Magyar Nemzet, 2010. január (73. évfolyam, 1-29. szám)

2010-01-25 / 24. szám

IIagyar \emzet • Oktatás 2010. január 25., hétfő wmmmmmmmmmmmmmmm Válság: kevesebb diákból lehet egyetemista Még három hétig lehet jelentkezni • Emelkedik a minimum ponthatár, nehezebb lesz bejutni Három hetük maradt a diákoknak arra, hogy eldöntsék, tovább­tanulnak-e az idén, és ha igen, hova jelentkeznek. A felsőfokú szakképzésre a változatlanul alacsony bekerülési minimum ponthatár miatt várhatóan idén is könnyű lesz bejutni, a diplo­mát adó képzéseken azonban magasabbra teszik a mércét. A gazdasági válság egyre erősebb hatása következtében idén újból történelmi mélypontra zuhanhat a felvételizők száma. Csak nyár közepén derül ki, hogy ki jut be az egyetemre fotö: székelyhídi balízs Sí Farkas Melinda ____________ K ev esebb mint három hetük maradt a családoknak arra, hogy eldöntsék, tudják-e finanszí­rozni gyermekeik felsőoktatási ta­nulmányait, és ha igen, milyen pá­lyát választ a fiatal. A diákok feb­ruár 15-ig nyújthatják be jelentke­zési lapjaikat az egyetemekre vagy főiskolákra. Az idén meghirdetett képzéseket és az adott szak által megszabott jelentkezési követel­ményeket a Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, amely megvásárolható a könyvesboltok­ban, és a www.felvi.hu internetes oldalon elektronikus úton is meg­rendelhető. Szakemberek szerint a tavalyi átmeneti emelkedés után jövőre újra a jelentkezők számának drasz­tikus csökkenése várható, a gazda­sági és szociális válság miatt ugyanis a családok egy része képte­len vállalni a taníttatás költségeit. A költségtérítéses képzéseken már évek óta drámaian csökken a je­lentkezők száma. Egy éve már csu­pán az összes jelentkező 19,5 szá­zaléka tudta vállalni a tandíjjal járó anyagi terheket, míg hat éve még 36,65 százalék volt ez az arány. A családok súlyos pénzügyi gondjai azonban jövőre már az in­gyenes képzésektől is távol tart­hatják a diákokat, egy egyetemista „ingyenes taníttatása” - albérlet, útiköltség, tankönyvek, étel-ital - a hallgatók számításai szerint át­lagosan havi nyolcvanezer forin­tot emészt fel. Hiába lesz azonban kevesebb a felvételiző, nem lesz könnyebb a bekerülés, mint egy éve, sőt, való­színűleg kevesebben is jutnak majd be az egyetemekre. Bár az ál­lamilag támogatott keretszám az ideihez hasonlóan jövőre is 56 ezer fő lesz, várhatóan nem tudják majd feltölteni az összes ingyenes férőhelyet, mivel az idei 160 pont­ról 200 pontra emelték a felvételi minimum ponthatárt. A gyengébb érettségi ered­ménnyel rendelkező fiataloknak a bekerülési küszöb 40 pontos emelkedése ellenére is az javasol­ható, hogy mindenképpen próbál­kozzanak a felvételivel az idén, egy kormányrendelet-tervezet ugyan­is 2012-től újabb 40 ponttal emel­né a bekerülési minimumot, 240 pontra, hosszabb távon pedig az emelt szintű érettségi kötelezővé tétele is valószínűsíthető. Idén rá­adásul nem változik a sokak sze­rint túlságosan alacsony, 140 pon­tos bekerülési küszöb a diplomát nem adó felsőfokú szakképzése­ken, így az ilyen kurzusokra to­vábbra is nagyon egyszerűnek tű­nik a bekerülés. A jelenleg érvényes pontszámí­tás szerint összesen 400 alap- és 80 pluszpontot lehet szerezni. Ma­ximálisan 200 pontot lehet gyűjte­ni a legjobban sikerült két érettsé­gi tárgy százalékos eredményei­ből, ahogy legfeljebb 200 pont gyűjthető össze valamennyi érett­ségi tárgy korábbi, középiskolai érdemjegyeiből és a tárgyakból szerzett érettségi osztályzatokból. Az emelt szintű érettségiért 40, középfokú nyelvvizsgáért 35, fel­sőfokúért 50 pluszpont jár. Hiába van azonban valakinek több nyelvvizsgája, ezekért legfeljebb 50 pontot kaphat, ahogy a plusz­pontokból is maximum nyolcva­nat vesznek figyelembe. A jelentkezési lapok megtalál­hatók a felvételi tájékoztatókban, illetve az Oktatási Hivatal regioná­lis igazgatóságain ingyenesen is beszerezhetők. A diákok korlátlan számú államilag támogatott és költségtérítéses szakot jelölhetnek be, de kötelező köztük jelentkezési sorrendet felállítani. A felvételi el­járás alapdíja kilencezer forint, ezért a pénzért három helyet lehet megjelölni, ám az összeget akkor is ki kell fizetni, ha valaki csupán egyetlen helyre jelentkezik. Aki há­romnál több helyet jelöl meg, az minden egyes újabb jelentkezésért két-két ezer forintot köteles fizetni. Azok az iskolák, amelyek alkal­massági vagy gyakorlati vizsgát tartanak, külön eljárási díjat kér­hetnek, legfeljebb négyezer forin­tot. A hátrányos helyzetű diákok 50 százalékos kedvezményt kapnak a felvételi jelentkezés kilencezer fo­rintos alapdíjából, a halmozottan hátrányosak pedig ingyen jelent­kezhetnek, amennyiben a jelentke­zési laphoz csatolják a jogosultsá­got igazoló dokumentumokat. Szintén február 15-ig lehet je­lentkezni az idei tavaszi érettségi vizsgákra is. A tanulói jogviszony­nyal rendelkező vizsgázóknak - vagyis azoknak a középiskolások­nak, akik most először tesznek érettségi vizsgát - a tavaszi vizsga- időszakra „saját” középiskolájuk­ban kell jelentkezniük, minden to­vábbi információt és segítséget megkapnak majd a középfokú ok­tatási intézményekben. Azoknak a fiataloknak azonban, akik koráb­ban érettségiztek, és már nem jár­nak középiskolába, ám egy sikeres egyetemi felvételi érdekében javí­tani szeretnének eredményükön, vagy emelt szintű vizsgát tennének valamelyik tárgyból, esetleg az ál­taluk megjelölt egyetemi szakon olyan szaktárgyi érettségire van szükségük, amelyből korábban nem vizsgáztak, már nehezebb a helyzetük, ráadásul fizetniük is kell azért, hogy újból maturálhassanak. Ők jelentkezhetnek érettségire bár­melyik vizsgaszervező középisko­lában, ám ezek az intézmények nem kötelesek elfogadni a kérel­müket. Biztosabb, ha a fiatalok az Oktatási Hivatal területileg illeté­kes regionális igazgatóságán je­lentkeznek személyesen vagy pos­tai úton. A jelentkezési lapok be­szerezhetők az igazgatóságokon, il­letve letölthetők a www.oh.gov.hu internetes oldalról. A korábban érettségizett fiata­loknak így már a felvételi is súlyos anyagi terhet jelenthet: ha az illető még a hagyományos rendszerben maturált, ezért a pluszpontok ér­dekében most két idegen nyelvből emelt szintű vizsgát tesz, egy tárgyból pedig javítani próbál ko­rábbi érdemjegyén, majd megjelöl öt képzést a jelentkezési lapon, ak­kor számára csupán a felvételi próbálkozás 74 ezer forintba kerül. A tanulói jogviszonnyal nem ren­delkező fiataloknak a több vizsga­részből álló vizsgákra (szóbeli és írásbeli) tantárgyanként 17 ezer forintot, az egy vizsgarészből álló vizsgákra 12 ezer forintot, míg az idegen nyelvi, a testnevelés, az in­formatika és az informatikai alap­ismeretek érettségiért tantárgyan­ként 22 ezer forintot kell fizetnie. A Budapesti Műszaki Főiskola 2010. január 1-jétől ÓBUDAI EGYETEM néven folytatja tevékenységét. A BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR FELVÉTELT HIRDET gépészet, mechatronika, biztonságtechnika, alap- és mesterképzésre VERSENYKÉPES DIPLOMA! (levelező tagozat szombaton) www.banki.hu;www.bgk.uni-obuda.hu (06-1)666-5313 ' Eszterházy Károly Főiskola Kópzósi kínálat a 2010/11-es tanévben © Bölcsészettudományi Zm\ Kar(BTK) l&j«?! Társadalomtudományi Kar (GTK) Anglisztika Elektronikus ábrázolás i Ének-zene 1 Germanisztika (német) I Képi ábrázolás : Magyar 1 Plasztikai ábrázolás | Romanisztika (francia) 1 Szabad bölcsészet i Történelem A 4 karon további 30 mesterszakkal várjuk jelentkezőinket! | Emberi erőforrások Gazdálkodási és menedzsment i Kommunikáció és médiatudomány i Nemzetközi tanulmányok j Turizmus-vendéglátás www.ektf.hu/felvi MTI Természettudománj Kar (TTK) Biológia Földrajz i Kémia j Környezettan I Matematika Programtervező informatikus j Sportszervező Testnevelő-edző Felsőfokú szakképzések: I Gazdálkodási j menedzserasszisztens Idegenforgalmi szakmenedzser , Idegennyelvi kommunikátor intézményi kommunikátor I Pénzügyi szakügyintéző I Projektmenedzser-asszisztens I Sajtótechnikus j Sportkommunikátor Számviteli szakügyintéző Tanárképzési és Tudástechnológiái Kar(TKTK) Andragógia j Csecsemő- és kisgyermeknevelő | j Informatikus könyvtáros Mozgóképkultúra és médiaismeret i Pedagógia Szociálpedagógia Felsőfokú szakképzősek: Bortechnológus Gyógynövény- és füszemövónytermesztő és -feldolgozó > Hulladékgazdálkodási technológus Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Web-programozó p ca i Csecsemő- és gyermeknevelő. ; gondozó Ifjúságsegítő Közösségi-civil szervező Médiatechnológus asszisztens A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium felvételt hirdet a 2010—2011-es tanévre hatodikos és nyolcadikos tanulók számára hat és négy évfolyamos osztályaiba, kollégiumi elhelyezést iskolánkban biztosítunk. Érdeklődni lehet a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium titkárságán. Telefon: 487-0965 www.egyetemi.hu SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 1118 Bp., Rimaszombati út 2-8. OM: 102 794 Telefon: 310-2948, 310-2953 Fax: 310-2947 E-mail: titkarsag@szig.suiinet.hu www.szechenyigimnazium.hu 2010/2011-ben induló tagozatok: 01 ÁLTALÁNOS______________ 02 NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 03 MÉDIA _______________ 0 4 MŰVÉSZETI (rajz vagy ének) 05 ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 06 BIOLÓGIA_______________ K özponti felvételi: (általános követelmények szerint) 2010. január 23.10“ Szóbeli felvételi: 2010. február 24., 25., március 1., 2. vagy március 8.14“ Felvételi pontok számítása: 7. év véqe, 8. félév 100 pont központi írásbeli 200 pont helyi szóbeli 100 pont MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS A TISZK-RENDSZERBEN A CENTROSZETTISZK a TÁMOP-2.2.3.-07/1-2F-2008-004 számú pályázati program megvalósítása keretében egységes minőségirányítási rendszer kiala­kítását határozta el. A programjának végrehajtásához munkacsoportot hozott létre a tagintézmények képviselőinek bevonásával. ATISZK célkitűzése egyaránt figyelembe kívánja venni az intézmények sajátosságait, az intézmények törek­véseit, továbbá a nemzetgazdasági fejlesztési tervben előirányzott fejlesztési területeinek munkaerő-szükségletét, a régió hiányszakmáit, a szakmaszerkezet­váltás szempontjait. A CENTROSZET TISZK minőségirányítási dokumentumai az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványban szereplő követelményeken túlme­nően útmutatást adnak a tagintézmények minőségirányítási rendszerének szük­ségszerű aktualizálásához is. Nem egy új rendszer kialakítása a cél, hanem a már meglévő rendszereket figyelembe vevő, azok bevált gyakorlatát átvevő egységes irányelv és szemlélet kialakítása. Továbbra is elfogadott a tagin­tézmények saját minőségirányítási rendszere, amely kiegészül a TISZK által elfogadott egységes minőségirányítási rendszerrel. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. ÚMFT infovonal: ***** CertjTTsxet 0« 4© 43« *38 (j, * ; r.fu@meh.hu www.nfu.hu L..1..Ü.1” ..L±j\--ÜLJ P ÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM cStfIá tudás adun felveteli.pte.hu le Magyarország ^őyégyeteme• 13 képzési terület 96 alap- és osztatlan képzés 30 felsőfokú szakképzés közel 100 mesterképzés több mint 70 szakirányú továbbképzés 20 doktori iskola „ IÜ1 ■'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék