Magyar Sakkvilág, 2014 (12. évfolyam, 1-12. szám)

2014-10-01 / 10. szám

Hazai hírek Hogyan kedvetlenítsük el a sakkozókat? Mi is kellene ma egy 12 táblás csapatbajnoki mérkőzés kulturált versenyhelyszinéhez? Elő­ször is egy versenyteremre van szükség 12 táblával. Ez nagyjából 100 négyzetméter. Mivel a parti befejezése után nulla másodperccel az addig még versenyzőnek minősülő játékos átminősül „tűnj el, öcsivé", kellene egy elemzőterem, ahol azok tartózkodhatnának - közel, ugyanakkora helyigénnyel akik a játékot befejezték, valamint a sofőrök és kísérők, a csa­patkapitány)!), illetve a gyermekversenyzők szülei és egyéb alantas személyek. Kell egy WADA-helyiség, ahol a doppingvizsgálathoz szabályozatlan körülmények között tetszőleges vérmennyiséget szivattyúzhatnának le a versenyzőkből, gondolom, a 14 éven aluliakból dupla mennyiséget. Mindez persze felszerelve a szükséges orvosi be­rendezésekkel a rendező költségére. Harminc négyzetméter. Aki nem tud vizelni - mert mondjuk dializált vesebeteg nulla vizelettel, mint vol­tam jómagam is évekig -, az nem játszhat, amíg meg nem tanul vizelni, az óra meg jár. A versenyzőt pedig mintaadás megtagadása miatt még el is tiltják évekre. Kell még női, férfi és rokkant vécé - helyesen, a sporttörvény szerint: negy­ven négyzetméter. Kell még külön motozóhelyiség, nemenként külön (FIDE-szabályok 11.3.), és persze ehhez mindkét nemből személyzet. Kell dohányzásra kijelölt hely, azonban ha bíró nem cigibarát, és nem jelöl ki erre területet, amely a magyar jogszabályok szerint csak a bejárattól 5 méteren kívül lehet, elkontumálhatja azt a dohányos versenyzőt, aki ki mert menni a dohányzásra táblával kijelölt helyre rágyújtani. Volt már rá példa. És a bíró persze nem mulasztotta el feljelen­teni a játékost, aki a fegyelmi eljárás során egyéves eltiltást is kapott. Bravó! Kell egy versenyhelyszínnek nem minősülő értékőrző is 24 külön záródó értékre­kesszel, ahol az akár százezreket érő laptopot, telefont, tabletet el lehet helyezni, ennek őrzésére persze kell egy biztonsági őr, és persze kell egy felelősségbiztosítás is, hiszen több milliós értékekről van szó. A helyigényt becsüljük húsz négyzetméternek, mivel a verseny előtti csúcsforgalom kisebb területen nem oldható meg. Számoljuk még hozzá a bejáratot és a folyósokat, így egy szabályos budapesti csb-forduló csekély 350-400 négyzetméteren szűkén megrendezhető (bér, fűtés és világí­tás is fizetendő). A piaci árak alapján ezt nem lehet egész napra 60 000 forintért kibérelni. Cserébe elmaradnak kisiskolás játékosaink mint nézők, akiknek csak elmesélni tudjuk, hogy a sakk csapatjáték is egyben, és meg kell nekik magyarázni, hogy a játék­nak már az alsó tagozatban is része a testüregekbe való könyékig nyúlkálás, viszont a kí­sérő szülő nem jogosult a gyereknek - ha az versenyző - egy csokit behozni. Biztos, hogy ezt akartuk? Nem volt magyar küldött a FIDE-közgyűlésén, aki meg­említette volna, hogy a korszerű és jó magyar sporttörvénnyel ellentétes a jóváhagyan­dó és jóvá is hagyott szent FIDE-szabály? Legyetek urak a puszta föld felett, sakkjátékosok. Főleg amatőrök nem kellenek, elég a jól fizetett apparátus. Lelkesedés, élmény, költségérzékenység nem kell, kispol­gári csökevény. Sürgősen képezzétek át magatokat és a gyerekeket pókerre és bridzsre, vagy bármi másra. Elég. Én abbahagytam 50 év játék után. Ezek a szabályok Ázsia kulturálatlanabb részein ideig-óráig talán még alkalmazhatóak, de ellentétesek a magyar jogszabályok­kal és az európai uniós normákkal (Habeas corpus elve, Emberi Jogok Európai Egyezmé­nye 5.9.14.19. cikkei). Sakkozzatok, gyerekek? dr. Hetényi Géza, 1972 főiskolai bajnoka, amatőr Dr. Tompa László (1943-2014) Meghalt Laci bátyám. Az Angyalföldi Sport­iskola (ASI) legendás ifjúsági csapatának - Antal László után - még egy meghatá­rozó tagja hagyott itt minket. Az ASI dicső­séges hét évének (1958-1964) szinte mind­egyik meccsén játszott. A Papp Béla-tanít­­ványokból alakult gárda gerincét, amely az első évtől az utolsóig együtt harcolt, négyen (Székely Mihály, Nagy Ervin, Tompa László és jómagam) adtuk. Laci csak 21 éves korá­ig versenyzett. Mesterjelölti játékereje volt. Legjobb egyéni eredménye, a holtversenyes 3-5. hely az 1962. évi országos középiskolai egyéni bajnokságon. Az ASI megszűnésé­vel gyakorlatilag abbahagyta a játékot, s ez egybeesett egyetemi tanulmányai kezde­tével. Gyermekkorától orvos szeretett vol­na lenni. Az lett, és nem akármilyen. Diplo­májában 4,97-es átlag állt, ami azt jelentet­te, hogy csak egyetlen szigorlata nem volt jeles. A sebészi és altató orvosi szakvizsgák után a háziorvosi, majd az üzemorvosi képe­sítést is megszerezte. Az Alföld déli vidékén, Kiskunhalas és Jánoshalma környékén az emberek megismerték humánumát, és elis­merték tudását, szakértelmét. Nagyon sze­rették orvosukat. Jánoshalma díszpolgári cí­met adományozott neki. Szeptember 25-én hosszú sorokban, több mint ötven percen át emberek százai érkeztek egy-egy szál virág­gal, hogy leróják kegyeletüket hamvai előtt a városi szakiskola dísztermében. Esetében valóban elmondhatom, hogy sakkban is nagyszerű eredményeket érhetett volna el. Bizonyítékul álljon itt az a remek játszma, amelyet a Magyar Sakk­élet még helyesen az ő neve alatt közölt, de később a szakirodalom tévedésből „el­vett" tőle, és nekem tulajdonított. Azt is elfelejtették közölni, hogy nem hagyomá­nyos versenypartiról van szó, hanem szi­multánról. De ami a színvonalát illeti, az érthető. Béla bácsi tanítványai 1960. júli­us 3-án időellenőrzéses szimultánon 6,5- 5,5-re legyőzték Barcza Gedeont. Barcza-Tompa L. Szimultán, Budapest, 1960 1.e4 e5 2.£)f3 ©c6 3.1b5 f5 Béla bá­csinál majdnem mindenki játszott vala­milyen cseljátékot. 4.&c3 Öd4!? 5.á,a4 £f6 6.0-0 ic5 7.d3 0-0 8.£>xe5 d6 9.öf3 £sg4 10.ib3+ á>h8 11.®a4? £sxf3+ 12.gxf3.£\xf2!? A jónál is van néha jobb: 12.J£ixh2! 13Äxc5 fxe4 14Äxe4 <£5xf3+ gyorsabban nyer. 13.Sxf2 J,xf2+ 14.d?xf2 fxe4 15.dxe4 ig4 16.á>g1 Sxf3 17.®e1 ih3 18.áe3 Sfd7 18...@f6 19.áf2 Saf8 20.ig3 A nagymester talán elé­gedett volt a védelemmel, amit a király­szárny felől fenyegető sötét vezér ellen felállított. De a csapás más irányból ér­rezik! II # ilif i i « ill ■ ■ ■ &■ mm m Ai Iái &! ■ ■ A a _________1 É. 20...b5! 21.ÖC3 ®c6! Az a7-g1 átlón „érkező" vezér mindent eldönt. 22.á,f2 §xf2 23.®xf2 Sxf2 24.*xf2 ®c5+ 25.á?f3 h5 26.öd5 lg4+ 27.&g2 c6 28.öf4 Se3 29.gf1 ffxe4+ 30.*g3 g5 31.£)d3®e3+ 0-1 Tompa János Hosszan tartó és eltitkolt betegség után, 44 éves korában elhunyt a Nógrád Megyei Sakkszövetség elnöke, Bódi Tamás, aki já­tékosként, edzőként, versenybíróként és klubvezetőként is elévülhetetlen érdeme­ket szerzett a sportágban. 2010-ben keresett föl engem, mi a véleményem arról, hogy Nógrádban újra kellene indítani a sakkot. Erre én azt vála­szoltam, hogy ez szinte lehetetlen, hiszen a megyei sakk vezetése már több mint 2 éve lemondott, megszűntek a csapatok, csak a Pásztó játszik a nemzeti bajnokság­ban, míg a balassagyarmatiak a szlovákiai bajnokságban indulnak, különben is meg­szűnt a sakkoktatás az egész megyében, nincs utánpótlás. Szokásos optimizmusá­val erre azt felelte: na, ezt fogjuk megvál­toztatni. Most, 4 évvel Bódi Tamás elnökké választása után elmondhatjuk, hogy sike­rült a csoda, csak Pásztón és vonzáskörze­tében 350-400 óvodás és iskolás részesül oktatásban, Salgótarjánban és Bátonyte­­renyén legalább ugyanannyi. Nemzetközi versenyeket, snell- és rapidtornákat, baj­nokságokat szervezünk, Salgótarjánban új sakkcsapat alakult, www.nogradsakk.hu címen weboldalt indítottunk, és még le­hetne sorolni az eredményeket. Tamás, az 5 évre szóló programodat idő előtt megvalósítottad, de arról nem volt szó, hogy idő előtt elhagysz minket! Amikor pár éve a Magyar Sakkszövetség­ben a Magyar Sakkozásért díjat vehetted át, meglepődve láttam, hogy a kitünte­tettek közül évtizedekkel Te voltál a leg­fiatalabb. Képes voltál közgazdász diplo­mádat sutba dobni és csak annak szentel­ni az életedet, amit a legjobban szerettél: a sakknak és a sakkoktatásnak. Mindenkinek nagyon fogsz hiányoz­ni, de különösen a gyermekeknek, akiknek értetted a nyelvét, akiknek humorral adtad át a sakk logikáját és szeretetét, és akik mi­attad jártak versenyekre és oktatásokra. Te tényleg a sakk bástyája voltál! Tódor Sándor A Nógrád Megyei Sakkszövetség főtitkára MAGYAR SAKKVILÁG 31 Elhunyt Bódi Tamás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék