Magyar Nemzet, 2006. június (69. évfolyam, 148-176. szám)

2006-06-26 / 171. szám

i Polgári n a p i l LXIX. évfolyam, 172. szám Budapesti kiadás • 2006. június 26., hétfő www.mno.hu Ára: 145 forint, Horvátországban 9 kuna Előfizetőknek: 105 forint Alapította: P e t h ő Sándor Igazgató-főszerkesztő: Liszkay Gábor • Főszerkesztő-helyettesek: D. Horváth Gábor, Csermely Péter, Szerető Szabolcs • Lapszerkesztők: Ludwig Emil, Torkos Matild, Tóth Szabolcs Töhötöm • Szerkesztőség és kiadó: 1089 Budapest, Üllői út 102. • Telefon: (1) 476-2131, (1) 814-8700, fax: (1) 215-3197. Levélcím: 1450 Bp. 9., Pf. 74. • E-maií: szerk@magyarnemzet.hu • Kiadja a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. • Felelős kiadó: A Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója • Lapigazgató: Dr. Kövesdi László • Lapigazgató-helyettes: Ostrowski Mária • A Nemzet Kft. a MATESZ tagja. Ügyfélszolgálat: (1) 413-1547, (1) 322-8306; Hirdetés: (1) 216-8817, 216-8818, 216-8819, fax: j (1) 342-6132 (Apróhirdetés-felvétel: 342-6164, 322-2448, 1075 Bp., Wesselényi u. 8.) • On-line hir­detésfelvétel: hirdetes@mahirpress.hu. Telefon: (1) 216-8817, fax: (1) 215-0245. Terjesztési ügyek­ben telefon: (1) 476-2176. Előfizetés-megrendelés éjjel-nappal: (1) 476-2198, e-mail: terjesztes@ magyarnemzet.hu. Terjeszti a Lapker Rt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hír- lap Üzletága. • Előfizethet közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján (e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu; zöldszám: 06-80/444-444). Előfizetési díj egy hónapra 2660 fo­rint, negyedévre: 7980 forint, fél évre 15 960 forint, egy évre 31 920 forint. Hétnapos előfizetési díj: egy hónapra 3172 forint, negyedévre: 9516 forint, fél évre 19 032 forint, egy évre 38 064 forint • Nyomtatás: LAPCOM Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. 9021 Győr, Üjlak u. 4/A • Ügyvezető igazgató: Szammer István • Országos kiadás ISSN: 0237-3793, Budapesti kiadás ISSN: 0133-185 X • Mai számunkat szerkesztette: Ludwig Emil BELFÖLD A volt egészség- ügyi miniszter uta­sítására ledöntötték dr. Johan Béla szobrát. KMLEmM. Lapértesülés sze­rint hétezer kato­nát von ki rövidesen Irak­ból az Egyesült Államok. GAZPASAC Nyáron harminc, télen akár újabb ötven százalékkal drágul­hat a lakossági gáz ára. ÍCUiTÜRft Több mint száz­ezer érdeklődőt vonzott szombaton a Mú­zeumok éjszakája. . Pénzügyi válságban Súlyos pénzügyi válságba süllyedt Magyarország címmel írt cik­ket a párizsi Le Figaro, elégte­lennek ítélve az államháztar­tási konszolidációt célzó ma­gyar tervet. A konzervatív lap szerint Gyurcsány kormánya súlyos pénzügyi válságba ke­rült, s a piacokon is egyre rosszabb a helyzet: a tőzsde és a forint folyamatosan veszít értékéből, a befektetők mene­külnek az országból. Az a ve­szély - írja a Le Figaro -, hogy a kormány csak félintézkedé­seket hoz anélkül, hogy csök­kentené a kiadásokat. (MTI) Magyar sérült Törökországban Négy ember, köztük egy ukrán és egy norvég állampolgár meg­halt, huszonöt megsérült teg­nap a dél-törökországi Antalya térségében, amikor felrobbant egy gáztartály. A sérültek egyi­ke egy 14-15 éves magyar lány. Ügy tudni, műtéti beavatko­zást hajtanak végre rajta. A ha­tóságok este nem tudták meg­mondani, merénylet vagy bal­eset történt-e a turisták által igen kedvelt Manavgat város­ban. Törökországban az utóbbi években számos terrortáma­dást hajtottak végre, többségét kurdok vagy iszlamista cso­portok vállalták. (Gy. Zs.) Irán bevetheti az olajfegyvert Teherán. Irán tegnap az „olajfegy­ver” bevetésével fenyegető­zött, ha támadás éri az atom­programjával kapcsolatos ér­dekeit, és újból elutasította az urándúsítás felfüggesztését mint a tárgyalások újrafelvé- telének az előfeltételét. (MTI) 06172 Ami biztos: fizetnünk kell A Gyurcsány-kormány tíz alapelve - konkrétumok nélkül Sok konkrétum nem derült ki a kormány balatonőszödi kétna­pos ülését követően. Úgy tűnik, a reformok azt célozzák: új köz­szolgáltatások lesznek fizető­sek, illetve átlagosan többet kell majd fizetnünk értük. A gázártámogatásról szerdán dönt a kormány, egy hétre rá a helyközi tömegközlekedés fi­nanszírozásának átalakításáról határoznak. A közoktatási és felsőoktatási reform második üteméről a héten beszél Hiller István kultuszminiszter. I C.ZTRiÁK Imre N agy és tisztességes munkát végzett a kormány - jelentette ki a péntek-szombati balaton­őszödi kormányülést követően Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Elmondása szerint „részletes prog­ramot” készítettek a kormányalakí­tást követően két héttel a teendők­ről. „Az a vágy fűti a koalíciót, hogy átrendezze az ország megcsontoso­dott viszonyait” - hangoztatta. Két­napos ülésén a kabinet tíz alapelvet fogalmazott meg - jelentette be a kormányfő. Gyurcsány Ferenc kérdésünkre elmondta: az a reformok kidolgo­zása során dől majd el, hogy melyik közszolgáltatásért mennyit kell majd fizetni. A menetrenddel kap­csolatban kifejtette: a közigazgatás átalakításának reformja már elin­dult, kitért arra, hogy minden eset­ben kétfajta előterjesztés készül, ha nem sikerül a kétharmados tör­vénymódosításokhoz megszerezni az ellenzék támogatását, akkor feles törvényekkel vagy pénzügyi ösz­tönzőkkel kívánnak élni. [Gyurcsány...] Folytatás a 3. oldalon > .Nagy és tisztességes munkát végzett a kormán/ - a miniszterelnök és Veres pénzügyminiszter Őszödön FOTö: Máté Péter A tíz alapelv 1. A kiigazítás célja a költségvetési, államháztartási egyen­súly megteremtése, a reform egyik célja, hogy az egyensúlyt megőrizzük 2. A kiigazítás programjának megvalósításával el kívánják érni, hogy a GDP-arányos deficit 2008-ra három százalék közelébe csökkenjen, az infláció pedig a 2007-ben vár­ható növekedés után 2008-ban újra mérséklődjön, ek­korra elérjék az egyensúlyt. 3. A reformokkal újra kívánják osztani a lehetőségeket és a felelősségeket 4. A kiigazítások azért előzik meg az Új Magyarország fej­lesztési programot, mert a cél már az új Magyarország megalapozása. 5. Az átfogó fejlesztési cél a tartós gazdasági növekedés és a bővülő foglalkoztatottság. 6. Új társadalmi szerződést kívánnak kötni, hogy javuljon a közszolgáltatások minősége, tartalma és fenntarthatósága. 7. Rugalmasabb közintézmény-szabályozásra van szükség annak érdekben, hogy a közszférában is megteremtsék a foglalkoztatás rugalmasságát 8. Hosszú távon meg kívánják azt határozni, hogy mennyit fog költeni közszolgáltatásokra az állam. 9. Minden állam által nyújtott szolgáltatásnak van értéke és ára. Azt is rögzíteni kívánják, hogy ebből mennyit fi­zet az állam a szolidaritási elv alapján, és mennyit aki mindezt igénybe veszi. 10. Arra kívánnaktörekedni, hogy az ártámogatásokat a rá­szorulók kapják. BARTÓK-0PERA PÁRIZSBAN. Az énekesnők királynője, Jessye Norman ol­dalán lépett fel Fried Péter, az Operaház tagja az előkelő párizsi színház, a Théatre du Chatelet színpadán előadott Bartók-opera címszerepében. A kékszakállú herceg várának koncertszerű produkcióját Pierre Boulez vezé­nyelte. Részletek a 15. oldalon fotö: marie-noelle Robert Tarlós István az Összefogás jelöltje 81 Munkatársunktól ______________ T a rlós István vezeti az Összefo­gás fővárosi listáját, és ő lesz a Fidesz és szövetségesei főpolgár­mester-jelöltje is - derült ki a Fi­desz szombati országos választmá­nyi ülése után. Óbuda jelenlegi pol­gármesterét két országgyűlési kép­viselő, Fónagy János és Pokorni Zoltán követi a listán, utánuk pedig a szövetségesek, a Fidelitas, a KDNP, a Vállalkozók Pártja és a Nemzeti Fórum jelöltjei következ­nek. Hosszú egyeztetési folyamatra tett pontot az országos választ­mány ülése - mondta Szijjártó Pé­ter, a Fidesz kommunikációs igaz­gatója, kiemelve: a megyei vá­lasztmányokkal és a szövetsége­sekkel is számos egyeztetést folyta­tott a Fidesz. A politikus reményét fejezte ki, hogy olyan listát sikerült összeállítaniuk, amellyel a Szövet­ség a legjobb eredményt érheti el az őszi önkormányzati választásokon. Tegnap hivatalosan is nyilván­valóvá vált, hogy az. MDF Katona Kálmánt, a neokonzervatív párt vá­lasztmányának elnökét, volt közle­kedési minisztert, MDF-es, fide- szes, majd újra demokrata fórumos politikust indítja főpolgármester­jelöltként. A MIÉP jelöltje Zsinka László. Bővebben a 3. oldalon Vagyonosodás: a kormányt később nézik Bár a kormányszóvivő koráb­ban elképzelhetőnek nevezte, mégsem a kormánytagok va- gyonosodását vizsgálja először az APEH. Az adóhatóság szak­mai elnökhelyettese közölte: a jövőre beígért tízezer vagyon- vizsgálatnak nincs semmiféle menetrendje, de a gazdagab­bak fokozottabb ellenőrzések­re számíthatnak. 11 Ptt.hát. Tamás________________ E lő re kijelölt társadalmi cso­portok nincsenek, amelyekkel az adóhatóság a kormány által jö­vő évre beígért tízezer vagyonoso- dási vizsgálat során kizárólagosan foglalkozna, de a gazdagabb réte­gek fokozottabb ellenőrzésekre számíthatnak - nyilatkozta la­punknak Juhász István, az APEH szakmai elnökhelyettese. Mint fo­galmazott, akkor indítanak vizs­gálatot, ha a jövedelem és a vagyo- nosodási adatok nincsenek össz­hangban. Példaként elmondta: ha valaki az APEH adatai szerint pa­nellakásban lakik, tizenöt eszten­deje munkaviszonyban dolgozik, és a minimálbér kétszeresét kere­si, az nem számíthat vagyonoso- dási ellenőrzésre, ilyen esetben nincs túl sok értelme a vizsgá­latnak. [A kormányt...] Folytatás a 2. oldalon > Sürget az idő a délvidéki kárpótlásért il Sebestyén Imre (IJtvidf.k) A ki elmulasztotta bejelenteni a Jugoszláviában 1945. március 9. után piaci vagy jogszerű érték megtérítése nélkül elvett vagyonát, az még június végéig megteheti. Nagyon fontos e bejelentés, mert nélküle nem végzik el az államosí­tással, földreformmal, kisajátítás­sal, lefoglalással vagy más jogcí­men elvett vagyon nyilvántartásba vételét, ami annyit jelent, hogy az évtizedekkel ezelőtt megkárosítot­tak nem léphetnek fel a vagyon visszaszármaztatására irányuló kö­vetelésükkel, amikor majd meg­születik az erre vonatkozó törvény. Egyelőre ugyanis csak a bejelentés­re vonatkozó jogszabályt (Törvény az elvett vagyon bejelentéséről és nyilvántartásba vételéről) hozta meg a szerb törvényhozás, s az eb­ben megszabott határidő is szűk egy hét múlva letelik. Sietni kell: a bejelentés a visszaszármaztatásra vagy kárpótlásra való jog feltétele. Az elvett vagyon bejelentését a köztársasági vagyonjogi igazgató­ságnak kell átnyújtani, s megtehe­tik a megkárosított természetes személyek, de jogutódaik, örökö­seik is. [Igazolást...] Folytatás a 9. oldalon >

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék