Magyar Sakkvilág, 2004 (2. évfolyam, 1-12. szám)

2004-10-01 / 10. szám

Feladványok Molnár Árpád 1. sz. Pásztor József 7. WCCT (csapat vb) 2001-2004, 10-11. hely 15,5 pont abcdefgh Segítőmatt 3 lépésben (5+9) (2 megoldás) 5.Majoros Béla (Bakonyoszlop) ORBIT/2003, 3.elismerés Segítőmatt 3 lépésben (8+8) (2 megoldás) Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a 7. WCCT (csapat-világbajnok­ság) váratlan magyar sikerrel zárult: a végjáték-osztályban Bennó Pál első és nyolcadik helyezést ért el, így 41 ponttal ő volt legeredményesebb pont­szerzőnk. Pásztor József három helye­zett művével 31,5, Buglos János 13 pontot ért el a tündérsakk osztályban. Az összetett versenyben Magyar- ország a kilencedik helyen végzett 85,5 ponttal. 38 csapat között ez szép teljesít­mény és híven tükrözi erőviszonyain­kat. Gratulálunk a 3 jeles szerzőnek! A versenybírói jelentés műveit áttanul­mányozva meg kell állapítanom, jobb helyezést is elérhettünk volna, ha az itthoni értékelő elbírálásra kijelölt sze­mélyek kiválogatásánál körültekintőb­ben járt volna el a bizottság. Az egy­személyi döntéseket folyamatosan be­folyásolja a kiválogatásra megbízott szerző sajátságos egyéni ízlése és nem kellő elmélyültséggel végzett munká­ja. Ez a körülmény olykor-olykor irre­álissá teszi a magyar bajnokságok végeredményét is. Az 1. sz. Pásztor-feladványban futók és bástyák kölcsönös ütéseket mutatja be a szerző Bristol-áldozattal majd helyzárásokkal és - meglepetés­re - a Zilahi-témával. L 3..J3W) 4J,c8+ áxc8 5.8xg2 áb7 6J7a2# II. 3... Jíbó 4.8a2+ 8xa2+ 5JÉ,xh3 Sa5 Ó.ác8# Uj magyar sikerek 2. sz. Pásztor József 7.WCCT (csapat vb) 2001-2004, 18-20. hely, 7 pont matt 4 lépésben (11+12) 6. Molnár Árpád Zadacsi i etjudi/2002., 3.díj Segítőmatt 2 lépésben (6+13) b./ §e4-ről d5-re áthelyezni A 2. sz. mű témáját három menetközbeni ütéssel (e.p.) kapcsolja össze a szerző. A külföldi szaksajtó ilyen tekintetben is gazdag versenybírói je­lentés-terméséből mutatunk be jelleg­zetes műveket magyar szerzőktől: 1.5lce2! fenyeget 2.d5 c5 3.dxc6 majd 4Md4# Védelmek: 1.. .CÓ 2.e5 fS 3.exf6 gxfó 4 Ji,e4# 1.. .5d8 2.f5 g5 3.fxg6 fxg6 4.Sf4# Az ORBIT többlépéses segítőmatt osz­tályának 1. díját is Csák János nyerte, Második díjas művében (3. sz.) kétsze­res főnix-témát egyesít sötét futárátala- kulással (főnix-téma: a kiütött világos tiszt gyalogátalakulás révén visszatér). I. I.d6 ®e5 2.dxe5 dó 3.e4 d7 4.e3 d8® 5.exf2 Bxd2 ó.flá ltel 7.&d2 &xd2# II. I.h5 ®g4 2.hxg4 h5 3.g3 hó 4.gxf2 h7 5.fll h8® Ó.id3 ®h7 7.Éxc2+ ®xc2# A4, sz. önmattfeladvány két változata rendkívül egységes: sötét felváltva feloldja huszárjait a lekötő világos (Sh5/É,g2) kiütésével. Ezt követi két világos tisztáldozat azonos mezőn (d6), végül világos feláldozza a meg­maradt lekötő bábját is. I.e8i! 1.. .8xh5 2.Sdó+ (2.5íxe3+) íjfxdó 3Jbte4+ 4ixe4 4.í)xc3+ £sxc3# 3. sz. Csák János (Békéscsaba) ORBIT 2003., 2.díj Segítőmatt 7 lépésben (7+11) (2 megoldás) 7. Molnár Árpád Strate Gems/2002., külön elismerés Mi volt az utolsó 9 elemi lépés? (12+11) l...lxg2 2.®dó+ (2.©xc3+?) ftexdó 3.8xf5+ 4)xf5 4.(jxe3+ ®xe3# Majoros feladványának (5. sz.) két változata is egybecseng. A 6. sz. műben világos F-B ütegét a sötét futár hátulról támadja. Sötét segít elháríta­ni, de közben sakkot ad. I. I.£le3 fxe3 2.&xc5 8a2 3.8dó 8a5# II. I.ig4 hxg4 2.&xe5 8h8 3.Sd5 Se8# Sötét tisztáldozatok után a világos tisztek kiütése következik királylépé­sekkel, majd a sötét bástya helyzárásai. 6. sz. a. / l.Sg3 ád5! 2.8b7+ 8e7# b. / I.&e4 icó! 2.&b7+ Saó# Idézzük Nyikita Plakszin moszkvai versenybírót, a retró (azaz visszaelem- zéses) feladványok egyik legsokolda­lúbb és legsikeresebb szerzőjét, a ki­váló esztétát: „Ceriani-téma: átválto­zott tisztek kiütése a retrójátékban. E feladványban sötét egymás után ki a bástyákat precíz retrójáték keretében. E témakörben a szerző hosszú évek során végzi termékeny munkáját. Lásd: Molnár Á.: 3 világos tiszt kiüté­se retrófeladványban című cikkét (Magyar Sakkélet 1975/3). Vajon le- hetséges-e ábrázolni a témát négysze­resen?” Az említett cikkben szerepelt az az eredeti művem is, amelyben vissza­4.Csák János (Békéscsaba) ORBIT 2003., 3.díj 7/b. abcdefgh Állás 9 elemi lépéssel korábban (15+11) elemzéssel bizonyítható, hogy a retrójátékban kiütött mindhárom vilá­gos futár valójában korábban átválto­zott tiszt. Mostani 7. sz. feladványom ugyanezt a követelményt ábrázolja há­rom világos bástyával 27(1) évvel ké­sőbb. Nagy örömömre a témát három világos huszárral és három világos ve­zérrel is sikerült kidolgoznom. így a témakör teljessé vált. Utóbbi két művem is 2002-ben je­lent meg a „Diagrammes” nevű francia sakkfeladvány folyóiratban, ám a ver­senybírói jelentés még várat magára. 7. sz. Visszaelemzés: I...c5x8b4+ 2.£)a8-bó bóxSe5! 3.Sbl-b4 a7xBbó! 4.á?b2-a3 ®b4-a5 5.Bd3-c4+ áía5-b4 stb. 7/b sz. levezetés: !.&a5-b4 ®d3-c4+ 2.&b4- a5 &b2-a3 3.a7x8bó! 8bl-b4 4.bóxSc5! 5fa8-bó 5.c5x8b4+ Támogassa Ön is a Magyar Sakkvilágért Sport- és Kulturális Alapítványt! Adószám: 18111325-1-41 Számlaszám: OTP 11703006-20070225 MAGYAR SAKKVIIAG 2004. október 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék