Magyar Nemzet, 2014. április (77. évfolyam, 89-117. szám)

2014-04-05 / 93. szám

17 2014. április 5., szombat Fogyasztóvédelem ■ Magyar Nemzet gazdasag@magyarnemzet.hu Szerkesztette: Thurzó Katalin Megabírság az érmecégnek Százmillió forintos versenyhatósági bírságot kapott a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft., mert a különböző érmék értékesíté­sét népszerűsítő kampányában félrevezette a fogyasztókat. Mi­közben például a jegybank és az államkincstár is közleményben határolódott el a cégtől, a kft. a nemzeti pénzverdék hivatalos forgalmazójaként tüntette fel magát. Nincs több hatósági hadjárat A kormány programjában a fogyasztói bizalom növelése és a terhek csökkentése áll Szatmáry Kristóf Nem engedjük el a fogyasztók kezétl fOTö: székelyhídi Balázs B Munkatársunktól _____________ T eljes egészében a hivatalosság, az állami elismertség látszatá­ra építette 2012 novembere óta tar­tó reklámkampányát a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft., amely­nek során különböző érméket igye­kezett eladni a fogyasztóknak. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tegnapi közleménye szerint viszont a hirdetések vizsgálatakor megálla­pították, hogy a kft. a fogyasztók megtévesztésén alapuló tisztesség­telen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, ezért 100 millió forintos bírság megfizetésére kötelezték a vállalkozást. A tetemes büntetést az indokol­ta, hogy a cég hirdetéseiben hang­súlyosan alkalmazta a „Magyar Éremkibocsátó Intézet” elnevezést, mellőzve a cégformára való utalást. Vagyis a társaság vásárlói elől el­hallgatta, hogy valójában kft.-ként értékesíti az érméket, nem pedig ál­lami intézményként. Ennek része­ként számos olyan tartalmi és for­mai elemet is megjelenítettek hir­detéseikben, amelyek a hiva­talosság látszatát erősítették, pél­dául reklámküldeményeiket „köz­lemény” megnevezéssel postázták. Emellett a cég alkalmazta a „nem­zeti pénzverdék hivatalos forgal­mazója” megnevezést is, a borí­tékokon pedig piros-fehér-zöld, nemzetiszínű bordűrt helyezett el. Ráadásul reklámjai a kereskedelmi reklámoktól teljesen eltértek, ame­lyekkel a hivatalos közleményeket próbálták imitálni. A GVH megállapította: a kft. a fogyasztók bizalmának elnyerése érdekében azt a látszatot keltette, hogy a vállalkozásnak állami, hiva­talos háttere van, és tevékenysége a közfeladatok ellátásához kapcso­lódik, ami kiemeli más, érméket forgalmazó vállalkozások közül. Holott a Magyar Államkincstár, majd a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Pénzverő Zrt. sajtóközle­ményben határolódott el a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. tevé­kenységétől. Azzal a nyomásgyakorlással is félrevezették a fogyasztókat, mi­szerint az érméket kedvezménye­sen hirdették, és azt állították, az alkalmi akció igénybevételére csu­pán tíz napig van lehetőség, holott az engedményt folyamatosan ad­ták. A cég tegnap azt közölte a táv­irati irodával, a GVH-döntés ellen fellebbezni fognak. Magasabb szintjére érkezett a hazai fogyasztóvédelem, a kormány elmúlt években ho­zott döntései nyomán megva­lósulni látszik a fogyasztói jo­gok mélyebb beépülése a pol­gári gondolkodásba. Az alap­vető - termékbiztonsághoz, megfelelő tájékoztatáshoz, va­gyoni érdekek védelméhez vagy jogorvoslathoz fűződő - jogok mára több lényeges ponton nyertek megerősítést. B Thurzó Katalin _______________ F olyamatban van a magyaror­szági fogyasztóvédelem 2014— 2018-as időszakra szóló stratégiá­jának előkészítése, amelynek el­sődleges célja a fogyasztói bizalom növelése.- A fogyasztóvédelem és ezzel együtt a gazdaság akkor működik jól, ha a fogyasztó bizalommal for­dul a termékek, szolgáltatások, az állami hatóság, a békéltető testü­letek és a civil szervezetek felé. Az elkövetkező időszak V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának gyújtópontjába a fogyasztók leg­szélesebb körét érintő kérdéseket helyezzük - vázolta lapunknak a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős ál­lamtitkára. Szatmáry Kristóf kifej­tette, ezek közé tartozik például a szavatosság, a jótállás, a panaszok kezelésének ügye, valamint a köz­szolgáltatások fogyasztóvédelme, az átlagfogyasztók és a kiszolgál­tatottabbak helyzetének javítása. Emellett nagyobb hangsúlyt kap­nak az állami szereplőkön kívül a békéltető testületek, folytatódik a civil szervezetek támogatása és a pénzügyi fogyasztóvédelem sza­bályozási környezetének áttekin­tése is. Az államtitkár kiemelte, a kor­mány fogyasztóvédelmi politikájá­nak egyik fontos eleme lesz tovább­ra is a kiszolgáltatott rétegek védel­me. Ennek szellemében az intézke­dések jó része az időskorúak és a fiatalok jogait szolgálja. Ahogy pél­dául a fogyasztóvédelemről szóló törvény tavaly novemberben elfo­gadott módosítása is, amely szerint az idei évtől a Nemzeti Fogyasztó- védelmi Hatóság (NFH) már első esetben bírságot szab ki, ha például idősekkel vagy fogyatékossággal élőkkel szemben tapasztal jogsér­tést. Emellett eredményesnek bizo­nyulnak a termékbemutatókra és a pénzügyi csapdában lévők kihasz­nálását célzó fogyasztói csoportok­ra vonatkozó, már érvényben lévő szigorítások is.- A továbbiakban is nagy fi­gyelmet fordítunk a gyermek- és fiatalkorúak védelmére, többek kö­zött a hatósági ellenőrzések során- szögezte le Szatmáry Kristóf. En­nek részeként nagy hangsúlyt he­lyeznek például a termékbiztonsá­gi vizsgálatokra, ezek célja az olyan árucikkek kereskedelemből való kiszűrése, amelyek veszélyeztetik a csecsemők és a kiskorúak egészsé­gét, testi épségét. De nem kerülik el a hatóság figyelmét az olyan új je­lenségek sem, mint a fiatalkorúa­kat célzó online marketing vagy a díjköteles mobilapplikációk, mé­dialetöltések kérdése.- A kormány mindezeken túl folytatni kívánja a kis- és középvál­lalkozások terheinek csökkentését. Ennek mentén az utóbbi években jelentősen megváltozott a hatóság szemlélete az ellenőrzések során, és a partneri kapcsolat kiépítése ke­rült előtérbe - hívta fel a figyelmet az államtitkár. Elmondta, az NFH szakított azzal a jogalkalmazási po­litikával, amelynek következtében - főként a különböző „hadjárat” és „kommandó” elnevezésű kampá­nyok kapcsán - a vállalkozások ré­széről folyamatos kritikák érték a nem kellően megalapozott bírságo­lási gyakorlatot. Fokozatosan ve­zették be azt az új rendszert, amely­ben a kisebb súlyú, azonnal kijavít­ható jogszabálysértések esetén elte­kintenek a büntetéstől, helyette fi­gyelmeztetik a kereskedelmi egysé­get a hiányok pótlására. Ezenkívül a fogyasztóvédelmi törvény tavaly- előtti módosítása mérsékelte a ki­szabható bírság felső határát. A mostanra megújult fogyasz­tóvédelmi politika ezzel együtt el­ismeri a jogkövető vállalkozások tevékenységét is a hatóság által ve­zetett pozitív listán, és létrehozták a fogyasztóbarát tanúsítási rend­szert. Ennek célja, hogy a vállalko­zások közül kiemelje a fogyasztók bizalmát és elégedettségét külön­féle eszközökkel növelő és fenntar­tó cégeket. ■ TÁMOGATÁS EGYESÜLETEKNEK. Hetvenhétmillió forint támogatást kapnak a fogyasztói érdekek képvi­seletét ellátó egyesületek, civil szer­vezetek - közölte a Nemzetgazda­sági Minisztérium. A tárca idei pá­lyázatán 12 egyesület összesen 26 pályázati anyaga nyert. Olyan fel­adatok megvalósítását támogatják, amelyek a fogyasztói rétegek köz­vetlen elérésével hozzájárulnak a tudatos vásárlói magatartás kiala­kításához. Az elnyert támogatással az egyesületek megvalósíthatják ér­dekfeltáró tevékenységüket, vala­mint, megfelelő indokokkal alátá­masztott közérdekű kereseteket in­díthatnak. Emellett fogyasztóvédel­mi ismeretek bővítését célzó okta­tási programokat és online magazi­nokat is támogatnak. A programok megvalósítása 2014. június 1. és 2015. május 31. között várható. REKORDBÜNTETÉS A BANKNAK? A Bank of America a jelenleg is zajló fo­gyasztóvédelmi perben még soha nem látott összegű rekordbírságot, akár 800 millió dollárt is fizethet ugyanis a vád szerint megtévesztette ügyfeleit a hitelkártyákhoz kapcsolt termékek értékesítésénél - adta hírül a Portfólió-hu a Financial Timesra hivatkozva. A pénzintézet ellen két szolgáltatás miatt indí­tott eljárást az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság, miután 2002-ben vizsgál­ni kezdte a szektort Az egyik egy hitelmonitorozó szolgáltatás, amely a bank ígérete szerint a felvett hitel értékének változásáról és az esetleges kártyacsa­lásokról értesítette az ügyfeleket A másik kifogásolt szolgáltatás a fizetési kö­telezettségek enyhítését tette lehetővé abban az esetben, ha az adós például elveszítette munkáját vagy más okból került hátrányos helyzetbe. (T. K) Európai méretű átverés Jelentős rezsicsökkentést ígér, valójában haszontalan a kínai gyártású csodamasina Nagy bajt okozhat az ablakok cseréje Akár halálos dózisú égéstermék is kerülhet lakásunk levegőjé­be, ha új, szellőzést gátló nyílászárók beépítésekor nem cserél­jük le az elavult fűtésrendszert. A környezet-egészségügyi inté­zet szerint a garázsok is veszélyesek lehetnek. Idehaza októberben kezdték árusítani az interneten azt az energiamegtakarító készülé­ket, amely tartós, akár 75 szá­zalékos spórolást ígér az áramárakban alig több mint tízezer forintért. B Thurzó ________________________ K i ne szeretné, hogy háromne­gyedével csökkenjen a villany- számlája? Vélhetően sokan bedől­tek már annak az átverésen alapuló ajánlatnak, amely drasztikus villa- mosenergia-megtakarítást ígért „némi befektetés” árán, azaz egy kis, konnektorba dugható elektro­nikus készülék megvásárlásával. Az Energy Saver Pro nevű készülék ha- szontalanságára a Villanyszerelők Lapja című szakmai kiadvány hívta fel a figyelmet. Már az eszközt reklámozó hir­detésekből is kiolvasható a szakér­tők szerint, hogy átverésről van szó. Eszerint ugyanis a kütyüt egy forradalmian új technika alapján fejlesztették ki, amelynek köszön­hetően 75 százalékkal csökkenhet a villanyszámla. A csodakészülék rá­adásul a reklámok szerint „tisztítja a káros vételi zavarokat”, illetve „megtisztítja a hálózatot a bom­lasztó hatásoktól”. Az eszköz leírá­sa több utalást tesz arra, hogy a ké­szülék többszörösen „ellenőrzött”, ám a szövegben sehol nincs olyan hivatkozás, amely ezt igazolná. A postai úton érkező termék csoma­golásán gyártóra utaló felirat vagy lógó nem található, a származási helyre csupán a Made in China fel­iratból lehet következtetni. Az Energy Saver Pro első ráné­zésre egy ceruzaakkumulátor-töl- tőre hasonlít, amelyen a dugvillán kívül két darab üzemállapot-jelző LED látható. A készülék szakmai alkalmat­lanságát a C+D Automatika Kft. munkatársai bizonyították be. A szakértők az „áramspóroló” üzembe helyezése után a több ház­tartási eszköz működtetésével vég­zett tesztelés során nemhogy fo­gyasztáscsökkenést, inkább ennek ellenkezőjét tapasztalták. Megálla­pították, a masina inkább fogyasz­tóként viselkedik, mintsem ener­giamegtakarító eszközként, így a vásárlóknak nemcsak a beszerzése jelent kiadást, de a használat is to­vábbi rezsiköltséget generál. Az Energy Saver Prót nemcsak idehaza reklámozzák, hanem az egész európai piacon, s az egyes országokban helyi logisztikai part­ner közreműködésével terjesztik. A terméket kínáló honlapok tulaj­donosára viszont gyakorlatilag le­hetetlen rátalálni, de annyi kide­rült, hogy az internetes oldalakat egy magánszemély regisztrálta a Bulgária és Románia határán fek­vő Rusze városából. Az is kiderült, hogy a rezsicsökkentő készülékkel kereskedő, honlapokon szereplő LifeSisters LLC nevű céghez olyan egyéb, haszontalan termék is köt­hető, mint például a forgalomból kivont fogyasztótabletta. Csalásra utal az is, hogy míg a villanyszám­lán spóroló készülék az eBay olda­lán mindössze 4 dollárért vásárol­ható meg, addig hazánkban pél­dául tízszeres áron értékesítik. Tavaly év végén Csehország­ban a készülék kapcsán a fogyasz­tóvédelmi törvény megsértése miatt ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárás. Szlovákiában egy ügyesen kidolgozott csalásról cik­keztek az újságok - északi szom­szédainknál például 38 euróért árulják a készüléket. Horvátor­szágban pedig felhívták a fogyasz­tók figyelmét az állami felügyelet tanácsára, miszerint tartózkodja­nak a készülék megvásárlásától. Idehaza a Gazdasági Versenyhiva­tal vizsgálja a versenyfelügyeleti eljárás indításának lehetőségét a forgalmazó ellen. B Bodacz Péter __________________ E nergiatakarékossági szem­pontból alapvető, ugyanakkor súlyos betegségek kialakulásához vezethet az elavult fűtési rendsze­rekkel felszerelt ingatlanok nyílás­záróinak cseréje. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet által a Víz, Gáz, Fűtéstechnika szaklap megbízásából készített kutatás sze­rint legalább egymillió lakásban van egy- vagy többkéményes gáz-, szilárd vagy vegyes tüzelésű beren­dezés, amelyek az égéshez szüksé­ges oxigént az ajtó- és ablakréseken keresztül bejutó levegőből nyerik. Pontosabban nyernék, a tömegessé vált nyílászárócserék miatt ugyanis a helyzet megváltozott. A Construma építőipari szakki­állításon ismertetett tanulmány szerint a probléma az, hogy míg a tüzelőberendezések létesítésére szi­gorú szabályok vonatkoztak, a nyí­lászárók szigetelése nincs előírás­hoz kötve. A gázszolgáltató és a ké­ményseprő sok esetben pedig csak akkor értesül az egészséget veszé­lyeztető helyzetről, ha már baj van.- A szén-monoxid-mérgezések szaporodása csak a jéghegy csúcsa. A fokozott légzárású nyílászárók terjedésével rohamosan romlik a lakóterek levegőminősége. A lég­csere hiánya miatti párásodás, pe­nészedés asztmás és egyéb légúti megbetegedéseket okoz. Ahol pe­dig nyflt égésterű, a lakás levegőjét használó tüzelőberendezés van, ott az enyhétől a halálosig terjedő mérgezés veszélye áll fenn - derül ki a felmérésből. A környezet-egészségügyi inté­zet kutatói arra is felhívják a figyel­met, hogy a modern tömegépíté­szetben kedvelt garázskialakítások komoly veszélyeket hordoznak. Ha ugyanis a négyzet vagy tégla­lap alaprajzú házban elhelyezett gépjárműtárolók szellőzése nincs megoldva, a káros anyagok a lakás légterébe kerülhetnek. Teremga­rázs esetén ezért megfelelő szigete­léssel biztosítani kell, hogy a szeny- nyező anyagok ne áramolhassanak az emeleti lakások légterébe. A kockázatok kivédésére a garázsok­ban nem hagyható ki a megfelelő szellőztetőrendszer kialakítása. i i v T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék