Magyar Sakkvilág, 2005 (3. évfolyam, 1-12. szám)

2005-07-01 / 7. szám

Feladványok Molnár Árpád Érdekességek, újdonságok Bán Jenő BCM 1972 Molnár Árpád Sakkélet, 1995,4. dicséret Segítőmatt 26,5 lépésben (7+14) A tekintélyes angol sakkfeladvány fo­lyóirat a „The Problemist” 2005 máju­si száma egy érdekes cikket közöl C. J. Morse angol szakszerző tollából „Ki­hívás segítőmatt rekordra” címmel. Mint kiderül, négybábos segítőmatt feladványokról van szó, ahol a magá­nyos sötét királyt a leghosszabb lépés­számban kell bemattolni. Hihetetlen, a rekordot együttesen 14 feladvány tart­ja 7 lépésben. Örömünkre köztük sze­repel Bán Jenő műve is (1. sz.) C. J. Morse 2. sz. feladványa azt a meglepő eszmét demonstrálja, hogy a teljes vi­lágos haderő is csak 7 lépésben adhat­ja be a kegyelemdöfést. Újabb taggal bővült a 26 lépéses segítőmattok szerzőinek klubja (3. sz.) Pogáts József és a Maslar fivérek is ed­dig jutottak el. Különlegesség, hogy az ukrán szerző remek feladványában a SK visszatér kiindulási mezejére, a8-ra (switchback-téma). Ezen kívül még kettő 26,5 lépéses feladvány ismeretes világos átváltozás nélkül (4. és 5. sz.), az 5. sz. feladványt C. J. Feather a leg­jobbnak tartja ebben a kategóriában. Ez a mű ékesen bizonyítja, hogy az orto­dox feladványoknak meg kell felelniük a sakkfeladvány kódex szigorú előírá­sainak. Sajnos nem helyezhetjük át az e6 gyalogot e7-re, hozzáadva egyúttal egy világos parasztot e6-ra, mert az ál­lás szabálytalanná válik, azaz nem ve­zethető le a sakkjáték 32 figurás alapál­lásából. Ezen kötelező előírás mellőzé­sével 28 és fél lépésre lehetne emelni az abszolút rekordlépésszámot a segitő­C. J. Morse BCM 1971 Segítőmatt 7 lépésben (16+1) Páros György Magyar Sakkélet, 1953 Segítőmatt 8 lépésben (6+9) matt műfajban, megdöntve B. Hegermann 71 éve fennálló és valószí­nűleg felülmúlhatatlan 28 lépéses csúcsteljesítményét. Dr. Páros György, a valaha élt leg­kiválóbb segítőmatt szerző 1975-ben váratlanul elhunyt, röviddel azután, hogy megkapta a nemzetközi nagymes­teri címet. Alkotó művészetének oly nagy még most is a hatása, hogy Chris Feather és Hans Gruber kitűnő szerzők 2004-ben „Fin Begründer des Moder­nen Hilfsmatts” címmel impozáns könyvben megjelentették német és an­gol nyelven Páros 201 művét Se szeri, se száma az elsődíjas kiváló alkotások­nak. Párossal gyakran beszélgettünk ar­ról, vajon megvalósítható-e 4 SH átala­kulása egyetlen változaton belül. Ma­gam is éveken keresztül gyötrődtem a témával, ám sikertelenül. Végül is a ki­tűnő szerzőnek be kellett érnie a téma háromszoros ábrázolásával (6. sz.), ki­lenc sötét gyaloggal a témát könnyedén be lehetne mutatni. Kudarcunkról gyak­ran beszélgettem fiatalon elhunyt bará­tommal Cseh Gáborral. Együtt jöttünk haza az 1999. évi izraeli sakkszerző vi­lágkongresszusról, és a csatlakozásra több mint ötórát kellett várakoznunk a bukaresti repülőtéren. Gábor a zseb­sakkjával volt elfoglalva egész idő alatt. Beszállás előtt megszólalt: - Kész a fel­advány! (7. sz.) A négy sötét huszár át­alakulást ábrázoló művét az amerikai „Strate Gems” sakkfeladvány-folyóirat- nak küldte el. A rovatvezető Daniel Meinking levélben értesített, hogy a Sz. Tkacsenko Sahmatnaja Poezija, 2004 (No. 32.) Segítőmatt 26 lépésben (11+12) Cseh Gábor „Strate Gems”, 2000, 1. díj Segitőmatt 10 lépésben (9+14) legnagyobb teljesítményű fejtőprog­rammal ellenőrizték Gábor feladványát, amely csodák-csodája a fejtőprogram 103 órás futtatása után épnek bizonyult. A csodálatra méltó alkotás bejárta a fel­adványsajtót az egész világon, minden­hol ámulatot keltve. A feladványt jelle­mezve nemcsak a bámulatra méltó fan­táziát csodálhatjuk, hanem gyönyörkö­dünk az egész táblát behálózó játékban. Rendkívül szokatlan, hogy az első lépé­sekben világosnak arra kell játszania, hogy ne kapjon mattot. Csák János békéscsabai nagymes­terünk 5. helyezést ért el a 2001-2003. évi egyéni sakkszerző világbajnoksá­gon a segítőmatt kategóriában. Gratulá­lunk! János 1988 óta vezeti a Békés Megyei Hírlap feladványrovatát nép­szerűsítve a műfajt. A fejtőket könyvdí­jakkal jutalmazzák. A Nyíregyházán élő Mihalkó József a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Sakkszövetség hivatalos lapjában, a Sakkhíradóban végez dicséretre méltó hasznos munkát megfejtési létraverseny keretében. Kö­szönet nekik! Kovács János őriszentpéteri bará­tunk vitathatatlanul kitűnő fejtő. Ő hív­ta fel figyelmemet, hogy a 2004. évi novemberi számban megjelent 2. sz. retrofeladványomban mellékmegol­dást fedezett fel. A javítást (8.sz.) már épnek találta. Jó egészséget és további sikereket kívánunk. A júniusi számunkban meghirde­tett 2. sz. „First Saturday” témaverseny beküldési határideje: 2006. április 30. Molnár Árpád Magyar Sakkélet, 1962 Segítőmatt 26,5 lépésben (9+12) világos indul Molnár Árpád „diagrammes”, 2002/okt-dec. (javítás) Mi volt az utolsó 7 elemi lépés? (12+11) Megoldások 1. sz. I.&b6 ®f2 6.*g2 h8S 7.&gl Shl matt. 2. sz. I.ih7 2.Sg8 stb. 5.&d8 6x8® 7.®b7 matt. Öt előzetes mezőnyitás vezet a célhoz. 3. sz. I.á?xb8 c6 2.Ági c5 3.Í12 c4 4.Áxel 4xel ll.®xe4 13.&xc4 15.4xc6 16.&b7 20,c2+ 4el 21x1® 22.®xe2 &el 23.®d4 ta6+ 24.&a8 Ác8 25.®c6 a6 26,®b8 itb7 matt 4. sz. 1.. .4el 12.&c5 *dl 13.&d4 &el 15.&xf4 &el 17.&xf6 &el 18.&e5 &dl 23.fl® 4>el 24.®xd2 4dl 25.®c4 bxc4 26.&d4 b3 27.&c5 Áe3 matt a tábla közepén. 5. sz. 1.. .®bl+ 2.®xbl &dl 14.&XC4 &dl 16.&xc6 &dl 17.&d5! &el 22.cl® &dl 23.®d3 exd3 24.&d4 &e2 25/4x3 Áxh2 26.®dl+ 4xc3 27.®c2 áe5 matt. 6. sz l.hl® d4 2.®d3 exd3 3.e2 d5 4.el® d4 5.®xg2 *xg2 6.hl® &f3 7.®f2 &f4 8.®g4 hxg4 matt. 7. sz. l.hl®! ®d6 2,h2 ®f5 3.®g2+ ®xg2 4.hl® ®e2 5.fxe2+ 4g2! 6.fl®!! Hc7 7.Jtg3 Sxc3 8.Áxe5 §xe5 9.Ág7 Sxcl lO.bxcl® á,xg7 matt. 8. sz. I.d6x®e5+ Jta3-c5 2.c5x®d4 Sb4-b6 3.b6x®c5 ®e4-c5! (®a4-c5?) 4.&c5-d5 MAGYAR SAKKVIIÁG 2005. július 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék