Magyar Nemzet, 2012. november (75. évfolyam, 299-327. szám)

2012-11-09 / 306. szám

Belföld 2012. november 9., péntek Színjáték a Játékszín körül Megfelelő áron kelt el a végelszámolás alatt álló társaság • A pályáztatás nem volt kötelező Németh Kristóf (balról a harmadik) és a Játékszín Nonprofit Kft-t megvásárló csapat fotű: béres Attila Titkosítás nem történt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egy független értékbecslő vagyonértékelését vette alapul, ami­kor a Játékszín Nonprofit Kft.-t Németh Kristóf színművésznek és három társának eladta - tudta meg lapunk. Az értékbecslő 2,9 millió forintban állapította meg a Játékszín árát, Némethék 3,1 millióért vették meg a teátrumot. Nyelvtanítás: szigorú feltételek Folytatás az 1. oldalról > Kitérnek arra is, hogy a vizsgaszin­tek meghatározására a hagyomá­nyos alapfok, középfok és felsőfok terminológia helyett inkább a közös európai referenciakeret skálájának megnevezéseit tanácsos alkalmaz­ni, ám nyelvtanárok szerint ez nem a legjobb ötlet. Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Országos Nyelvokta­tási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület elnöke azt mondta la­punknak: elfogadják, hogy a fenn­tartó minőségi követelményeket fo­galmazzon meg az iskolákkal szem­ben, ám fontosnak tartják, hogy szakmai, pedagógiai szempontból értelmes feltételeket szabjanak. - A közös európai referenciakeret egy olyan központi, standardizált szempontrendszer, amely függetle­nül attól, hogy ki hol tanulta a nyel­vet, mindenkivel szemben ugyan­azokat a követelményeket támaszt­ja. A probléma csak az, hogy felnőt­teknek készült, és alkalmatlan arra, hogy a gyerekek nyelvtudását mér­jük vele, mivel az egyes tudásszin­tekhez tartozó meghatározások fel­nőtt élethelyzetekhez kötődnek. Egy tízéves gyerek tudását például nehéz az alapján lemérni, hogy megérteti-e magát egy banki szituá­cióban, hiszen az életkorából kifo­lyólag lehet, hogy még nem is járt bankban - jegyezte meg Rozgonyi. A stratégiával kapcsolatban Hoff­mann Rózsa oktatási államtitkár egyébként a napokban közölte, egy­előre nincs napirenden a doku­mentum elfogadása, az csak mun­kaanyag. ■ BALOG ZOLTÁN TÁRGYAL. A tárgya­lások azonnali megkezdését java­solja a pedagógusok sztrájkbizott­ságának követeléseiről a Pedagógu­sok Demokratikus Szakszervezete - tudatta tegnap Mendrey László el­w Balog Zoltán nők, hozzátéve: információik sze­rint a kormány szerdai ülésén az Emberi Erőforrások Minisztériu­mának vezetőjét, Balog Zoltánt je­lölték meg a sztrájkbizottság tár­gyalópartnereként. A Pedagógusok Szakszervezete közben arról tájé­koztatta az MTI-t, hogy elmarad a péntekre tervezett egyeztetés Hoff­mann Rózsa oktatási államtitkár­ral, az új időpont és helyszín később derül ki. Ismert, a tanárok azt köve­telik, hogy januártól 20 százalékkal emeljék meg a közalkalmazottak bérét, és halasszák el az iskolák álla­mi átvételét, valamint a pedagógus- életpályamodell bevezetését. (MTI) KORMÁNYPÁRTI MÓDOSÍTÓK. Számos ponton módosítanák a köznevelési intézmények átadás­átvételéről szóló javaslatot fideszes országgyűlési képviselők Rögzíte­nék például, hogy települési önkor­mányzati társulás is működtethet iskolát illetve szeretnék hogy az önkormányzatok december 1-jéig hozhassanak döntést arról, hány technikai dolgozó munkaviszonya szűnjön meg az év végén. (MTI) ü Tm.GYF.si Gábor ______________ T egnap a Népszava cikksoroza­ta után a 168 Óra is arról tájé­koztatta olvasóit: Németh Kristóf és három üzlettársa „fillérekért” privatizálta az október 30-án újra megnyílt Játékszínt. A hetilap - akárcsak a Népszava - szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) azzal, hogy 3,1 millió forintért értékesítette a szín­házat üzemeltető Játékszín Non­profit Kft.-t, irreálisan alacsony árat kért. A 168 Óra cikke azt állít­ja: az MNV Zrt. „tíz évre titkosítot­ta” az árbecslést, és beszámol arról a névtelen feljelentésről is, amely Az idén jelentősen csökkentek a Dévény Anna Alapítvány be­vételei, így veszélybe került a nehéz anyagi körülmények között élő családok születési sérült gyermekeinek ingyenes gyógyítása. SZAI.AI I.ALJRA________________________ V eszélybe került a Dévény An­na Alapítvány működése és ezáltal a születési sérült gyerekek ingyenes gyógyítása, az idén ugyanis jelentősen, mintegy 25 mil­lió forinttal csökkent az intézmény bevétele. Az alapítvány 22 éve vi­lágviszonylatban is egyedülálló módszerrel segíti az oxigénhiány miatt agykárosodást szenvedett, koraszülött, megkésett mozgásfej- lődésű, valamint egyéb okokból mozgásszervi problémákkal küzdő csecsemőket és kisgyermekeket. Dévény Anna, az alapítvány szak­mai vezetője hangsúlyozta, a keze­lés eredményeként százból nyolc­van páciens meggyógyul. Rózsa Adrienne, az alapítvány egyik szakembere rámutatott: a kiemelkedően magas gyógyulási eredmények alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a kezelések negyedét támogatja, a fennmaradó részt azonban önál­lóan kell előteremteniük. Hangsú­lyozta, a szülői adományok, vala­„az állami vagyon elherdálása” miatt érkezett a Fővárosi Fő­ügyészséghez. Mint ismert, a Játékszín 1992 óta működött a kultusztárca fenn­tartásában, 2011-ben is mintegy 144 millió forint állami támogatást kapott. Tavaly december közepén a humán minisztérium kulturális államtitkársága a Budapesti Kama­raszínházzal és a Játékszínnel fel­bontotta a támogatói szerződését - az államtitkárságnak ugyanis egy- milliárd forintot kellett megtakarí­tania. A két színház végül az évad befejezésére mégis kapott támoga­tást, a Játékszín 63,4 millió forin­tot, mégpedig január végén: azóta mint az adó egy százalékának fel­ajánlásából befolyó összeg csök­kenése miatt alapítványuk rá­kényszerült arra, hogy az idáig mindenkinek ingyenes vizsgálato­kért a továbbiakban díjat kérjen, és az eddig háromezer forintos működési hozzájárulást négyezer forintra emelje. nyilvános, hogy a színházat mű­ködtető cégek végelszámolás alá kerülnek. A Játékszínben meg is fordult több külföldi befektető, hogy kulturális célokra miként le­hetne hasznosítani a színházat, mégis, a volt igazgató, Balázsovits Lajos némi meglepetéssel vette tu­domásul, hogy a színházat üzemel­tető, végelszámolás alatt álló céget Németh Kristóf - az amúgy a Klubrádióban is műsort vezető - színész három társával október elején megvásárolta 3,1 millió fo­rintért, hogy magánszínházként működtesse tovább. Mint a Magyar Nemzet meg­tudta: az MNV Zrt. a döntést előké­szítéshez tartozó értékbecslést nem titkosította: az ugyanis a törvény szerint eleve nem nyilvános. Igaz, bizonyos esetekben ezalól lehet fel­mentést adni, az MNV Zrt. is épp ezt fontolgatta a Játékszín ügyében, ám a feljelentés miatt úgy döntött: Az intézmény évről évre egyre több sérült gyermeket kezel, csak az idén 400 új kezelésre szoruló érintettet vettek fel. Miután egyre több a rászoruló család, ebben az évben száz gyermek szülei nem tudtak hozzájárulást fizetni. - Ah­hoz ragaszkodunk, hogy a nehéz anyagi körülmények közt élő csa­ezek az iratok elsősorban a Főváro­si Főügyészséget illetik. Bár a Népszava és a 168 Óra sze­rint már a Játékszín neve is megér önmagában 50-100 millió forintot, egy cég, amelyik nem számíthat évente százmilliós állami támoga­tásra - enélkül pedig a nullszaldót sem érné el -, nevéért valójában semmilyen pénzt nem kaphat az üzleti szférában. Ügy tudjuk, a füg­getlen értékbecslő 2,9 millió forint­ban állapította meg a Játékszín Nonprofit Kft. értékét, s mivel 25 miihó forintnál kevesebbet ér, ezért nem volt törvényi kötelezettsége az MNV Zrt.-nek megpályáztatni a cé­get. Tavasz óta pedig bárki tehetett volna vételi ajánlatot a vagyonkeze­lőnél a fenntartó cégre. A ballibe­rális lapokban „aranybányaként” feltüntetett Játékszín - az ingaüan Terézváros tulajdona - bérleti jogát 8,1 millió forintra árazta az érték­becslő, a világítást, hangosítást, ládok továbbra is ingyen részesül­hessenek a kezelésben - szögezte le Dévény Anna. A támogatások növekedésével kapcsolatban az OEP nem kompe­tens, mivel az szakmapolitikai döntést igényel - reagált megke­resésünkre az egészségbiztosítási pénztár. színpadtechnikát - amelyet Balá- zsovitsék főkönyve 1,9 millió fo­rintra taksált - 8,7 millió forintra értékelte fel. Egyéb pénzeszköze, követelése a cégnek: 7,2 millió fo­rint. Az összesen mintegy 24 millió forint vagyonnal bíró Játékszín Nonprofit Kft. kötelezettsége, fel­merülő további végelszámolási költsége azonban hozzávetőleg 21 millió forint, így jött ki az az ered­mény, hogy 2,9 miihó forintot ér a színházat működtető cég. Németh Kristófék a cég megvá­sárlásával nem beárazható kocká­zatokat is vállaltak: a Játékszínnél még nem volt átfogó adóhatósági vizsgálat. Bizonyítani kell majd azt is, hogy 2012 első fél évében a szín­ház teljesítette az Emberi Erőfor­rások Minisztériumával kötött tá­mogatói szerződésben vállaltakat, valamint elő kell teremtenie a 300 férőhelyes színház működési költ­ségeit is - állami segítség nélkül. B ISMÉI Bajban van a Dévény-alapítvány Világhírű az agykárosult gyermekeket gyógyító módszer Dévény Anna (balra): A nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeknek ingyenes a kezelés fotó: kocsis Zoltán Késnek az igazgatói kinevezések : Munkatársunktói. ________________ A z eredeti tervek szerint no­vember elsejével kellett volna kinevezni az új főigazgatókat több tucat kórház élére, egyelőre azon­ban még nem hirdettek eredményt a pályázatokon. Úgy tudjuk, ko­moly belső viták zajlanak az ügyben még a kormánypárti frakción belül is. Összesen több mint hatvan - többségében városi - intézmény vezetői posztjára írt ki pályázatot a fenntartói jogokat gyakorló Gyógy­szerészeti és Egészségügyi Minő­ség- és Szervezetfejlesztési Intézet. Korábban már pályázatot hir­dettek 35 kórház főigazgatói poszt­jára, ezek közül azonban 11 ered­ménytelenül zárult. Időközben az is kiderült, hogy a törökbálinti tüdő­gyógyintézet főigazgatói posztját el­nyerő Mark Alexander Feder külföl­di diplomája nem felel meg a kiírás­nak, ezért végül összesen 12 intéz­mény főigazgatói székére kellett új pályázatot kiírni. Ezekkel együtt te­hát több mint 60 intézménynél vár­ják a döntést. A korábbi eredményhirdetésnél botrányt kavart, hogy az utolsó pil­lanatban a kormány úgy határozott: nem nevez ki 62 évnél idősebb ve­zetőt kórház élére. Úgy tudjuk, ezt az irányelvet - bár nem szerepelt feltételként a pályázati kiírásban - most is érvényesíteni akarják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék