Magyar Sakkvilág, 2012 (10. évfolyam, 1-12. szám)

2012-09-01 / 9. szám

Feladványok Egy kis statisztika a 21. század elejéről A 20. század két utolsó FIDE-Albu- máról a Magyar Sakkvilág 2011. júli­usi számában közölt tájékoztatónk folytatásaképpen a zöld és piros táblázatokban ismertetjük a 21. szá­zad két első FIDE-Albumának ada­tait. Az Albumok közül a 2001-2003. évi már korábban megjelent, a 2004- 2006. évi megjelenése pedig ez év második felében várható. Hírek A 9. Sakkszerző Világbajnokságra (9. WCCT) 42 ország jelentette be részvételét: 30 európai, 8 ázsiai, 1 afrikai, 1 észak-amerikai és 2 dél­amerikai, vagyis a helyezésekért igen nagy küzdelem várható. Az előzetes jelentkezésben szereplő országok közül Bulgária, Kazah­sztán. Litvánia, Marokkó és Norvé­gia nem küldött pályázatot, azaz a részt vevő országok száma 37 lett. Az egyes osztályokban a követ­kező számú feladvány érkezett: matt 2 lépésben - 75, matt 3 lé­pésben - 72, többlépéses matt - 77, tanulmány - 86, segítőmatt - 94, önmatt - 67, tündér - 82. 2007-2009. évi FIDE-Album (lila táblázat) A szerzők tényleges száma termé­szetesen kevesebb az „Összesen” sorban szereplő 1123-nál, mert sok szerző több osztályban is pályázott, ezért a végösszegben többször is szerepel. A tájékoztatóban nincs benne a beküldött többlépéses mattok és ön­mattok száma, ezért csak nyolc osz­tály adatait tudtam összesíteni. Egyelőre hiányzik az Albumba be­kerülő tündérfeladványok száma és szerzőik neve is. Ezeket az adato­kat megérkezésük után következő számunkban közöljük. Az egyes szerzők által ugyanab­ban az osztályban beküldött feladvá­nyok számát megvizsgálva megle­pett, hogy egyesek milyen sok felad­vánnyal pályáztak. Ennek többféle oka lehet: a szerzők vagy azt hiszik, hogy a különféle elgondolások alap­ján pontozó bíróktól így könnyebben megkapják a közléshez szükséges pontszámot, vagy egyszerűen csak túlértékelték feladványaikat. FIDE-albumok A műfajok megoszlása I 2001-2003. évi FIDE-Album 2004-2006. évi FIDE-Album Műfaj Darab j %* Darab %­Műfaj Darab %* Darab %** #2 1208 14,34 174 14,4 n 1189 12.96 159 13,37 #3 1037 12,32 146 14,08 #3 941 10,26 149 15,83 #n 663 7,88 124 18.7 #n 859 9,36 159 18,51 tanúim 576 6,84 84 14,58 tanúim. 760 8,29 78 10,26 h#2 142 h#2 1200 13,08 202 16,83 h#n 177 h#n 1420 15,48 130 9,15 (h#2 és h#n) 2525 30-319 12,63 (h#2 és h#n) 2620 28,56-332-12,67 s#n 978 11,62 196 20,04 s#n 1200 13,08 241 20,08 tündér 1191 14,15 219 18,39 tündér 1243 13,55 172 13,84 retro 241 2,86 87 36,1 retro 361 3,94 77 21,33 Összesen 8419 100 1349 16,02 Összesen 9173 100 1367 14,9 Az egyes éveken belül a 2. rovatban a beküldött, a 4.-ben a beválogatott feladványok szánna szerepel. *Az összesen százalékában. **Az adott műfajban beérkezett pályázatok százalékában. Magyar szerzők a 2001-2003. és a 2004-2006. évi FIDE-Albumokban 2001-2003. évi FIDE-Album 2004-2006. évi FIDE-Album Név A feladványok száma Név A feladványok száma Csák János 5 db h#2, 3 db h#n Csák János 1 db h#2, 2 db h#n, 1 db s# Érsek Tibor 1 db #2.1 db tündér Laborczi Zoltán 1 db tündér Gyarmati Péter 1 db tanulmány* Molnár Árpád 1 db h#n Jánosi Ervin 1 db tanulmányé) Rusz Árpád 1 db tanulmány Laborczi Zoltán 1 db h#n. 3 db tündér Molnár Árpád 4 db h#2 Összesen 6 szerző Összesen 19+(1*) Összesen 4 szerző összesen 7 * = társszerzemény. (*) = a másik társszerzőnél már beszámított társ­szerzemény. (Az interneten közzétett adatok alapján.) Nézzük meg ebből a szem­pontból az igen szemléletes példát nyújtó tündérosztályt. Ebben az osz­tályban a 129 szerző közül öten pá­lyáztak legalább 50 feladvánnyal. Ezek sorrendben: Guy Sobrecases 77, Anatolij Sztyopocskin 67, Petko Petkov 59, Franz Pachl 51, Vaclav Kotesovec 50. Amint látjuk, mind­nyájan kitűnő és termékeny szer­zők, ami egyrészt természetes, mert nem tud bárki ennyi feladványt elké­szíteni három év alatt, másrészt kissé meglepő, mivel mindnyájan jó ítélőképességű és bíráskodással is foglalkozó emberek, tehát valószí­nűleg nem küldenek be rossz minő­ségű műveket. Bennem csak az ébreszt némi kételyt, hogyan lehet ennyi idő alatt 50 vagy ennél is több remekművet vagy legalábbis jó mi­nőségű feladványt alkotni. Kíván­csian várom a válogatás előzetes eredményét, vajon a pontozó bírók­nak mi lesz a véleménye. A magyar szerzők közül 9 szerző pályázott 7 osztályban, 21 küldeménnyel, 10 szerző feladvá­nyaival. A szerzők közül egy 5, egy 4, egy 3, három 2, három 1 osztály­ban pályázott. A háromlépéses matt és a retro osztályban magyar pályá­zat nem volt. A magyarok közül leg­népesebb gárda a tündérosztályban indult (7 szerző, 35 feladvány), ez­után a kétlépéses segítőmattok osz­tálya következik (5 szerző, 6 szerző 17 feladványával), a harmadik pedig a többlépéses segítőmattok osz­tálya (4 magyar szerző). Lapszemle A diagrammes című francia felad­ványlap 2011. július-szeptemberi 178. számában (megjelent 2012 jú­niusában), Yves Tallec a Francia Sakkszerzemény Társaság újra megválasztott elnöke, három felad­vánnyal illusztrált egyoldalas nekro­lógot jelentetett meg kiváló feladványszerzőnk, Molnár Árpád elhunyta alkalmából. Ugyanebben a számban a 8-10 lépéses segítőmatt-feladványokkal foglalkozó cikkében Yves Tallec ,A CSEH tornádó (1996-2001)” című részben a következőket írja Cseh Gáborról: „1996-tól kezdve alapjá­ban megváltoztatta a 8-10 lépéses segítőmattot, életet lehelt bele, és eredeti eszmék soha nem sejtett komplexitását valósította meg. Be­hatolt az érintetlen őserdő mélyébe és széles utat tört követői számára.” Fejtegetésének illusztrálására a szerző Cseh Gábor hat 8-10 lé­péses segítőmatt-feladványát közli szakszerű elemzéssel. 114-es Informator Ára: 8400,­sakkvilag.hu 2007-2009. évi FIDE-Album A Sakkszerzemény Világszövetség (WFCC) előzetes adatai az internetről Feladványosztály Feladványok Beérkezettek száma Szerzőik száma* Beválogatottak száma Szerzőik száma* Matt 2 lépésben 1210 195(2) 178(14,7%) 58 Matt 3 lépésben 906 163 94 (10,4%) 55 Többlépéses mattok Nincs adat 114(1) 161 77 Tanulmányok 732 70(1) 153(20,9%) 51 (1)3 Segitőmatt 2 lépésben 1238 139(5) 87 (7,0%) 32(1)2 Többlépéses segítőmattok 1676 150(4) 244 (14,6%) 85 (2) 8. 1 önmattok Nincs adat 111(1) 234 59 Tündér 1047 129(7) Nincs adat Nincs adat Retro 381 52 58(15,2%) 22 összesen 7180 1123 ♦ többlépéses és önmatt 10 magyar szerző, 21 küldemény * Zárójelben a magyar szerzők száma, a zárójel utáni szám a beválogatott magyar művek száma. A beválogatott feladványok száma utáni százalék azt jelzi, hogy a beküldött művek közül hány százalék kerül be az Albumba. Magyar Sakkvilág 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék