Magyar Szó, 1976. június (33. évfolyam, 149-163. szám)

1976-06-09 / 157. szám

20. oldal MAGTAR SZŐ Szerda, 1976. június 9, HAJNALI KIADÁSUNKBÓL Belgrad: Fogadás a dél-vietnami évforduló alkalmából Hét évvel ezelőtt alakult meg az ideiglenes forradalmi kormány A Dél-Vietnami Köztársa­ság ideiglenes forradalmi kormánya megalakulásának hetedik évfordulója alkal­mából Lám Van Lu nagy­követ ünnepi fogadást adott a belgrádi Metropol nagy­szállóban. Az igen szívélyes és bará­ti légkörben eltelt fogadáson jelen volt a JSZSZK Kép- viselőházának, a Szövetségi Végrehajtó Tanácsnak, a Sző vetségi Külügyi Titkárság­nak számos vezető tisztség- viselője, továbbá a JNH tá­bornokainak egy csoportja, valamint Jugoszlávia kul­túr- és közéletének képvi­selői. Sürgősen összejönnek az arab külügyminiszterek Kairóból jelenti a MENA: Az arab országok külügy­minisztereinek rendkívüli összejövetelét szerda helyett már kedden este megtartják •— közölte keddre virradó éjszaka Mahmud Ríjad, az Arab Liga főtitkára. A ta­lálkozón megvizsgálják a legújabb libanoni fejlemé­nyeket. Tetoyos új hósapka a Sár-hegységen Tetovo környékén hétfőn délután bőséges csapadék esett és jelentősen csökkent a hőmérséklet. A magasabb fekvésű tájakon, így a Sár­hegységen is, új hó esett, ami elég ritka jelenség az évnek ebben a szakában. Oj hósapka fedi tehát a bér ceket az ország legdélibb ré szében. MAGYAR SZŐ A DOLGOZÓ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Igazgató és megbízott fó- és felelős szerkesztő PETKOVICS KALMAN Főszerkesztőhelyetteseki CSORBA ISTVÁN és PISZAR JÓZSEF Szerkeszti • szerkesztő bizottság Szerkesztő tanács: Berdál István (elnök). Bollok József. Buiák János. Burá­nyi Nándor. Csorba István. Földessy László. Ferenc La jós. Gál Ottó. Katona Gyu­la Kazi Ernő. Keresztényi József. Knecht Гтге Dr. PaD József Petkovtcs Kál­mán. Píszár József Poly- vás József Ratkö Sándor dr Rehák László Rudi Sova. Szabadka Sándor. Szabó Gizella Szalma Ti­bor. Szlrovlca Antal Ta­kács Gyula Csípő Mihály Szerkesztőség és kiadóhivatal 2J000 Novi Sad Voivode Mišlća 1 Telefon: 57 044 telex: 14199 YU FORUM Egvhavl előfizetési díl belföldön 58.— dinár külföldön 11«.- dinár Folyószámla 65700-601-198 ÚJVIDÉK FORUM NYOMDA A fogadáson megjelentek a Belgrádban akkreditált diplomáciai kirendeltségek vezetői is. Merénylet Pnragunybon az uruguayi nagykövet ellen Buenos Airesből jelenti a Tanjug: Paraguay fővárosábari Asunciónban merényletet kő vettek el Carlos Abđala uru guayi nagykövet ellen. Is­meretlen személy a város központjában közvetlen kö­zelről rálőtt az uruguayi nagykövet gépkocsijára, és egy golyó Abdala nagykövet nyakába fúródott. Az uruguayi nagykövet ál lapota válságos, és még az éjszaka folyamán műtétnek vetik alá. A libanoni baloldaliak egy motorizált harci egysége a szíriaiakkal hadban álló társaiknak és palesztin har­cosoknak a segítségére siet. Libanon: Szíriái pancé'os egysének Szidon városában Bej rútból jelenti az AFP: Szíriái páncélos egységek bevonultak a Bej rúttól dél­re fekvő Szidon városába, közölte hétfőn este a Palesz tina Hangja palesztin rádió- állomás. A rádiójelentés szerint a palesztin .és a haladó erők „minden űrméretű fegyverü két latba vetve igyekeztek szembeszegülni ezzel az elő­retöréssel”. Szidonnal meg­szakadt minden kapcsolat, a közlekedés is a várost Bej­rúttal összekötő úton. A stíriaiak elutasították a fegyvernyugvási javaslatot A palesztin és a haladó libanoni erők elfogadták A1 géria és Líbia közös fegyver nyugvási javaslatát, amelyet azonban a bejrúti rádió je­lentése szerint Damaszkusz elutasított A baloldali erők birtokában levő bejrúti rá­dió híradása arról szól, hogy a fegyvernyugvási javasla­tot Abdul Szamai Dzsalud líbiai kormányfő és . Abdul Karim Mahmud algériai köz oktatásügyi miniszter ter­jesztette elő, akik előzőleg két napig tárgyaltak Da- maszkuszban Aszad szíriai elnökkel. A négy pontból álló javas lat előirányozza, többek kö­zött, a szíriai fegyveres erők nek a Bekaa völgyben levő kiinduló állásokba való visz szavonuiását és egy algériai —líbiai fegyvernyugvási el­lenőrző bizottság megalakí­tását Tiltakozás Washingtonban Arab egyetemi hallgatók egy csoportja hétfőn elfog­lalta az Arab Liga washing toni helyiségeit tiltakozásul „Libanon törvényellenes szí­riai inváziója ellen. Ezt meg előzőleg hatvanegynéhány egyetemi hallgató elküldte két megbízottját a szíriai nagykövetségre, hogy átad­ják a tüntetők tiltakozását. A nagykövetség emberei nem engedték be őket, de az írásbeli tiltakozást átvet­ték. Veszedelmes árvíz Brazíliában Mato Grosso Szövetségi Államban az árvíz azzal fe nyeget, hogy Brazília törté­netében ez lesz a legna­gyobb ilyen természeti csa­pás. Eddig mintegy 3000 szarvasmarha pusztult el, de az áradat azzal fenyeget, hogy a kétmilliós jászágállo mány teljesen megsemmisül. A jószágtenyésztők azutób bi napokban igyekeztek a jószágot a környék maga­sabban fekvő részeibe terel­ni, a Rio Negro és a Siomoe sa folyó azonban úgy meg­áradt, hogy most már a víz. körülvette a jószágot eze­ken a részeken is. A gazdagabbaknak volt elég pénzük, hogy kihasznál ják a még járható utakat és teherautókon más vidékekre szállítsák a jószágot. Egye­sek még repülőgépeket is igénybe vettek, hogy az or­szág belsejébe juttassák a legjobb példányokat. Biztosra veszik, hogy né­A lendoni rendőrség a rendőrlaktanyába hurcol egy fiatal ázsiait, aki egy pakisztáni fiú meggyilkolása miatt, társaival együtt hevesen tiltakozott. hány napon belül Brazíliá­nak ez a része teljesen el­szigetelődik az ország többi részeitől, mert a vízórádat, már az utolsó járható uta­kat is elöntéssel fenyegeti. ítéletidő, árvíz az indiai Gudzsarat államban Delhiből jelenti az UPI Erős ciklon és nagy esőzés zúdult az indiai Gudzsarat államra és eddig huszon­négy személy halálát okoz­ta. Hivatalos forrásokra hi­vatkozó sajtójelentések sze­rint, a ciklon különösen Kair körzetét sújtotta, ahol India legkorszerűbb tejipari léte­sítménye van. Az állandó esőzések követ keztében sok folyó és víz­tároló- kiöntött, ami több száz falut elárasztással fe­nyeget az indiai ország lapá lyos részeiben. Az Ítéletidő megbolygatta a vasút- és a közúti forgalmat is az or­szágnak egyes részeiben és mintegy 10 000 ház összeom­lott, vagy súlyosan megron­gálódott. Földrengés Mexikóban Mexikóvárosból jelenti az UPI és az AP: A Richter skála szerint 6. fok erősségű földrengés reszkedtette meg hétfőn reg gel a mexikói fővárost, de csak kisebb károkat okozott, jóllehet a pánik hatalmába kerítette a város polgárait és a turistákat. A mexikói egyetem geofi­zikai központjának megíté­lése szerint a földrengés epi centruma a fővárostól mint egy 360 kilométerre délke­letre volt. A földlökéseket megérezték az ország távoli keleti részében is, Vera Cruz ban és a Mexikói öböl part­ján, m televízió m A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA Szabad szerda: Az 16.45 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.25 Műsorismertetés 17.30 Híradó. 1. kiadás 17.45 Kicsinyek világa —■ gyermekhíradó 18.15 Tudomány: A pirula nem cukorka — ismeretterjesztő műsor (sz) • 18.45 Slovensko Konjice-i amatőrök — zenés I műsor 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Szerdára választottuk: Az ember és környezete 22.00 Híradó, 3. kiadás 22.15 Majmok az állatkertben — külföldi dokumentumfilm II. MŰSOR 18.30 Hírek (sz) 18.45 Szkopjei dokumentum- filmesek — ciklus. Szlavko, Janevszki: Vasilije Popovié-Cico (sz) 19.00 Riportműsor (ism.) 19.30 Híradó a zágrábi stúdióból 20.00 Szabad szerda — műsorösszeállítás a zágrábi stúdióból AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.45 Szerbhorvát nyelvű híradó 17.10 Híradó, 1. kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Kicsinyek világa — gyermekhíradó (átvétel) 18.15 Tudomány:. Tumörműtét (magyar) 18.45 Műkedvelők — zenés műsor (átvétel) 19.15 Rajzfilm 19.30 Híradó, 2. kiadás (magyar) 22.15 Majmok az állatkertben — ember és környezete külföldi dokumentumfilm : (A Belgrádi Televíziő I .műsora sugározza) A MAGYAR TELEVÍZIÓI MŰSORA 9.10 Idősebbek is elkezdhetik ... — , tévétorna (ism.) 9.15 Delta — tudományos híradó (ism.) 9.40 A változó Ázsia — olasz sorozatfilm, a 9. rész ismétlése 10.40 Columbo — amerikai bűnügyi sorozatfilm (ism.) 11.50 Játék a betűkkel — vetélkedő (ism.) > 17.45 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 18.00 Barangolás Brandenburgban — NDK természetfilm, 1. rész 18.25 Harminc év a 1 mikrofon előtt — portréfilm Körmendyi Lászlóról 19.30 Tévéhíradó 20.00 Idősebbek is elkezdhetik.., — tévétorna 20.05 Jogi esetek 20.45 Egy szélhámos vallomásai — NSZK-* film ' ! 22.35 Tévéhíradó, 3. kiadás II. MŰSOR 1 20.01 Rendezte: Zsigmondi Boris — 1. Portréfilm Nagy István festőművészről, ^ 2. Az ecset poétája 20.50 Tévéhíradó, 2. kiadás 21.10 Izland — dokumentumfilm 21.45 Századunk —■ sorozatadás, 4. rész. Szarajevótól az első ágyúlövésig (ism.) A ROMAN TELEVÍZIÓ MŰSORA 9.45 Szórakoztató melódiáid 10.05 Dokumentumfilm 17.00 Tévé-enciklopédia 18.00 Rajzfilm 19.30 Játékfilm Ш R Á Dl óm ÚJVIDÉK I. 5.00—8.00 Tarka reggeli zenés" műsor 9.02 Mozart: g-moll vonósnégyes 9.30 Rácz Szabó Lajos magyar nótákat énekel 10.15 Zenei kioszk 10.30 Idegenforgalmi műsor 11.05 Mű sore miék ezte tő 11.20 Délelőtti hangverseny 12.05 Színes dal/lamok 14.02 Swing ritmusban 14.30 Hirdetőműsor 15.00 Hallottuk — láttuk 15.30 Ifjú zenebarátok, figyelem! 16.02 Időszerű témák < 16.15 Pop-top г ^ 18.30 Magyar népdalok 19.30 Operaházak és hangversenytermek műsorából 23.30 Kis éji hangverseny ÚJVIDÉK URH 16.30 Jazz, jazz! 17.00 Otto Klemperer vezényel 18.30 Elmélet, vita, gyakorlat BELGRAD I. 4.00—8.00 Reggeli zenés műsor 8.35 A hét zeneszerzője 10.03 A hét zeneszerzője 11.02 Kutatók n-aplójából 13.02 Népzene 16.30 Gazdasági híradó 17.15 Sportpárhuzamok 17.30 A zene világában 13.30 Kívánsághangverseny 20.00 Vidám fa-lu 21.02 Népzene 22.20 Szórakoztató zene 23.03 Zenés vallomások KOSSUTH RADIÚ 8.27 Udine: Részletek Lortzing operájából 10.25 Magyar mondák, Ш. rész 10.45 Haydn-művek 11.10 Válaszolunk haltig atóiniknaik SQIEA ._____ 12.35 Tánczenei koktél 13.30 Boross Jolán és Dóry József nótákat énekel 14.30 Szovjet dalok 14.43 Rossini: Teli Vilmos — A II. felvonás fináléja 15.50 A Norvég Koncertfúvószenekar játszik 16.10 összeállítás Bőd Péter műveiből 16.45 Csa j bók Teréz régi magyar dalokat énekel 17.29 Üj Liszt-lemezek 19.15 Gondolat. A Rádió irodalmi lapja 20.01 Üj népzenei felvételek 20.21 Smetana: Az eladott menyasszony. Háromfel von ásos opera 23.25 Tánczene éjfél előtt A — éjfél után SZABADKA 12.30 Ma a 249 méteres hullámhosszon 12.32 Figyelmükbe ajánljuk 13.00 Tánczene fiataloknak 14.00 Beszéljünk a színházról — összeállítás hallgatóink, szakemberek és művészek közreműködésével — Hírek 15.20 Zenei közjáték 15.35 Népzene — Hirdetőműsor — Hírek 16.00 Észak-bácskai Krónika 16.15 Itt, körülöttünk 17.00 Alkotók és művek 18.05 önöknek választottuk — hirdetések 18.30 Az Újvidéki Rádió URH és I. műsora áA 1ВИ1НВИНВНВВВВВН1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék