Magyar Szó, 1962. október (19. évfolyam, 272-301. szám)

1962-10-12 / 282. szám

HfHJfiii üC FesEawöss«. - szÄ'BfloeÄG a нвртгак! káuíar Sió Gomulha fogadta a Szocialista Szövetség küldöttségét A küldöttség baráti megbeszélést folytatott Gomulkával TITO ELNÖK FOGADTA AZ ÚJ JUGOSZLÁV NAGYKÖVETEKET Beográdból jeleníti a Tan­­jug. Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök tegnap délelőtt ál­lomáshelyükre való elutazá­suk előtt fogadta dr. Radivoj Uvalicsot, hazánik rendkívüli és meghatalmazott indiai, Momcsilo Szibinovicsot, ha­zánk rendkívüli és meghatai mázott finnországi, valamint Dusán Popovicsot, hazánk rendkívüli és meghatalmazott svédországi nagykövetét. A kanadai nagykövet Tito elnöknél Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök tegnap délelőtt sa­ját kérésére fogadta Gordon G. Creant Kanada rendkívü­li és meghatalmazott jugo­szláviai nagykövetét. Lazar Mojszov a Borba új igazgatója és főszerkesztője A Szocialista Szövetség végrehajtó bizottságának ha­tározatával Lazar Mojszovot, a munkásmozgalmi intézet ed digi igazgatóját nevezték ki a. Borba Lapkiadó Vállalat igazgatójává, valamint fő- és felelős szerkesztőjévé. Vukasin Micsunovics a Borba eddigi igazgatója uj tisztséget kap. Jozse Szmole, a Borba eddigi fő- és fele­lős szerkesztője úgyszintén uj tisztséget kap a Borba kiadóvállalatban. (Tanjug) November 1-én ke7(iríriík a városkái testület közgyűlése A városközi testület no­vember 1-én, 2-án és 3-án tartja évi közgyűlését Tito­­grádban. A közgyűlés anya­gát már elkészítették és el­küldték valamennyi népbi­zottságnak, azzal a kérelem­mel, hogy tanulmányozzák a községi népbizottságok, nép­bizottsági tanácsok és más politikai összejöveteleken, s indítsanak vitát róla. Miladin Sakics, a városkö­zi testület főtitkára tegnap közölte az újságírókkal, hogy az évi közgyűlés előtt sorra kerülő vitában tett ja­vaslatok és vélemények igen eredményesen hozzájárulhat­nak a közgyűlés sikeréhez, amelyen a kommunák szere­péről lesz szó az uj alkot­mányrendszerben. A városközi testület köz­gyűlésén Vjetyeszlav Holje­­vac a zágrábi népbizottság elnöke a városközi testület elnöke olvas fel részletes beszámolót. (Tanjug) A vasutat ösztönzik a műtrágya gyorsabb szállítására Október elsejétől novem­ber végéig a jugoszláv vas­utak kötelesek a be­jelentett mennyiségű műtrá­gyát és mütrágyakészitéshez szükséges nyersanyagot ren­deltetési helyére szállítani. A Szövetségi Végrehajtó Tanács ezzel a rendeletével elsőbbségben részesíti a vas­úti teherszállításban a mű­trágyát és a műtrágya­­nyersanyagot s egyben meg­határozta a téritmény össze­gét is. A vasutak 4,5 dinár téritményt kapnak minden tonna elszállított műtrágyá­ért, vagy nyersanyagért ki­lométerenként. A Szövetségi Végrehajtó Tanács rendelete visszame­nőleg október elsejétől érvé-, nyes. (Tanjug) Jemen hadiállapotban van Szaud-flráhiával Az EAK minden erővel támogatja a jemeni köztársaságot, hogy ellenállhasson az agressziónak San’aból jelenti^ a MEN. El Salai jemeni miniszter­elnök közölte: az EAK kor­mánya elhatározta, hogy Je­men rendelkezésére bocsátja egész haderejét a külföldi be avatkozás és támadás vissza­verése érdekében. Tegnapelőtt este Kairóban Gamal Abdel Nasszer elnök részvételével ülést tartott az EAK elnöki tanácsa Az ülés után Kairóban hasonló szö­vegű közleményt adtak ki. A kairói közlemény szerint az elnöki tanács megvitatta a jemeni válság következté­ben kialakult helyzetet, kü­lönösképpen pedig ч Szaud- Arábia és Jordánia agresszi­óját Jemen ellen. Foglalko­zott azokkal a veszélyekkel, amelyek az adeni reakciós e­­rők részéről fenyegetik a köz társaságot. A kairói rádió szerint az elnöki tanács ülé­sén határozatot hoztak, hogy minden rendelkezésre álló erővel támogatják Jement. A támogatás célja, hogy Jemen testvéri népe diadalmasan szembeszállhasson ellenségei vei. Ugyanakkor dr. Abdel Rah­man el Baidani jemeni mi­niszterelnök-helyettes Kairó­ban kijelentette, hogy Sza­­ud-Arábia a jemeni határ kö zelében nagy csapatösszevo­násokat hajtott végre és fegy vert csempészett Jemen te­rületére Jemen forradalmi tanácsa és köztársasági kor­mánya az ilyen eljárást nyílt agressziónak tekinti és ezért úgy véli. hogy hadiállapotban van Szaud-Arát*ával. Hozzá tette, hogy hamarosan közzé­teszik a kormány védelmi in­tézkedéseit. . Szalal miniszterelnök a ma ga részéről rámutatott, hogy Jement invázió fenyegeti mind Szaud-Arábia. mind dél felől. Meggyőződése szerint Jemen az egész világ és min­den baráti ország népének tá mogatásávai képes lesz ellen állni az agressziónak. Szalal felszólította Szaud- Arábia katonáit, hogy tagad­ják meg az engedmelm essé­get és ne harcoljanak arab testvéreik ellen. Tegnapelőtt este Talal her cég. Szaud-Arábia királyá­nak testvére, a kairói rádió utján kijelentette, hogy még három szabad herceggel e­­gyütt jelenleg az EAK-ban tartózkodik, lemond a herce­gi címről és mélységesen el­itéli az agressziót. A kairói rádió szerint 800 jemeni polgár Szaüd-Arábiá­­ból Jemenbe szökött és csat­lakozott a köztársasági csa­patokhoz Ezeket a polgáro­kat Szaud-Arábia királya mozgósította és Jemenbe irá nyitotta, hogy ott felforgató tevékenységet folytassanak az -ui rendszer ellen. A jeme­ni polgárok azonban gyorsan megadták magukat és most együtt harcolnak a jemeni katonákkal a Szaud-Arábiá­­ból érkező csapatok ellen. Jemenben hivatalosan cá­folták azokat a szaud-arábiai és jordániai híreket, misze­rint Hasszán herceg erői el­foglalták Saada és Maarab városokat. Hasszán herceg jordániai képviselője tegnapelőtt este közleményt adott ki, amely szerint a herceg csapatai két menetoszlopban jemeni terü­leten haladnak Saada és Ho­­deida városok felé. Az előőr­sök állítólag már elvágták a Hodeidát villanyárammal el­látó vezetéket. A jemeni törzsfők hűségükről biztosítják a köztársasági kormányt Tegnapra virradó éjjel Je­men honvédelmi tanácsa el­határozta. hogy tízezer Kato­nát és a nemzeti gárda egy zászlóalját küldi Maarab és Alguf városokba, ahol a köz társasági egységek harcot folytatnak egyes beduin tör­zsekkel. E törzsek hadianya­got és pénzt kapnak az adeni angol hatóságoktól. San’aban kijelentették, hogy a jemeni egységek két nap alatt rendet tesznek a két városban. Egyes csapat­­erősítések már meg is érkez­tek a városok környékére. A tanács ülésén 160 törzsi veze tő is részt vett. Hivatalos jemeni körökben tegnap reggel megcáfolták a­­zokat a hírügynökségi jelen­téseket, amelyek szerint a Samada törzsek fellázadtak és hogy az ország északi ré­szében a monarchia hívei ke­rültek túlsúlyba. A cáfolat szerint e törzsek főnökei tel­jes támogatásukról biztosítót ták a kormányt és elhatározá sukat két nap múlva, ha megérkeznek San,ába, ismét kinyilvánítják. Jemen más részeiből is naponként érkez­nek a törzsek képviselői, hogy szolidaritásukról biz­tosítsák az uj rendszert és (Folytatása az 5. oldalon) lengyel Nemzeti Egységfront Nemzeti. Bizottságának meg­hívására látogatott Lengyel­­országba. Elutazott hazánkból az etióp újságíró­küldöttség Tegnap elutazott hazánkból az etióp újságírók küldött­sége, amely a Jugoszláv Új­ságíró Szövetség vendégeként tizenöt napot töltött hazánk­ban. Az etióp újságírók Blatt Wolde Gheorgisnak, az eti­óp tájékoztatásügyi miniszter helyettesének vezetésével teg nap délelőtt zárómegbeszélé­seket folytattak Jozse Szmole val, az Újságíró Szövetség al­­elnökével és Zoran Zsulyo­­viccsal, az Újságíró Szövet­ség elnökségének tagjával. Varsóból jelenti a Tanjug. Wladyslaw Gomulka, a len gyei Egyesült Munkáspárt el sőtitkára fogadta a Szocialis­ta Szövetség küldöttségét. A fogadáson jelen volt Ignacy Loga Sowinski, a LEMP köz­ponti bizottságának tagja, a Lengyel Nemzeti Egységpárt alelnöke, a lengyel szakszer­vezetek elnöke, valamint Wi­told Jaroszinski, a LEMP köz ponti foizottságának titkára, a lengyel Nemzeti Egység­front elnökségének tagja. A jugoszláv küldöttséggel a fo­gadáson megjelent dr. Fran­ce Hocsevár, hazánik varsói nagykövete. A küldöttség hosszabb időn át baráti megbeszélést foly­tatott Wladyslaw Gomulká­val, és a többi vezető párt­funkcionáriussal. Mint ismeretes, a Szocialis­ta Szövetség küldöttsége Vla­dimir Bakarics vezetésével a Macedóniában megünnepelték a népfelkelés napgát új nyomda, áruház, malom Macedóniában tegnap egész népköztársaságban ün­nepélyesen megemlékeztek a macedón népfelkelés 21. év­fordulójáról. Kumanovón, a macedón népfelkelés gócpont jában tegnap nagy népgyü­­íést tartottak. Mito Micaj­­kov, a Macedón Kommunista Szövetség végrehajtó bizott­ságának tagja mondott ünne­pi beszédet. Az ünnepség al­kalmával leleplezték a nép­az ] felkelés tiszteletére készített emlékművet. Szkopjéban, Bitóiéban, Oh­­ridban és más városokban számos ünnepséget rendeztek. Lelepleztek, több emlékmű­vet és emléktáblát az elesett néphősök és harcosok tiszte­letére. A harcos szervezetek társadalmi, politikái szerve­zetek képviselői megkoszo­rúzták az elesett harcosok és néphősök síremlékeit, ezen­kívül fogadást rendeztek az elesett harcosok hozzátarto­zói részére. A macedón népfelkelés év­fordulóján üzembe helyez­tek több gyárat és üzemet Lazar Kolisevszki, a Korrtmu nista Szövetség köztársasági központi vezetőségének tit­kára szerdán este üzembe helyezte a Nova Makedonija lapkiadó vállalat uj, korsze­rű körforgógépét, amely órán ként 60 000 lapot képes ki­nyomni, akár négy színben is. Sztrugán üzembe helyez­ték a Sztruzsanka kötődé má sodik üzemrészlegét is, Pri­­lepben megnyílt egy hatal­mas áruház. Ka vadárban pe dig egy teljesen automatikus malmot helyeztek üzembe. A köztársaság területén az ün­nepség napján megnyílt több elemi iskola is. (Tanjug) El Szalal ezredes, a jemeni forradalmi kormány miniszterelnöke, az ország fővárosá­nak utcáin Milka Minicset kinevezték a munkás­­mozgalmi intézet igazgatójává A Szövetségi Végrehajtó Tanács Milka Minies szövet­ségi népképviselőt kinevezte a munkásmozgalmi intézet igazgatójává. Milka Minies 1915-ben szüle­tett Csacsakon. A gimnáziumot szülővárosában, a bölcsészeti fakultást pedig Beográdban vé­gezte. Egyetemi hallgató korá­ban részt vett a haladó szelle­mű egyetemisták mozgalmában. 1938-ban vették fel a JKP tagsá­gába. A háború előtt a krusevá­­ci és a valjevói gimnáziumban tanított. a 1941-ben a felkelés kitörésekor Milka Minies egyike volt a fel­kelés szervezőinek a valjevói körzetben. Egészen a felszaba­dulásig részt vett a népfelsza­­baditó harcokban és a jugoszláv néphadseregben alezredesi ran­got szerzett. A felszabadulás után Sabácon és Csacsakon felelős párttiszt­séget töltött be. Egy Időben a beográdi városi vezetősé­gének szervező titkára volt, majd köztársasági és szövetségi miniszter és a szerb végrehajtó tanács tagja lett. Milka Minies tagja a JKSZ Központi Vezetőségének, a Szo­cialista Szövetség végrehajtó bizottságának és a Szövetségi Képvíselőház, közoktatási bizott­ságának elnöke. Milka Minies számos magas kitüntetés viselője, (Tanjug; |аааваававаааааааааааааааааааааааааваааееааааа •aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ; XIX. évf. 282. (5520.) szám ij |паваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ■аааоааааааоаааааеаааааааааааааааааааааааааааа ■■■■■■■■■■■■аааааааааааааааааааааааааааваааааа : Péntek, 1962. október 12. ij; ■аааааааеааааааr aa aaaaa aa•a••aa aa aaaaa•aaaaaaaaa ARA SS DDMR

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék