Magyar Szó, 1976. április (33. évfolyam, 90-103. szám)

1976-04-14 / 103. szám

J ZD. old»l MAGYAR SZÖ Szerda, 1976. április 14 HAJNALI KIADÁSUNKBÓL Vacsora Miloš Minié tiszteletére Ali Abas Haladban iráni külügyminiszter és felesége hétfőn este a minisztérium épületében díszvacsorát adott Miloš Minié, az SZVT alelnöke, szövetségi külügyi Stane Dolcrnc fogadta Stefan Andreát Stane Dolanc, a JKSZ KB Elnöksége Végrehajtó Bi­zottságának titkára hétfőn este fogadta Stefan Andreát, a Román Kommunista Párt politikai végrehajtó bizott­ságának tagj elöltj ét. a Köz­ponti Bizottság titkárát, aki átadta neki Nicolae Ceau sescu. az RKP főtitkára szó­beli üzenetét Tito elnöknek. A beszélgetésben, amely szívélyes és barátságos lég­körben telt el, részt vett dr. Alekszandar Grlicskov, a JKSZ KB Elnöksége Végre­hajtó Bizottságának reszort­titkára is. Bosznia-hercagovina! kormányküldöttség a Szovjetunióban A boszpia-hercegovanai köztársasági végrehajtó . ta­nács küldöttsége Milanko Renovica elnök vezetésével hétfőn hatnapos szovjetunió­beli látogatásra Moszkvába érkezett. A küldöttség Moszkvában megbeszélése­ket folytat majd magas be­osztású szovjet funkcionáriu­sokkal a kapcsolatok, külö­nösen a gazdasági együttmű­ködés további fejlesztéséről a jugoszláv—szovjet gazda­sági és tudományos-műszaki együttműködésről szóló hosz- szú távú program alapján. Frangié lemondásra feszül Hafez el Asszad Szíriái el­nök hétfőn bejelentette, hogy Suleyman Frangié libanoni elnök készülődik, hogy el­hagyja tisztségét. Asszad el­nök nem mondott semmi kö­zelebbit arra vonatkozólag, mikor nyújtja be Frangié a lemondását. MAGYAR SZÓ A OOLGOZO NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK NAPILAPJA Igazgat6 és megbízott f6- és felelés szerkesztő PETKOVIC5 KALMAN FöszerkesztOhelyetteseki CSORBA ISTVÁN és PISZAR JÓZSEF Szerkeszti ■ szerkesztő bizottság Szerkesztő tanácsi Berdál István (elnöki. Ágoston András Boltok József, Buják János Bu­rányi Nándor Fötdessv László. Franc Lajos. Ka- apls Zoltán. Katona Gyu- .a. Kazl Ernő. Kereszténvl József. Knecht tmre. Dr. Pap József Petkovlcs Kál­mán. Polvvás József Rat- ió Sándor. dr. Rehák László. Rudi Sova Szabad­ka Sándor. Szabó Gizella Szalma Tibor Szlrovica Antal. Takács Gvula. Var­ga László. Szerkesztőség és kiadóhivatal 21000 Novi sad. Voivode M1S10* 1. Telefoni 97-044 telex: 1419« YD FORUM • Egyhavi előfizetés) dl) belföldön 58.— dinár külföldön U8.— dinár • Folyószámla 05700-601-190 ÚJVIDÉK FORUM NYOMDA titkár és Milka Minió tiszte­letére. A vacsorán, amely szívé­lyes és meghitt légkörben telt el, jelen voltak a két mi­niszter munkatársai, az iráni kormány több magasabb be­osztású tisztségviselője és a teheráni diplomáciai kar szá­mos tagja. A két külügyminiszer po­hárköszöntőt váltott. Olaszország Feloszlatják a parlamentet? Ш TELEVÍZIÓ ■ Rómából jelenti a Tanjug: Begnino Zaccagnini. az Olasz Kereszténydemokrata Párt titkára hétfőn kijelen­tette. hogy pártja szerdán es­te a vezetőség ülésén végle­gesen állást foglal az eset­leges kormányválság ügyé­Altalónos mozgósítás Laoszban Tisztogatási akció a felforgató elemek ellen Külföldi hírügynökségek je lentése szerint a laoszi kor­mány általános politikai és' katonai mozgósitást rendelt el az ellenforradalmárok je­lentkezése miatt. A tájékoztatásügyi minisz­ter kijelentése szerint a kor­mány úgy határozott, hogy széles körű tisztogatási akci­ót indít az ország déli részei ben, különösen Savanaket tartományban, amely a kor­mány szerint Dél-Laosz „leg­forróbb” pontja. A miniszter kijelentette, hogy a fegyveres erők már több napja cirkálnak ebben a tartományban, hogy felku^ tassák a nép ellenségeit, akik nagy nyugtalanságot idéztek elő a tartományban. Bevezet ték továbbá a kijárási tilal­mat, házkutatásokat tartanak, és igazoltatják a járókelőket.. A tájékoztatásügyi miniszter szerint a Patet Lao fegyveres támadásokat intéznek az ei- lenforradalmárok menedékhe lyei ellen. Legtöbbjük a Me­kong szigetcsoport három szi getén vannak. A miniszter továbbá hozzátette, hogy a kormány egységeinek sikerült Elutazott hazánkból II. Hasszán király küldöttje Hétfőn este elutazott Béig , rádból Abderrahman Bua- bid a Marokkói Népi Erők Szocialista Uniójának első tátikára II. Hasszán marokkói király személyes küldöttje, aki dr. Vladimir Ba- 1 kariénak a JSZSZK elnöksé ge aielnökének átadta Hasz- szán király személyes üzene tét Tito elnöknek. megszüntetniük a Laosz észa ki vidékén jelentkező zavar­gásokat. Az ottani hegyek­ben mintegy tizenegyezer he gyi lakó, akiket vallási pro­pagandával szólítottak harc­ba, most letették a fegyvert, s hazatértek. A fővárosban a rendőrség és a biztonsági erők tagjai tisztogatási akciót indítottak a felforgató elemek ellen. Va lóságos hadjárat indult a he­lyi közigazgatásokban dolgo­zók és a kereskedői« ellen, akik kapcsolatban állnak a kormány ellenségeivel és azok ellen a fiatalok ellen, akik nem támogatják az új kormányt. új haladó nemzeti kultúra épül A laoszi államfő újévi nyilatkozata Souphanouvong herceg, a Laoszi Demokratikus Nép köztársaság elnöke a laoszi újév alkalmából elmondott ünnepi beszédében megelége dését fejezte ki mindazért, amit a múlt év folyamán elértek Laoszban. Szerinte az óesztendőt a laoszi nép­nek az imperializmus felett aratott győzelme jellemzi, és azok a változások, amelyek a monarchia bukása és a köztársaság kikiáltása óta következtek be. Laosz jelenéről és előre­haladásáról szólva Soupha­nouvong örömét fejezte ki amiatt is, hogy romba dőlt a régi „rothadt” kultúra és megépül az új, haladó nem­zeti kultúra. A Laoszi Demokratikus Népköztársaság elnöke újévi nyilatkozatában megköszön­te a szocialista országoknak a laoszi forradalomnak nyúj tott segítséget és élesen bí­rálta a forradalom ellensé­geit. ben. ami mindenképpen a parlament feloszlatásához és rendkívüli választások kiírá­sához vezetne. Hétfőn Zaccagnini ismét tanácskozott Aldo Moro kor­mányfővel a parlamenti ke­reszténydemokrata csoportok vezetőivel. Ezeknek a meg­beszéléseknek a részletei nem ismeretesek, de Rómá­ban már a kormányválság és a választások kiírásának légköre uralkodik. Valamennyi párt parla­menti csoportjának vezetői hétfőn megállapodtak, hogy már kedden a parlamentben megvitatják a törvényjavas­latot. amellyel 68 napról 45 napra csökkentenék a vá­lasztási hadjárat időtarta­mét. Ezzel lehetővé tennék a köztársasági elnök számá­ra, hogy május elején fel­oszlassa a parlamentet. Ily módon június második felé­ben megtartanák a válasz­tásokat. Dzsumblat az Arab Liga közbelépését kéri KAMAL DZSUMBLAT, a libanoni baloldal vezetője hétfőn felkérte MAHMUD RIADÓT, az Arab Liga fő­titkárát. hogy személyesen lépjen közbe, hogy megálla­pítsák a Szíriái csapatok be­vonulását Libanonba. Dzsumblat Riadhoz inté­zett üzenetében azt állítja, hogy a szíriai hadsereg je­lentős erői hatoltak be Li­banonba, készen állnak, hogy elfoglalják Libanon Legfon­tosabb közlekedési vonalait, előkészítsék az ország álta­lános lerohanását”. Nyári szabadságon a Tomos dolgozói A koperi Tomos motor­gyár dolgozói, a kiviteli és az értékesítési részleg dol­gozóit kivéve, hamarosan megkezdik a kollektív nyári szabadságot. A súlvos gon­dok miatt a gvár moped- és segédmotoros kerékpárkész­lete már meghaladja a két­havi termelés számát. s ezért a dolgozók az idén előbb kezdik meg a közös nyári pihenőt. Az Izrael által megszállt területen, a Jordán folyó nyugati partján hétfőn, köz­ségi választások voltak, amelyen első ízben vettek részt az arab nők. Az United Press International amerikai hírügynökség megítélése szerint a kulcsfontosságú vá­rosokban nyilván azok a harcos elemek kerülnek be a községi elöljáróságokba, amelyek az önálló palesztin állam létrehozásáért szállnak síkra. A Reuter ügy­nökség jelentése viszont arról szól, hogy az izraeli csapatokat kivonták az említett területen levő településekről, katonai hírforrások szerint ezek a csapatok készek ar­ra, hogy erélyesen közbelépjenek, ha incidensre kerülne sor. Nyolcvanezer vá­lasztó 537 jelölt közül választja meg a 200 elöljárót. A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA Bayern—Real Madrid — labdarúgó BEK-mérközés 8.10 Iskolatévé 10.00 Építőkockák: Az első hangverseny 10.30 Rajzfilm (sz) 10.35 Imeretterjesztő film (sz) 15.15 Építőkockák: Az első hangverseny (ism.) 15.45 Rajzfilm (ism., sz) 15.50 Ismeretterjesztő film (ism., sz) 16.45 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.25 Műsorismertetés 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 Az otthon és az iskola között — riportmüsor gyerekeknek 13.15 Tudomány 18.45 Zenebarátok — a szlavónbródi Djuro Salaj Művelődési Egyesület 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 19.55 Sportszerda — Bayern —Real Madrid — labdarúgó BEK- mérkőzés, helyszíni közvetítés (sz) kb. 23.00 Híradó, 3. kiadás II. MŰSOR 15.00 Jugoszlávia— Csehszlovákia — asztalitenisz­mérkőzés 18.30 Hírek (sz) 18.45 Szarajevói dokumentumfilmesek — ciklus. Safer bányász lakójoga (sz) 19.00 Arcok — ismeretterjesztő műsor 19.30 Híradó a zágrábi stúdióból 20.00 Szabad szerda — a Zágrábi Televízió műsora AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.45 Szerbhorvát nyelvű híradó 17.10 Híradó, 1. kiadás (magyar) 17-30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Az otthontól az iskoláig (átvétel) 18.15 Tudomány — magyar nyelvű műsor 18.45 Szórakoztató zene a zágrábi stúdióból 19.15 Rajzfilm 19.30 Híradó. 2. kiadás (magyar) A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORA 8.00 Idősebbek is elkezdhetik ... — tévétorna (ism.) 8.05 Iskolatévé 10.20 Delta — tudományos híradó (ism.) 10.45 A változó Ázsia — olasz dokumentumsorozat, a 6. rész ismétlése 11.50 Életet az éveknek — nyugdíjasok műsora (ism.) 12.30 Játék a betűkkel (ism.) 12.55 Gyapotpelyhecske — szovjet rövidfilm 13.05 Iskoíatévé (ism.) 17.30 Lakat — szatirikus dokumentumfilm 17.45 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 18.00 A Razdan pariján — riportfilm Örményországról 18.15 Döntés születik ..« 18.50 „Ö, tudsz-e szállani ...” — TótH Árpád versei 19.30 Tévéhíradó 20.00 Idősebbek is elkezdhetik ... — tévétorna 20.05 Jogi esetek 20.45 özvegy Coudercné — francia—olsza film 22.10 Tévéhíradó, 3. kiadás 22.20 Családi kör — szülök, nevelők magazinja II. MŰSOR 20.01 Vezetők klubja — Vállalkozzék a vezető! 20.40 Különleges síverseny — amerikai rövidfilm 20.50 Tévéhíradó, 2. kiadás 21.10 Hazánkról szóljatok, szép szavak! — sorozatadás, 3. rész A ROMAN TELEVÍZIÓ MŰSORA 10.00 Gyermekdalok 15.00 Sportdélután (labdarúgó-mérkőzés) 17.15 Szórakoztató zene 17.30 Komolyzenei hangverseny 19.30 Játékfilm Hi R Á D I Ó Ш ÚJVIDÉK I. 5.00— 8.00 Tarka reggeli zenés műsor 9.02 Rádióiskola. Cudan doktor 9.30 Ifjú zenebarátok, figyelem! 10.05 Világnézetünk alapjai 10.22 Rádióegyetem. Az ipar hatása az éghajlatra 11.Q2 Rádióterefere 11.05 Műsoremlékeztető 11.20 Délelőtti hangverseny 12.05 Színes dallamok 14.02 Rádióiskola 15.00 Hallottuk-láttuk 15.30 Ifjú zenebarátok, figyelem! 16.02 Időszerű témák 16.15 Pop-top 18.30 Hirdetőműsor 19.00 Esti híradó 19.30 Operaházak és hangversenytermek műsorából 21.00 Estéről estére 23.30 Kis éji hangverseny ÚJVIDÉK URH 16.30 Jazz, Jazz! 17.00 Zengő partitúráit 18.30 Elmélet, vita. gyakorlat BELGRAD I. 4.00— 8.00 Reggeli zenés műsor 8.30 A hét zeneszerzője: Jules Massenet 3. rész 9.30 Család és otthon 11.15 Krešimir Baranović szerzeményei 14.02 Hangok és formák 15.40 Az ötödik dimenzió 17.02 A világx amejvb^n élünk 17.15 Sportpárhuzamok 17.30 A zene világában 22.20 Szórakoztató zene 23.03 Zenés vallomások KOSSUTH RÁDIÓ 13.00 13.02 14.00 15.00 15.35 16.00 16.15 17.00 18.05 8.45 Válaszolunk hallgatóinknak 9.15 Beethoven: Kantáta II. József császár halálára 10.05 Tiszámén ti népszokások, hagyományok 10.35 Uävardy Tibor énekel 10.45 Rákóczi. Dramaturizáit epizódok Lack Géza regényéből 11.14 Frescobaldi-müvek 12.35 Tánczenei koktél 13.30 Verbunkosok. Katonadalok 14.30 Kahmanymov: I zongoraverseny 15.50 Cseh polkák 16.10 Magyar muzsika 16.40 Balázs Árpád nótáiból 18.30 Purcell: Trombitaverseny 17.58 Sárosi Katalin énekel 19.15 Gondolat. A Rádió irodalmi lapja 20.00 Giorgio Tozzi énekel 20.20 Lakodalmas dalok 21.05 örökzöld dallamok 22.30 Sibelius művek 23.19 Zenés játékokból SZABADKA Ma a 249 méteres hullámhosszon Tánczene fiataloknak Zenés Körkép Délutáni Híradó Népzene — Hirdetőműsor - Hírek Észak-bácskai Krónika Itt. körülöttnk Alkotók és műveik önöknek választottuk: hirdetések

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék