Magyar Szó, 1977. június (34. évfolyam, 148-162. szám)

1977-06-09 / 156. szám

y 20. oldal N MAGYAR SZŐ Csütörtök, 1977. június 9. * Izrael Begin alakít kormányt A Likud-tömb vezetője ellenzi a megszállt arab területek visszaadását Az izraeli államfő kedden Menahem Begint, a válasz­tásokon győztes jobboldali Likud-tömb vezetőjét bízta meg az új kormány megala­kításával. A hatalom meg­szerzéséért folytatott majd három évtizedes küzdelme után a hatvannégy éves Be­gin ezzel megszerzi a kor­mányfői tisztséget. Az izraeli rádió jelentése szerint Begin koalícióra szó­lította fel a vereséget szen­vedett Laburista Pártot. Ugyanakkor megismételte, hogy Izrael nem vonul visz­Előkészületek Brezsnyev párizsi látogatására Befejeződtek a szovjet—francia külügyminiszteri tárgyalások A Tanjug jelentése szerint Moszkvában kedden befeje­ződtek Andrej Gromiko szovjet és Louis Guiringaud francia külügyminiszter tár­gyalásai, amelyeken a legna gyobbrészt Leonyid Brezs­nyev e hónap végére ter­vezett párizsi látogatásának előkészítéséről volt szó. A két külügyminiszter megállapodást kötött a szov­jet illetve francia szakem­berek franciaországi, illetve szovjetunióbeli tartózkodá­sáról. A francia külügymi­nisztert látogatása végén a Kremlben fogadta Leonyid Brezsnyev, az SZKP főtit­kára. Megvitattak néhány nemzetközi kérdést, és — mint a TASZSZ jelentette — Brezsnyev kifejezte meg­győződését, hogy a Szov­jetunió és Franciaország újabb egybehangolt intézke­dései lehetővé tehetnék a nukleáris háború veszélyé­nek csökkentését”. A francia külügyminiszter kijelentette, hogy hazájában nagy várakozással tekinte­nek Brezsnyev küszöbönál­ló látogatása elé. I sza az 1967 júniusi határok I mögé, és nem adja vissza a 1 Jordán folyó megszállt nyu­gati partját. Nem egyezik bele a független palesztin állam létrehozásába, és — ! mint mondta — az „úgyneve zett” Palesztin Felszabadítá- si Szervezettel való tárgya­lásokba sem'. (Tanjug) Végre kell hajtani a határozatokat * A zenfai községi pártbizottságnak és a Szocia­lista Szövetség elnökségének bővített együttes üléséről И televízió ■ A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA Meridiánok — külpolitikai szemle Macedón kormány­küldöttség utazott a Szovjetunióba A Szovjetunió miniszter- tanácsának meghívására ked den Moszkvába utazott Ma­cedónia Végrehajtó Taná­csának küldöttsége, amelyet Blagoje Popov elnök vezet. A küldöttségben helyet ka­pott több'gazdasági szakem­ber, akik a gazdasági együtt működésről folytatnak meg­beszéléseket. ^ A macedón küldöttség lá­togatást tesz a Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztár­saságban. (Tanjug) Kedd délután Simon Jó­zsef elnökletével a községi pártbizottság és a Szocialis­ta Szövetség községi elnök­sége bővített ülést tartott. Az összejövetelen a kommu­na gazdaságának első ne­gyedévi alakulását vitatták meg. A részletes tájékoztató és a felszólalók megállapítot­ták, hogy ez év első' három hónapjában a gazdaság ter­melékenysége fokozódott ugyan az előző esztendő azo nos időszakához viszonyítva, de a múltban feltornyosult problémák rendezetlensége még mindig igen érezhető. A gazdaság idei tervezett összjövedelmének 22,6, jöve­delmének pedig 20,5 száza­léka valósult meg. A ter­melési költségek tovább nö­vekedtek. Említésre méltó az is, hogy ez év március végén a kinnlevőségek ossz értéke megközelítette a 80 millió dinárt. Ez kétszerié több, a múlt év végén ki­_______________ I Pakisztán I mutatott összegnél. Mivel egyik-másik társultmunka I szervezetben a személyi jö- i védelmeket indokolatlanul I növelték, az alapokba keve- ! sebb pénz került. Tavaly a gazdaságban dolgozók átla­gos havi személyi jövedel­me még 3344 dinár volt, most meg már 3840 dinár. Annak ellenére, hogy az idei .terv a foglalkoztatottak 3,4 százalékos növekedését irányozza elő, az alkalma­zottak száma az előző évhez viszonyítva mégis 2 százalék kai csökkent. A tavalyi évet 13 társult munka szervezet 21 millió dináros veszteség- 1 gél zárta. Most a háromhó- I napos elszámolás alapján 19 I tmasz közel 13 millió dinár összegű veszteséget mutatott ki. Az együttes ülés részvevői egyértelműen leszögezték^ hogy a KSZ községi választ mányának és bizottságának idevágó korábbi határozatait minden társultmunka szerve zet köteles következetesen végrehajtani. — « / Sz-ó Megszüntették az ostrom­állapotot Külföldi hírügynökségek jelentették, hogy a pakisztá- j ni kormány és az ellenzék I megállapodása nyomán meg ! szüntették az ostromállapo­tot Lahore-ban, Karachiban és Hayderabadban. Az intéz­kedést április 21-én vezet­ték be a véres zavargások miatt. A háromnapos megbeszélé sek után kiadott közös köz­lemény szerint az ellenzék elfogadta a kormány két ja­vaslatának egyikét, amely a nemzetet sújtó komoly vál­ság leküzdésére vonatkozik. Nem közölték, hogy mi a lényege ennek . a javaslat­nak. Megállapodtak, hogy to vább folytatják a tárgyaláso kát. Jól értesült körök szerint I a .pakisztáni kormány új vá­lasztások kiírását javasolta a következő évre. Nem is­meretes, hogy az ellenzék be leegyezett-e ebbe. Hírek sze­rint az ellenzék többér nem sürgeti Ali Bhutto kormány- I fő lemondását, de garanciát kér,, hogy rövid időn belül demokratikus és igazságos választásokat/ tartanak. MAGTAB SZÓ A DOLGOZO NBP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Igazgató BÁLINT IMRE Fó- és felelés szerkesztő erdélyi karoly Szerkeszti ■ szerkesztő bizottság Szerkeszt# tanács Bálint Imre Berdál István (elnök) Bollók József, Bu­ják János. Burányi Nándor. Csípő Mihály. Csorba István. Erdélyi Károly. Földessy László Franc Lajos Gaál Ottó Katona Gyula Kazl Ernő Keresztényi József. Knecht Imre. dr. Pap Jó­zsef Petkovlcs Kálmán Pl- szár József Polyvás József. Ratkó Sándor. dr. Rehák László Rudi Sova. Szabadka Sándor Szabó Gizella Szal­ma Tibor Szlrovtca Antal Takács Gyula. Szerkesztőség és kiadóhivatal 21000 Novi Sad Voivode Mlšlća 1. Telefon: 28-144 telex 14199 YU FORUM Egyhavi előfizetési ólt bel­földön 85.- e'-»ár külföldön 170.— utnár. Folyószámla 65700-601-196 ÚJVIDÉK FORUM NYOMDA Lengyel miniszter látogatása Kedden Belgrádba érke­zett Andrzej Szozda, a Len­gyel Népköztársaság ener­gia- és atomügyi- minisztere. Házigazdájával, Dusán Ili- jeviétyel, az SZyT tagjával megbeszéléseket ’ folytat a két ország energetikai együttműködéséről. A len­gyel miniszter megtekint több bányát. (Tanjug) Sport Giro d’ltnila Az Olaszország körüli nemzetközi kerékpárverseny 17.. szakaszán, a Conegliano Veneto és Cruscie közötti 220 kilométeres távon Giu­seppe Perletto győzött, aki ! ezt a távot 6 óra 43 perc és í 35 másodperc alatt tette meg. Másodikként 9 perccel I gyengébb idővel a szintén olasz Beccia ért célba. I A sárga mezt e szakaszon Michel Pollentier belga ver­senyző szerezte meg, aki harmadikként futott be. Csóka nemzetközi sakkbajnoksága Küzdelmes forduló A forduló leggyorsabb [ győzelmét Kluger Gyula aratta, aki az elfogadott ve- I zércselben a 19. lépésben kényszerítette megadásra Za kiéot. A Doda és Petrán köz ti játszma nagy harcot ho­zott, Petrán sötét színekkel elutasította ellenfele remi ajánlatát. Popov jó úton ha­lad, hogy teljesítse a mes­teri normát. A 10. forduló eredményei: Radojevié—Sydor függőben (döntetlen kilátásokkal), Bje lajac—Popov remi, Gajié— Ilijašev 1:0, Kluger—Zakié 1:0, Doda—Petrán függőben (döntetlen kilátásokkal), Fichtl—Nicsevszki függőben (az esélyek egyenlőek), De­zső—Rajna függőben (vilá- j gos jobban áll). A táblázat állása a 10. for dúló után: Rajna és Doda 6,5, (1), Petrán 6 (1), Popov 6, Nicsevszki és Radojevié 5,5 (1), Dezső 5 (1), Bjelajac 15, Kluger 4,5, Fichtl 4 (1), Gajié 4, Sydor 3,5 (1), Zakié 3 és Ilijašev 1 ponttal. " * (Kajári) 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 17.25 Műsorismertetés 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 Pontos mérleg — sorozatfilm gyerekeknek (sz) 18.15 Apák és. gyerekek — ismeretterjesztő sorozat (ism.) ■ 18.45 Homokóra — vetélkedő a zágrábi stúdióból 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Meridiánok — külpolitikai szemle az újvidéki stúdióból. Szomszédok 20.50 A világ 1900 és 1939 között — do'kumentumsorozat a zágrábi stúdióból, 2. rész. Példátlan katasztrófa — 1941— 1916 21.50 Híradó, 3. kiadás 22.05 Brazília—Anglia — labdarúgó-mérkőzés ' felvételről II. MŰSOR 17.15 Albán nyelvű híradó 17.30 Műsorismertetés (sz) 17.45 Celik—Zeljezniéar — bajnoki labdarúgó- mérkőzés, a szünetben: Hírek (sz) 19.15 Nap, felhők, szél — Milyen idő várható? (sz) 19.30 Híradó a titogradi • stúdióból 20.00 Lucien Leuwen — Stendhal regényének ■ francia tévéváltozata, 5. rész (sz) 20.50 Huszonnégy óra (sz) 21.10 Filmszem: Hogyan lehet lakáshoz jutni? — a vita folytatása (sz). AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó 17.10 Híradó, 1. kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45# P.ontós mérleg —. sorozatfilm gyerekeknek a belgrádi stúdióból 18.15 Marxista nevelés: Mi a fasizmus? — sorozatadás, 3. rész (szerbhorvát) 18.45 Homokóra — vetélkedő a zágrábi \ stúdióból 19.15 Jó éjszakát, gyerekekl (magyar) 19.30 Híradó, 2. kiadás (magyar) 20.00 Meridiánok — külpolitikai szemle. Szomszédok 20.50 Claybanger — angol sorozatfilm, 9. rész: A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.00 Iskolatévé 17.00 Utazás Albenába — bolgár rövidfilm 17.10 A koala — ausztrál ismeretterjesztő film 17.20 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 17.35 „Típushibák” 18.05 Telesport 18.30 Megújulás: a Digép 19.20 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna 19.30 Tévéhíradó 20.00 Álarcban — NDK filmsorozat, 3. rész. A vízikastély 21.25 Haydn: B-dúr divertimento 21.35 Tisztelendők — dokumentumfilm­sorozat, 5. rész 22.15 Tévéhíradó, 2. kiadás A MAGYAR TELEVÍZIÓ MÁSODIK MŰSORA . 20.01 Wagner: A nürnbergi mesterdalnckok — opera két részben, a Hamburgi Staatsoper előadása felvételről közben: 22.10 Hírek A ROMAN TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.30 Operettrészletek 17.00 Riportműsor 19.00 Körkép 19.30 Színházi közvetítés SOIEÁ Angliában kedden nagy pompával megünnepelték II. Erzsébet királynő trónra lépé­sének negyedszázados évfordulóját. A felvételen a királyi pár aranyhintója kigör­dül a Buckingham-palotakapuján. RÁ Dl Ó ÚJVIDÉK I. 5.00— 8.00 Tarka reggeli zenés műsor 9.02 Pop-expressz 9.30 Hazai énekművészek felvételeiből 10.05 A Gyerm'ekrádió riportmüsora 10.25 Kaláka — magyar népi muzsika 11.02 Rádióterefere 11.20 Délelőtti hangverseny 12.05 Színes dallamok 14.02 Verseghi József magyar nótákat énekel 14.30 Hirdetőműsor 15.00 Hallottuk — láttuk 16.02 Időszerű témák 16.15 Ppp-top 19.30 Balázs Árpád és Dórczy József nótái 20.10 Cherubini: Médea — részlet az operából 21.00 Estéről estére — vendégmunkásoknak 23.30 Kis éji hangverseny ÚJVIDÉK URH 16.30 Zenedoboz 17.00 Hegedűszonáták 18.30 Elmélet, vitá, gyakorlat BELGRAD I. 4.00— 8.00 Reggeli zenés műsor 8.35 A Zenekedvelő Ifjúságnak 9.02 Eurónai rádióállomások hullámhosszán: Hamburg 9.30 Család és otthon 11.02 Nemzetközi egyetem 11.15 Hazai szerzők művei 12.20 Hanglemezkalauz 14.02 Hangok és formák 15.40 Ha még nerjj hallották 17.02 Alkotók és műveik 17.30 A zene világában 18.30 Kívánsághangverseny -— 20.30 Hangverseny 21.30 Szórakoztató zene 22.20 Dallal, tánccal, a világ körül 23.03 Zenés vallomások KOSSUTH RÁDIÓ 9.05 Zenekari muzsika Rossini: B-dúr szonáta — Mendelssohn: Asz-dúr kétzongorás verseny — Borodin: III. szimfónia 10.30 Fritz Kreisler saját műveiből hegedül 12.35 Melódiakoktél 14.31 Dietrich—Schumann- Brahms: F—A—E szonáta 15.10 Prix Bratislava 1976., II. rész 16.26 Mozart: Sinfonia convertante 17.27 Az Állami Népi Együttes felvételeiből 18.01 Bemutatjuk Új operafelvételeinket 19.15 A MRT szimfonikus zenekarának hangversenye 20.35 Nóták 23.30 Lengyel művészek operafelvételeiből SZABADKA 12.35 szabadkai hétköznapok Közben: táncdalok 13.03 Komolv zene 15.20 Zenei közjáték 15.35 Néozene 16.15 Reklámműsor 17.00 A nan témáia 17/30 Szórakoztató zene 18.05 Sajtószemle — Saját utunkat járjuk /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék