Magyar Szó, 1976. július (33. évfolyam, 179-193. szám)

1976-07-15 / 193. szám

16. oldal MAGTAR SZŐ Csütörtök. 1976. iúl. IS. HAJNALI KIADÁSUNKBÓL Bonni nagykövetünk az Észak-Rajna Veszt- fáiia-i tartományi kormány elnökénél Budimir Lončar a JBZSZK bonni nagykövete kedden meglátogatta Heinz Kühnt az NSZK legnagyobb tarto­mánya, az Észak-Rajna Vesztfália kormányának el­nökét, akivel hosszabb be­szélgetést folytatott idősze­rű nemzetközi kérdésekről, valamint a két ország viszo nyáról. Megbeszélésük külö­nösen fontos tárgyát ké­pezte a szélsőséges jugoszláv ellenes emigráció soraiból regrutálódó terrorista-fasisz ta elemek tevékenysége az NSZK területén. A tartományi kormány el­nöke ismételten elítélte a szélsőséges szervezetek tag­jainak akcióit és kormánya nevében készségét fejezte ki, hogy az ilyen elemek eltá­volítása érdekében — a két ország jó viszonyának szel­lemében és a német törvé­nyek értelmében mindent megtegyenek. Lončar nagykövet ugyan­aznap meglátogatta Wisch- newski külügyminiszter­helyettest is, akivel meg­vizsgálta Jugoszlávia és a Nyugat-európai Gazdasági Közösség viszonyát. A kiarai vasúti szeren­csétlenségben Éleiét vesztette a Bosna-expressz mozdonyvezetője A Zágráb közelében levő Klara vasútállomáson történt vonatösszeütközésben életét vesztette Teufik Numanovié, a Bosna-expressz mozdonyve zetője. A megsérült utasokat azonnal orvosi segélyben ré­szesítették. majd beszállítot­ták a zágrábi baleseti kórház ba. A vizsgálat azonnal megin­dult és az első nem hivata­los értesülések szerint a sze­rencsétlenség a Klara vasút­állomáson lévő ielzőberen- dezés meghibásodásának a következménye. Az anyagi kár tetemes. Romón-jugosiiúv együttműködés Ljubičić tábornok befejezte romániai látogatását MAGYAR SZŐ A DOLGOZÓ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Igazgató és* mesbízott fő és felelés- szerkesztő PETKOVTCS KÄLMAN Föszerkesztöhel vettesek i CSORBA TSTVAN és PISZAR JÓZSEF Szerkeszti a szerkesztő bizottsáe Szerkesztő tanács- Berdál István (elnöki Bollok Józsit Buiák János. Búré- nvi Nándor Csorba István. Földessv. László Ferenc La los Gál Ottó Katona Gvu- la Kazi Frrő Keresztényi József Knecht Imre Dr Pao Tózsef Petkovtcs Kál­mán Pl szár József Polv- vás Tö’sef R^tkn Sándor dr Rehák László Rudi Sova Szabadka Sándor SzabA Gizella S’i'ma Ti­bor 5?*rovlca Antal Ta­kács Gyula Csípő Mihály Szerkesztés és kladóhWafal ?mon Növi Sad Votvode M: ' ća 1 Te Won S7 044 telex 14199 YU FÓRUM Eevhavt előfizetési dli belföldön 58- dinár külföldön 116.— dinár Folyószámla 65700-601-196 ÚJVIDÉK FORUM NYOMDA Bukarestből jelenti a Tan- iug: A Jugoszláv Néphadsereg küldöttsége, amelyet Nikola Ljubičić hadseregtábornok, szövetségi konvédelmi titkár vezetett, kedden befejezte kétnanos munka jellegű ro­mániai látogatását. Nikojp. Ljubičić Bukarest­ben megbeszélést folytatott Ion Coman vezérezredessel, román honvédelmi minisz­terrel. Véleményt cseréltek a iugoszláv és a román hadse­reg együttműködéséről, illet­Antíreotti kapott megbí­zatást az olasz kormány megalakítására Giovanni Leone az Olasz Köztársaság elnöke Giulio Andreottinak. a Keresztény- demokrata Párt • tagiának adott megbízatást az úi olasz kormány megalakítására. Andreotti eddig két ízben volt kormányfő. Aldo Moro legutóbbi kormányában pe­dig pénzügyminiszter. Az Olasz Köztársaság 36. kormánya összeállításának nehéz feladata Eltarthat több hétig is. mert a keresztény- demokraták a parlamentben nem rendelkeznek a szük­séges többséggel. Meghívták ugyan a Szocialista Pártot, hogy legyen partnerük a kor mánykoalícióban. a szocia­listák azonban kitartanak álláspontjuk mellett, hogy a kommunistáknak is hallat­niuk kell magukat. ve az együttműködés bővíté­sének lehetőségéről. A látogatás idején a JNH küldöttsége Bukarestben lá­togatást tett a felső katonai akadémián, ahol megismer­kedett a román fegyveres erők vezető katonai és tu­dományos káderének a ki­képzésével. Szerbia Szocialista Szövetségének küldött­sége Bukarestben A Szocialista Szövetség Szerbiai Köztársasági Vá­lasztmányának küldöttsége, amelyet Milutin Milosevic alelnök vezet. Bukarestben megbeszélést folytatott Cor- neliu Manescuval, a Román Szocialista‘Egységfront Or­szágos Tanácsának alelnöké- vel. A baráti légkörben eltelt megbeszélés során szó volt a két társadalmi-politikai szer­vezet jövőbeni együttműkö­Libanon: Megkezdődött a szíriai csapatok kivonása A haladó erők ellenőrzése alatt működő bejrúti rádió közölte, hogy a szíriai csa­patok kedden megkezdték kivonulásukat a libanoni fő­várostól délre mimtegy 50 kilométerré fekvő Szaide ki kötő környékéről. A bejrúti rádió szerint a szíriai sor- katonaság egy zászlóaljáról van szó, amelyet a palesztin és haladó körök eddig gyak ran Szaide és a közeli Zah- rani olajfinomító bombá­zásával vádolták. Közölték azonban azt is, hogy a szí­riai csapatok, az ország északkeleti részében újból előretörtek Balbek irányába. Egyébként Bejrútban és Libanon északi vidékein egész nap heves harcok foly tak. A legújabb áldozatok között van William Hauvi, a falangisiák katonai pa­rancsnoka is, aki a Tál al Zatar palesztin tábor köze­lében esett el. Brit diplomatákat utasí­tottak ki Ugandából Nairobiból jelenti a Reu­ter: Uganda közölte Nagy- Britannia kormányával, hogy vissza kell hívnia James Horrockot, a kampalai brit diplomáciai képviselet veze­tőjét — jelentette kedden es­te az Ugandái rádió. Ez már a második brit diplomata akit a nap folyamán Uganda kiutasított. Mindössze né­hány órával korábban Pe­ter Chandley nagykövetségi titkárt nyilvánították nem kívánatos személynek. A Horrock visszahívására vonatkozó követelést Amin elnök keddi beszéde után kö­zölték. Amin elmondta ugyan is. hogy James Horrock köz­vetlenül az izraeli katonai támadás előtt ott volt az entebbei repülőtéren. Megkezdte munkáját a második váltás A Partizán út ’76 elneve­zésű ifjúsági építőtáborban a második váltás is megkezdte a munkát. Az ország minden részéről mintegy 520 fiatal érkezett Vajdaságba. Az új váltásban dolgozik a Magyar országról, Kanadából és az el nem kötelezett országok­ból érkező fiatalokból álló különbrigád is. Az első váltás eredményes munkát végzett. A brigádta­gok 40 százalékos túlteljesít ményt értek el, és a társadal mi-politiikai, továbbá a műve lődési programokat is tel­jes mértékben teljesítették. déséröl és tapasztalatcseréié­ről. Mindkét részről úgy vé­lekedtek. hogy az együttmű­ködés kedvező irányban ha­lad és kifeiezték készségü­ket. hogy azt kibővítsék az egyes régiókra és közsé­gekre. A Szocialista Szövet­ség küldöttsége meglá­togatott Bukarestben több gépipari és elektronikai nagyüzemet. A küldöttség szerdán vidéki látogatásra indul, hogv tájékozódjon a Szocialista Egységfront szer­vezeteinek a tevékenységé­ről SAKK Nagy Mária Vajdaság bajnoka Kedden délután, Versecen be­fejeződött Vajdaság 28. női sakk- bajnoksága. Az első helyet, ti­zenegy sakkozónő vetélkedésé­ben, a kikindai Nagy Mária sze­rezte meg. 10 játszmából 7.5 pon tot szerzett. A verseny befejez­tével a VSSZ képviselője átadta Nagy Máriának a győztesnek já­ró serleget, és a 1500 din áros pénzjutalmat. Az országos baj­nokságon Vajdaságot Nagy Má­ria és Stadler Teréz képviselik, a szabadkai nemzetközi verseny­re szintén Nagy, és Miolski szerzett részvételi jogot. Az utolsó forduló eredményei: Cvetkovié—Bućkoš remi, Stefa- nov—Rašajskd remi, Ágié—Miols­ki 0:1. Cejié—Popov remi, Grek —Bek remi. A végső sorrend: Nagy 7,5, Miolski, Cejié 7, Ágié 6,5 Ra- sajski 5,5 Popov 5, Bek, Cvetko- vié 4, Grek, Stefanov 3,5 Bué- koš 2. M. S. Törökkamizsán lejátszották a férfi sakkbajnokság 8. és 9. for­dulóját Eredmények: Zmié— Notaroš remi, Orlov-Bjelajac re­mi. Baretié—Marj an 1:0, Savié— Konstatin Orlov 0:1, Mašić—Bu- ljovéié remi, Dosztán—Popov re­mi. Begovac—Kapelan remi, Do- ljanin—Simié 1:0. 9. forduló: Bjelajac—Baretié 1:0, Buljovéié—Zrnié 1:0; Kons­tantin Orlov—Mašić 0:1, Marj an —Savié 1:0, Simié—Pavel Orlov rémi; Popov—Dől janin 1:0; Kape lan—Dosztán 1:0; Notaroš—Be­govac remi. A sorrend a 9. forduló után: Buljovié 6,5, Mašić, Doljanin 6, Popov 5, (1), Baretié, Kapelan, Bjelajac 5, Marj an 4,5 (1), Kons­tantin Orlov. Begovac 4,5, Pa­vel, Orlov, Notaroš 4, (1), Savié 4, Zmié 2,5, Simié 2, Dosztán 1,5 pont. Mári Stevan Pozder a zomboriak új edzője? Zombori labdarúgó körökben úgy tudják, hogy a Radnički új edzője Stevan Pozder lesz, aki eddig a priboji FAP együttesét vezette nagy sikerrel. A Rad- niéki vezetősége a hírt nem cá­folta meg. Amint a bajnokság befejező­dött. Radomir Čabrić, a piros­fehérek edzője Belgrádba uta­zott és valószínűleg végleg el­hagyja a zomboriakat. SZÉKELY A. Huszni Mubarak egyiptomi alelnök a kairói repülőtéren üdvözli a baráti láto­gatásra érkező Jafar Nimeri szudáni elnököt. Ш TELEVÍZIÓ Ж A Belgrádi Televízió műsora Nincs időm — magyar film 16.45 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.05 Hirdetőműsor 17.10 Magyarnyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.25 Műsorismertetés 17.30 Híradó 17.45 Így éltek ők — sorozatadás gyerekeiknek. a ljubljanai stúdióból 18.15 A Ikiüldöttrendszer tapasztalatai — Živan Vasiljević. a Szerb Képviselőház elnökének beszámolója 18.45 Csevegés a zenéről 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, második kiadás 20.00 Párhuzamok — külpolitikai műsor — A független Uganda 20.50 Üj filmirányzatok — ciklus Nincs időm — magyar film 22.20 Riportfilm — Jugoszláv mezőgazdasági kiállítás Moszkvában 22.30 Híradó, harmadik kiadás II. MOSOR 18.25 Műsorismertetés (sz) 18.30 Hírek 18.45 Bukaresti rajzfilmesek: Bizánc Bizánc után 19.00 A fiatalok kérdeznek (sz) 19.30 Híradó a szarajevói stúdióból 19.55 Intermezzo (sz) 20.00 Partizánok — hazai sorozatúim. Az epizód címe: Ősz (sz) 20.45 Huszonnégy óra (sz) 21.05 Kör — Nagy hadvezérek: Rommel (sz) 21.55 Forrás — költészerti műsor a zágrábi stúdióból AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.40 Műsorismertetés (szerbhorvát) 16.45 Híradó (szerbhorvát) 17.10 Híradó, első kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Gyermekműsor a ljubljanai stúdióból 18.15 Marxista nevelés — magyar 18.45 Népszerű muzsika 19.15 Rajzfilm 19.25 Hirdetőműsor 19.30 Híradó, második kiadás (magyar) 20.50 Nincs időm — magyar film A MAGYAR TELEVÍZIÓ MOSORA 17.15 Hírek 17.20 Filmösszeállítás óvodásoknak 18.25 Telesport 18.50 Postafiók 250. Takács Mari műsora 19.15 Esti mese 19.30 Tv-híradó 20.00 Háború és béke — Tolsztoj regényének tévéfilm-változata 11. rész A végzet embere — 12. rész: Hadiszerencse 21.35 Művészeti Magazin — képzőművészeti műsor 22.15 Tv-hiradó II. MOSOR 20.45 Letűnt kultúrák nyomában 21.10 Tévéhíradó 21.35 Felfedezés az erdőben — tévéfilm A ROMAN TELEVÍZIÓ MOSORA 17.25 Híradó 19.30 Híradó, második kiadás 22.30 Híradó, harmadik kiadás SOHA ■ R A_D I Ó ■ ÚJVIDÉK i. 5.00—8.00 Tarka reggeli zenés műsor 9.30 Magyar nóták 10.05 Zenei kioszk 10.30 Idegenforgalmi műsor 11.02 Rádióterefere 11.05 Műsoremlékeztető 11.20 Délelőtti hangverseny 12.05 Színes dallamok 14.02 Leopold Stokovszki zenekara Bach-műve-ket játszik 15.00 Hallottuk — láttuk 15.30 Felelgetős magyar népdalok 16.12 Időszerű témák 16.15 Pop-top 19.30 Kurt Weil: Koldusopera 20.00 Lírai tízperc, Miguel Hernendez spanyol író versei 20.30 Az operettek világában­21.00 Estéről estére 23.30 Kis éji hangverseny \ ÚJVIDÉK URH 16.30 Zenebona 17.00 Századunk kamara muzsikájából 18.30 Elmélet, vita, gyakorlat 15.10 Operettdalok 15.28 Ezeregy délután 16.15 Beethoven: Hegedűverseny 18.00 Karel Gott énekel, a Prágai Rádió tánczenekara játszik 20.15 Énekszóval, muzsikával 21.05 Respighi: Római ünnepek 22.20 Szovjet szerzők művei 23.00 Modern írók portréi 0.10 Virágénekek SZABADKA 12.30 Ma a 249 méteres hullámhosszon 12.32 Milliók zenéje 13.00 Figyelmükbe ajánljuk 14.00 Az önigazgatás elmélete és gyakorlata 15.00 Délutáni híradó 15.20 Zenei közjáték 15.20 Hírek 15.35 Népzene 16.15 A nap témája 17.00 Sajtószemle 17.30 önöknek ajánljuk 18.05 Szórakoztató zene és hirdetések BELGRAD I. 4.00—8.00 Reggeli zenés műsor 8.02 Iskolarádió 8.25 A hét zeneszerzője: Niccolo Paganini 9.02 Baráti országok zenéje 10.00 Népzene — szórakoztató zene 12.30 Hanglemezkalauz 13.02 Népzene 14.02 Hangok és formák 16.30 Gazdasági híradó 17.02 Alkotók és művek 17.30 A zene világában 18.30 Kívánsághangversny 20.30 Petar Karvas: Hét tanú — hang játék 21.30 Szórakoztató zene 22.20 Dallal a világ körül — szórakoztató zene 23.03 Zenés vallomások KOSSUTH RÁDIÓ 8.25 Mozart: F-dúr szimfónia K. 130 10.05 Richard Strauss: Salome — egy felvonásos opera 12.35 Melódiakoktél 14.00 Magyar remekírók: Babits Mihály 14.30 Szovjet katonadalok 14.42 Ke ring ők

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék