Magyar Szó, 1977. szeptember (34. évfolyam, 255-269. szám)

1977-09-16 / 255. szám

16. oldal MAGTAR SZŐ Péntek, 1977. szept. 16. 1 Több kezdeményezésre van szükség A zentai községi pártbizottság bővített üléséről Szerdán este a zentai községi pártbizottság Simon József elnökletével tartott bővített ülésén részt vettek a községi képviselő-testület végrehajtó tanácsának és a szakszervezeti szövetség köz ségi elnökségének tagjai, va lamint a kommuna társadal mi-politikai szervezeteinek a képviselői is. Az összejőve télén, miután megvitatták a körzeti gazdasági kamará nak az Észak-Bácsfca terü­letén működő bankok át­szervezésére vonatkozó ja­vaslatát, és azzal kapcsolat ban egyöntetű álláspontot fogadtak el, kritikai hozzá­állással felmérték a kommu na gazdaságszilárdítására ki dolgozott és véglegesített ha tározatok végrehajtását. Tóth Horgosi Pál, a vég­rehajtó tanács elnöke és a felszólalók is leszögezték, hogy ez év augusztusában a KSZ-alapszervezetek kriti­kai hozzáállással már fel­mérték társultmunka-szer- vezetük ügyviteli eredmé­nyét és a községi pártvá­lasztmány gazdaságszilárdí­tásra hozott határozatainak végrehajtását. A kommuna gazdaságának ez év első fe­lében elért pénzügyi ered­ményéről szólva megjegyez ték, hogy az lényegesen kedvezőbb, mint az elmúlt esztendő azonos időszakában volt. Az összjövedelem 15,7, a jövedelem 28,1, a szemé­lyi jövedelem 29,6, az ügy­viteli alap pedig 107,3 szá­zalékkal nagyobb, mint ta­valy. Említésre méltó még az is, hogy az idén az al­kalmazottak száma 3,8 szá­zalékkal növekedett. Az előirányzott beruházá­sok és a gazdaság további szilárdítására elfogadott ha­tározatok következetes vég­rehajtása érdekében ki­mondták, híjgy a KSZ-alap­szervezetek tagjainak fel­tétlenül fokozniuk kell kéz deményezésüket és felelőssé güket, hogy a még fenn­álló nehézségek leküzdésé­vel a gazdaság évvégi pénz ügyi mérlege minél pozití­vabb legyen. (Sz-ó) Tito kitüntette Janez Vipotnikot Josip Broz Tito köztár­sasági elnök a Vállszala­gos Jugoszláv Zászló Ér­demrenddel tüntette ki Ja néz Vipotnikot, a Szlovén Szocialista Köztársaság Elnökségének tagját 60. születésnapja alkalmából és sok éves forradalmi te vékenységéért. A Köztársaság Arany Koszorús Érdemrendjével tüntették ki Jože Kladi- vart, közéleti tevékenysé­géért. A kitüntetéseket Sergej Kraigher, a szlovén Elnökség elnöke adta át szerdán este a Ljubljaná­ban megtartott ünnepsé­gen. (Tanjug) Rómába érkezett , Berislav Sefer, az SZVT alelnöke. A repülőtéren Luciano Radi olasz külügyminiszter-he­lyettes fogadta. Sefer megbeszéléseket folytat az olasz kormány tagjaival a két ország kapcsolatairól. Helyszínelő bizottság Sjenicán Miután szerdán reggel kö zépes erősségű földrengés volt Sjenicán és környékén, a belgrádi szeizmológiai in­tézet szakemberei délután a helyszínre érkeztek. A bi zottság adatokat gyűjt az okozott károkról, továbbá feljegyzi a talajvizek rend­szerének változásait és a ta laj elváltozásait a környé­ken. Az első földlökés néhány perccel 10 óra előtt követ­kezett be és 6 fokos volt a Mercalli-skála szerint. Ti­SAKK Bora Kostió Emlékverseny A Versecen tartott sakk­verseny első fordulójában az alábbi eredmények szület­tek: Hernandez—Makaricsev remi, Kapelan—SmejkalO:l. A Janošević—Marjanovié, a Matanovié—Ivanovié és a Knežević—Nikolin játszmák félbeszakadtak. A többi játszmát elhalasztották. zenhárom órakor és 14 óra kor valamivel gyengébb rezgések voltak. (Tanjug) A nigériai külügy­miniszter látogatása Szerdán este háromnapos hivatalos látogatásra ha­zánkba érkezett Joseph Garba, Nigéria külügymi­nisztere. A surčini repülőté­ren a magas rangú vendé­get Miloš Minié, az SZVT alelnöke, szövetségi külügyi titkár fogadta. A jugoszláv—nigériai hi­vatalos tárgyalásokat csü­törtökön és pénteken foly­tatják. (Tanjug) Vajdasági női kosárlabdaliga PACSÉR: Partizán—Marina 71:68 (36:24) MORAVICA: Sloboda—Sloga (BNS) 78:49 (37:16) Amerikai cáfolat Az amerikai külügyminisz térium szerdán este közöl­te, hogy nem terveznek semmilyen találkozót Jim­my Carter elnök és John Vorster dél-afrikai minisz­terelnök között. Ez volt a válasz az ameri kai tévéhálózat egy jelen­tésére, miszerint Vorster kifejezte óhaját, hogy talál kozzon Carter elnökkel. (AFP) A hazai elektronikai ipar fejlesztése Anton Vratuša tárgyalt a hazai elektronikai cégek képviselőivel Dr. Anton Vratuša, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács alelnöke szerdán Zágrábban értekezletet tartott a jugo­szláv elektronikai ipar kép­viselőivel. A beszélgetésben részt vettek a niši El, a Rudi Cajavec, a Riz, az Iskra, a Nikola Tesla, a Digitron, va­lamint az Impuls nevű hor- vát elektronikai ügyviteli kö zösség képviselői is. A hazai elektronikai ipar fejlesztésének problémáiról, valamint a külföldi piaco­kon, különösen a fejlődő or­szágokban való egybehangolt fellépés lehetőségeiről tár­gyaltak. 9.00 Iskolatévé 10.00 Tanuljunk angolul 10.30 Rajzfilm (sz) 10.35 Történelem: A döntés éve 15.30 Tanuljunk angolul (ism.) 16.00 Rajzfilm (ism.,sz) 16.05 Történelem: A döntés éve 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 Kis Mikula kapitány — sorozatfilm gyerekeknek (ism., sz) 18.15 A zászló alatt — általános honvédelmi műsor az újvidéki stúdióból 18.45 1001 dal — népzene (sz) 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Tisztelettel meghívom Önöket — szórakoztató zenés \ műsor (sz) A műsor vendégei: Stanislava Pešić, Miki Krstović, Gabi Novak, Leo Marfín és Suzana Mancié 20.50 Serpico — amerikai bűnügyi sorozatfilm, 6. rész (sz) 21.40 Robajé — dokumentumműsor 22.10 Vásári híradó — reklémfiim a zágrábi stúdióból 22.40 Híradó, 3. kiadás 22.50 Heti műsorkalauz (sz) II. MOSOR 17.45 Albán nyelvű híradó 18.00 Kosovói krónika 18.25 Műsorismertetés (sz) 18.30 Belgrádi híradó (sz) 18.45 Wickie, a viking — rajzfilmsorozat gyerekeknek (sz) 19.15 Vefik Hađžiismailović dokumentumfilmjei — ciklus. Egy másik kéz (sz) 19.30 Híradó a szkopjei - stúdióból 20.00 Baráti meggyőzés — beszélgetések a filmről 21.00 Huszonnégy óra (Sz) 21.15 Jó éjszakát, Belgrád — hangverseny, helyszíni közvetítés (sz) AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó 17.10 Híradó, 1. kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Kis Mikula kapitány — gyermekműsor a zágrábi stúdióból 18.15 A zászló alatt — általános honvédelmi 1 műsor a JRT részére i 18.45 1001 dal — népzene a szarajevói stúdióból 19.15 Jó éjszakát, gyerekek! (magyar) 19.30 Híradó, 2. kiadás . (magyar) 20.00 Tisztelettel meghívom Önöket — szórakoztató zenés műsor a belgrádi í stúdióból 20.50 Szlovák nyelvű magazin 21.40 Robajé — v.i dokumentumműsor a ! belgrádi stúdióból 22.10 Vásári híradó — reklámműsor a zágrábi stúdióból A MAGYAR TELEVÍZIÓ ' MŰSORA 8.00 Idősebbek is f elkezdhetik... — tévétorna (ism.) 8.05 Iskolatévé 9.00 Tízen Túliak Társasága (ism.) 10.45 Iskolatévé 15.15 Iskolatévé (ism.) 16.35 Szerelmi dal — francia rajzfilm 16.45 Elektromos— Tatabányai Bányász — bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés % 18.05 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 18.25 öt perc meteorológia 18.30 Nyugalmunk érdekében 19.20 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna 19.30 Tévéhíradó 20.00 Delta — tudományos híradó 20.25 Kísértés — tév^film, II., III. rész 22.25 Tévéhíradó, 3. kiadás 22.35 Képtelen képes történelem — rajzfilmsorozat. Homérosz mondja..» A MAGYAR TELEVÍZIÓ MÁSODIK MŰSORA 20.01 Kamarakoncert a nagytétényi Kastélymúzeumban — reneszánsz és barokk muzsika 20.25 Vezetők klubja 21.00 öt perc meteorológia (ism.) 21.05 Tévéhíradó, 2. kiadás 21.25 A vándorló kockakő históriája r dokumentumfilm l A ROMAN TELEVÍZIÓ MŰSORA 9.00 Játékfilm ism.) 9.45 Újdonságok a tudoméyiy és a technika világából 15.30 Magyar nyelvű műsor 18.50 Fiatalok tévé­enciklopédiája * 19.20 Szórakoztató zene 1 m televízió M1 A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA Tisztelettel meghívom önöket — szórakoztató zenés műsor SÓIM MAGTAB SZÓ A DOLGOZO NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA • Igazgató BÁLINT IMRE • Fő- és felelős szerkesztő ERDÉLYI KAROLY ó Szerkeszt) a szerkesztő bizottság • Szerkesztő .tanács Bálint rmre, Berdál István (elnök) Bollók József, Bu­ják János, Burányi Nándor. Csípő Mihály Csorba István. Erdélyi Károly. Földessy László. Franc Lajos. Gaál Ottó Horváth Ferenc Ka­tona Gyula. Kaz) Ernő Ke­resztényi József dr. Pap József. Petkovics Kálmán. Plszár József. Polyvás Jó­zsef. Ratkó Sándor, dr. Re- hák László Rudi Sova. Sza­badka Sándor Szabó Gizella. Szalma Tibor. Szirovica Antal Takács Gyula. • Szerkesztóség és kiadóhivatal 21000 Novi Sad Voivode Mlštća L Telefon: 22-144 telex 14199 YU FORUM • Egyhavi előfizetési díj bel­földön 85— dinár. Külföldön 170.— dinár. • Folyószámla 65700-601-196 ÚJVIDÉK FORUM NYOMDA ^ crveni signal CRVENI SIGNAL, SZABADKA A gyermek a legnagyobb kincs — ügyeljünk rá! é ^ crveni signal ■ RÁD! Ó ■ níl/inÉK I 15.40 Zenés fejtörő ! UJYlUCiX 17,02 Korunk embere 5.00— 8.00 Tarka reggeli zenés 17.30 A zene világában műsor 18.30 Kívánsághangverseny 8.45 Román népi muzsika 20.00 Ma este együtt — műsor 9.02 Rádióiskola külföldön dolgozó 9.30 Századunk szimfonikus munkásainknak zenéje 22.20 Drámaműhely 10.05 Dunáról, Tiszáról szól 23.20 Tánczene a nóta 11.02 Rádióterefere műsor KOSSUTH RÁDIÓ 11.20 Délelőtti hangverseny 4.25 Jó reggelt — zenés műsor 12.05 Színes dallamok 8.40 Zenekari muzsika 14.02 Rádióiskola 10.46 Renata Scotto énekel 14.30 Hirdetőműsor 12.35 Tánczenei koktél 15.00 Hallottuk — láttuk 13.20 A Belügyminisztérium 15.30 Szivárvány — a Rádió heti Duna Művészegyüttesének magazinja népi zenekara játszik 18.30 Durindó — citeramuzsika Mészáros Tivadar 19.30 Pipsz vezetésével 21.00 Estéről estére — 15.10 Zengjen a muzsika vendégmunkásoknak 17.45 Székely Mihály énekel 23.30 Kis éji hangverseny 21.10 Szvjatoszlav Richter magyarországi íilViriÉK URH hangversenyei UJVIUCIX unn 23.18 Helló Dolly! — részletek 16.30 A zene szava Hermann zenés játékából 17.00 Délutáni hangverseny 23.40 Századunk zenéjéből 18.30 Könyvek, írók, emberek 18.30 Johann Sebastian Bach: QTARAfWA d-moll tokkáta O&WDMLm« 12.35 Derűs hétvége — zenés BELGRAD I. °affpfánítás klvánsásdalok 4.00— 8.00 Reggeli zenés műsor 13.00 Hírek 8.35 Kórusművek 14.00 Hírek 9.30 Család és otthon 15.00 Délutáni híradó — az 11.15 Hazai szerzők művei Újvidéki és a Szabadkai 12.30 Kicsinyek műsora Rádió közös műsora 12.45 Gyermekdalok 15.30 A Szabadkai Rádió 14.10 Jugoszlávia—Franciaország szerbhorvát műsora — helyszíni közvetítés 18.30 Az Újvidéki Rádió URH és a kosárlabda EB-röl т I. műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék