Magyar Nép, 1943 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1943-01-02 / 1. szám

XXIII, évfolyam. 1. szám maausMmm 1945. JAM AH 2. MAGYAR NÉP EÉ i^EB-H E Előfizetési árak: Egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő Egyes szám ára 15 fillér Külföldre eges* évre 10 pengő Főszerkesztő: GYALLAY DOMOKOS. Főnumkatárs: OH. SZÁSZ FERENC. Laptulajdonos: MINERVA R.-T. Megjelenik minden szombaton. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Brassai-utca 7. szám, Telefon: 18—87. Boldog magyar új esztendő! Fegyverek ropogásának fülsiketítő zajában immár ötödször kívánunk egymásnak mi, boldog, békés jöven­dőre váró magyarok, boldog újesztendöt. Szinte mi ma­gunk is különösnek találjuk, hogy ez a boldog újévkíván- ság nem az aggodalmakkal telített, félő, remegő emberek kívánsága, hanem azoké, akik valóban komolyan, mély és megdönthetetlen hittel kíván­ják és várják a boldog újesz­tendőt. Attól a pillanattól kezdve, hogy tíhlít. szeptember 1-én megdördültek a lengyel határon a német ágyúk, tud­nunk lehetett, hogy azok az alvilági erők, amelyek a sze­rencsétlen lengyel nemzetet egy második nagy nemzeti ör* vényig taszították, megkísér­lik nemcsak az egész Európát, de az egész világot lángba bo­rítani. Ez a pokoli munka sike­rült is. liOndon, Pár is, Was­hington és Moszk va nagy urai ravasz ésszel és kegyetlen kéz­zel szőtték a hálót, hogy ha­lálos vergődése közben bele­fojtsák abba a német birodal­mat és mindazokat a nemzete­ket, melyek saját életüket és nemzeti függetlenségüket vé­deni merészük. Am a pokoli munka csupán a világ lángba- boritásáig haladhatott. Csak az sikerült ennek az alvilági együttesnek, hogy fegyverbe állítsa újból Európát és a vi­lágot. Amit a továbbiakban szeretett volna, az nem sike­rült neki és nem is fog sike­rülni. A világtörténelemben páratlanul álló ördögi gonosz­ság. hogy a keresztény Euró­pát prédául odadobja az isten­telen, lélektelen, műveletlen bolsevizmusnak, megtört a keresztény Európa elszánt ellenállásán. 8 ha volt valaha erkölcsi erő. ha volt valaha hősi lélek, mely népeket és nemzeteket fűteni és tartani tudott egy önvédelmi harc­ban, akkor ez az erkölcsi erő és hősi lélek fokozott mér­tékben él azokban a nemzetekben, melyek a bolseviznuis veszedelmével felvették és dicsőségesen folytatják a vi­lágtörténelem legnagyobb, sorsdöntő küzdelmét. Ennek a sorsdöntő küzdelemnek vagyunk mi is ré 'oiesei. Ezeréves magyar nemzetünk Is azért küzd íim^>7o5?. 276 Iónok bátorságával, hogy megvédje határait a kelet világ-* bomlasztó fertőjétől, s ezáltal megvédje eleresztendő nemzeti értékeit, melyeket évszázadok véres, verejtékez munkájává’ gyűjtött össze nemzetünk. Nekünk, a magyar nemzet fiainak egy pillanatig sem szabad kételkednünk sorsunk jobbrafordulása felől, Nekünk nemcsak hinnünk, de tudnunk is kell. hogy ez a küzdelem csak azoknak a fegy­vereknek a győzelmével vég­ződhetik, amelyek oldalán a jog és az igazság tündöklik. Ebben a küzdelemben az ég harcol a földdel, az ég hatal­mai állanak szemben a pokol sötét erőivel, a hit pallosa vil­log a tagadás véres bárd ja el­len. Nekünk vallanunk és han­gos szóval hirdetnünk kell, hogy a pokol kapui nein győz­hetnek az Istenben bízó nem­zetek áldozatos erőfeszítésein, s hogy ezt a győzelmet szá­munkra a győzelembe vetett erős akaratunk, végsőkig fe­szített áldozatossá gun k bizto­sítja számunkra. Egy min­denesetre kétségtelen: ebben a küzdelemben nincs helye tétovának és habozásnak. A nemzet tisztában van a reá háruló kötelesség terhével, de birtokában van azzal az ered­ménnyel is, ami a kötelességek becsületes vállalása és telje­sítése után mútatkozni fog. Ez az oka és magyarázata annak a lelki megnyugvásnak, mely a nemzet egyetemét az új esztendő küszöbén eltölti és nem engedi csüggedésbe ros- iadni. A reménység félered­mény, de a csüggedés egész leromlás. A beköszöntő újesz- (emlőben nincs más kötelességünk, mint hogy hűen és sza­kadatlanul tápláljuk lelkűnkben a végső győzelembe ve­tett hitet és tudatot. Ez a hit és ez a tudat erősítsen min­ket a kötelességek teljesítésében, a inég ránk váró áldo­zatok elviselésében. Ne rettenjünk meg, ha újabb áldoza­tokat kíván tőlünk a nemzet, mert mindez a háború meg­rövidítését és győzelmes befejezését célozza. Az új esz­tendő, melynek arca ma még rejtve van előlünk, hozza meg nekünk vágyaink teljesedését, jogos kívánságaink nj^rayúlápát. s történelmi hivatásunk igazolását.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék