Magyar Nemzet, 2008. április (71. évfolyam, 89-118. szám)

2008-04-01 / 89. szám

Polgári napilap LXXI. évfolyam, 89. szám ■J Budapesti kiadás • 2008. április 1., kedd t!*-4 ki -mV,| www.mno.hu \ /V f Ára: 145 forint Előfizetőknek: 105 forint MA: MŰSORÚJSÁ Igazgató-főszerkesztő: Liszkay Gábor • Főszerkesztő-helyettesek: D. Horváth Gábor, Csermely Péter, Szerető Szabolcs ■ Lapszerkesztők: Farkas Attila, Ludwig Emil, Villányi Károly • Szerkesztőség és kiadó: 1089 Budapest, Üllői út 102. • Telefon: (1) 476-2131, (1) 814-8700, fax: (1) 215-3197. Levél­cím: 1450 Bp. 9, Pf. 74 • Kiadja a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. • Felelős kiadó: a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója • Lapigazgató: Dr. Kövesdi László • Lapigazgató-helyettes: Ostrowski Mária • Terjesztési igazgató: Csóry György • A Nemzet Kft. a MATESZ tagja. Ügyfélszol­gálat: (1) 413-1547, (1) 322-8306; Hirdetés: (1) 216-8817, 216-8818, 216-8819, fax: (1) 342-6132 1 (06-80) 106-000, fax: (06-46) 815-800, (06-46) 506-681, e mail: reklamacio@media-log.hu. Előfizetési (Apróhirdetés-felvétel: (1) 342-6164, 322-2448, 1075 Bp., Wesselényi u. 8.) • On-line hirdetésfelvétel: díj egy hónapra 2660 forint, negyedévre: 7980 forint, fél évre 15 960 forint, egy évre 31 920 forint. . hirdetes@mahirpress.hu • Telefon: (1) 216-8817, fax: (1) 215-0245. Terjesztési ügyekben telefon: 'C. Hétnapos előfizetési díj: egy hónapra 3170 forint, negyedévre: 9510 forint, félévre 19 020 forint, egy (1) 476-2176. Előfizetés-megrendelés éjjel-nappal: (1) 476-2198, e-mail: terjesztes@magyarnemzet.hu. évre 38 040 forint • Nyomtatás: LAPCOM Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 9021 Győr, Üjlak u. 4/A ■ Terjeszti a Lapker Rt. Előfizetéses terjesztés: MédiaLOG Zrt. Megrendelés: (06-80) 106-000, , Ügyvezető igazgató: Szammer István • Országos kiadás ISSN: 0237-3793 • Budapesti kiadás ISSN: fax: (06-46) 815-800, (06-46) 506-681, e-mail: elofizetes@media-log.hu. Reklamációk fogadása: i 0133-185 X -Mai számunkat szerkesztette: Szerető Szabolcs LÁTÓ-TÉR Nincs nemzetiségi konfliktus Pilis- szentkereszten - állapí­totta meg az államfő. KÜLFÖLD Több ezer NATO- ellenes tüntető várta George Bush ame­rikai elnököt Kijevben. GAZDASÁG Szalay-Berzeviczy Attila maradt a Budapesti Értéktőzsde elnöke. BH SPORT Idén még egyetlen forint állami já­randósághoz sem jutot­tak az olimpikonok. Kevesebb volt a felvételiző A tandíj hírére történelmi mélypontra, százezer fő alá zu­hant a felsőoktatási intézmé­nyekbe jelentkezők száma. A drámai csökkenés oka nem a népességfogyás. Kiderítettük ugyanis, hogy az idén többen érettségiznek, mint az elmúlt négy évben bármikor. i;.' Farkas Memotta ________________ C supán 96 302 diák jelentkezett felsőoktatási intézménybe az idén - jelentette be Hiller István (MSZP) oktatási miniszter. A tár­cavezető úgy- vélte, a felvételizők száma évek óta csökken, ezért an­nak semmi köze a jelentkezéskor még hatályban lévő tandíjtörvény­hez. Szerinte a csökkenés oka a de­mográfiai adatokban keresendő, vagyis abban, hogy évről évre keve­sebb a gyerek. Lapunk kérdésére az oktatási tárca elismerte, hogy az adatok nemcsak az alap-, hanem a mester- képzésre jelentkezők számát is tar­talmazzák, vagyis a 96 ezer főbe több mint ötezer olyan fiatalt is be­leszámoltak, akik jelenleg is felső- oktatási hallgatók. Ismert: a bolo­gnai rendszer bevezetésével az egyetemi képzést két részre bontot­ták. A hároméves alapképzés el­végzése után a hallgatóknak újra jelentkezniük kell a negyed- és az ötödév elvégzésére. A rendszer ta­valy óta él, de a tömeges mester- képzés csak az idén szeptembertől indul el. A főiskolára, egyetemre újon­nan jelentkezők száma tehát csak 91 ezer fő, vagyis 17 százalékkal ke­vesebb a tavalyi 108 ezer főnél. [Fiatalok...] Folytatás a 4. oldalon > Felbomlott a kormánykoalíció Az SZDSZ április 30-ával visszahívta a minisztereit, Gyurcsány Ferenccel kizárta az együttműködést Az SZDSZ ügyvivői testületé tegnap egyhangúlag határozott a Gyurcsány Ferenc vezetette koalícióból való kilé­pésről. Fenti képünkön Kóka János tájékoztat a döntésről, jobbra Florváth Ágnes, akinek menesztésével a miniszter- elnök lavinát indított eL Bár az MSZP egyelőre mögötte áll, a kormányfő sorsa megpecsételődni látszik fotók: Máté PÉTER '■% Munkatársainktól _____________ F elmondta tegnap a koalíciót az SZDSZ. Igaz, a lépést április 30-i hatállyal jelentették be, ami el­vileg még lehetőséget ad valami­lyen megegyezésre. Az viszont bi­zonyossá vált, hogy az SZDSZ Gyur­csány Ferenc nélkül képzeli el a jö­vőt, az általa vezetett kormányban nem hajlandó részt venni, mert a párt szerint a kormányfő egyolda­lúan felmondta a két párt együtt­működését, szembefordult saját koalíciós kormánya programjával. A Kóka János SZDSZ-elnök által bejelentett lépést az váltotta ki, hogy a miniszterelnök tegnap hiva­talosan is közölte Horváth Ágnes szabad demokrata egészségügyi miniszterrel, hogy április 30-ával felmenti. Az SZDSZ-frakció azt ja­vasolta a párt ügyvivői testületé­nek, hogy április 30-ával hívják vissza minisztereiket és államtitká­raikat a kormányból. A javaslatot este az ügyvivők egyhangúlag elfo­gadták. Kóka János ezután közölte, hogy Gyurcsány Ferenccel nem tudják a jövőben elképzelni az együttműködést. A politikus azt hangsúlyozta, hogy döntésük nem személyekről, hanem a közösen vállalt programról szól. Jelezte, nem céljuk előre hozott választások kiírása, s továbbra is támogatni fogják az ország érdekét szolgáló reformlépéseket. A tervek szerint az SZDSZ április végi rendkívüli küldöttgyűlése tárgyal a koalíció felmondásáról. Ezt a tanácskozás egyébként a párt tavalyi tisztújítá­sán tőként csalások miatt hívták volna össze eredetileg. A válsághelyzetről este a szocia­listák elnöksége is tárgyalt. A meg­beszélés után Nyakó István szóvivő azt ismételgette az újságíróknak, hogy a Magyar Köztársaság kormá­nyának miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc, akit az MSZP támogat. Szerinte az SZDSZ-nek kell eldön­tenie, kívülről vagy belülről kíván­ja-e támogatni a kormányprogram megvalósítását. Az MSZP-t látha­tólag meglepte az SZDSZ fellépése. - Miniszterelnök úr, önből elfo­gyott az erő, az akarat és a szándék az ország megújítására - fordult délután a parlamentben Kóka Já­nos a miniszterelnökhöz. A bírálat­ra Gyurcsány Ferenc nem válaszolt, ehelyett később a távirati irodának nyilatkozott. Azt mondta, nagyon mély koalíciós vita van, amely vál­sággal fenyeget. Azonban azt hang­súlyozta: ennek megoldása az or­szág érdeke, és erre 30 napjuk van a partnereknek. Este az ATV-nek nyilatkozva el­ismerte, hogy alábecsülte Horváth Ágnes menesztésének hatását. Gyurcsány ezzel együtt bízik a koa­líció fenntartásában, állítása szerint nem készül lemondani, nem gon­dol kisebbségi kormányzásra, és új pártot sem készül alapítani. La­punk ugyanakkor szocialista for­rásból úgy értesült, hogy a kor­mányfő komolyan gondolkodik a lemondáson. Sokak szerint mást nem is nagyon tehet, hiszen hiába szerezte meg szombaton pártja tá­mogatását, az SZDSZ most már a jelek szerint egységesen elutasítja a személyét, s az MDF támogatására sem számíthat egy Gyurcsány ve­zette kisebbségi kormány.- Most egy szürke és az embe­rek hétköznapi dolgaira összponto­sító kormányzásra van szükség, amihez már meglévő vagy éppen új vezetőket kell találni - nyilatkozta lapunknak Szanyi Tibor MSZP-s politikus. A lehetséges forgató- könyvek között említette a kisebb­ségi kormányzást és Gyurcsány Fe­renc lecserélését is. Szerinte a kor­mányfői posztra a szocialista frak­ció Kiss Péter kancelláriaminisztert tartaná a legalkalmasabbnak. A Fidesz egyelőre a kivárás tak­tikáját alkalmazza a kormányválság ügyében - értesült lapunk. Bővebben a 2-3., vezércikk a 7. oldalon Piaci pánik, kamatemelés a Szabó Anna ___________________ K isebb pánik tört ki tegnap a piacokon a kormányválság hírére. A forint zuhanásszerű gyengülésbe kezdett, és csak az­után változott valamicskét a helyzet, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa bejelen­tette: 7,5 százalékról 8 százalékra emeli a jegybanki alapkamatot. Az elemzők egy része erre számí­tott, mások szerint 50 helyett ele­gendő lett volna 25 bázispontos emelés is. A jegybankelnök elis­merte, bár elsősorban a magas inflációs kockázatok és az állam­papírpiacon kialakult kedvezőt­len helyzet miatt döntöttek így, az eseményektől nem tudták függetleníteni magukat. A koalí­ciós hercehurca miatt az állam­papírpiacon a vevők a szokásos­nál is nagyobb felár mellett vol­tak csak hajlandók vásárolni. Ha sokáig tart a politikai bi­zonytalanság, akkor minden elemző szerint rendkívül káros folyamatok indulhatnak meg a magyar gazdaságban, és hama­rosan újabb, akár 100-200 pon­tos kamatemelésre is szükség le­het. Ez pedig együtt jár az állam és a háztartások adósságterhei­nek további növekedésével, pe­dig a helyzet már így is aggasztó. A tavalyi utolsó negyedévben ha­zánk nettó adóssága 360 milliárd forinttal emelkedett, a lakosság pedig már több mint 6300 mil­liárd forinttal tartozik a hazai bankok felé. Továbbiak a 11. oldalon BÚCSÚÍ A SARCOKTÓL. Mától nem kell vizitdíjat és kórházi napidíjat fizetni az egészségügyi intézményekben. A március 9-i népszavazáson elsöprő többséggel döntöttek a díjfizetés jövő év eleji eltörléséről az állampolgárok A parlament ezek után április elsejével törölte el a díjakat Az Egészségügyi Minisztérium szerint a díj­fizetés április elseje előtti megszüntetésével törvényt sértett több egészségügyi intézmény. Június 30-ig igényelhető vissza a huszadik alkatommal orvoshoz fordu­lás után kifizetett vizitdíj. (Z. N.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék