Magyar Szó, 1976. augusztus (33. évfolyam, 210-240. szám)

1976-08-11 / 220. szám

16. oldal MAGYAR SZŐ Szerda, 1976. aug. 11. HAJNALI KIADÁSUNKBÓL Az TJPI felvétele nem egy afrikai folyó kiszáradt medrét ábrázolja, hanem a dél-walesi hárotnnegyedrés zt kiürült Taf Fccham víztárolónak a fenekét, A 11 éves Sandra Sapiano a repedés mélységét tanulmányozza az összeszáradt iszap­ban. A szigetországot teljes egészében sújtotta az óriási aszály, de a walesi tarto­mány déli részében 250 éve nem volt ilyen szárazság. Keddre virradó éjszakától kezdve. Dél-Wales egymillió lakosának a vízellátását szigorúan korlátozzák: este hét órától reggel nyolcig a vízszolgáltatás szünetel. Felfordult egy autóbusz Peéincinél Csóka: Háromnapos fegyver­szüneti egyezmény Bejrutban A libanoni haladó és a palesz tin erők által ellenőrzött bejrú ti rádió hétfőn közölte, hogy a iobboldal kénviselőivel sike­rült egyezményt kötni egy .korlátozott háromnapos fegy verszünet” ügyében, ami ál­tal lehetővé válik a bejrúti villanyhálózat megjavítása, amelv a több hónania tartó harcokban súlyosan megron­gálódott. Az egyezményt, a közlemény szerint, a Palesz­tinái Felszabadítási Szerve­zet képviseletében Abu Hasz szán. a falangisták részéről pedig egv vezető személyiség írta alá. kinek a nevét nem közölték, mint ahogy az egyez mény részleteit sem. Csak any nyit mondtak, hogy végre­hajtásáról az Arab Liga bé­kefenntartó erői gondoskod­nak. A „korlátozott fegyverszü­netről” szóló közlemény elle­nére Bejrutban egész nap folytak a harcok. A legheve­sebb ütközetek a már két hónapja ostromlott Teli Zaa- tar palesztin menekülttábor környékén folytak, de a vá­ros központjában is. Nem tel jes adatok szerint az utóbbi 24 óra folyamán Bejrutban több mint száz személy vesz­tette életét. A sebesültekről nincsenek adatok. Hétfőn délelőtt 11 óra 40 perckor súlyos közúti sze­rencsétlenség történt Peéinci tői 5 kilométerre Subotište felé. 2lka Božinović 42 éves rumai lakos túl gyorsan vezette a Rumatrans , autó­buszát s az említett helyen egy kanyarban felfordult. A társasgépkocsiban 35 utas ült. közülük heten súlyos, 16-an pedig könnyebb sérü­léseket szenvedtek. Az anya gi kár 2—300 ezer dinár. A hét súlyos sérült névsora: Persa Savié, (Peóinci) Zora Rákié (Obrezk Dušanka Ko kar és Jova.n Jovanovié (Su botište), Stana Arsenovié (Donji Tova.rniik), Slavko Be Hé (Gojobinci).. és 2i,ka Bo- žinović (Ruma). Valameny- nyiük túl van az életveszé­lyen. A zimonyi kórházban kezelik őket. r. m. MAGYAR SZÓ A DOLGOZ© NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA • Igazgató és megbízott fő- és felelős szerkesztő PETKOVICS KALMAN • Főszerkesztőt) ejyeti esek: CSORBA ISTVÁN és PISZÄR JÓZSEF • Szerkeszti 8 szerkesztő bizottság • Szerkesztő tanács: Berdál István (elnök), Bol lók József, Buták János, Burányi Nándor, ■ Csorba István, Földessy László, Ferenc Lajos, Gál Ottó, Katona Gyula, Kazi Ernő. Keresztényi József, Knecht Imre, Dr. Pap József. Pét kovics Kálmán. Piszár Jó zsef, Polyvás József, Rat- ko Sándor, dr. Rehák László, Rudi Sova, Sza­badka Sándor, Szabó Gi­zella, Szalma Tibor, Sz'- rovica Antal. Takács Gyű la, Csípő Mihály. & Szerkesztőség és kiadóhivatal 21000 Novi Sad, Voivode Miíié'a 1. Telefon: 57-044. telex: 14199 YU FORUM 9 Eüvhavi előfizetési díj belföldön 53.— dinár külföldön 116.— dinár • Folyószámla 65700-601-196 ÚJVIDÉK. FORUM NYOMDA Csóka község gazdaságá­nak félévi alakulását mérte fel hétfői ülésén a KSZ községi bizottsága. Kitűnt, hogy a társultmunka alap- szervezetek általában vesz­teséggel zárták a fél évet. Több mint 10 százalékkal többet költöttek el mint amennyi a megvalósított jö védelmük volt. A község leg nagyobb munkaszervezete, A jugoszláv hajógyárak sikere Jugoszlávia az elmúlt 2 évtizedben több mint 300 ha jót épített külföldi megren­delőknek, összesen 8,8 mil­lió tonna teherbírásút. A ha- jóexport 46 százaléka a fej­lődő országokba irányult, azaz 129, összesen 4,1 millió tonna teherbírású hajó. Az említett időszakban egyéb­ként hajógyáraink 445 ezer tonnánál nagyobb teherbírá sú úszóegységet gyártottak. Mind a kivitel, mind pe­dig az üzleti kiaposolatok ki­építésében a jugoszláv hajó az 1300 dolgozót foglalkoz­tató húsfeldolgozó gyár is I veszteséggel gazdálkodott vagyis több pénzt költött el, mint amennyit megke­resett. Ehhez a kedvezőtlen mérleghez hozzájárult jó­részt a nyersanyag árának a növekedése, a belső tar­talékok elégtelen felhaszná­lása. valamint a kinnlevőség behajtásának a sikeretelen- sége. Gondot okoz a községben a munkanélküliség is. habár az utóbbi időben némileg csökkent. Csakhogy ez a „javulás” is a termelékeny­ség rovására valósult meg. Az ülésen megállapították, hogy szélesebb körű és egész ségesebb együttműködésre van szükség a nyersanyag- termelő és a feldolgozó ipar között. A haladó erőknek azonnal akcióba kell lendül­niük, hogy a helyzet jobbra forduljon és az év végén pozitív eredményt mutasson a község munkaszervezetei­nek a mérlege. Kedden délután a községi szakszervezeti tanács is meg vitatja az említett tárgy­kört. si Lezuhant egy spanyol katonai repülőgép A DC-—4-es típusú spa­nyol katonai repülőgép szét j rencsétlanségében, amely I hétfőn közép-európai idő- I számítás szerint 11 óra kö- i rüi Spanyolország déli részé I ben Chiclana de la Frontera ; közelében lezuhant és kigyul ladt, nyolc személy életét vesztette 23 pedig súlyosabb vagy könnyebb sérülést szén vedett. A renülőszerencsétlenség úgy történt, hogy a négy motoros gén közvetlenül a Moron de la Frontera nevű spanyol—amerikai légitámasz pontról való felemelkedése után a közeli hegynek üt­között. Fellőlek n Luno—24-es Önműködő űrállomást A Szovjetunióban fellőtték a Luna 24-es önműködő űrállomást, amelv folytatja a Holdnak és környezetének tanulmányozását. A Luna 24-en levő műszerek hibát­lanul működnek. gyártók úttörő munkát vé geznek: a baráti és el nem kötelezett Indiába például ez Harmadszor is Adára került a serleg Ismét a Paiisje kézilabdázóié a Szegedi Játékok Nemzetközi Kupája ideig, mintegy 30 hajót szál lított. Szép számmal közle­kednek jugoszláv gyártmá­nyú hajók argentin, brazil, kínai, egyiptomi, szudáni, pa kisztáni, török és mexikói zászló alatt. Az amerikai szenátus a kamrai költségvetés csökkentését javasolja Washingtonból jelenti az AFP: Az amerikai szenátus ja­vasolta, hogy 1977-ben a ka tonai költségvetés a kor­mányzat által kért 108, mil­liárd dollár helyett 104 mil­liárd dollár legyen. A képviselőház előzőleg a katonai költségvetés ősz- szegét 105,4 milliárd dollár­ban állapította meg. A két ház közös bizottságának ősz sze kell hangolnia a javas­latokat, mielőtt az ameri­kai elnök aláírja a katonai költségvetés összegére vo­natkozó határozatot. t A XVII. Szegedi Ünnepi Já­tékok kereteben megtartott há­romnapos kezuaudatornan az aciai POTISüé rerucsapata meg érdemelten nyert, és azzel har­madszor is egy évig a tulajdo­nában lesz a győztesnek kijáró serleg. A selejtezóKön csoport­jában legyőzte minúKét ellen­felét. Az első mérkőzésen, nagy küzdelemben, az újszegedi Kis­stadionban SZÉKESFEHÉRVÁR együttesét 23:22 (10:11) arány­ban győzte le. A torna máso­dik napján Újkígyós csapatát teljesen lehengerelte 32:17 arányban. Ezekkel a győzel­mekkel kivívta magának cso­portjában az első helyet, és így a körmérkőzés keretében találkozott a SZEGEDI VOLÄN és a PÉCSI MSC I. ligás csa­patokkal. az első helyért vívott harcban. Az első mérkőzésen szombaton délután nagy harc után a szegedi Volánt ütötte ki 27:25 (19:13) arányban. Ügy látszik, a szegediek nem talál­nak ellenszert az adalak játé­kára. mert már három év óta nem tudnak zöld ágra vergőd­ni az adai vasasok csapatával. A döntő mérkőzésre vasárnap délelőtt került sor a Potisje és a pécsi MSC között. Az ered­mény 30:25 (18:12). megérdemel­ten a Potisje javára. POTISJE: Joó. Hangodi 1. B7iúsz 5, Szőke 7. Pető 2. Man- dié 3. Volford, Zapletán 5. Pajor. Sábli, Sterbik 7 és Je­remic. PÉCSI MSC: Lehoczki. Har­mat 9, Ivanics 1. Kovacsik. Ben kő 1. Kenesei 4, Huppi 3. Steer 2, Hegedűs 5 és Jegenyés. Az adaiak ezzel a győzelmük­kel egyúttal elnyerték az első helyet is. A sorrend a követ­kező: 1. POTISJE. 2. PÉCSI MSC, 3. SZEGEDI VOLÁN. Káprázatosán játszott a Potisje egész csapata, ezen a mérkőzé­sen és az egész tornán Is. A szegedi közönség vastapssal ju­talmazta elsőségét. A Potisje a következő csapattal harcolta ki a tornán az első helyet: JOÖ, HANGODI. BAJUSZ. SZŐKE, PETŐ, MANDIC, VOLFORD, ZAPLETÁN. PAJOR. SABLI, STERBIK, JEREMIC. VRGO- VIC, MÉSZÁROS és SORAK. A legjobb kapusnak a Potisje kapusát, Jeremiéet, nyilvání­tották. A POTISJE NŐI CSAPATA nem a legsikeresebben szere­pelt ezen a tornán, mert LÉ- NÄRD. a csapat legjobbja le­sérült. és így a csapatnak meg kellett elégednie csoportjában a harmadik hellyel, illetve az ossz mezőnyben a 12. hely ju­tott neki. A Potisje férficsa­pata hazatérése után tíznapos előkészületeken vesz részt Go- lubacon. ahol szorgalmasan ké­szül majd az őszi bajnoki idényre. MÉSZÁROS Sándor ш televízió m A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA Kubikosok — Vicsek Kő roly dokumentumfilmje 16.45 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.25 Műsorismertetés 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 Kicsinyek világa — gyermekhíradó a zágrábi stúdióból 18.15 Tudomány: A szlovén tudósok alkotásai 18.45 Hajolj meg es kezd el — a knjaževaci amatőrök műsora (sz) 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Hűbelebalázs — humoros sorozatadás, a 2. rész ismétlése (sz) 20.55 Kenneth Clark — , dokumentumfilm 21.50 Arcképek — dokumentumfilm a belgrádi stúdióból 22.30 Híradó, 3. kiadás II. MŰSOR 18.25 Műsorismertetés (sz) 18.30 Hírek (sz) 18.45 A Neoplanta tiz éve — ciklus. Kubikosok, Vicsek Káraly dokumen tumí i 1 m j e. 19.00 Családi élet — ismeretterjesztő sorozat 19.30 Híradó a zágrábi stúdióból 19.55 Intermezzo (sz) 20.00 Egy korszak vége — külföldi dokumentumfilm (sz) 20.30 Huszonnégy óra (sz) 20.45 Borisko és Natalija — Milan Jelié tévékomédiája, ismétlés, (sz) AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.40 Műsorismertetés (szerbhorvát) 16.45 Szerbhorvát nyelvű hiradó 17.05 Reklám 17.10 Híradó, 1. kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Kicsinyek világa — gyermekműsor a zágrábi stúdióból 18.15 Tudomány — szerbhorvát nyelvű műsor 18.45 Amatőrök — zenés műsor a belgrádi stúdióból 19.15 Rajzfilm 19.30 Híradó, 2. kiadás (magyar) A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORA 9.58 Műsorismertetés 10.00 Idősebbek is elkezdhetik 10.05 Delta — ism. 10.30 Arsene Lupin. Magyarul beszélő francia filmsorozat (ism.) 11.20 Játék a betűkkel 17.18 Műsorismertetés 17.20 Hírek 17.45 A Krim félsziget — szovjet rövidfilm 18.10 A munkapad nagy öregjei — A turbinaszerelő 18.40 Postafiók 250. Takács Mari műsora 18.55 A közönségszolgálat tájékoztatója 19.10 Esti mese 19.20 Idősebbek is elkezdhetik ... 19.30 TV-Híradó 20.00 Holt vidék — magyar film 21.00 Jogi esetek 22.15 TV-Híradó II. MŰSOR 20.00 Műsorismertetés 20.01 Vezetők klubja. Elmélet és gyakorlat 20.40 A Victoria Nemzeti Galéria. Ausztrál rövidfilm 20.50 TV-Híradó 21.10 Zenés nyári esték. Farkas Ferenc: A bűvös szekrény 22.15 Az utolsó percben. Olasz tévéfilmsorozat A ROMAN TELEVÍZIÓ MŰSORA 8.00 Iskolaműsor 9.00 A román idegenforgalom 9.20 Játékfilm 10.55 Hírek 15.05 Dokumentumműsor 15.30 Sportdélután 18.00 TV-tribün 18.20 Jó éjszakát, gyerekek 19.00 Szórakoztató-zenés műsor 20.00 Játékfilm 21.20 Huszonnégy óra :еФ«в*®в*ез«ов<зо*«« SÓIRA ■ RÁD I Ó И ÚJVIDÉK I. 5.00— 8.00 Tarka reggeli zenés műsor 9.00 Hírek 9.30 Magyar nóták 10.00 Hírek 10.05 Zenei kioszk 10.30 Idegenforgalmi műsor 11.02 Rádiótereíere 11.05 MtisoremlékeztetŐ 11.20 Délelőtti hangverseny 12.05 Színes dallamok 12.58 Hírek 14.00 Hírek 14.02 Swing ritmusban 14.30 Hirdetőműsor 15.00 Hallottuk — láttuk 15.30 Ifjú zenebarátok, figyelem! 16.02 Időszerű témák 16.15 Pop-top 18.30 Magyar népdalok 19.00 Esti híradó 19.30 Operaházak és hang­versenytermek műsorából 21.00 Estéről estére 23.30 Kis éji hangverseny 24.00 Hírek ÚJVIDÉK URH 16.30 Jazz, jazz! 17.00 Délszláv zeneszerzők műveiből 18.30 Elmélet, vita, gyakorlat BELGRAD I. 4.00— 8.00 Reggeli zenés műsor 8.02 Iskolarádió 8.25 A hét zeneszerzője: Edward Grieg III. rész 9.02 Kisegyüttesek hangversenye 9.30 Család és otthon 10.03 Népzene, szórakoztató zene 11.15 Milan Ristić alkotásaiból 13.02 Népzene 14.02 Hangok és formák 16.30 Gazdasági híradó 17.02 A világ, amelyben élünk 17.15 Zenés párhuzamok 17.20 A zene világában 18.30 Kívánsághangverseny 19.00 Híradó 20.00 Vidám falu 22.20 Zenés vallomások 23.45 Éjfél előtti pillanatok KOSSUTH RÁDIÓ 8.25 Schumann kórusaiból 9.00 Zenés képeskönyv 9.15 Dózsa György — részletek Erkel operájából 10.41 Válaszolunk hallgatóinknak 12.35 Tánczenei koktél 13.40 Mezők, falvak éneke 17.30 Régi magyar dalok és táncok 17.15 Üj kórusfelvételek 21.52 Versek 23.22 Nóták 0.10 Éji zene SZABADKA 5.00—13.00 Az Üjvidéki Rádió I. és II.. valamint a Belgrádi Rádió I. műsora 12.30 Ma a 249 méteres hullámhosszon 12.32 Figyelmükbe ajánljuk: a nap eseményei 13.30 Sárosi Bálint népdal- feldolgozásaiból 14.00 Beszéljünk az évi szabadságról, közös műsor 17.00 Emberek, évek, élet 18.00 Hírek 18.05 önöknek választottuk — hirdetések 18.30—19.30 Az TTjvidéki Rádió I. és URH műsora Kedvezőtlen helyzetben a község gazdasága

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék