Magyar Polgár, 1877. július-december (11. évfolyam, 148-297. szám)

1877-10-07 / 229. szám

«a Sósa l Srócs Mózes 1 írt. Csiki Jó­zsef ügyv. 1 Irt. Kovács Lzráüé BO kr. Vas i Ferencz 60 kr. Csutak László 1 írt. Málnási' Kristóf 1 fr. Jancsó Dénes 1 frt.Timár társulat 2 írt. HankóLászló 1 írt. Benkő Pál 1 frt. Hofl man Lukács 46 kr. Keresztes István 1 frt. Fe­jér Bogdán 50 kr. Szász József l frt. Benkc Sándor 40 kr. Szőcs József 1 frt. Nagy Sáu dor 1 frt. Mátis József 10 kr. Megyasza. Sándor 20 kr. Kupin József i frt. Ferenc* Lajos 1 frt. Jancsó Leopold 20 kr. Jancsó Mózes 1 frt. Welnreiter György 1 ír • “ bÄ Ä kr° Ha CaehRH^nf 10 kr Elekes Elek 20 kr. Bertalan ? 52í aO kr Márton János 10 kr. Cseh JózSVfrt Szöcs Ferencz 20 kr Bokor Já-Vo kr Kovács Miklós 50 kr. Geréb La­in« 50 kr. Elekes József 40 kr. loiecs Jáuos. 1 frt Összesen 235 frt. 44 kr. Összesen begyült szerkesztőségünknél 2298 frt S4 kr Városi közügyek. Kolozsvárit, okt. 6. Ib77. A városi bizottságnak tegnap a szokott nál népesebb közgyűlése volt. Elnök főispán «/ 4 órakor nyitotta meg az ülést. Mindjárt az ülés elején Gámán Zsigmond interpellált az iránt, szándékozik-e a tanács a sétatér utczát gránitkővezettel ellátni. Simon Elek polgármester feleli, hogy mivel a költségve­tésben fedezetről gondoskodva nincsen, s a járdakiépitése megszavazva nem volt, a ta­nács a kövezést el'nem rendelhette; haszon­ban a bizottság megszavazza, a tanács kész a gránitjárdát kiépíteni. A bizottság Szász Domokos indítványára elhatározta a gránit­­kövezetnek mielőbbi kiépítését. E tárgy eldőlte után a nralgu m. kir. belügyminiszter ur leirata értelmében özv. Müller Sándorné nyugdija megszavaztatott, s MayerF.nyugdíj iránti kérvényével ugyancsak a miniszter ur leirata értelmében elutasittatott. Felolvastatott a miniszter urnák a Planer és Sigmood-féle telkek megvásárlása ügyében I kelt megerősítő leirata, s belybenhagyólag tu domásul vétetett a tanács intézkedése a Pla­ner féle telken levő 8000 frt. törlesztési köl­csön átvétele ügyében. A nml gu miniszter ur a hidelvei ujan építendő vasbid telek kisajátításaira nézve, a kisajátítási eljárást engedélyezvén, a kisa­játítási bizottság elnökévé Pál Sándor, s tagjaivá Olasz K és Földesi Sándor taná­csosok választattak meg. A közvágóhíd ügyé­ben a magán vágóhidak tulajdonosai kártala­nítása felől a tanács által készített feivilágo sitó felterjesztési javaslat elfogadtatott. Horváth testvérek építési ügyben tett felfolyamodása a tanácshoz tétetett át az, bábán foglalt vádakra kimerítő felelet adás! végett. A pénzügyminisztériumnak az adóbe-1 hajtási igényperek ügyvédi kezelése tárgyá­ban kelt körrendeleté tárgyalás a'á kerülvén elfogadtatott a tanács az iránti javaslata, hogy ez ügyág a két tiszteletbeli tiszti ügyészre bízatván, részükre 2 —200 frt évi jutalom dij adassék. Egyszersmind Szász Béla inditványá ra Tamási S , Gámáu Zsigmond és a polgár mester hozzá szólása után határozatba ment, hogy jövőre a halmozott tiszti ügyészi teen­dők ktzelésére már 1878 januártól fogva rend­szeresítessék így aiügyészi állomás s a ta nács ez iránt mielőbb tegyen javaslatot. A redoute épület kijavítása tárgyában Villa Péter 780 frtos ajánlata fogadtató t el. A zene conservatorium kérésére a bizottság az emeletben hátul levő két szobát 100 Irt évi bérért átengedte, Duchooy és Orbán Jó­zsef bérlet iránti ajánlatéi, — mivel az ügy eléggé előkészítve nem volt — dr. Haller indítványára véleményes jelentéstételre a jo­gi szakosztálynak kiadattak. A lóállitási bizottság elnökévé Magyari Mihály tanácsos vá'asztatott meg a tanács előterjesztésére A számvevőszék előterjesz­tései alapján több számadás idéztetett, el, részben a felmentés kiadatván, egyik száma dás a jogi szakosz'ályhoz utati látván. Végül a bizottság helyeslő * tudomásul vette a tanácr azon intézkedését, hogy a monostori anyagát kiépítésének gyorsabb be­végzése czéljából a munkaerőt megkétsze­rezte. Az ülés folytatása jövő hétfőn leend. (n.) Az erdélyi hangulat is­mertetéséhez. E czim alatt az 1Ellenór< egy deési levelet közöl, melyet érdekes voltáért mi is átveszünk. Adatainak hitelességéért persze ' felelősséget nem vállalhatunk. A levél okt. 2 ról van keltezve és igy szól : | T. szerkesztő ur! Műit hó 12 éa a széki ál­latni iskola építkezéseit megszemlélendő a Me­­. zőségre utaztam. Elvégezve dolgomat, a hely en lakó reform, esperessel és járás bíróvá I a nap eseményeiről beszélgettünk. E közben és fftio e!öh“z eßy terjedelmes jegyzéket 6 * w8a a bövel«ezőset: lozs és iS3!86"’ de legiukább annak Ko­ben R* "esperes* "«í* buD, M. a L ügyvéd vezetése alatt az 0>óh" ság már számos összejövetelt tartod , utóbb, szept. 10-ére (már nem “ leg' mely községben) hivatott be A meghivoX közé tartozott P . . szolgabiró i* \\ azrink ban hivatalát féltve elmaradt. A meghívók .iskolaügyi tárgyalások“ 4* .házi mulatság* czimen adatnak ki. Azon tanácskozáson, melybe P. is meg lón híva, a legfelsőbb megbeszélés a kőiül forgott, vájjon az erdélyi oláhság actióba lépjen-e szeptember 15 én ha a szerbek fegyvert fogaik a török ellen! A tanácskozások ellenőrzését lehelet­lenné tette az összejöveteli czim. Házi mu­latságok alkalmával a fiatalság zajosan mu­lat az első helyiségekben, mig félrevonulva sütnek, főznek a vének és üástudók. A jegyzetekben foglalt adatokat, mint a melyekért felelősséget vállal, aláírta egy kis sármási birtokos (K Sírmás miotrgy 6 mfldnyire keletre esi« Kolozsvártól.) Ma mindezen adatok már a hatóság ke zeiben vannak, mert azokat főispánunkra czi­­mezve az illető nekem megküldótte. Szerencsére a török győzelmek megle­hetősen lehűtötték az ipséket, hanem azért füjják a követ s a nép, mely különben nem romlott, csak buta, szakadatlanul izgalíutika papok és dászkelek által. A mi megyénkben is erősen hullámzik az oláhság kedélye, de ez csak nehány szá­zaléknyi arányban áll ahoz, mit az ember a szász-oláh vidéken tapasztal, az oláhnak csak intelligentiája gyűlöli a magyart, de a szá-, szoknál ez behatott a nép rétegébe is. Nem lehet a távol lakónak fogalma az itteni dolgokról; engem itt szerzett tapasz­talataim majdnem kétségbe ejtenek. A tavaszon, május 29-én d. e. 10 óra kor eg)szerre llti iskolában kellett államel­lenes tankönyveket lefoglaltafnuok és most 96 oláh és 3 német tanító áll bünfenyitö vizsgálat alatt. Pedig ezeknek 2/3 része csak annyiban vétkes, hogy használta azf, mit fóbbhatósága indirect utón reá tukmált. Ma­guk a főbünöáök most is többnyire naegsza badulnak, mert hi zen ezek, ha tanítók, hasz­nálnak annyi óvatosságot, hogy tanulóiknál soha sem kapuus tiltott könyvet: előttünk pedig csakugyan nem beszélnek olyast, a mi­ért íülön csíphessük. A folyó hó 11—17-be közt lesznek a megyei képviselőválasztások : kiváncsi vagyok az eredményre ... Az oláhok erősen sorakoz nak, hogy a mieinknek megjön-e a sült ga­lamb, azt ma még nem tudhatom Főispán ur ugyan mindent elkövet, hogy nemes Ma­gyarországunk e jelszava most is győzelmes legyeD. Bizony isten az ember néha szeretné megsiratni ezt a derék, jó magyar urat, ki a napnak 24 órájából átaiában 18 at a köz ügynek szentel, ki résen áll minden felé és mmdeokor, de a kit elvégre is a munka fog kimeríteni. Szabados ARANG. Kolozsvár, október 6. & A török sebesültek ré­szére ismét adakozásra hívjuk fel a közönséget. A mint la­punk tudósítói Konstantiná­polyból írják, a török kórhá­zak sok helyen borzasztó ál­lapotban vannak. A sebesül­tek 50 százaléka amiatt pusz­tul el, mert nincsen elegendő orvosi segély, nincsen tépés, gyógyszer és egyéb eszközök. Iszonyú képtárul a néző elé, ha egy egy barakkórházba lép. A s z eg ény s e be sülte k sokszor csak 2—3 nap múlva kerülnek orvosi kéz alá, s e miatt a leg­több esetben menthetetlenné lesznek. Mennyi jó és vitéz katonátlehetne megmentni, ha a török kórházak nagyobb gyá­­molitásban részesülnének! Tö­rökországnak ez idők szerint egyetlen igaz barátja csak a magyar nép. Nekünk kell hely­re hozni a hogy lehet a mások szükkeblüségét. Adakozzék mindenki annyit, a mennyit tud, s juttassa azt akár lapunk, akár direkt utón a török kon­­sulság rendelkezésére.A hoz­­zánk érkező adakozásokat készpénzt és tépést egyenesen a Budapesten székelő török konzulság kezéhez fogjuk jut­tatni, s a kapott nyugtákat közölni fogjuk annak idejé­ben. 4fr Arnulf herczeg részére Brassó­ban nyolez lovat vásároltak. A herceg Bras róű át az orojz főhadiszállásra megy ka­­fonai tanulmányait gyarapítani. & Tegnapelőtt a brasssói va sut mentére mindenütt katonaságot szál­lítottak n a csendőrséget is megerősítették, j Egy zászióalj katona Brassóba szállíttatott. |E csapat-elhelyezések mind a széke yíöldi mozgalmakkal vannak kapcsolatban. Nemzeti színház. A über kelle mes zeoéiu víg dalmüve „Kőműves és laka­l0,j. ,kerül.t f8.z‘“padra tegri“P. összevágó elő­adásban. A főbb szereplők kitünően énekel­tek s ha némelyikük a magyar nyelvvel olyan feszült lábon nem állana, — mi a prózai ré ezek ba’ását meglehetősen gyengítő — va­lóban alig lehetne kifogásunk az°e!őadás el­len. Gerecsnét, ki most lépett föl a téli idényben először, — a közönség laps és bok­rétákkal fogadta, ügy énekével, mint élénk j játékával tetszést aratott; az általa és D a I­­I nők iné által előadott veszekedő due t pom­­pasan sikerült. Dalnoki, Vidor, továb­bá ocholaszter és Krieger C. szin­tén jól működtek Dalnoki és Vidor duettje a második felvonásban egyik legszebb részlete volt ez előadásnak — Vasárnap, f- hó 7-éu kezdődnek meg az ip. ifjak öuképző belegsegélyző egy­­le'e helyiségében az ismeretterjesztő felolva sások, mindenkor délután 3 órakor. Ez atka lommal Sáml László egyletünk elnöke tart előadást „a legjövedelmezőbb tő­kéről,“ melyre tisztelettel mindenki figyel­meztetik. Az igazgató választmány. Az .Erdélyi prot. Közlöny“ rend­kívüli melléklete megjelent s szerkesztősé­­gUúkhez beküidetett. E melléklet: az erdélyi ev. ref. egyházkerület, kőre metszett, színes térképe. Föl vannak rajta tflutetve, színes te­rületeken, az egyes egyházmegyék, a kü.ba­bom osztályozás szerint, különböző jegyek­kel jelölve, az összes anya és leány-egyhá­zak, továbbá az egyházmegyék s tanodák statistical táblázala, úgyszintén a legújabb po­litikai felosztás hatánineái s ezek nyomán kitűnik, hogy az egyházi s politikai felosz­tás közt mily nagy mérvű eltérés vao, a mi az egyházi adminisztratiót felette nehézkessé teszi. A díszesen kiállított nagy térkép báró Kemény Gábornak, mint hivatala szerint leg­idősebb egyházkeriileti főgondnoknak van 1 ajánlva s nehány felesleges példány Stein Já nosnál 1 frtöO krért kapható. — E kitiiDŐ tér­kép úgy összeállítója Szász Domokos nak, mint Stein János kiadónak ki vá ó di­csére tere szolgál. — A kolozsvári tud egyetem if­júsága, miután a félreértésen alapuló súrló­dásokat kiegyenlítette — a f hó 5 én tar­tott népes ifjúsági közgyűlésen Ferenczy Zoltánnal szemben 13 szavazattöbbséggel Kabdebő Ferenczet választotta meg ez idei elnökének. Győiffy Gyula, ifjúsági jegyző. — Rónay Mariskát, Sz. Prielie Kor­nélia művésznőnk kedves ucokahugát, ki a vidék egyik tehetségesebb fiatal színésznő je, csütörtökön vezette oltárhoz Budapesteu Kiss Béla fiatal színész. Az esketés a józsef­városi templomban történt egész egyszerűen, minden pompa nélkül. Tanuk Ujházy Ede és Együd Istváu voltak. Sz. Prielie Kornélia, bár még igen gyöngélkedik, szintén elment kedves húgának esküvőjére. A fia'al pár a vőlegény atyjához Czeglédre utazott egyelőre s onnan Miskoiczra megy a színházhoz, hova miudketteu szerződtek. — Seikh Szulejman efaudi a követ­kező táviratot küldötte Konstantinápolyból: „Többeknek, magamnak és a török nemzet nek nevében köszönetét mondok Budapest főváros po'gárai és az egész nemes magyar nemzetnek a török győzelmek alkalmából rendezett kivilágításért és törökbaráti tűnte tésért. Köszönetemet kifejezem és üdvözlöm a derék magyar nemzetet, mely a szoronga­tott török nemzet iránt valódi barátság és testvéri rokonszenv érzésével viseltetik.“ Seikb Szulejman. — A földmivelós, ipar- és keres­kedelemügyi miniszter következő körren­deletét bocsá otía ki: Tekintettel arra, hogy az ország több részeiben a törkölyös must adásvevésénél a szállítás könnyítése végett álló, nagy nyílt bordók vannak használatban, megengedem, hogy ilyen, úgynevezett törkc lyös hordók 0.5 hectoliter beosz'áscal ellá va hitelesíttessenek. Minden ilyen bordó ké egymással átellenben fekvő oldalon 0.5 hét toliterekre legyen beosztva, meiy beusz áio határai a hoidó belső oldalún a dongákb vert sárgaréz dró szögek által legyenek j< lőlve; a mértékek nevei pedig sorjába alól ról felfelé ilyeténképen: 0 5 H. 1 U 1.5 P 2 H. 2.5 H. 3 H. stb., a hordó külső oldfl Ián azon helyeken legyenek beégetve, hol a illető jel belül van, agy, hogy a jel és megfelelő mérték nevének együvé tar.ozan dósága könnyen felismerhető legyen. A hite lesitésnél elérendő pontosság l°/„ ban álla pittatik meg, ennélfogva 0 5 H -nót 0 5 Lite hiba tekintetbe nem vételit. A hitelesítés dij max;muma gyanánt minden 0.5 H-.öl 1 ur., bélyegzés n iküli vizsgálatért pedig 0. H ként S kr. számítható. T ref őrt, s. i — Az egyetemi ifjúság ez évi ö tnerkedébi estéiyé', ma október 6 án estv I 8 órakor tartja meg. Feihivom az e. polgu cokit, a miuól n igyobb számmal való meg letűnésre, hogy így a czél: ösmorkedés áltt j egymáshoz minél közelebb simulni — annt I biztosabban elétethessék ! Káodebó Ferenc e. i. ifj. elnök. — A török rokonszenv foglalkoz tatja most a magyar nemzetet. Itt koacer i feznek, ott tépést ké.-zitnek, amott meg ián j czolnak a töiökök javára. Fillér fillérre gyű az iskolás gyermekek, ha kezükbe kaphat nak egy egy törökökről szóló költeményt, mo bon olvassák és elszavalják; ha pedig'játék ra kerül a sor, mindenik csak török aka lenni, muszka egyik *em; mert ha egyébbő nem, török rokonszenvből úgy elpáholják kol legáisat, hogy bele könyezoek. Átok, kil azelőtt „Dobozi éa neje* történetér, elérzéke nyedve olvasták, „Dobó Katicáit és a „Szi getvári vértauuk“-at i ly meghatva nézték vé gig, most sértődve vennék, ha valaki a tó rököt bántaná. A színigazgatók rrperfoirjábó egész sora a jó E/indaraboknak kerül lomba a meglevőket is jói át kell revideálni, nehog valami gonosz bók alkalmatlankodjék a múlt ból. Törökül érzünk, magyar Öszintességgt nyújtjuk filléreinket , éltetjük vitézségüké kü djük üdvkivánatainkat. Testvérekké let tünk, midőn vesztüket jósolták; testvére maradtunk, és örülünk midón győznek, azok lennénk, ha a hadiszerencse elforduló 13 tőlük. — Gróf Kun Kocsárdról, e nagy­lelkű tömről ismét jeles dolgot jegyez fel a fluuyad a gróf következő átira’o? intézett a/, algyógyi ref. egyhtz tanácsához : „Ez al kálómmá! a gyógyi ref. egyház kát szüksé­gén kívánok segíteni. Először gondoskodni kiváltván, hogy a történetesen özvegységre jutható lelkészné ne legyen kénytelen gyá­moltalan állapotban hajlék nélkül szenvedni. általajándékozom tettlegesen azon házamat, mely saját szerzeményem az úgynevezett Szekeremben kertem szegletében, oly TMeS* jegyzéssel, hogy az említett házat, a körül levő kis területtel, Szt-György napon túl, mint sajátját bírhassa az egyház, azon uta­sításommal, hogy — miután jelenleg isten nek bála 1 nincs papi özvegy, — a házból való jövedelmet kamatoztassa mindaddig, mig egy oly összeg gyűlhet össze, melyből az irt lak oly állapotba hozathitik, hogy alkalmas és kényelmes lakásul szolgálhasson Ha pe­dig czélszerü állapotba hozathatott, mig az egyháznak papi özvegye lenne, az egyház apróbb költségeit fedezendő legyen. A másik Bzükség, amin szintén segitni akarok, az egyházi épü etek fentartása, melyre hagyo­mányozok 1000 = egyezer o. é. forintokat, melyeket örökösöm, vagy örönösei;n kifizetni tartoznak ; mely ezer forintnak kamatja for­dítható a ki>űzött czélra, magát a tőkét megcsonkítani vagy elkölteni nem lévén Bzabad.“ — Blondinről, a hires kötóltánczos­­ról, kiről oly régóta nem hallott már a vi­lág, most újra beszél a bír. A kötéltánczos a napokban Londonba érkezett, miután Ausz­tráliát, Uj Seeiandot és Dél-Amerikát beka­­lardozta, mindenütt diadalokat aiatva. Leg­közelebb a kristály-palotában rendez nehány előadást, mely alkalommal egy 70 láb ma­gas kötélén fogja bemutatni vakmerő mű­vészetét. — Egy rendkívüli botrányos eset tért ja ezidoszerint izgalomban a berlinieket és méltán, mert ehhez fogható ocsmáuyságot Páris bünkrúnibájában is hiába keresnénk. Egy szász hadnagy felesége, ki előkelő mo­dora által a Ifgjobb berlini házakban is szí­vesen látott veudég volt, egy idő óta (jó ideje már) zene estélyeket adott luisen Strasse-! lakásán. A fiatal úri leányok ked­­vencz gyülhelye lett nemsokára háza, hol azonban a kisasszonyok bonvivant fiatal tisz tek, öreg rouék társaságába jutottak, s pa­takzott a pezsgő. Most végre vizsgáló biró kezéhen van az ügy. Kidéi ült, hogy az ii lelő assznyságnál a legundokabb orgiák foly­tak, s már eddig 20 nái több azon szeren­­| csétíen fiaíal urhölgyak száma, kikről kide­rült, hogy az asszonyság estélyein „elszerez­tetlek.“ Az asszonyság kü önben azzal fonye­­getődzik, hogy ha őt a miatt háborgatni ta­lálják, oly óriási botrányokat hoz napvilágra, melyek az egész berlini societást compro­­j imitálják. — A Wagner-ügyben. Wagner sza­­| badiábra helyeztetése iránt csütörtökön vég zett a kir. a tábla. A tábla miu'án a kime­rítő ismertetést vógighalgatta, s minden irányadó körülményre nézve felvilágosítást nyert, visszavonult h hosszasb tanácskozás után elvetette az e. f. törvényszék végzését s kimondta, hogy dr. Wagner L. azonnal és feltétlenül szabadlábra helyezeudő a tábla indokolásában kifejti, hogy az orvosi látlelet megállapította, hogy Perczel Aurél halála ki­zárólag és kétségbevonhat,lanu! a lövés áital állott be, mig taá részt a párbaj-segédek ősz­­hangzó vallomása szerint a fenforgó esetben párba' követetett el. Ezek alapján nem lát­szik támponttal birui azon feltevés, hogy ez ügybeu su yosabb bűntény esete forog feDn, mihez kép st — miután vádlott nem áll megszökés gyanúja alatt — a tábla nem látja szükségesnek Wagner László vizsgálati fogságának meghosszabbitását A kir. tábla végzőse azoual megküldetett a pestvidéki air. [ törvényszéknek, hogy Wagner László szaöad ! lábra helyezése iránt haladék nélkül meg-1 jörténják az intézkedés. — Ez este meg is töríén\ neje Gülreogi (rózsaszín) asszony egy más, Edhem nevű effendivel bűnös viszonyt foly­tat. — Hogy ennek elejét vegye, elhurczol­­kodott Skutariból s a Bosporus melletti CsekmdeBébe ment lakni. Ezen tette a há­zasságtörő párban azon eszmét keltette föl, hogy a férjet eltegyék láb alól. Gülrengi a ház tulajdonosával, melyben férjével együtt lakott, bizonyos Enninnel érintkezésbe lé­pett, sőt Ibich s Mustafa nevű szolgáit is megnyerte tervéaek. Egyik éjjel a szolgák az asszony szeretőjét bebocsútották annak háremébe. Mialatt a rabszolgák őrt állottak, Edhem és Eonin az alvó Abdi effondi fejére húzták a takarót, nehogy kiabálni találjon. Ezután Gülrengi saját kezével s egy selyem­­zsinórral megfojtotta férjét. A holttestet a gonosztevők darabokra vagdalták 8 egy gö­dörbe ásták. A minisztériumban eleinte nem tűnt föl Abdi elmaradása, minthogy a hiva­talnokok a Ramazan ünnepek alatt úgy sem igen lelkiismeretesen végzik dolgaikat. Ké­sőbbi tudakozódások után azonban Gülrengi szabadkozása, hogy férje eltűnéséről mitsem tud, gyanút ébresztett, s a nyomozást szük­ségessé tette. A vizsgálattal egy kitűnő tit­kos rendőr — ki születésére nézve magyar — lön megbízva, kinek épen a napokban si­kerű t a bűntettet egészen kideríteni. A cziukosokat a gyilkos nővel együtt elfogták. — Életmentő minister. Egy szem­tanú beszeli el az esetet, mely a legutóbbi szászországi hadgyakorlatok alkalmával tör­tént. A csapatok Röhrsdorf ellen voltak tá­madást intézendő!?, és e látvány szemlélésé­re egy földbirtokos három leánykájának ne­velőnője is növendékeivel együtt kisétált a falu szélére. Egyszerre egy lovas század ro­hamos vágtatásban közelit egyeoeseu a gyer­mekek felé A kis társaság menekülni akar de a gyermekek elestek s igy a nevelőuőtől elszakadtak. A lovasok első o-z'áiya már keresztül vágtatott volna a kicsinyeken, mi­dőn Fa b rice szász hadügyminiszter gyor­san a gyermekekhez lovagolt, lovát melléjük állította s egy intésével az arra zuduló lo­vasokat más fordulatra térítve, meghagyta a gyermekeknek, hogy szorosan lova mellett maradjanak, melyet a katonák bizonyosan elkerülnek. így nem is történt semmi baj, kivéve, hogy az egyik leánykát egy kengyel­vas gyengén megsértette. A hadügyminiszter lélekjelenlétének köszönhető tehát, hogy a gyermekeket sértetlenül láthatták viszont a mitsem sejtő szülők. — 167 1877. A szamosujvári ön­kéntes tűzoltó egylet parancsnoksága, tűzoltó Hárib Andrást becsületcllenes maga­viseletéért az egyletből kizárta. A szamosuj­­vári önkéute8 tűzoltó-egylet parancsnokságá­nak 1877. szept. 28 án kelt üléséből. Voith Miklós, főparancsnok. Szongott Vilmos, sza­kaszvezető, helyettesített jegyző. — Az „Erdélyi Gazda* 40 ik száma a következő erdekes és változatos tartalom­mal jelent meg : Melyek egy jó, illetőleg czélszerü trágyafészek kellékei ? Kodoláoyi Antal. — A takarmány tömege és minőségé­ről általában. Szentkirályi Ákos. — Minő talajt és fekvést kívánnak gyümölcsfáink ? L. Z. — A nemes füzmivelés talajelőkészité­­sének módjairól. Enyedi. — A magvak esi­­rázóképességének megtartásáról. — Gyü­­mölcsizlelések. I. — Haláloaás. — Egyleti mozgalmak: Vál. ülé9, 1877. október 1-én. — Vidéki gazdasági tudósítások: Gyergyó- Alfalu, Szék, Barótb. — Piaczi árak. — Hir­detések. Előfizethetni Kolozsvárit, a kiadó­­hivatalnál, félévre 2, egészévre 4 írttal. A J. P" eredeti táviratai. (Délben érkeztek) — Az árvaságra jutott török gyér mekek fó fogadása iránt több helyről történ­tek lépések a török kousuluál, ki most azok tói. a Kin ily árvánat valóban hajlandók el­fogadói, a következő kérdésekre kér választ: Mohamedánok vagy keresztények legyenek e az iliciő ói vak, kiket eltartani kívánnak? 2 szór : Milyen korúak legyenek? 3-szór : D uk-e vagy leányok? 4-szer: Milyen neve-! lécben tognulc az illetők részeltetni ? 5 ször:| Mikor küldetnének vissza hazájukba ? 7 szer:! Ki viselné u költségeket, melyekbe az árvék Konstantinápolyból való szállítása kerül ? E kérdésekre adott válaszok mán fog a főkon zuiátus felterjesztést tenni a török kor­mányhoz. Bukarest, okt. 6. Gór­ni Studen egészségtelen fekvése miatt (!) a főhadiszállás Sisz­­lovába fog áitőtctni. Oktb. 4-én egy orosz gya­logezred a plevna soflai utón elfogott egy 1000 vágómarhá­ból, 80 lóból álló török szállít­mányt, megrongált két hidat s a török távirda vonalat. A Húsosuknál álló orosz seregnél csak előőrsi csetepaték fordulnak elé. mondta a nyáron, egy vidéki városban, egy honvéd huszárkapitány, mikor a legénység pa­naszkodott neki, hogy egy bajtársuk meglop ja őket, még az élelmükben is. A fiuk szó­­szeriut vették ezt a méltányos kitörést, s alig húzta ki a kapitány a lábát, leteperték a tolvajt, guz,ba szijuz ák s felkötöttek egy istrángon az istálló mestergerendájára. N-m ugyan a nyakánál, de a karjánál fogva ; mind azáltal a tolvaj pár hónapi kórházzal kese­­rülte meg ezt a statáriumot, mert ott tügg­­vést úgy elpiholták, hogy alig maradt ben ne egy mákszemnyi eleven. Ezt az eredeti félreértést annak idejében közöl'ük. Mint a „Fővárosi Lapok“ írja, a hadbíróság most ítélt ez ügyben. Fogságbüuteiést kapott egy jó csomó legény, sőt a kapitányt is elma­rasztalták, pedig ő voltakép n nem is vö t igen hibás a do ogban. Nehány orvosnak is meggyűlt a baji, kik titkolák az esetet. A tolvajt (tolvajságaért) szintén elítélték vagy egy esztendőre, de kegyelmet kapott, mert ö már megkapta a magáét busásan. — Egy török családi dráma kel­tett a miuup nagy feliünést Konstan'iná­­polybin, annál is inkább, mivel hasonló ese­tek a törököknél a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak. Abdi effeudi, hivatalnok a keresked 'Imi miniszter'umnál, Skuiariban lak­va, rövid idő alatt azt vélte tapasztalni, hogy NEMZETI SÍIN HÁZ Bérlet ‘ 7-ik szám Kolozsvárt, vasárnap, október 7-én 1877. A TOLONCZ. 100 arauy pályadijt nyert énekes népszínmű, 8 felv. Irta : Tóth Ede, zenéjét ezerzé ; Erkel Gyula. Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt. Kiadé-tuiajdonos éa felelős szerkesztő íí ip* a*anrüte* ,s,*\ ■ .... •'■■■■ ■■ '«I. - t—an -■ f-i'n NYILTTER.*) Fogorvosi lakásváltoztatás. Perl fogorvos bét éves kolozsvári lako3, lakik most a főtéren 27 számú dr. Hintz gyógyszeré«/ ur házában. Bemenet, hidu czábau * . , Mindennemű orvosi müté­tétetnek“ a bet6g lakilsíln is eia' *) E rovatban megjelenő csikkekért szerkesz* löaégauk semmi felelfcéffet nem ?41Ial el* 9zerfc,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék