Magyar Nyelvőr – 55. évfolyam – 1926.

TARTALOMJEGYZÉK. Értekezések, önálló cikkek. 7 Oldal Beke Ödön : A határozóragok történetéhez ... 45, 78, 104 A tagadó és műveltető képző eredetéről 134 Dénes Szilárd: A magyar hivatalos nyelv szabályai - 81 Écsy Ö. István: Szigetvár vidékénele kettős nyelvjárása 139 Fenyves Pál: A magyar nyelv veszedelme ... 8 Gárdonyi József: Rómer Flóris jegyzetei a Czuczor-Fogarasi szótárban ... 11 Kertész Manó : A magázás történetéhez ... - 102 Körösi Sándor: Sánta, santala — •- 67 Szóegyeztetések ... . — 132 Luka Jenő: Adatok Nyíregyháza nyelvjárásához 50, 84, 111 Prohászka János: Határozóval összetett igenevek fokozása 109 A van használata névszói állítmány mellett ... ... 137 Róheim Géza: A táltos 35, 70 Schmidt József: Magyarok és fehér és fekete hunok és párszik 3 A Hadak útja 43 Isten és ördög : - 99 Burvány, burványlik és még valami ... ... 131 Zohtai Gyula: A műveltető igeképzők eredetének kérdéséhez 6 Irodalom. Gábor Ignác: A magyar ritmus problémája. (Kertész Manó) 13 Horger Antal: A nyelvtudomány alapelvei. {Balassa József) .. 15 Brugmann : Die Syntax des einfachen Satzes ím Indogermanischen. (Schmidt József) t 17 Az új cseremisz irodalom. {Beke Ödön) - 52 Schuchardt : Der Individualismus in der Sprachforschung. {Schmidt József) 55 Új zűrjén irodalom. {Fokos Dávid) ... ... ... ... ... ... -- - 86 Zolnai Gyula: Mondatátszövődés. (Balassa József) 88 Horovitz Jenő : Idegen szavak magyarázata. {Radványi László) 89 Gombocz Zoltán: Jelentéstan. {Balassa József).. - 115 C. Stunipf. Die Sprachlaute. {Kelemen György) 116 A. Schirmer : Deutsche Wortkunde. {B. J.) 117 Erdélyi Lajos: Magyar nyelvi tanulmányok. {B. J.) — — 119 A Finn-ugor Társaság magyar tagjai 18 Országos Néptanulmányi Egyesület — ... — 90 Könyvek és folyóiratok 18, 56, 91, 143 Gyászjelentések. Verő Leó. {Lengyel Miklós) '... ... — — — - 19 Bánóczi József. {Harmos Sándor) 144 Gragger Róbert. {Trostler József) 145 Nyelvművelés. Zolnai Gyula: Rakodik, Rakódik ... 19 Egynéhány kelyesírási kérdés ... 25 Körösi Sándor: Mindnyájunknak el Zolnai Gyula : Alaptalan hibáz­kell mennie ... r~, 21 tatások ... 57 Prohászka János : Hajmeresztő, hít- Molnár Jenő: Egy kis razzia : mire . . borzongató és társaik 22 és amíg odaér 60 — „Csak* előre! 23 Kardos Albert: Terjed az ó járvány 91 Körösi Sándor: A -ki és az -ik végű — Felülrá 92 névmások és a tárgyas ragozás 23 Z. Gy: Idegenszerű névmás-hasz­Schwartz Ármin: A helyes magyar- nálat 93 ság és a korrektor 24 Vyda Imre: Viszonthallásra 93

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék