Magyar Szemle, 1900 (12. évfolyam, 1-52. szám)

Költemények. Andor K ..................................Carmen saeculare........................,..........................245 N ehéz idők, emlékezem reád....................................488 Antalffy Endre.....................Eégi dal.............................................................................68 Öz vegy Boldizsárné....................................................139 Antalfi Mihály.....................Ki vagy te ?......................................................................307 B eteljesült !...................................................................545 A por László.......................... Ifjúság.............................................................................483 A uer István..........................Végrendelet ... 102 H úsz év története I—II..............................................200 E j és hajnal az erdőn..............................................346 K éső viszontlátás.........................................................428 Megnyugvás...................................................................595 B án Aladár..........................Föl a fejed ! (Suonio)...................................................78 O h, mit feleljek. (Paksy Gáspárhoz) .... 159 Parthoz közel ...............................................................184 G yászdal. (Cyprián anyjának halálára) . . . 223 Munkácsy........................................................................272 H arczi zászló a templomban. (Finnből) . . . 407 Magányosan...................................................................580 Szent karácsony-este....................................................604 Bátky Lajos.....................Öreg nótás......................................................................485 A határban...................................................................508 C ziklay Lajos.....................Alkonyat.......................................................................556 D almady Győző.....................Közteremben................................................................. 5 N agy hazafi.....................................................................40 D öméi Anzeltn .... Remete dalok I—VI................................................. 8 V álás . . 297 A Remete-dalokból...................................................343 Dömötör Pál.....................Sétáim alatt ......'..................................364 Mo hács felől...................................................................418 Az alkony felé..............................................................448 A Terszatton. I—II ..............................................512 E rdélyi Zoltán .... Zarándoknö. (Zemplényi Tivadar képére) . . 211 Fodor Gyula.....................Vörösmarty............................................................ . 569 F üzy Antal .....................A „Titkolt dalok“-ból...................................................80 G áspár Imre.....................A rózsabokor. I—IV....................................................88 A z első dal...................................................................148 Száll az égen..............................................................176 G utenberg üdvözlése...................................................305 A mi karácsonyunk...................................................605 G encsy István.....................Őszi dalok. I—II..............................................................471 G yulay Ágost.....................Téli dal. (Eichendorff)...................................................93 A taliga-szekér. (Edmond Rostand legendája) . 128 Mária-legendák. I—III. (Bovitsch Lajos). . . 177 Nincs Nanny velem 1 (Burns Róbert) .... 261 Stuart Mária panasza. (Bnrns Róbert) . . . 310 Szépség, jóság. (Gabriel Monavon).........................549 H anzséros Bálint .... Dalolni................................................................................99 Próbálóm.........................................................................186 Két mennyasszony.........................................................295 H avadi Barnabás .... Otthonomról...................................................................460 B úcsú (Lord Byron)...................................................501 H egyi József.....................A belgrádi vőlegényhez.................................................377 K isfaludy Árpád .... Nevem napján..............................................................220 Fájdalom........................................................................280 Koncz József.....................Nagyaszonyunkhoz...........................................................375 K öves Károly.....................Távozáskor.........................................................................19 L ampérth Géza . . . . A mi kis hajlékunk......................................................42 Változások....................................................................124 Lévay Mihály.....................Téli tájon.............................................................................53 K ödben..............................................................................136 Tavaszvárás . . . . 1..............................................196 E gy ember halt meg....................................................415 Luby Sándor.....................Ifj. Werner dalaiból (Schaffet Sákkingeni trombi­tásából 281 M áthé Miklós.....................Kettős élet (Kilycov)......................................................249 Hi mnusz Krisztushoz....................................................412 Mohi Adolf...........................György barát...................................................................44 Nádasdy........................................................................115 . Szent Erzsébet rózsái.......................................... . Mária siralma......................................................... A stácziókból......................................................... . Alkonyul a nap .................................................... . Nem ilyen ősz volt............................................... . Letűnt ifjúság ......................................................... Szo morú fűz.............................................................. E gy drága lantról. (Bán Aladár verskötetének olvasásakor).................................................... y Föltámadunk.............................................................. F élelem.................................................................... Vénülőben.......................................................... Boldogságom.............................................................. P atyi István . .. . . Vesztett harcz után............................................... D élnek, messze.......................................................... A májusi égen......................................................... S zép Olaszországból . .............................................. B úcsú a Tátravidéktöl.......................................... A selmeczi Kálvárián......................................... S zép karácsony-estén . . . , . . , Prigl Olga .....................Nem az a gyász...................................................... R óna Béla..........................Otthon...................................................................... Rozsos Ferencz .... Üdvözölt légy............................................................ Sán tha Károly.....................Hara g szól............................................................ K eresztfádnál......................................................... P ünkösd ünnepén............................................... . Őr angyal légy velem ! ......................................... J ól Írtad édes.......................................................... Az őszike................................................................... S imon M. Péter .... Édes anyámnál........................................................ A magyar levitákhoz..................................... . Ü zenet........................................................................ A keresztvédő ifjakhoz......................................... S ipos István..........................Szép az élet............................................................ P acsirta-dalok I—IV.......................................... P acsirta-dalok. I—IV........................................... E rdőben. I—IV....................................................... Tristia I—II.......................................................... U j élét. I—III.................................................... Ü zenet.................................................................... Szekrényi Lajos .... Őszszel.................................................................... Szendröi-Holossnyay Cyrill . Bánat-dalok. I—III............................................... A „Megnyugvás“ dalaiból. I—II....................... Sz entirmay Elek .... Néma csönd.......................................................... T akács Gedeon.....................Űrnapjára................................................................. A XIX. század gyermekéhez.......................... A ratásban............................................................... Miserere............................................................... Ő szi kép............................................................... Szép Ilonka koszorúja..................................... Czuczor Kufsteinban.......................................... Tomory Jenő.....................Krasznaliorka vára............................................ T orday Gyula.....................a czigány boszuja........................; . . . . A mosolygó Jézuskáról..................................... A Vatikán kertjében.......................................... L osonczy Anna ............................................... Balassy Bálint.................................................... T orkos László . ... Itt hagysz már hát ?.......................................... B alga szív............................................................... Haza térve.......................................................... H asztalan............................................................... Tyukoss János.....................Az olajfák hegyén ..................................i • H onvágy............................................................... Honfi sóhaj......................................................... H unyady olvasója............................................... Ü llei József..........................Ne sírj!................................................................. Napfény............................................................... Varsányi Gyula .....................Temetőben............................................................ Vértesy Jenő.....................Az ellenség sírja................................................. M agyar párbaj.................................................... ; Mohi Adolf . . . . Móra Ferencz . . . . j^lovák Sándor . . . . Pakots József . . . . Paksy Gáspár . . . . 584 112 166 292 597 56 126 150 172 232 258 424 536 174 225 269 352 451 601 573 388 162 64 208 255 340 436 533 213 400 439 521 16 104 198 274 369 ■498 570 547 188 442 330 285 329 391 464 495 559 592 476 32 90 235 621 622 28 77 316 618 247 403 473 526 153 367 358 237 283

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék