Magyar Nép, 1936 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-04 / 1. szám

XVI. évfolyam. 1. szám. CENZURAT 1936. január 4. MAGYAR NÉP KÉPES HETILAP Előfizetési érák: •|én évre 150.— L., félévre 85.— L. Egyes szám ára 4.— L, Külföldre egész évre 250.— L. FŐSZERKESZTŐ: GYALLAY DOMOKOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: CLUJ, Strada Baron L. Pop 5. szám. Megjelenik minden szombaton. Msl új év planétája. A naptárak meg szokták jelölni, hogy az uj esztendőben milyen bolygó vagyis plánóta fog uralkodni. Az uralkodó bolygóból jóslatokat is Bzoktak levonni, háborút, aszályt, árvizeket, jár­ványokat, sáskajárást, ínséget és egyéb félelme­tes dolgokat. A beköszöntő 1936. esztendő nem naptár sze­rint, hanem a valóságban, nagyon félelmes jegy alatt fog elindulni. Ezt a jegyet: a hadihajó muta tájuk be az uj év beköszöntő képén­A karácsonyi békeremények bizony nem a megvalósulás felé, hanem a meghiúsulás felé hab­iadnak! Az a béketervezet, amelyet karácsony előtt az angol és francia miniszterek, Hoare és Laval összeállitottak s amelyet Mussolini is szí­vesen fogadott, teljesen meghiúsult s bukásba rántotta a béketervek főkovácsolóját, Hoaret is. Ez a fordulat méltán keltett nagy megdöb­benést a világ közvéleményében. Kiderült, hogy az angol nemzet nagyon komolyan veszi az abesszinek érdekeinek megvédését. Helyesebben mondva: úgy látja, hogy Anglia és Abesszínia érdekei közösek. Az angol közvélemény már kezdettől togva idegességgel fogadta azt a lehe­tőséget, hogy Olaszország, Anglia legértékesebb birtokainak, Egyiptomnak és Szu lánnak a szomszédságában befészkeli magát s még na­gyobb aggodalmat keltett az a körülmény, hogy Olaszország befolyást nyer a Vöröstenger fon­tos pontjain. Az angolok ugyanis a Vöröstenge­ren át közlekednek legnagyobb gyarmataikkal, Indiával, Ceylon szigetével, Ausztráliával. Ért­hető, hogy félnek ennek az útnak a rossz szom­szédságától: az olaszoktól.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék