Magyar Nemzet, 2014. augusztus (77. évfolyam, 208-236. szám)

2014-08-30 / 236. szám

17 2014. augusztus 30., szombat Fogyasztóvédelem gazdasag@magyarnemzet.hu Szerkesztette: Thurzó Katalin Albérletszezon: szerződés nélkül nem! Ha lakáskiadásban gondolkodunk, sokat segíthet az ingatlanközvetítő, de csak a közjegyző a biztos Fontos a bizalom, de tiszta helyzetet a szabályoknak megfelelő szerződés és az állandó odafigyelés teremt a lakásbérleti piacon fotő: béres attila Nem fizető albérlő, kaucióval trükköző tulajdonos, mindig résen lévő adóhatóság. A na­pokban robbant az albérlet­szezon, mindegy, hogy lakás- tulajdonos vagy friss beköltö­ző valaki, fontos, hogy tisztá­ban legyen a buktatókkal. ■ Horváth Attii.a __________________ N éhány évvel ezelőtt egy albér­lőm két hónapig nem fizetett, a harmadikban megpróbáltam ki­tenni. A végén feljelentettem, a bí­róság segítsége kellett, hogy távoz­zon, de ez további hónapokba telt - számolt be rossz tapasztalatairól egy budapesti lakástulajdonos. Egy másik olvasónk bérlőként ütötte meg a bokáját. Egy évre kö­tött szerződést az általa tulajdo­nosnak vélt személlyel egy győri lakás egy szobájára. Kéthavi kau­ciót fizetett, de a férfi nem adta vissza neki a pénzt egy év eltelté­vel, mondván, nem ő a tulajdonos. Kiderült, az ingatlan egy rokonáé volt, így a bérleti szerződés ér­vénytelennek minősült. Mivel ol­vasónk készpénzben fizetett, ami­ről nem kapott elismervényt, így nem volt nyoma a pénzmozgás­nak, ezért nem is próbálta feljelen­teni a csalót. A napokban kezdődő új egyete­mi tanévvel jelentősen megmozdul az albérleti piac, elsősorban a diák­városnak nevezett településeken. Kockázatos, ha idegenek intézkednek M Thurzó ____________________________ J elentős kockázattal jár, ha idege­nekre bízzuk a földhivatali ügy-. intézést - hívta fel a figyelmet Bu­dapest Főváros Kormányhivatalá­nak Földhivatala annak kapcsán, hogy tudomásukra jutott: bizonyos vállalkozók országos ügyintézést ígérve, hiteles tulajdoni lapot és tér­képmásolatot kínálnak tetemes, az eredetinél majd kétszeres ár ellené­ben, több munkanapos teljesítéssel. A hivatal közleményében rámutat: hiteles, biztonsági elemekkel ellá­tott tulajdonilap-, illetve térképmá- solatot kizárólag a földhivatalok és a kormányablakok szolgáltatnak. Mint írták, az őszi hónapok kö­zeledtével, ahogy az ingatlanpiac folyamatosan élénkül, egyre több­ször lehet találkozni a fent említett hirdetésekkel. Azonban óva inte­nek attól, hogy ezeket a „szolgálta­tókat” igénybe vegyük. Budapes­ten ugyanis például a kerületi föld­hivatalok a hét minden munka­napján működnek, ahol az ügyfe­lek továbbra is néhány perc alatt intézkedhetnek. Ezenkívül az internetes kor­mányablakokban az ügyfélkapus regisztrációt követően az érdek­lődő saját számítógépéről közvet­len hozzáférhetőséget szerezhet a földhivatali adatokhoz. így a nap 24 órájában beszerezheti a szük­séges lapokat. Sokan saját maguk böngészik a hir­detéseket, mások inkább közvetí­tőktől kérnek segítséget. Igaz, hogy az albérlet-közvetítő szolgáltatás nincs ingyen, de a tulajdonosnak így lesz garanciája a biztonságos lakhatásra, segítenek neki akár az átadás-átvételében is. Biztos pont Ne a méregdrágán árult, kétes helyről származó készülékek­kel, hanem tudatos fogyasz­tással spóroljunk az áramon - tanácsolja a Villanyszerelők Lapja. & Munkatársunktól. _______________ H etvenöt százalékos villamos- energiafogyasztás-csökkenést ígér egy olyan berendezés, amelyet egy átláthatatlan céghálózat kínál egész Európában. A megrendelt ké­szüléket gyorsan szállítják, viszont semmire sem jó - számolt be Vil­lanyszerelők Lapja. Az újság szakértői alapos vizs­gálat alá vetették az Energy Saver Pro nevű készüléket. A hirdetés szerint az eszközt csak a konnek­torba kell bedugni, máris megspó­rolja nekünk a villanyszámla há­romnegyedét: a leírása akár évi 90 ezer forintos megtakarítást ígér. A lap szerint a kis berendezés a hon­lapján érthetetlenen megfogalma­zásban reklámozza magát. E sze­rint optimalizálja, javítja az áram elosztását, felhasználását, tisztítja a káros vételi zavarokat. Ezenkívül megtisztítja a hálózatot a bomlasz­tó hatásoktól. A szaklap egy méréstechnikai céggel együttműködve vizsgálta be a készüléket, de a vizsgálat során semmilyen mérhető energiafo­gyasztás-csökkenést nem tapasz­továbbá, hogy a felelősebb irodák listát vezetnek az időben nem fizető bérlőkről, de a lebukott, trükköző bérbeadókat is számon tartják. Az ingatlanközvetítők fontos ta­nácsa az albérlőknek, hogy mielőtt aláírják a szerződést, kérjék el az in­gatlan 30 napnál nem régebbi hite­taltak. Az viszont kiderült, hogy a csodakütyü is fogyaszt némi ára­mot. A szakemberek ezután szét­szerelték a kütyüt, amelyben egy kondenzátort, LED lámpát és né­hány más, egyszerű elektronikai al­katrészt találtak. Az újság megpróbálta megtalál­ni a gyártót. Kiderült, az egyetlen magyar vonatkozású vállalkozás csak a kézbesítést intézi, a forgal­mazó cég, a LifeSisters LLC viszont amerikai, amelynek honlapját egy bolgár városban élő személy je­gyezte be. A termékről kiderült, hogy silány kínai gyártmány, amely más neveken, de hasonló ígéretekkel szinte minden európai országban feltűnik. Az ára is válto­zó, Magyarországon 10 és 38 ezer les, tulajdoni lap másolatát. Ez főleg akkor fontos, ha előre fizet, esetleg még kauciót is ad. így biztossá vá­lik, hogy a tulajdonossal vagy a la­kás haszonélvezőjével köti meg a szerződést. Az ingatlanosok egyetértenek abban, hogy a legbiztosabb megol­dás a közjegyző által hitelesített szerződés, amely közokiratnak te­kinthető. Minden más albérletszer­ződés ugyanis magánokiratnak mi­nősül, amit jóval nehezebb megvé­deni konfliktus esetén. A közok­iratba foglalt szerződés esetén a fel­mondásnak eleget nem tevő bérlő­től per nélkül lehet megszabadulni, ellenkező esetben jóval bonyolul­tabb az ügy. Magánokirat esetén ugyanis a bérlőnek birtokvédelmi forint között kínálják, Szlovákiá­ban 38 euró, az online-kereskedést bonyolító eBay-en viszont mind­össze négy dollárért kapható. A lap szakemberei szerint a leg­olcsóbb energia az, amit nem hasz­nálunk fel. A legnagyobb háztartási energiafogyasztók a régi hűtő- és fagyasztószekrények. Ha ezeket ta­karékos, modern készülékekre cse­rélnék a fogyasztók, akár több ezer forintot is spórolhatnának havonta. A lap tanácsa szerint a szórakoztató elektronikai eszközöket, így például a set-top boxokat is érdemes a használaton kívül időszakokban áramtalanítani.- A hatékony energiamegtaka­rítás eszköze tehát nem a különbö­ző kétes berendezésekben van, ha­joga keletkezik, így ha a felmon­dáskor nem akarja elhagyni a la­kást, a tulajdonos nem könnyen szabadul tőle. Lakáskiürítési perrel kell próbálkoznia, ami viszont hosszú ideig húzódhat és újabb adósságok keletkezhetnek. Az adóhatóság nem javasolja, hogy a mérőórákat az albérlő nevé­re írassa át a tulajdonos. Ha tarto­zás halmozódna fel, akkor igen ne­héz rendezni, ráadásul a mérőket csak abban az esetben írathatja vissza a tulajdonos a saját nevére, ha semmi sincs mínuszban. A számlákat a bérbeadónak érdemes a saját címére kérnie, vagy átutalás­sal rendeztetni. így azokat havonta, a bérleti díj beszedésével egyszerre lehet fizettetni a bérlővel. nem a tudatos energiafelhaszná­lás, a korszerű, energiatakarékos berendezések és megoldások hasz­nálata dönt - összegzi a Villany- szerelők Lapja. ■ VÁLYOG A DIVAT. Napjainkban a vályognak reneszánsza van a tehe­tősebb rétegek körében is. Egyre többen döntenek úgy, hogy inkább felújítják meglévő vályogfalú ingat­lanjukat, vagy új házukat korszerű vályogtechnikai eljárásokkal épí­tik. A vályog kimondottan jó kli­matikus, hőszigetelési, hőtárolási tulajdonságokkal bír, egészséges lakóteret lehet létrehozni vele, vi­szont kevésbé ellenálló a vízzel szemben. A vályogépületek vizese- dési problémáival foglalkozik a Tudatosvásárló.hu fogyasztóvédel­mi portál. Rámutatnak: a legfonto­sabb távol tartani a vizet, erre több megoldás létezik. Például a régóta bevált módszer, amely szerint nagy (80-200 cm-es) ereszt építenek a fal fölé, de fontos a tető megfelelő szigetelése is - a szakértők a kerá­miacserepet javasolják. A ház kar­bantartási munkáinál meg kell szüntetni a csatornák eltömődött- ségét, emellett ellenőrizni kell a tető szegélyeit is. A sok egyéb módszer mellett a fal köré épített, kifelé lejtő járda is segíthet elvezetni a vizet. A talajvízzel szembeni védekezés je­gyében pedig az egyik legfontosabb a vízhatlan padlószigetelés. (T. K.) Szeptembertől módosul a KRESZ Beperelném az autóm gyártó­ját, amiért a katalógusban megadott fogyasztás helyett rendre többet tankoltam bele. Megnyerném vagy elveszte­ném a pert? ü JAmbor Gyiji.a _____________________ A mióta az autómmal benzin- kútra járok, az üzemanyag li­terjének ára 20 forintról 410-re emelkedett, a személyautók fo­gyasztása pedig 12 literről a felére apadt. Vagy még csekélyebbre: árulnak „háromliteres” autót is. Legalábbis papíron. Mindenki, aki maga tankol, tudja, hogy a gyári számokhoz nyugodtan hozzá lehet adni kettőt, sőt, a témával foglalko­zó nemzetközi érdekvédelmi szer­vezet, az International Council on Clean Transportation szerint 25 százalékot. Még mielőtt bárki nekiállna ki­számolni, hogy az autója mennyivel evett többet a gyári katalógusban megadottnál, és a különbözetért pert indítana a gyártó ellen, jó, ha tudja, hogy a cégeket védi az Euró­pai Unió által elfogadott fogyasztá- sinorma-számítási mód, az úgyne­vezett NEDC-szabvány. A laborató­riumi körülmények között lefolyta­tott, bonyolult eljárás eredménye áz, hogy az új autók egyre kevesebb üzemanyagot fogyasztanak és szén­dioxidot bocsátanak ki - papíron. Mert ahogy az autótulajdonos szá­mára a tankolásnál nyilvánvaló lesz, hogy öt és fél helyett hét és fe­let evett az autója, úgy a káros­anyag-kibocsátási kvótákat is alul­becsülik. Vagyis az EU hagyta ma­gát becsapni, amikor a fogyasztási módszertant kidolgozta, hogy az erős autóipari lobbi vonzó számo­kat mutathasson. De az unió a má­sik kezével további fogyasztás- és kibocsátáscsökkentésre akarja bír­ni a gyártókat. A 2020-ban értékesítendő új jár­művek esetén előírás lesz a körül­belül 3,9 liter/1.00 km-es átlagfo­gyasztás. Emiatt építenek az euró­pai autógyártók egyre kisebb mé­retű, egyliteres, háromhengeres, turbós motorokat családi méretű, sőt nagyobb autóikba is. Csakhogy a kisebb fogyasztást továbbra is az­zal a NEDC-szabvánnyal mérik, amelynek a megbízhatóságáról már az EU-nál is kétségek merültek fel. Brüsszel ezért rá akarja bírni a gyár­tókat, hogy reálisabb tesztelési eljá­rásokat alkalmazzanak. ■ VÁLTOZÓ SZABÁLYOK. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tegnap azt közölte: az iskolakezdéssel egy idő­ben a nemzetközi rendelkezésekhez igazodnak a gyermekek autóban történő utazásának szabályai. Beve­zetik az úgynevezett i-Size (integ­rált univerzális ISOFIX) gyermek­biztonsági rendszerek használa­tának lehetőségét. A korszerű ülé­sek fokozott védelmet nyújtanak az oldalirányú ütközésekkel szemben, és beépítésük is könnyebb. Emellett egyszerűsödik az osztályba sorolás, a megfelelő ülést ugyanis ezentúl a gyermek magassága és testsúlya szerint választhatják ki a szülők. Szeptember közepéig a KRESZ is változik. A jövőben a gyermekülést az első utasülésre is fel szabad majd szerelni, háttal azonban csak akkor, ha az üléshez nincs légzsák, vagy ki van kapcsolva. Egy másik pontosí­tás szerint a Gyermekszállítás táblá­val megjelölt autóbuszt párhuza­mos közlekedésre nem alkalmas úttesten a gyermekek be- és kiszál­lása közben kikerülni vagy mellette elhaladni tilos. A korlátozás időtar­tamát a vezető az összes irányjel^ő működtetésével jelzi. (T. K.) Az Energy Saver Pro nem spórol, hanem viszi az áramot fotó: székelyhídi Balázs NEM KELL ADÓSZÁM. Ha valaki lakástulajdonosként azt szeretné, hogy minden rendben menjen a kiadással, ak­kor ma már nincs nehéz dolga. Magánszemély esetén ugyanis megszűnt a számlaadási kötelezettség, az így szerzett jövedelemről csak az éves adóbevallásban kell nyilatkozni, viszont az adóelőleget év közben kell megfi­zetni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint az utóbbi időben folyamatosan ellenőrzik a laká­sok bérbeadását. Az információkat jellemzően közérdekű bejelentések, apróhirdetések szolgáltatják a revizorok számára. A bérbeadáshoz 2011-től nem kötelező az adó­szám, de valamiféle bizonylatot a bérleti díjról minden­képp ki kell állítani. Az ingatlan bérbeadásból származó bevétel adóköteles, a jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, majd azt az éves adóbevallásban is szerepeltetni kell. Az adó mértéke a jövedelem 16 szá­zaléka. Ha a jövedelem bevallását és az adó megfizetését a bérbeadó elmulasztja, a bírság 200 ezer forint is lehet Csodakütyüt lepleztek le a szerelők Reneszánszukat élik idehaza a régi építésű vályogházak, alapvető a szigetelés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék