Magyar Szó, 1976. október (33. évfolyam, 271-285. szám)

1976-10-13 / 283. szám

20. oldal MAGTAB SZŐ Szerda, 1976. október 13, HAJNALI KIADÁSUNKBÓL Nikola Ljubičić Knjaževacon Nikola Ljubičić hadsereg­tábornok, szövetségi honvé­delmi titkár és Dušan Ckre- bié, a Szerb Képviselőház Végrehajtó Bizottságának el­nöke hétfőn Knjaževacra látogattak. A szövetségi hon­védelmi titkár és kísérete az ottani helyőrségen kívül el­látogatnak több munkaszer­vezetbe is. Sztojan Antlov _ Algériában A Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja és a fejlődő or­szágokkal együttműködő szö­vetségi gazdasági bizottság elnöke. Sztojan Andov hét­főn este Algírba érkezett az algériai kereskedelmi ügyi mi­niszter meghívására. A négy­napos ott-tartózkodás során Sztojan Andov a jugoszláv— algériai gazdasági együttmű­ködés további fejlesztésének lehetőségéről tárgyal. Berislav Sefer, a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke nyitotta meg tegnap a szkopjei gép- és dohányipari kiállítást. Hogy a holnap könnyebb legp Az újvidéki képviselő-testület három tanácsa támogatta a helyi járulék bevezetésének indítványát m televízió ш A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA Vándorlásaim — Zuko Džumhur műsora 8.10 Iskoláiévá 9.00 Építőkockák — óvodások műsora. Szorgalmas munkások (sz) 9.30 Rajzfilm 9.35 Vadlibák repülése — angol ismeretterjesztő film (sz) 15.30 Építőkockák — óvodások műsora. Szorgalmas munkások (ism.. sz) 16.00 Rajzfilm (ism.) 16.05 Vadlibák repülése — angol ismeretterjesztő film (ism., sz) 16.45 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.25 Műsorismertetés 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 Távcső — gyermekhíradó. A cirkusz (sz) 18.15 Tudomány 18.45 Szórakoztató zene a szarajevói stúdióból 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Hűbelebalázs — humoros sorozatadás (ism., sz) 20.50 Romantikus és 18.15 Tudomány: Közös tenger (szerbhorvát) 18.45 Szórakoztató zene a szarajevói stúdióiból 19.15 Rajzfilm 19.30 Híradó, 2. kiadás (magyar) A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORA 8.05 Iskolatévé 8.25 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna (ism.) 8.30 Delta — tudományos híradó (ism.) 8.55 A két fáradhatatlan — olasz rajzfilm, 9.05 Iskolatévé 9.35 Öt piros tulipán — francia bűnügyi film (ism.) 11.15 Játék a betűkkel (ism.) 13.05 Iskolatévé 14.30 Mindenki iskolája — 1. Irodalom. úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér”, 2. Földrajz: Éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság 15.35 Ahol mindenki felfedez — matertiatika­Ford fogadta Allont « Az USA elnöke, Gerald Ford hétfőn fogadta a Fe­hér Házban Yigaii Állón iz­raeli külügyminisztert, aki kijelentette, hogy nagyon elé gedett a megbeszéléssel. A találkozón Henry Kissinger is részt vett. Állón elmondta, hogy a megbeszélésen az ame rikai fegyverszállításról volt szó Izrael számára. Arra a kérdésre válaszolva, hogy si­került-e Izrael számára biz­tosítani a legkorszerűbb ame­rikai fegyvereket, Yigal Ál­lón a következőket válaszol­ta: — Mi többé-kevésbé min­dig megkapjuk azt, amit ké­rünk. Izrael külügyminisztere azonban nem részletezte, hogy milyen fegyverekről van szó. MAGYAR SZÓ A DOLGOZÖ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Ó Igazgató és megbízott fö- és felelős szerkesztő PETKOVICS KALMAN » Főszerkesztohelyettesek CSORBA ISTVÁN és PISZAR JÓZSEF « Szerkeszti a szerkesztő bizottság • Szerkesztő tanács • Beróá! István (elnök) Bol­tok József, Buják János Burányi Nándor, Csípő Mi­hály, Csorba István, Föl- -dessy László Franc La­jos Gaál Ottó Katona Gyula Kazi Ernő. Kérész- j tény; József Knecht Im- • re, rii Pap József Pet- kovics Kálmán Piszár Jó­zsef Poivvás József. Rat- kó Sándor dr Re’.iák László Rudi Sova 3za- br,'”',' " Sá-dor Szabó Gi­zella Szalma Tibor Sziro- vica Antal. Takács Gyula. ® . szerkesztőség és kiadóhivatal 21600 Novi Sad, Vojvode M*Sića 1. Telefon 57-044. telex- 14199 YU FORUM » Egvhav; előfizetési dl) bel­földön 58- dinár, külföl­dön 116.— dinár. • Folyószámla 65700-601-196 ÚJVIDÉK FORUM NYOMDA — A község gyermekvé­delmi intézeteiben, általá­nos ■ iskoláiban, sportmozgal mában és a helyi közössé­gek társadalmi tevékenysé­gében felhalmozódott sok probléma megoldása tovább nem tűrhet halogatást. Az említett közszolgálati te­vékenységeknek az eddigi módon való pénzellátása, azt jelentené, hogy velük szemben a város általános fejlődése ismét növelné elő­nyét. Munkaszervezetem poli újabb terrortámadás A külföldi hírügynökségek jelentése szerint három fegy veres Palesztinái hétfőn megtámadta a Szíriái követ­ség épületét Pakisztán fővá rosában. 1 tiltakozásként, hogy Szíria beavatkozott Li bánon belügyeibe. A táma­dók több kézigránátot dob­tak a nagykövet rezidenciá­tikai aktívája és küldött­ségei . holnapi helyzetünk megkönnyítése mellett dön­töttek egyhangúlag. —mond ta a Pobeda Gépgyár kül­dötte az újvidéki kéviselő- testület tanácsainak együt­tes ülésén, melyen az esz- köztársításnak, illetve a he­lyi járulék bevezetésének indítványát vitatták meg a küldöttek. A Pobeda küldöttjét köve tőén az egészségház a me- chanográfia, a VKV, és a Fórum munkaszervezetének, valamint Ledinci és Stepa- noviéevo küldötte szólalt fel, támogatva az eszköztársítás ra irányuló kezdeményezést. Mint a vitáindítóban el­hangzott. az esziköztársítás kezdeményezését előzetesen valahány küldöttség megvi­tatta. Hétfőn délután 2 óráig 360 küldöttség jelen­tette. hogy támogatja az in­dítványt. közülük 320 nem tett megjegyzést, 40 pedig különféle javaslatot tett az eszköztársítás programter­vére. — Az eddigi akció legna­gyobb eredménye, hogy a munkaszervezetekben és a helyi közösségekben a kül­döttek a javaslat mellett álltak ki. Fontos ez, hiszen körükből ered az első indít vány is — mondta felszóla­lásában Jovan Dejanovié, az új vidéki községi képviselő- testület elnöke. A három tanács küldöttei egyhhngúlag a beterjesztett javaslatra szavaztak. Az eszköztársítás program tervének részleteiről a továb biakban a munkaszerveze­tekben és a helyi közössé­gekben döntenek a dolgo­zók. F. B. VeÜEnirovié ufóiért© Srnefkcslt jára is. A követség tagjai közül senki sem sérült meg, viszont a három támadó kő zül egy életét vesztette, egy pedig megsebesült a rendőr séggel vívott harcban. Az újvidéki felszabadulási sakktorna 11. fordulójának fő eseménye Velimirovió újabb nagyszerű játéka volt. A bel­grádi nagymester úgy látszik, külön kedvvel ül rendre asz­talhoz Újvidéken, és az orszá­A legújabb típusú elekt romos meghajtású szovjet versenyautó. Sebessége eléri a 250 kilométert óránként. Bizonyosra veszik, hogy ez a kocsi lesz az október 12-e és 26-a között sorrakerülő bécsi autőkiállítás szenzációja. A remek vonalú elektromos autót a harkovi egyetem diákjai tervezték. gos bajnokság megnyerése után most ezen a nagymesteri tor­nán igyekszik újból bizonyí­tani a tartományi székvárosban. Tegnap este kettős öröm érte: Előbb Dezsőt kényszerítette megadásra, majd utána Olafs- son bejelentette, hogy folytatás nélkül feladja függőjátszmáját. Ezzel a két ponttal Velimirovió utói is érte Smejkált, s a jelek szerint kettőjük között dől el az első hely kérdése. Ivkov, megelégelte a középszerűséget, ismét régi napjaira emlékezte­tőén irányította bábjait Olafs- son ellen. Nyert is, csak úgy, mint Gligorié, akinek Marj an volt a partnere. Smejkal nem bírt Buljovóiótyal és az újvidé­ki Operaház igazgatója úgy lát szik a zenei mellé meg akarja szerezni á sakkozás nagymes­teri titulusát is. A 11. forduló: Sigurjonsson— Hort függőben (a világos job­ban áll), Dezső—Velimirovié 0:1 (a 41. lépésben), Olafsson—Iv- kov 0:1 (41.), Vukié—Notaroš függőben (kiegyenlített hadál­lásban), Marj an—Gligorié 0:1 (35.), Garcia—Matulovié függő­ben (kétoldali eséllyel), Popo­vié—Sax függőben (a magyar nagymester játszhat esetleg nye résre), Smejkal—Buljovčić remi (41.). A sorrend: Smejkal, Velimi­rovié 8,5, Vukié 6,5 (1), Hort 6 (2), Sax 6 (1), Gligorié, Olafs son 6, Buljovéié 5,5 (1), Ivkov 5,5, Garcia, Sigurjonsson 4,5 (1), Marj an 4, Matulovié 3,5 (2), No taros 2,5 (1), Dezső, Popovié 2 (1) pont. Portisch vesztésre áll Varese-ben a világbajnok­ielöltek selejtezőjének 3. fordulójában Petroszján és Portisch találkoztak. Por­tisch szabálytalan megnyi­tást választott, mert így akarta meglepni ellenfelét, aki azonban nem igen zavar­tatta magát, és addig manő verezett, míg gyalogoselőny- höz jutott a 35. lépésben, és a bástya végjátékban biz­tos nyerés előtt áll. A játszmát tegnap. délelőtt folytatták. klasszikus művészet — Kenneth Clark műsora (sz) 21.15 Vándorlásaim Zuiko Džumhur műsora (sz) 21.50 Híradó, 3. kiadás 22.10 Ez a csodálatos világ — külföldi dokumentumsilm (sz) II. MŰSOR 15.55 Partizán (Bjelovar)— Tátrán (Csehszlovákia) — BEK kézilabda- mérkőzés. helyszíni közvetítés 18.30 Hírek (sz) 18.45 Krsto Skanata filmjei — ciklus. 1. A mágia árnyékában. 2. Harcos, pihenj! 19.30 Híradó a zágrábi stúdióból 20.00 A tenger titkai — Jacques Corsteau sorozata (sz) 20.50 Huszonnégy óra (sz) 21.05 Csillagok nyomában — angol filtnkomédia AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.45 Szerbhoryát nyelvű híradó 17.10 Híradó, 1 .kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Gyermekműsor a belgrádi stúdióból ÚJVIDÉK I. 5.00— 8.00 Tarka regeli zenés műsor 9.02 Rádióiskola 9.30 Ifjú zenebarátok, figyelem! 10.05 Irodalmi műsor középiskolásoknak. Dr. Szeli ) István előadása 10.30 Népdalok 11.02 Rádióterefere 11.05 Műsoremlékeztető 11.20 Délelőtti hangverseny 12.05 Színes dallamok 14.02 Rádióiskola 14.30 Hirdetőműsor 15.00 Hallottuk — láttuk 15.30 Ijfú zenebarátok, figyelem! 16.02 Időszerű témák 16.15 Pop-top termek műsorából 19.30 Operaházak és hangverseny 21.00 Estéről estére 23.30 Kis éji hangverseny ÚJVIDÉK URH 16.30 Jazz, jazz 17.00 Operarészletek 18.30 Elméiéit, vita. gyakorlat BELGRÁDI. 4.00— 8.00 Reggeli zenés műsor 8.35 Nagy előadóművészek 9.02 Kis együttesek lemezeiről 9.30 Család és otthon 11.15 Petar Kenj ovié szerzeményei 14.02 Hangok és formák 15.40 Az ötödik dimenzió 17.02 A világ, amelyben élünk 17.15 Sportpárhuzamok 17.30 A zene világában továbbképzés pedagógusoknak 17.10 Teendőink ... 17.40 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 17.55 Éveink gépei, gépeink évei... 18.50 Ausztria— Magyarország — válogatott labdarúgó- mérkőzés ‘ 20.50 Idősebbek is e elkezdhetik... —- tévétorna 21.00 Tévéhíradó 21.30 Mesék az Ezeregy­éjszakáról — tévéjáték 22.25 Tévéhíradó. 3. kiadás A MAGYAR TELEVÍZIÓ MÁSODIK MŰSORA 20.01 A világon a legjobb hely — angol dokumentumfilm 20.50 Akrobaták az óriáskeréken — amerikai rövddfilm (ism.) 21.00 Tévéhíradó. 2. kiadás 21.35 Zene, zene. zene — hangversenymelléklet Brahms: Hegedűverseny 22.15 Bújócska egy kocsi körül — csehszlovák film A ROMAN TELEVÍZIÓ MŰSORA 9.00 Ifjúsági műsor 16.50 Labdarúgó-mérkőzés 19.30 Játékfilm 18.30 Kívánsághangverseny 22.20 Szórakoztató zene 23.03 Zenés vallomások KOSSUTH RÁDIÚ 10.55 Zenekari muzsika 9.12 Világhírű előadóművésze^ lemezeiből 10.40 Válaszolunk hallgatóinknak 12.35 Tánczenei koktél 13.30 Eakatos Sándor népi zene kara j á tszik 14.00 Ezeregy délután 14.35 Csajkovszkij: Csipkerózsika 15.50 öt hortobágyi népdal 16.33 Francia zeneszerzők műveiből 18.30 Hangverseny a Mindenki zeneiskolája hallgatóinknak 19.15 Gondolat. A Rádió irodalmi lapja 20.00 II. félidő. Közvetítés Ausztria—Magyarország válogatott labdarúgó­mérkőzésről 21.00 Találkozásom a népzenével 21.30 S. Gazzelloni két fuvola versenyt játszik 22.30 A dzsessz világa SZABADKA 12.30 Ma a 249 méteres hullámhosszon 12.32 Figyelmükbe ajánljnk 13.30 Magyar nóták 14.00 Szerdai beszélgetések 15.00 Délutáni híradó 15.23 Zenei közjáték 15.35 Népzene 10.15 Itt. körülöttünk 17.00 Emberek, évek. élet 18.05 önöknek választottuk ■ R ÁiD I Ó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék