Magyar Nemzet, 1996. június (59. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-19 / 142. szám

SZERDA, 1996. június 19. Napi krónika Magyar V'inzi't 19 Napkelte: 4 óra 46 perc, nap­nyugta 20 óra 45 perc. Gyárfás és Zára nevű olvasóinkat köszöntjük ma. A Gyárfás görög, latin erede­tű név, jelentése: idős férfi. Ritka nálunk ez a név, talán jelentése miatt is, bár á keresztelőkön a szülők ezt ritkán veszik figye­lembe, inkább öröklik a gyerme­kek a nevüket. A Gyárfás család­névként gyakoribb. A szentek so­raiban azonban megtalálni e ne­vet. Ma az egyház Szent Gyárfás­ra és Szent Protázra emlékezik - e két szent neve elválaszthatatlan egymástól - mindketten ókeresz­tény vértanúk voltak, s nevükhöz számos csoda fűződik. Földi ma­radványukat Milánó hajdani püs­pöke, Szent Ambrus találta meg 386-ban, és saját székesegyházá­ba temettette el. A korabeli tudó­sítás szerint mind a két szent da­liás termetű volt, ez látszott ki- hantolásuknál s csontvázuk is tel­jes épségben maradt meg, s ma is láthatók Milánóban Szent Ambrus társaságában, kezükben pálmaág­gal, fejükön arany koronával. A Zóra szláv eredetű név, je­lentése: hajnal. Nálunk ez a név is ritka, pedig igen vonzóvá tehet egy lányt vagy asszonyt, ha haj­nalnak szólítják. 1849. június 18-19-én meg­kezdődött a körülbelül 200 ezer főnyi cári sereg benyomulása Ma­gyarországra. A magyar szabad­ságharc leverésében történő orosz részvételben 1849. május 21-én állapodott meg Ferenc József és I. Miklós orosz cár Varsóban.- Hajókikötő Martfűn. Újabb hajókikötővel gyarapodott a Tisza középső szakasza, miután kedden Martfűn vízre helyeztek egy megállási lehetőséget biztosí­tó úszóművet; A kikötő telepíté­sének ötlete a helybelieké.- Köszönetnyilvánítás. Hálá­san köszönjük mindazoknak, ro­konoknak és barátoknak, ismerő­söknek, akik szeretett családfőnk, Holló Gyula, a sokszoros díjnyer­tes fodrászmester, a Bécsi Fodrász Akadémia tagja, a felejthetetlen férj, apa és nagyapa temetésén tegnap részt vettek, őt utolsó földi útjára elkísérték, személyesen vagy más módon részvétüket nyil­vánították s ezzel fájdalmunkat enyhítették - köszönjük, hogy mellettünk voltak s maradtak. Kö­szöni ezt a Holló család.- Hopp Lajos akadémiai dí­jas irodalomtörténész, tudomá­nyos osztályvezető temetésére június 20-án, csütörtökön 13 óra­kor kerül sor az újpesti Megyeri temetőben (Bp. IV., Megyeri út 45.) - közli az MTA Irodalomtu­dományi Intézete.- Átadták a Varga József- díjakat kedden a Magyar Tu­dományos Akadémián. Az 1990- ben alapított díj kitüntettjei a ké­miai tudományok terén az elmúlt esztendőben kiemelkedő munkát végző tudósok. Az idén Varga József-érmet kapott Blickle Ti­bor; Varga József műszaki alko­tói díjban részesült Szabados Ist­ván; Árva Péter és Kósa Levente a Varga József egyetemi díjat ve­hette át.- Kétmillió márkás örökség vár Lech Walesa lengyel exál- lamfőre: egy gazdag német ál­lampolgár nem sokkal halála előtt hagyta rá, így ismerve el a volt szakszervezeti vezető, majd köztársasági elnök kimagasló ér­demeit a kommunizmus meg­döntésében. A hatalmas összeg átvételének egyetlen akadálya, hogy a végrendelet e szakasza csak a milliomos 82 éves felesé­gének halála után lép érvénybe.- Az európai idősek I. bará­ti találkozójának résztvevőit kedden Gál Zoltán, az Ország- gyűlés elnöke a Parlament előtt köszöntötte. Üdvözlő beszédé­ben elmondta: Budapest nem­csak földrajzilag, de politikai ér­telemben is Európa középpontja ezekben a hetekben.- Három és fél millió forint értékű zárjegy nélküli cigaret­tára bukkant a közúti ellenőrzés során a törökszentmiklósi rend­őrség. A rendőrjárőrök egy kiste­herautóban 17 990 doboz Marl- boro cigarettát találtak, amely­nek származását és a cigaretta adózott voltát a gépkocsi vezető­je nem tudta igazolni.- Elhagyta lányait egyetlen fia miatt egy egyiptomi férfi. A férfi a rendőrökre bízta feleségét és nyolc leányát, hogy a régóta áhított, újszülött fia nevelésének tudja szentelni magát. A rendőr­ség - a gyámkodás helyett - el­fogatási parancsot adott ki a férfi ellen.- Újabb amerikai temp­lomtűz - Kossuthban. Újabb, zömmel feketék látogatta temp­lomokat gyújtottak fel az Egye­sült Államok déli részén, min­den bizonnyal rasszista gyűlö­lettől indíttatva. Hétfő éjjel a Mississippi államban található, történetesen Kossuth nevét vi­selő kisváros közelében égették porig két keresztény felekezet templomát. Ezzel az utóbbi másfél évben elkövetett, ilyen jellegű bűnesetek száma 35-re emelkedett.- Dohánygyárakat perlő ál­lamok. Az Egyesült Államok to­vábbi 11 szövetségi állama, to­vábbá valószínűleg Anglia és Ausztrália is csatlakozik azok­hoz, amelyek várhatóan pénzt követelnek a dohányipartól a do­hányzás okozta betegségek gyógykezelése címén. Fiai és családja megrendültén tudatják, hogy CSERESNYÉS GÉZÁNÉ szül. BINDER MÁRIA 1996. május 13-án, 75. évét betöltve megtért Istenhez. Kí­vánsága szerint szűk családi körben helyeztük örök nyuga­lomra, szeretteihez. Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik szerették és be­csülték, hogy Édesapánk, DR. TÓTH JÓZSEF közgazdász, a Pénzügyminisz­térium nyugdíjasa, életének 89. évében, 1996. május 28-án elhunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása szülőhelyén, Fel- detrőn (Heves m.) 1996. június 29-én, szombaton 13.30 óra­kor lesz a római katolikus egy­ház szertartása szerint. Gyász­mise: 1996. június 27-én, csü­törtökön 17 órakor az újlaki templomban (Bp. II. kér., Bé­csi út 32.). Dr. Tóth Tamás és felesége, Mireille. Hertelendy József, Széchenyi Zsigmondné Hertelendy Mar­git, és Hertelendy Andor szo­morúan tudatják, hogy báty­juk, hertelendi és vindornya- laki HERTELENDY DEZSŐ tart. huszár zászlós 1996. jú­nius 1-jén, életének 77. évé­ben elhunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása a római kato­likus egyház szertartása sze­rint, 1996. június 7-én, Toron­tóban volt. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ ZOLTÁN aranydiplomás okl.-es ve­gyészmérnök, egyetemi do­cens, nyugalmazott főszakértő életének 79. évében, 1996. jú­nius 2-án váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatá­sa 1996. június 21-én 12 óra­kor a kelenföldi Szent Gellért plébánitemplomban lesz. (Bp. XI., Bartók Béla u. 149.) A gyászoló család.- Bombázzák a Vezúvot a jövő héten. A hegy titkát megfej­teni igyekvő tudósok nyolc ton­nányi robbanóanyaggal fogják bombázni a világ egyik leghíre­sebb és alkalmasint legveszélye­sebb tűzhányóját. Ellenőrzött robbantások sorozatával remélik elérni, hogy háromdimenziós ké­pet kapnak a vulkánról. Egyúttal határozottan cáfolják, hogy kísér­tenék a sorsot a robbantásokkal.- Takarítják a Mount Eve­restet. Katmandu repülőterének egyik kifutópályájára majdnem két tonna szemetet pakoltak ki egy orosz gyártmányú MI-17-es helikopterből. A szemetet a Mo­unt Everestről szedték össze an­nak az eddig egyedülálló akció­nak a részeként, amellyel a világ legmagasabb csúcsát meg akar­ják tisztítani a felgyülemlett hul­ladéktól. Hegedűs István rajza A buszsofőrbe harapott Hamisított diákigazolvány­nyal akart felszállni a hét végén a Nagykanizsáról Kaposvárra tartó autóbuszra Bogdán Zoltán 22 éves gadányi fiatalember, ám mivel a sofőr észrevette, hogy érvénytelen az okmánya, nem adott neki kedvezményes je­gyet. A feldühödött férfi erre ököllel arcul csapta a sofőrt, majd nekiesett és megharapta a mellét. A rendőrök elfogták a hara­pós utast, és ügyében nyomo­zást rendeltek el. A Kapós Volán Tömegköz­lekedési Kft. területi igazgatójá­tól megtudtuk, habár gyakori, hogy az időnként ingerült utasok megnehezítik a munkaköri köte­lességüket teljesítő buszsofőrök dolgát, de ehhez hasonló eseter még nem volt példa. A sofőr - szerencséjére - nyolc napon be­lül gyógyuló sérülést szenvedett. (g- j- «•) A német útlevelek két éve tűntek el A keddi híradások több eset­ben részletesen beszámoltak lap­társunk értesüléséről, amely sze­rint néhány napja csaknem négy­száz - némely információ szerint 380 - biankó (kitöltetlen) útlevél tűnt el a Külügyminisztériumból. A hír szerint a rendőrség nagy erőkkel nyomoz a tettesek kézre- kerítéséért. Nem betörésről lévén szó, azoknak a körét hallgatják ki, akik hozzáférhetnek a kitöltetlen okiratokhoz. Az írás szerint az ügyben a II. Kerületi Rendőrkapi­tányság folytatja a nyomozást, amely akár államtitkokat is tartal­maz, ezért részletesebb felvilágo­sítást az ügy vizsgálója sem mondottéi. . A nem mindennapi bűncse­lekmény részleteiről Garamvöl- gyi Lászlót, a rendőrség szóvivő­jét kérdeztük, aki megdöbbenve értesült a hírről. Mint mondta, a rendőrségnek nincs tudomása er­ről az esetről, a II. kerületi kapi­tányság pedig ez ügyben nem folytat nyomozást. Az igaz, hogy 1994 januárjában a Külügymi­nisztériumból - ez idáig ismeret­len körülmények között - való­ban eltűntek okmányok, de annak két és fél éve. Az akkori vizsgálat szerint sem betörés történt, de konkrét bűncselekményre utaló adat nem merült föl. Á hiányzó okmányokat sorozatszám alapján azóta is keresik és eddig mind­össze nyolc darabra bukkantak rá - tudtuk meg a szóvivőtől. A. határőrség ismeri ezeket a sorozatszámokat, s ha bárki ilyen okmánnyal próbálna hazánkba belépni, illetve elhagyni, azt az ál­lamhatáron megakadályozzák, és az útlevél tulajdonosát feltartóz­tatják. (k. z. t.) Lóverseny Vasárnap Osztrák Derbi A hatalmas, 1,2 millió schil­linges Osztrák Derbiért Nyugat- Európa élvonalbeli lovait nyerge- lik fel, így mindössze nyolcán állnak starthoz. A magyar lovat, valamint a csehek csodaverseny­zőjét a nagy konkurencia miatt tö­rölték. A favorit ír, francia és ka­nadai lovak mellett egy orosz is ló is szerencsét próbál. A két kiemelt futamban azonban érdekeltek va­gyunk, Tahasun és Zahmatova ré­vén. A keretprogramban starthoz áll Gaucho, Etruszk, Fabulist, Szolárisz és Westel. Tippek a szerdai ügetőver­senyekre: I. Zádor (10), Zsuzsu (9), Zen (7), Zirc (5). II. Zsámoly (10), Eleganten (6), Speedy Pláne (9), Wagner úr (8). III. Vendelin (10) Urtica (3), Wild Thing (8), Referens (11). IV. Molly Ask (1) Rekortra (11), Parcella (12), Olívia (6). V. Ut- rillo (4), Suttyó (2), Történész (3), Parázs (6). VI. Why D. (8), Rappid Hannover (6), Olimpi­kon (1), Virgonc (3). VII. Ter- cett (3), Sipirc (7), Zéb (5), Herbária (1). VIII. Zsigmond (2) , Zsoltány (3), Zeppelin (8), Zsibárus (10). IX. Zero Risk (3) , Újító (12), Zsakett (5), Va­rázslat (8). A versenyek 16.30-kor kez­dődnek. Nagy értékű lopás a Suzuki-gyárból Legalább 15 millió forint ér­tékű alkatrészt loptak el a Suzuki Rt. Esztergomi Autógyárából ép­pen azok, akiknek vigyázni kel­lett volna az értékekre, azaz egy őrző-védő kft. tagjai. A gyárban már régebben észrevették a foko­zatosan növekvő hiányt, de a rendőrség csak most jutott a tol­vajok nyomára. Az eltulajdoní­tott értékekre a gyár közelében lévő öt raktárban bukkantak rá. Mivel az elkövetők időközben értékesítették az alkatrészek egy részét, a kár valószínűleg megha­ladja a 15 millió forintot. A Két Lotti nyereményei A 25. heti Két Lotti (33-ból 3- at) játékban a 3+3-asokra jutó, összesen nettó 73 740 222 forint tovább halmozódik. A 3+2 talála- tos nettó nyereménye: 156 474 + 1 000 000, a háromtalálatosoké: 18 383, a kéttalálatosoké: 219 fo­rint. A közölt adat nem végleges. A Két Lotti nyerőszámai: 11, 17, 21 és 16, 44, 64. A szelvényeket péntekig veszik át, fizetnek nye­reményeket az IBUSZ- és Express-irodákban, a kijelölt postákon, takarékszövetkezetek­ben, továbbá Budapesten 22 nagy kerületi postán, a Idspesti és óbu­dai Centrum Áruházban. Sorso­lás keddenként 10.08-kor a Kos­suth rádióban.-Elhunyt Lakner Lívia, a két világháború közötti legendás gyermekszínház vezetőjének, Lakner Artúrnak a leánya. Het­venhat éves korában érte a halál. Lakner bácsi gyermekszínházá­ban Galambos Erzsi, Harkányi Endre, Örkényi Éva, Pápai Erzsi, Ruttkai Éva, Lakatos Gabriella, Zsolnay Hédi, valamint még na­gyon sok ismert rendező, opera­énekes debütált. A háborút köve­tően leánya, Lakner Lívia újrain­dította a színházt. Radványi Géza Valahol Európában című filmjé­nek vásott utcakölykei is Lakner Lívia növendékei voltak. Az újabb Lakner-stúdió azonban nem so­káig működhetett.- Időt kérnek az Opel-per- hez: az illetékes darmstadti ügyészség közölte, hogy több időre van szükség annak eldönté­sére, hogy vádat emeljenek-e a Volkswagen cég és több magas­rangú menedzsere ellen ipari kémkedésért, amellyel állítólag az amerikai General Motors cé­get károsították meg.- A helyszín közelében el­fogták B. S. 20 éves budapesti la­kost, aki június 16-án este tíz óra­kor a XIII. kerület. Béke téri villa­mosmegállóban rátámadt az ott várakozó 24 éves V. Cs.-re majd az ellenálló ifjút megverte, és arany nyakláncát letépve elmene­kült. A kerületi rendőrkapitány­ság járőrei - a sértettel együttmű­ködve - nem sokkal később B. S.- t felismerték és elfogták.- Esőcsináló Romániában. Románia északkeleti részének az idén nemigen kedvez az időjárás. Az ott élő ortodox hívők, akiknek termését már egy hónapja nem érte egy szem csapadék sem, vég­ső elkeseredettségükben az eső­csináló szenthez fordulnak segít­ségért. Suceava templomában va- sámaponta hívők tömege térdel Új Szent János mumifikálódott földi maradványai előtt, s a szent közbenjárásáért könyörög. 50 éve cntc<Á A gazdasági főtanács a június 16. napja után teljesí­tett munkáért a kollektív szer­ződés hatálya alá tartozó ta- noncoknál 600 százalékos, a többi munkavállaló részére 500 százalékos béremelést állapított meg. A közalkalma­zottak és nyugdíjasok június 21-től 900 százalékos bér­emelésben részesülnek.- Debrecenben 1,3 milliárd forintért készült el a Tóth Árpád Gimnázium új épülete, amelyet az egyháznak visszaadott régi helyett kapott. Az ezer diákot befogadó épületben uszoda, sportcsarnok és 600 személyes konyha van.- Városi televíziósoknak kezdődött továbbképzés Debre­cenben. Az előadók amerikai és magyar médiaszakemberek. A tanfolyamon a házigazdákon kí­vül a szolnoki, a nyíregyházi és a Zemplén tv dolgozói vesznek részt.- Városi rangot kapott Lé- tavértes, e két hajdú-bihari falu­ból lett település, s így Magyar- ország 206. városa lett.- Szentiván-éji folkfesztivált rendez a Rákoskerti Művelődési Klub (XVII., Rákoskert sugárút 66.) június 22-én, szombaton a Vi- da-dombon. Fellép a Guzsalyos néptáncegyüttes, a Malév Kama­rás együttes, a Dr. Walter együt­tes, a Vujicsics együttes, a Zsarát­nok műhely, a Bekecs együttes, a Csepel néptáncegyüttes, a Süvöltő együttes. 22.30-tól táncház a Be­kecs együttessel a szentiván-éji tűz körül. A helyszínen a program ideje alatt népi iparművészek áru­sítják termékeiket. A rendezvény megközelíthető az Örs vezér tértől induló 61E jelzésű busszal, majd Rákoskeresztúr városközponttól a 97-es vagy a 297-es busszal az Er­zsébet körúti megállóig.- Százötvenezer forint kárt okozott az a két ismeretlen férfi, aki június 17-én este negyed nyolc után a főváros X. kerületében, a 67-es busz Keresztúri és Határma­lom út kereszteződésében lévő megállójában felajánlotta, hogy hazaviszik az ott várakozó 54 éves F. I.-t. A visszautasítás után gáz- sprével lefújták, a kocsi hátsó ülé­sére lökték, kirabolták, majd az autóval elmenekültek.- Fának ütközött és a hely­színen szörnyethalt az a német állampolgár, aki hétfő hajnalban Balatonalmádiban az egyik ka­nyarban a nagy sebesség miatt ki­sodródott. Á 24 éves M. P. falken- seei lakoson a gyors orvosi be­avatkozás sem tudott segíteni.- Ittas állapotban, gyorsan hajtott a 24 éves F. A., aminek következtében hétfő délután, Fájsz határában az úttestről az árokba hajtott. A gépkocsiban ült a 22 éves, ugyancsak fajszi P. M., aki a helyszínen életét vesztette, míg a vezető könnyű sérüléssel megúsztat. POLIJW1EMTES üü Meleg idő, szórványos zivatar A napsütés mellett többször erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet. Szórványosan várható záporeső, zi­vatar. Napközben megélénkül a nyu­gati, délnyugati szél. Melegszik az idő. A csúcshőmérséklet 24, 29 fok között alakul. Várható országos középhőmér­séklet: 16, 20 fok között lesz. Orvosmeteorológiai előrejelzés: melegfronti hatás várható. A Duna vízállása tegnap Buda­pestnél: 248 cm. Európa időjárása Város Időjárás jellege Legmagasabb hőmérséklet Athén napos 28 °C Bécs szeles 26 °C Berlin esős 18 °C Kijev szeles 19 °C Ljubljana szeles 27 °C London borult 20 °C Madrid szeles 27 °C Párizs napos 28 °C Pozsony szeles 26 °C Róma napos 25 °C Stockholm szeles 16 °C K Halálozás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék