Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-09-14 / 10-11. szám

152 Magyar Sakkvilág lejegyezni s igy a tagok gyűjthetnék az anyagot a közlöny számára. Az indítvány mellett szólnak még Wekerle és Vidor, majd dr. Man- delló hevesen kikel a körben uralkodó slendrianizmus ellen. Az elnök szavazás alá bocsátván Mandelló indítványait, az első és második pontot a közgyűlés szótöbbséggel elvetette, a harmadik pont ellenben egyhangúlag elfogadtatott. Dr. Mandelló nyomban le­köszönvén választmányi tagságáról, helyét a legtöbb szavazatot nyert Ivánfy Lajos foglalta el, akinek helyébe póttag Illés Lajos lett. A közgyűlés idején a rendes tagok száma 31, az összes pénz- vagyon pedig 520 forint. * A közgyűlésen történt incidens a kör egységes beléletét meg- bolygatással fenyegető sajnálatos következményeket vont maga után. Dr. Mandelló, aki talán kissé nagyobb ügybuzgalommal, de minden­esetre a kör érdekében vélt cselekedni, mikor indítványait előterjesz­tette, az elnökséghez intézett levelében a közgyűlés elnökét hibáztatta indítványainak mellőzéséért, mert nem tartotta meg az alapszabályo­kat. Kérvén ennek publikálását, különben kénytelen lenne a körből kimaradni. E levélre következett dr. Brode alelnök lemondása. Ily sajnálatos körülmények közt a békés elintézés nehéz feladata hárult a választmányra. A Pesti Sak-kör választmánya 1870 január 23-án tartott ülést Erkel Ferenc elnöklésével. Felolvastatván dr. Mandelló levele, a gyűlés elhatározza válaszul a jegyzőkönyv azon pontját dr. Mendelló- val közölni, mely a heti tanácskozmányra vonatkozik. Szólt pedig ez a pont következőleg : Többek indítványára kimondja a választmányi ülés, hogy ezentúl minden hétfőn délután 5 órakor választmányi tanácskozást tart. Következett dr. Brode Lipót alelnök leköszönő levele, ami sajnálattal vétetett tudomásul. A havi szaklapra nézve elhatároztatott, hogy a költségek fedezésére a tagok között adakozási iv köröztessék, nyelve csak magyar legyen s szerkesztésére Jacobi és Wekerle kérettek fel. Elhatároztatott egy verseny rendezése hat dijjal, amelyhez Madarassy László 2 tallérral járult. Dr. Mandelló egy második levelében 4 arany pályadijat tűzött ki Zukertort azon állítá­sának megdöntésére, mely szerint a futárcsel tarthatatlan lenne. A választmány még dr. Mandelló, Jacobi és Vész tagokból álló bizott­ságot küldött ki a vitás sakk-kérdések megoldására. * Dr. Brode Lipót alelnök lemondása egy rendkívüli közgyűlés összehívását tette szükségessé, amely 1870 február 20-án tartatott meg 19 tag jelenlétében. Erkel elnök elfoglaltsága miatt a közgyűlést Ginter Károly pénztárnok vezette. A közgyűlésnek egyetlen tárgya az alelnöki állás betöltése lévén, titkos szavazás utján megejtették a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék