Magyar Nemzet, 1997. augusztus (60. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-30 / 202. szám

Kultúra SZOMBAT, 1997. augusztus 30. 18 MaőyjrVn/ol Becsöngetés előtt A hatéves kisdiákot, aki először lépi át az isko­la kapuját valószínűleg, és tele van várakozással, vajmi kevéssé érdekli, hogy ő hivatalosan a nem­zeti alaptanterv implementációjának harmadik esz­tendejében kezdi meg a legfontosabb tudományok, az olvasás, a számolás, a betűvetés elsajátítását. Szerencsés esetben nem érdekli a tanítót sem, és csak arra figyel, hogy a rábízott kis emberek meg­szokják és megszeressék azt az intézményt, amely­ben a módosított közoktatási törvény szerint tizen­nyolc éves korukig ki kell tartaniuk. És nem mind­egy, hogy hogyan. Jókedvűen, sikeresen vagy szo­rongva, a visszatérő kudarcoktól rettegve. A magyar közoktatás átalakulásának sem lehet más a tétje, mint az, milyen felkészültségű tizen­nyolc évesek hagyják el az iskola falait, milyen esélyekkel. Sikerül-e csökkenteni a színvonalkü­lönbséget a kistelepülések iskolái és az elit intéz­mények között, azaz biztosítani a társadalmi mobi­litást. Az egyik varázsszó, amellyel a nemzeti alap­tanterv munkálatai elindultak, az átjárhatóság volt. Annak biztosítása, hogy a megkezdett tanulmányok bárhol folytathatók legyenek a tantervi szabályozás révén. Most, a kínosan sokat emlegetett, a nagykö­zönség előtt érthetetlen implementáció (a NAT be­vezetési előmunkálatok) harmadik évében az átjár­hatóságról esik a legkevesebb szó. A nemzeti alap­tanterv minimális követelményeit minden helyi is­kolai programnak érvényesítenie kell, de hogy a minimumon felül mit tanítanak, az már a fenntartó­val megkötendő alku függvénye. A kötelező órák száma a külöböző évfolyamokon mindenesetre csökkent, a tanári óráké pedig megnőtt. Ha az első számú iskolafenntartó, az önkor­mányzat szegény, megpecsételődnek a szép ál­mok, csak a minimális szolgáltatásokra lesz pénz. El lehet feledkezni az osztott nyelvórákról (a má­sodik idegen nyelvről különösen), a korrepetálá­sokról és a szakkörökről, engedékenynek kell lenni a rendszerben mindenképpen bennmaradókkal, el kell felejteni a tehetséggondozást. Kivételesen fel­készült. vérbeli pedagógusok tudnak csak ilyen kö­rülmények között csodákat művelni. De vajon vannak-e még ilyen tanárok? Rajtuk áll vagy bu­kik, hogy felkerülhet-e a falusi iskolából a városba, a fővárosba a tehetséges gyerek. Az ő elszántságuk vagy fásultságuk függvényében válik realitássá az iskolarendszer átjárhatósága. A magyar közoktatásról vázolt képet az Euró­pai Unió szakemberei a kérdőív értékelésekor jóté­konyan nyugtázták. Nem véletlen az elismerés, hi­szen kiváló eredményeink voltak és még vannak is, bár a lassú hanyatlás jeleit mutatják az újabb felmérések. A véletlen szerencse folytán nyugat­európai, amerikai iskolákba csöppent diákjaink nagyszerűen megállják a helyüket. Két pontban bí­ráltak az EU-szakértők: az egyik a nyelvtudás, a másik a pedagógusfizetések. A kettő, hiába tagad­nánk, némiképp összefügg egymással. Ontják ugyan az egyetemek és főiskolák a nyelvtanárokat, ám a végzősök, ha csak tehetik, nagy ívben elkerü­lik az iskolákat, ahol szerintük éhbérért kellene dolgozni. A művelődési tárca, ahogy az államtitkár fogalmazott, egyetért a brüsszeli értékeléssel, de il­letékességét meghaladja a bérrendezés. Kormány- szinten kellene dönteni a kérdésről. Bizony a dön­tés igencsak időszerű lenne, mert az 1993-as fize­tésemelés óta nem történt semmi, az akkori javítást rég elvitte az infláció. Mára a különböző felméré­sek szerint a pedagóguspálya presztízse olyannyira csökkent, hogy az már az oktató-nevelő munka ha­tékonyságát veszélyezteti. Átalakuló, elanyagia- sodó világunk miért tisztelné a katedrán álló élhe­tetlen páriát? Miért várnánk, hogy a legjobbak ma­radjanak a pályán, ha rövid átképzéssel például biztosítási ügynökként százszor jobban boldogul­nak a diplomájukkal? Nem kell egyre kevésbé kezelhető gyerekekkel bajlódniuk, sokszor agresz- szív szülőkkel viaskodniuk, önkormányzati tiszt­viselőkkel alkudozniuk, telefonkönyvnyi közlö­nyökből keresgélniük a kötelező továbbképző tan­folyamokat. És mégis, mindennek ellenére a szeptember a tanár és diák közös ünnepe. Becsöngetnek, becsu­kódnak az osztálytermek ajtajai, és kezdődik a kö­zös munka. Feledésbe merülnek a sérelmek. Leg­alábbis ideig-óráig. , Osztovits Ágnes Kalózkiadások a gyermekkönyvek piacán Bezúznak négyezer Bambit A hazai könyvpiacon ugyan­olyan áldatlan állapotok uralkod­nak, mint a gazdaság és a kereske­delem más területein. A haszon- szerzés reményében színre léptek a hamisítók, a szerzői joggal mit sem törődő kalózkiadók. A sértet­tek (jogtulajdonosok, érvényes szerződéssel rendelkező kiadók) tehetetlenek, mert rendszerint ak­kor szereznek tudomást a kalózki­adványról, amikor az már elkelt. A Móra Könyvkiadó Félix Sülten Bambi című, eddig nyolc legális kiadást megért regényéről időben megtudta, hogy a Laude cég piac­ra dobta. A BRFK gazdaságvédel­mi osztálya a Móra feljelentésére augusztus 12-én négyezer pél­dányt lefoglalt. Mivel a bünető törvénykönyv szankcionálja a szer­zői és szomszédos jogok megsér­tését, a rendőrség vádemelési ja­vaslatot tett, a Laudénak bíróság előtt kell felelnie. A Móra igazgatója, Cs. Tóth János a sikeres akció apropóján pénteken az írószövetség székhá­zában számolt be azokról a kiad­ványokról, amelyeket az utóbbi időben más cégek jelentettek meg jogtalanul. A Sző, fon, nem takács című találóskérdés-gyűjteményt hét kiadás után vitte át a szerző az Anno Bt.-hez, amely engedély nél­kül felhasználta a borítót és a gra­fikákat. A kaposvári Holló és Tár­sa a Bóbita álmos című versválo­gatás esetében a borítót ugyan megváltoztatta, de a belső illuszt­rációkat nem. Az ugyancsak ka­posvári Scriptor Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk és Antoine de Saint- Exupéry A kis herceg című regé­nyét adta ki a jogtulajdonosok tudta nélkül. Lengyel Dénes tizen­négy kiadást megért Régi magyar mondák című kötetét a vásárosna- ményi Black and White Régi szép mondák címen bocsátotta közre, itt-ott belejavítva az eredeti szö­vegbe. A kalózkiadások ellen azért nehéz fellépni, figyelmezte­tett a Móra Kiadó igazgatója, mert a jogtalan megjelentetők a kiadás költségeinek tetemes részét megtakarítják, így jóval olcsóbban adják a portékát, mint a tisztessé­ges piaci viszonyokban bízó, jog­követő cégek. (o. á.) In memóriám Tollas Tibor Csöndben hozták haza földi maradványait, és csöndben temették el a szülőfalujában, mintha még mindig (vagy már megint) kiátkozott volna, akár a kommunista rémuralom kezdeteitől egé­szen a rendszerváltozás évéig. (És tovább.) Ma délután háromtól az 1945 és 1956 közötti ma­gyar Politikai Elítéltek Közössége, barátai, rab- és sorstársai emlékeznek rá a Magyarok Házá­ban Budapesten, a Szemmelweis utcában, este hatkor pedig legfőbb patrónájának, Nagyboldog­asszony budavári templomában mondanak lelki üdvéért szentmisét. A bajtársi találkozó, amely a nemrég elhunyt Tollas Tibor emléke előtt tiszte­leg, Kossuth Lajos 1849-es szavait választotta mottójául, de akár a költő, lapszerkesztő, forra­dalmár Tollas Tibor is írhatta volna őket száz esztendővel később: „Mi harcoltunk, ha nem is győztünk, ámbár hazánkat nem mentettük meg, de a zsarnokságnak útját álltuk. Majd ha a törté­nelmünket megírják, elmondhatják rólunk, hogy ellenálltunk." Tollas Tiborról többet is elmond­hatnának. A börtönévei alatt költővé érett egyko­ri ifjú katonatiszt ugyanis az elbukott ’56-os for­radalom után emigráns szabadsága legelső órái­ban tudta, hogy a szovjet önkény ellen itthon ma­radt honfitársai nevében csak egyféleképpen til­takozhat a Nyugatra vetődött írástudó: ha a né­maságra ítélt otthon képviselőjeként újsághasá­bokon, versben és prózában, a világ számos nyelvén kiadott könyvben, előadóesteken kiáltja világgá mindazt a jogtiprást, embertelenséget, hazugságot és tébolyt, amit Magyarország „di­csőséges felszabadítóinak” rabigájában elszenve­dett. Már 1957 januárjában megalapította és szinte haláláig gondozta a magyar szabadsághar­cos írók és költők külföldi lapját, a Nemzetőrt, amely minden egyes sorával a szabadságharc szellemét tartotta életben. Jelentőségét az itthoni hatalomnak a lap iránt megnyilvánuló rettentően éber figyelmén lehetett lemérni igazán. Volt idő, amikor rendőri megfigyelés és fogda járt egy-egy Nemzetőr-példányért a Magyar Népköztársaság polgárának; és még a rendszerváltozás forduló­ján is a fasiszta jelzőt ragasztották arra, aki a Nemzetőr sok évtizedes teljesítményéről elis­merően szólt. A lap itthoni méltatását, ha tetszik, rehabilitálását egyes-egyedül a Magyar Nemzet végezte el 1990-ben. Mint „utolsó kenetet”, úgy fogadta ezt az írást Tollas Tibor, mondván, vergődő lélekkel várta már. No igen, mert érezte, sőt tudta is, nem úgy öleli keblére a szabaddá vált kicsiny haza, ahogyan majd negyvenévnyi lobogó hűségéért megérdemelte volna. A Gulyás fivérek portréfilmjén, pár visszhangtalanul ma­radt kiadványán meg néhány perzselő hangulatú előadói esten kívül nem sok minden történt an­nak érdekében, hogy Tollas Tibor a magyar iro­dalmi élet, a magyar közélet láncszemének érez­hesse legalább magát. Pedig ha másért nem, né­hány valóban nagy verséért megérdemelte volna. Nagy verse az is, amelyben szép halálért könyö­rög teremtőjéhez: „váratlan jöjjön, hirtelen, / mint bódult álom, alkonyat, / estébe hulló arco­mat / ne szántsa kín, emlékezés, I mely ismeretlen éjbe néz...” Fohásza nem talált meghallgatásra. Talán majd költői lelkének halhatatlanságát ke­gyesebben pártfogolja az ég. Mi, akik itt marad­tunk még, ezért könyörögjünk. (lőcsei) Hámory Jenő Tollas Tibor emlékére Ha hívnak majd a csillagok, te győztesen a mindenségbe lépsz, életed örök példaként ragyog, mint szürkeségen át a színes érc. Mig megjártad mind a hat világot, szivedben lüktetett a fájdalom, s ahogy Krisztus vitte itt keresztjét, egy nemzet sorsa volt a válladon. Amit te tettél ezért a népért, kincseként nemzetünknek itthagyod, s tavaszt ígérőn emléked felold minden sziklát repesztő zord fagyot. Verseid élni fognak akkor is, ha a földön már régen nem leszel, és mint hópihék a napsütésben, léted a végtelenbe úgy vesz el. Rugalmasság vagy iskolabezárás? Az 1994-1997 közötti idő­szakban enyhén emelkedett — 4926, 4957, 4973 - a működő is­kolák száma. Ugyanebben az időszakban - a Központi Statiszti­kai Hivatal szerint - 187 iskolai egység „megszűnt” és 23 szüne­tel. A Magyar Demokrata Fórum adataival szemben valóságos is­kolamegszüntetés legfeljebb tíz- tizenkét esetben fordult elő, fő­ként a nagyvárosok lakótelepein - nyilatkozta az MTI-nek Báthory Zoltán közoktatási helyettes ál­lamtitkár. A helyettes államtitkár szerint a „megszűnés” általában átren­deződést jelent, mert egy iskolai egységen egy iskolai feladatot kell érteni, például a gimnázium és szakközépiskola két iskolai egy­ség. A legtöbb esetben az iskolai egységeknek vagy a feladata, vagy a fenntartója, vagy az igaz­gatási szerkezete változott meg - állítja Báthory. Például, amikor egy iskola mint szakmunkásképző megszűnik és szakközépiskolává alakul át, ha egy iskola önkor­mányzati tulajdonból egyházi tu­lajdonba kerül át. Gyakori az is, hogy azonos településen egy-két intézményt közös igazgatásba vonnak. Ilyenkor előfordulhat, hogy két iskolai egység megszű­nik és egy keletkezik. Az iskolai egységek számában tanévenként bekövetkező csekély változások az iskolaszerkezet rugalmas ala­kulását mutatják. r RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS ^ az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által ÁPTF 20.353/97. sz. Határozatban engedélyezett Forte Rt. részvények nyilvános forgalomba hozatalához kapcsolódóan. A részvényjegyzések elszámolására és a részvények átadására - a Tájékoztatóban megjelölt időponthoz képest egy héttel később - 1997. szeptember 8.-1997. október 3. közötti időszakban kerül sor. k. Postabank Értékpapír Rt. Forte Rt. A k, A SPORTSZEREK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE munkatársat keresünk forgalomtól függő jövedelmezéssel. Előny: labdajáték sportkörökben ismeret. Jelentkezés: írásbeli szakmai önéletrajzzal a munkaügyi osztályon. Bp. XIV., Hermina u. 49. II. em. Telefon: 343-0771 Személyes meghallgatás előzetes időpont egyeztetéssel történik. m EEMEMMMSSm €» DAEWOO DAEWOO A DAEWOO legújabb a DAEWOO-AVIA személygépkocsi-mpaelíjein, L ] EURO-2-es tehergépkocsik a LANOS-on és NUBIRÁ-n kívül, ' I , és a megújult LUBUN II. a teljes típusválasztékkal várjuk "WyWZ Y'kf’V*'K3 kisteherautók mellett Önt. Ezenkívül •*-* a különböző teljesítményű a több mint 700 m2-es ^ TUHR! targoncákat üzletházunkban megtalálja -------------A--------líl, i.!N és rakodógépeket is. m smEBsm kereskedőház essddb .w v-i L u MA \ yj Magyarország egyik legnagyobb lapkiadójának médiaképviselete miskolci és egri irodájába y&LLAixmí)} jdtóu jrrl Mm msm* Kiemelkedő kereseti lehetőség. Teljesítmény függvényében főállás lehetséges. Érdeklődni: Miskolc: 06-46/341-645 Borbély László megyei vezetőnél Eger: 06-36/413-233/245 mellék Kirilla Imre megyei vezetőnél A PECUNIAAGORA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8901 Zalaegerszeg, Béke liget 1., Pf. 19.) mint kijelölt felszámó, pályázat útján értékesíti: 1. a KERMIX Gasztrotechnikai, Konyhai, Cukrászati, Pékipari és Üzleti Berendezéseket Gyártó Kft. (9724 Lukácsháza, Tanács u. 1.) Fa. tulajdonát képező, a Lukácsházi 46/2. hrsz-ú 23 482 nm nagyságú ipartelep megjelölésű belterületi ingatlant (Lukácsháza, Tanács u. 1.) a rajta levő 14 darab, összesen 4075 nm alapterületű épületekkel, illetve felépítmé­nyekkel, valamint a hozzájuk tartozó ingóságokkal együtt (bánatpénz 5 000 000 Ft) és 2. a KERMIX Innovációs Vendéglátóipari Gépgyártó Szolgáltató és Befektető' Kft. Fa. (9700 Szombathely, Semmelweis u. 28.) tulaj­donát képező a) Szombathely, Semmelweis u. 28. szám alatti társasházban 315 nm alapterületű I. emeleti irodahelyiségeket (megosztva is), valamint a 84 nm nagyságú földszinti raktárhelyiségeket, valamint a társasház közös tulajdoni illetőségét (bánatpénz 2 000 000 Ft) b) Kaposvári 8966/2. hrsz-ú 6725 nm nagyságú ipartelep (Kaposvár, Iszák u.) megjelölésű ingatlant és a hozzá kapcsolódó használati jogot - külön is - (bánatpénz 2 000 000 Ft), valamint 3. A KARAVÁN Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Fa. (7400 Kaposvár, Guba u. 118.) tulajdonát képező kaposvári 3657/70 hrsz-ú 6448 nm nagyságú telephely elnevezésű (Kaposvár, Guba u. 36.) belterületi ingatlant (bánatpénz 1 000 000 Ft). A pályázatokat, illetve az ajánlatokat zárt borítékban az 1. pont esetében „KER­MIX Gasztrotechnikai Kft. Fa. Lukácsháza”, a 2. pont esetében a „KERMIX Innovációs Kft. Fa. Szombathely” és a 3. pont esetében „KARAVÁN Kft. Fa. Kaposvár” megjelöléssel kell benyújtani 1997. szeptember 10. napján (szerda) 14 óráig beérkezőleg a Zalaegerszeg, Béke liget 1. alatt személyesen a PECU­NIAAGORA Kft. irodájában, illetve levélcímére (8901 Zalaegerszeg, Pf. 19.) A beérkezett pályázatok elbírálása 1997. szeptember 11. napján 11 órakor történik meg. A pályázati tájékoztató teljes szövege a Kurír és a Magyar Nemzet 1997. augusztus 5-i számaiban található, amely értelemszerűen és ezen pályázati fel­hívásban megjelölt eltérésekkel alkalmazandó. Felvilágosítást ad: Dr. Szabó Ernő, és Pais Sándorné. Telefon munkanapokon és munkaidőben: 06-92-3 21-236, 06-92-312-746. Fax: 06-92-312-746. Munkaszüneti napokon és munkaidőn kívül tel./fax: 06-92-320-905. A ) 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék