújítást en­gedni, elősegíteni. (g- n ‘ Mélygarázs a Bazilikánál és a Szabadság téren Parkolási paradoxon megoldása Általában együttérző megértéssel fo­gadjuk, ha valaki egy tárgyalásról vagy ta­lálkozóról arra hivatkozva késik el, hogy nem talált szabad parkolót a környéken. Mindennapos kálváriájukról legtöbbet a belvárosban közlekedők tudnának mesél­ni: hányszor büntetik meg őket tilos parko­lásért, amelyhez esetenként félnapos utá­najárás is párosul, feltéve ha szőrén-szálán elszállított kocsijukat vissza akarják kapni. Nem is beszélve a kerületi lakosokról, akik a kipufogógázt a nap 24 órájában kénytele­nek belélegezni. Felmérésekkel többszörö­sen bizonyított tény: a parkolóhely-keresés szennyezi legjobban a belváros levegőjét Úgy tűnik, ez a parkolási paradoxon végre megoldódik. Igaz, legkorábban két év múlva, mivel 1996. április 30-át jelölik meg kivitelezési határidőként azon szerző­dések, amelyeket az V. kerület Belváros- Lipótváros önkormányzata a Szent István, téren és a Szabadság téren közforgalmú térszint alatti parkolók létrehozása érdeké­ben kötött a közelmúltban. A mélygará­zsok megépítése ugyanúgy része az V. ke­rületre vonatkozó forgalomcsillapítási és parkolási koncepciónak, mint ahogy a Belgrad rakpart forgalomrendezése vagy a Petőfi Sándor utca tehermentesítése volt. A projektek megvalósításának körülményei­ről a kerületi vállalkozási bizottság elnö­két, dr. Kezdi Andreát kérdeztük.- Már az első önkormányzatok célul tűzték ki, hogy az áldatlan állapotokon vál­toztatni kell. A mélygarázs-programot a főváros kezdeményezte, 1991-ben pályá­zatot írtak ki a lehetséges budapesti hely­színek feltérképezésére - sorolja az előz­ményeket az elnökasszony. - Magyaror­szágon hasonló létesítmény korábban nem épült, a projekt kipőbálásra vár. Budapest történelmi városrésze teljesen beépített - itt parkolóházakat nem tudunk építeni. A Szent István tér és a Szabadság tér mellett a későbbiekben szőbajöhető helyszínek a Vigadó tér, a József nádor tér, és az Erzsé­bet tér. Ez utóbbinál azonban alapvető fel­tétel, hogy a távolsági autóbuszpályaud­vart kitelepítsék egy külső kerületbe.- Milyen stádiumban van a Bazilika előtti és Szabadság téri projektek megvaló­sítása?- Az említett pályázat után két vállal­kozótól kaptunk ajánlatot a kivitelezésre, a főváros egyszemélyes, parkolásokkal fog­lalkozó cégétől, a Parking Kft.-től, vala­mint a Szabadság Bt.-től.- Ilyen csekély lett volna az érdek­lődés?- Pályázatot ez alkalommal nem hirdet­tünk, ugyanis a dolog az építésre alkalmas helyek megjelölése után elakadt. Ezek a vállalkozók azonban — úgymond - addig jártak a nyakunkra, míg végül sikerült meggyőzniük bennünket, V. kerületi képvi­selőket. A szerződéskötést egy másfél éves egyeztető, rábeszélő hadjárat előzte meg: tárgyalnunk kellett a környezetvédőkkel, az egyházzal, a Bazilika Baráti Körrel, és még sorolhatnám. Mindkét hely ugyancsak ké­nyes terület az ott található Intézmények miatt. Miután a vállalkozók mindent meg­tettek a siker érdekében, nyilvánvaló volt, hogy amennyiben képesek a feltételeket teljesíteni, őviék a megvalósítás lehetősége.- Melyek ezek a feltételek?- Mindkét földalatti parkoló vállalko­zói alapon épül, a tervek szerint a tévé székháza előtt négyszintes 810 férőhelyes, a Bazilikánál négy-öt emeletes 484 férő­hellyel. A beruházás finanszírozására tár­sasági formát írtunk elő. Az önkormányzat csak a területet adja, a megépítéssel és fenntartással kapcsolatos összes költség a társaságokat terheli. A létesítmények a ke­rületi önkormányzat kizárólagos tulajdoná­ba kerülnek, ötven évig viszont a beruhá­zót illeti meg a használati jog, illetve to­vábbi húsz évig az úgynevezett előhaszná- lati jog. Az egész a koncesszió elméletén működik, gyakorlatilag azonban az önkor­mányzat már az első harminc év letelte után jogosult a nyereség 15 százalékára, amelyet szolgáltatás formájában kap meg.- Mi haszna lesz ebből a kerületi lako­soknak?- A szóban forgó tereken megszűnik az átmenő forgalom. A jelenlegi felszíni par­kolókat felszámoljuk, helyükbe — mi úgy mondjuk—egy-egy kis Szent Péter teret ter­vezünk, díszburkolattal, zöld szigetekkel, pihenőhelyekkel. Az itt lakók a körzetükben található közterületi parkolóhelyeket ingyen vehetik igénybe, a mélygarázsokban pedig éjszaka kedvezményes áron biztosítjuk szá­mukra a gépkocsik őrzését. Az engedéllyel nem rendelkezők számára tiltott lesz a fel­színi parkolás. Őket kvázi rákényszerítjiik, hogy a mélygarázsokat használják. Mivel a parkolási díj viszonylag magas lesz, úgy véljük, csak azok fognak a belvárosban au­tóval közlekedni, akik számára ez elenged­hetetlenül szükséges. Minél több embert szeretnénk rászoktatni, hogy a külső kerüle­tekben tegye le a kocsiját, s szálljon át a tö­megközlekedési eszközökre.- Milyen nagyságrendű a két mélyga­rázs-beruházás és mekkora megtérülési idővel számolnak a társaságok?- Az önkormányzat nem rendelkezik pontos kalkulációval. Számításaink szerint a Szent István téri építkezésbe várhatóan 800 millió forintot kell befektetni, a Sza­badság téribe 1-1,2 milliárd forintot. Ezek azonban nem hivatalos adatok. Eleve nem ismert még az összes költségtényező, hisz most kezdik majd a próbafúrásokat. Annyit azonban tudunk, ez egy hosszú távon — fel- télezéseink szerint 13-15 év alatt - megté­rülőjó üzlet lesz a vállalkozók számára.- Mi a biztosíték arra, ahogy valóban határidőre befejeződnek az építkezések?- Mindenképpen el akarjuk kerülni, hogy esetleg évekig két óriási kiásott mun­kagödröt kerülgessünk. A beruházások fi­nanszírozására ezért olyan konstrukciót hoztunk létre, amellyel 100 százalékos ga­ranciát kapunk a teljesítésre. Eredetileg mi is az expóra időzítettünk, de annak felfüg­gesztése nem befolyásolja a szerződés sze­rinti határidők betartatását. Csak megfelelő referenciákkal rendelkező bank garanciáját fogadjuk el. Már biztosra vehető, hogy a Szent István téri mélygarázst a Magyar Kül­kereskedelmi Bank és a legnagyobb francia építőipari vállalat a Bouygues S. A. finan­szírozza, a másik társaságnál még folynak a tárgyalások. Az építkezés azonban mind a két helyen még idén megkezdődik. Fucskó Hajnal Szervizszabadság Garancia csak a leégésre van... Weber Lajos felvétele Nyugaton bevált a próbajogosítvány Discóból a halálba A redőrségi krónikákból szinte egyetlen hétvégén sem hiányozhatnak azok a balese­tek, melyet fiatalok okoznak a hétvégi szórakozásukat követő­en. Dr. Dutka Antal rendőr alezredestől az ORFK Baleset­megelőzési Osztály Irodaveze­tőjétől arra vártunk választ: ha­zánkra jellemző egyedi esetek­ről van-e szó, vagy egy világje­lenségről, illetve mi a kiváltó oka a nagy számú hétvégi discó baleseteknek?- Sajnos szó sincs arról, hogy egy speciális magyar prob­léma lenne a fiatalok szórakozás utáni balesetokozása. A világ legtöbb országában hasonló problémaként jelentkezik a kér­dés, nemzetközi információcse­rével és a tapasztalatok átadásá-1 val is segítjük egymást Abban azonban mindenképpen van kü­lönbség, hogy ez a zenés, szóra­kozóhely a belvárosban vagy esetleg a lakott település külső területein található. Hy módon a vidéki települések még veszélyeztetettebbek. Mert ha a város belsejében szórakoznak az ifjak, ide el tudnak jutni autóval, tömegközlekedéssel is. A zár­órát követően kellő infrastruktú­ra áll rendelkezésre, s ha busz nem is közlekedik, de van járda és a kivilágított területen jól lát­hatók a hazafelé igyekvők. Kül­területi rendezvényre eleve a sö­tétben az úton, stoppal vagy gyalog érkeznek a táncos kedvű lányok és fiúk. Ez rögtön egy veszélyforrás, mert a rossz vilá­gítási viszonyok között hama­rabb megtörténik a baleset. Rá­adásul ilyen helyeken nincsen- nek járdák, amelyek védenék a gyalogosokat. Vidéki kis falvak­ban nincs is mindenhol ilyen rendezvény, így 5-10 kilométert is gyalogolnia kell a szórakozni vágyónak, majd a rendezvényt követően ugyanezt visszafelé is meg kell tennie. Nyugaton ez azért egy kicsit másként műkö­dik, úgyhogy ennyiben minden­képp felfedezhető egyfajta ma­gyar specialitás. Másik problé­ma a gépjárművezetők rutinta­lansága és tapasztalatlansága. A fiatal társaság, a jó hangulat oldja a kezdő vezető, feszültsé­gét és túlértékeli képességeit és nem egy esetben az autó tulaj- . donságait is. Ezt még^fqjpzhat- ja: ha szeszesitalt is fogyaszt a vezető vagy ha a kiválasztott társ is beszállt a kocsiba. Ilyen­kor kerül elő a virtusság, egyfaj­ta bizonyítási kényszer, ami nem szokott jóra vezetni.- Kifejezetten ilyen statiszti­kai kategória, hogy „discobal- esef ’ nem létezik, hiszen a bal­eseteket csak utólag lehet visszavezetni a szórakozóhely­re. Ilyen alapon beszélhetnénk „operabalesetekről” is, ha erre a programra érkezők és távozók szenvednének balesetet.- A megelőzésre nagy hang­súlyt fordítunk, ezért a kezdő vezetőknek és a sorkatonai szol­gálatot teljesítő fiataloknak to­vábbképzéseket és célirányos feladatokat adunk, hogy na­gyobb tapasztalattal vezessenek. Az Országos Szórakoztató Ze­nei Központtal egy megállapo­dást kötöttünk, melynek értel­mében a lemezlovasok oktatási­tervében külön vizsgaanyag a balesetmegelőzés kérdése. Ugyanis ha a fiatal saját környe­zetéből kapja a figyelmeztetést, fogékonyabb rá, mint ha ezt egy külső - ne adj isten rendőr - ten­né meg. Ennek ellenére a discók zárását megelőzően fokozott el­lenőrzésekre kell számítaniuk a közlekedőknek. A rendőrök nem büntetési szándékkal jelen­nek meg ezeken a helyeken, ha­nem a fiatalok védelmében. Per- , sze ha nincs más megoldás, ak­kor büntetnek is, de hangsúlyo­zom nem ez a cél. A szülőkhöz az a kérésünk: ne adják hétvé­gén gyermeküknek az autójukat kölcsön, mert a fiatal baráti tár­saságban minden előfordulhat Lehet szigorúnak ítélni ezt a ké­rést, de életeket menthetnek meg vele. Nyugaton nagyon jó módszer a próbajogosítvány redszere, mellyel csak akkor ve­zethet a fiatal sofőr, ha egy ta­pasztaltabb vezető ül mellette és segíti a rutin kialakításában. Kovács Zoltán Tamás Hivatásos és amatőr sofőrök orvosi szemmel Önvédelem kánikulában A több, mint félszáz napja tartó hőség mindenkit megvisel, de sokan állítják: leginkább gép­járműben, vezetés közben veszi igénybe még a profi pilótákat is, akik gyakran nyolc-tíz órát hajtanak jelentősebb megállás nélkül. Vajon utazás, vezetés közben hogyan őrizhetjük meg egészségünket, testi épségünket, mire kell vigyáznunk, ha hosszabb útra indulunk? Mind­erről két szakembert kérdez­tünk, dr. Felkay Pétert, a Szemé­lyi Orvosi Szolgálat (SOS) ve­zetőjét, valamint dr. Csermely Gyulát, aki amellett, hogy szak­mája-.nőgyógyász,. rally.-ver-' senyzőként is ismert, bár a köz­vetlen versenyzést abbahagyta, az autókkal mégsem szakadt meg a kapcsolata.- Elsősorban a megkülön­böztetett járművek vezetőiről kell beszélni - mondja az SOS orvosigazgatója. - Előzéskor, piros lámpánál való áthaladás­kor mások a forgalmi szituáci­ók, arról nem beszélve, hogy a sziréna mindenkit megzavar és cselekvésképtelenné tesz. A ta­pasztalat az, hogy a melegben kevésbé adnak utat a kéklámpás autóknak, idegesebben reagál­nak, nem húzódnák le, így két­szer olyan óvatosan kell visel­kedni, mint normál időjárási kö­rülmények között. H Az amatőröknek mit ajánl? - kérdeztük dr. Csermely Gyulát.- Mérjük fel magunkat és autónkat. Nyilvánvaló, hogy egy kisteljesítményű autóval mások az elérési célok, mint egy közép- vagy felső kategóriájú­val. Ha elmegyünk nyaralni, legfontosabb az legyen, hogy nyaralünk, ne vezessünk éjsza­ka, legyünk viszonylag pihen­tek, ne akarjuk túlterhelni ma­gunkat és hat-hétszáz kilométer­nél még egy jó autóval se vezes­sünk többet. Külföldön pedig al­kalmazkodjunk az adott ország közlekedési stílusához.- Mit fogyat stunk hosszabb új. során? - érdeklődtünk dr. Felkay Pétertől.’' "- A körfelfogással ellentét­ben inni kell, hiszen a hőségben a test felmelegszik, és ha a folya- dékpóttás nem egyenletes, folya­dékvesztés lép fel, melyre az agy érzékeny, így fejfájást, majd ide­ges viselkedést okozhat. Ez pe­dig autózáskor mind profi, mind amatőr pilótánál veszélyes. Az étkezéssel kapcsolatos tanács, hogy elsősorban könnyű ételeket fogyasszunk, reggel és estefelé étkezzünk komolyabban. A hivatásos sofőröknek ajánlható, hogy nem szabad elfeledkezniük az állandó tisztálkodási lehetősé­gekről, hiszen a higiénés feltéte­lek megteremtése pénzt igényel, de elengedheteüenül fontos. Pél­dául a tűzoltók védőruhája alá senki nem kívánkozna a forró­ságban, így állandó tisztálkodási lehetőségre szükség van, nem­csak azért, mert hűsíti a testet, hanem a bőrfetőzések megaka­dályozása érdekében is. Ahol nem kötelező az egyenruha, ott minél szellősebb, kényelmesebb öltözéket válasszunk. Az üzlet­embereknek nehezebb a helyee- ■ tűk, hiszen akár a több száz kilo­méteres út ellenére is az elegáns megjelenést követeli meg az üz­leti élet. Azt ajánlhatjuk, hógy a végcél előtt öltözzenek át- Mit vigyünk ntagunkkal hosszabb útra?- A közönséges víz a kéz­mosástól a hűtő feltöltéséig nél­külözhetetlen, ezenkívül tisztál­kodási ' eszközöket, gyufát és pokrócöt semmiképp ne hagy­junk otthon. Gyógyszereket el­sősorban saját igényünknek megfelelően készítsünk össze.- Gyakran indulnak gyer­mekkel. Mit ajánl nekik?- Gyermekeket nem szabad megterhelni, elsősorban hozzá­juk keü alkalmazkodni. Egy nyöszörgő gyermek a hátsó ülé­sen elvonhatja a figyelmet a ve­zetéstől. Ismerjük 'gyermekeink szokásait, így ha például tudjuk, hogy délutánonként alszik, ezt kalkuláljuk be, így az autóban is el fog aludni, és három-négy órát nyugodt körülmények kö­zött vezethetünk. Kisgyermek csak gyermekülésben utazzon beköltve, nagyobb gyermek szintén bekötve, hátul - hangsú­lyozta Csermely doktor. Zom bori Ildikó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék