Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-05-11 / 3. szám

40 Mágyar Sakkvilág házában külön helyiséget is béreltek. (Az Európa-szálloda épülete a Lánchiddal szemben, a mai Gresham-palota helyén állott.) És ugyan­akkor Vesz tanár több aláírással ellátott kérvényben fordult a hatóság­hoz engedélyért. Erkel Ferenc elnökletével 1859 március havában a sakk-kör 23 taggal formailag meg is alakult, azonban hónapokig kellett vára­koznak, mig kérvényük elintézést nyert. Végre a válasz Vész János Ármin tanárhoz leérkezett. Ez a szépen kaligrafált irat, ellátva a rendőr­főnök sajátkezű atáirásával, fontos és érdekes dokumentum, melyet érdemesnek tartunk egész terjedelmében megörökíteni. An Herrn Johann Weiss Professor am k. k. Polytechnicum Wohlgeboren in Ofen. Die hochlöbliche k. k. Stattshalterei-Abtheilung in Ofen hat mit dem Erlasse vom 25. Juni 1. J. Zahl 17945 den in Pest beabsichtigten Verein zur geselligen Unterhaltung durch Schachspiel nicht zu genehmigen befun­den, indem es nicht abzusehen ist, weshalb zur Errichtung des angestrebten Zweckes,, wozu in Pest-Ofen denn doch so vielseitig die Gelegenheit geboten ist, eine vereinte Zusammenwirckung mehrerer Personen nöthig wäre. Hievon werden Euer Wohlgeboren auf das Einschreiten vom März 1859 zur eigenen Wissenschaft und Verständigung der übrigen Gesuch­steller in die Kenntniss gesetzt. Pest, am 6. Juli 1859. der k. k. Hofrath Polizeidirektor P r o t m a n n Hangzik pedig ez a hivatalos irat magyar fordításban a követ­kezőképen : „A nagytekintetü cs. kir. helytartósági-osztály Budán f. évi junius 25-én 17.945. sz. a. kelt rendeletével a Pesten sakkjáték általi társas szórakozás céljából letesittetni szándékolt egyletet engedélyez- hetőnek nem találta, miután nem látható be, miért volna a kitűzött cél elérésére, mikor ehez Pest-Budán úgyis annyiféle alkalom kínál­kozik, több embernek egyesült közreműködése szükséges. Erről Uraságod 1859 március I8-áról kelt megkeresésére tudo­másvétel, valamint a többi kérelmezőnek érfesitése végett é tes tteti.“ A helytartóság tehát nem engedélyezte a sakkör alakítását. Sakkozni lehetett, kört alakítani azonban már nem. Az abszolutizmus idejében egylet alakítása jnögött nyilván összeesküvést láttak, ahol a sakkozás csak ürügy lehet. A tiltó rendelet leérkezése után természetesen az ideiglenesen alakult kör is megszűnt létezni. A körnek ideiglenes pénztárnoka, Vész tanár 1859 julius 12-én lezárta a számadásokat. Ezekből a számadásokból is sok érdekes dolgot tudunk meg. A tagok egy forint beiratási dijat és havonta egy forint tagsági dijat fizettek. A megalakulás havában, vagyis márciusban volt 23 tag. Ezek közül áprilisban fizetett 21 és belépett 1 uj tag; májusban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék