Magyar Szó, 1977. november (34. évfolyam, 316-328. szám)

1977-11-16 / 316. szám

20. oldal MAGYAR SZŐ Szerda, 1977. nov. 16. Ш№ЈВк iMXBtJBb B. JS* ЖШАШШШШШШШШЖ \ A tervezett ütemben haladnak a munkálatok a belgrád—niši autópálya Belgrád— Umčari szakaszán, ami azt Jelenti, hogy ezt a 42 kilométeres útszakaszt novem­ber 29-én átadják a forgalomnak. Hétfőn Mali Poáarevácnál megtekintette az építkezést Dusán Ckrebié, a Szerb Végrehajtó Tanács elnöke és más köztársasági funkcionáriusok. Portugál parlamenti küldöttség látogatása A JSZSZK Képviselőhá­zának meghívására hétfőn este többnapos látogatásra hazánkba érkezett a portu­gál parlamenti küldöttsége, amelyet Vasco de Gamma Fernandez vezet. A magas rangú vendége­ket a belgrádi repülőtéren Kiró Gligorov, a Képviselő- ,ház elnöke, Sinan Hasani al elnök és mások üdvözölték. (Tanjug) Hozónkba érkezett a Német Szrchlsfa Epysécmnrt kü'riifflséqe A JKSZ KB Elnökségé­nek meghívására hétfőn Belgrádba érkezett a Német Szocialista Egységpárt tanul mányi küldöttsége, amely a Jugoszlpáv Kommunista Szövetségnek a közszükség­leti cikkek gyártása fejlesz­tésében kifejtett ~tevékenysé gét tanulmányozza. Az NDK-ból érkezett kül döttséggel Blagoje Boško- vić, a JKSZ KB Elnöksége a társadalmi-gazdasági vi­szonyok osztályának vezető­je folytatott megbeszélése­ket. (Tanjug) Cariüo az USA-han t Küzdelem a baloldal egységéért Előadásokat tart az ame rikai egyetemeken Santiago Carrillo, a Spa­nyol KP főtitkára hétfőn el utazott az Egyesült Álla­mokba. A második világhá ború után most történt meg először, hogy egy olyan kommunista párt vezetője látogat el az XJSA-ba, amely nincs hatalmon. Tíznapos amerikai tartóz­kodása alatt Carrillo előadá sokat tart több egyetemen az eurokommunizmusról és más kérdésekről. New York ban sajtóértekezletet tart. SOLEA t SOLEA ИАОТAB SZ O A DOLGOZO NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA • Igazgat« BÁLINT IMRE • F6- és felelős szerkesztő ERDÉLYI KAROLY • Szerkeszti a szerkesztő bizottság » Szerkesztő tanács Bálint tmre. Berdál István (elnök). Bollök József Bu­ják János Burányi Nándor Csípő Mihály Csorba István. Erdélyi Károly. Földessy László. Franc Lajos, Gaá! Ottó Horváth Ferenc Ka tona Gyula Kazi Ernő Ke resztényl József dr. Pap József. Petkovics . Kálmán Plszár József. Polyvás Jó­zsef, Ratkó Sándor, dr. Re hált László Rudi sova. Sza badka Sándor. Szabó Gizella Szalma Tibor, Sztrovlca Antal Takács Gyula. Szerkesztőség és kiadóhivatal 21000 Novi Sad. Voivode MISléa L Telefoni 22-144 telez 14199 YU FOKÚ;.. Egyhavi előfizetési dl] bel­földön 85 - dinár, külföldön 170.— dinár. Folyószámla 65700-601-196 ÜJVIDEK FÓRUM NYOMDA Washingtoni látogatása idején — november 21-én és 22-én megbeszélést foly­tat szenátorok és képvise­lők csoportjával. Elutazása előtt megkérdezték tőle, hogy találkozik-e az ame­rikai kormány valamely képviselőjével. . Carrillo így válaszolt: ' — Hajlandó va­gyok bárkivel tárgyalni. (UPI) SAKK Belgrádija érkezett dr. Euwe Hétfőn este megérkezett Belgrádba dr. Max Euwe, a FIDE elnöke, hogy részt ve gyen a Szpasszkij—Kores- noj párosmérkőzés megnyi­tásán. A megnyitó kedden 17 óra kor volt a belgrádi Szak- szervezeti Otthon nagyter­mében. Ekkor döntik el, hogy melyik játékos kezd világos bábokkal a szerdai első mérkőzésen. Megnyitották a spanyol repülőtereket Spanyolországban. hétfőn ismét megnyílt az ország 38 polgári repülőtere, ame­lyek személyzete, mintegy 11 000 ember, három napra beszüntette a munkát. Hírek szerint a sztrájk csaknem 800 000 embert érintett, zömmel azokat, akik ebben az időben repü­lőgépen szerettek volna Spanyolországba utazni. A spanyol repülőterek sze mélyzete bejelentette, hogy pénteken 24 órás sztrájkba lép, s ezt mindaddig foly­tatja a hétvégeken, míg nem tesznek eleggt 50 százalékos fizetésemelési kérelmüknek. A spanyol kormány hivat­kozva a múlt hónapban az ellenzéki pártokkal aláírt gazdasági szerződésre, nem hajlandó eleget tenni a re­pülőtéri személyzetek köve­telésének. E szerződés sze­rint a keresetek nem emel hetők 22 százaléknál na­gyobb arányban, ezzel szem ben a repülőtéri dolgozók azt állítják, hogy a fizetés emelésükről szóló megálla­podás még az említett meg egyezés aláírása előtt létre jött. (AFP) A Bril KP elfogadta „a szocializmusba vezető brit út” programját A Brit Kommunista -Párt kongresszusának küldöttei hétfőn este elfogadták a „szocializmusba vezető brit út” javaslattervezetét, amely ben meghatározták a szocia lista társadalmi viszonyo­kért folytatott küzdelem stratégiai irányzatát. A kongresszust a baloldal egy ségéért való küzdelem je­gyében tartották meg, és erőteljesen kifejezésre ju­tott az önállóságra, a füg­getlenségre és „minden kom munista párt azon szuverén jogára való törekvés, hogy maga határozza meg saját politikai programját é§ stra tégláját”. A kongresszuson a legtöbb vita a pluralizmusról és a szocialista demokráciáról, a munkásosztály definíciójáról, a KP jellegéről és, szerepé­ről a Láburisa Párttal való viszonyáról folyt. A brit kommunisták kong resszusa kedden fejezi be munkáját az új vezetőség megválasztásával. (Tanjug) .1 --------------------- .I­Washington elégedett a Szomáliái eseményekkel Az amerikai külügymi­nisztérium nem volt haj­landó hivatalos magyaráza­tot fűzni a szovjet—Szomá­liái viszony legújabb fejle­ményéhez, de nyilvánvaló, hogy elégedett a barátsági szerződés felbontásával, a szovjet szakértők kiutasítá­sával és a Kubával való diplomáciai viszony megsza­kításával. A külügyminisztérium szó vivője a Szovjetuniót vádol ta az Afrika „szarvában” kialakult helyzetért. Szavai szerint a Szovjetunió túl sok fegyvert szállított Szo­máliának, később pedig Eti­ópiát támogatta. Azt állí­totta, hogy Washington az ogadeni összecsapás óta nem szállít fegyvereket Szó máliának. (Tanjug) Terrorizmus az NSZK-ban ötpercenként ellenőrzik az elítélteket A düsseldorfi tartományi igazságügyminisztérium szó­vivője közölte, hogy min­den ötpercben ellenőrzik a fogva tartott anarchistákat a düsseldorfi, a kölni és a bochumi fegyházban. Az in tézkedést az indokolja, hogy a müncheni Stadelheim bör­tönben szombaton este ön­gyilkos lett Ingrid Schubert, a Baader—Meinhof csoport egyik bebörtönzött tagja. Hans Joachim Vogel, az NSZK igazságügyminiszte­re hétfőn kijelentette, hogy a nyugatnémet terrorista szervezet úgynevezett ke­mény magva nem számlál többet száz tagnál. Egy amerikai lapnak adott in­terjújában elmondta, hogy a terroristák fele börtönben van és nem túl nagy a ve­lük rokonszenvezők száma. A Baader—Meinhof csoport öt tagja önkezével vetett véget életének és minden egyéb feltételezés — hangoz tatta a miniszter — csak találgatás. Szavai szerint Baader és társai öngyilkos­ságának indítékát nem a kétségbeesésben, hanem „ab ban a törekvésben kell ke- ' resni, hogy méginkább meg j nehezítsék az ellenük foly­tatott harcot és hogy lát­ványosan távozzanak az élők közül”. 4 (AFP) Kigyullad} egy expresszvonat A bajorországi Freilassing közelében vasárnap éjszaka tűz ütött ki a Hellas expesz szén és a szerelvény két kocsija teljesen elégett. A DPA nyugatnémet hírügy­nökség szerint a rendőrség nem tartja kizártnak, hogy terrortámadás történt. Az utasok észrevették, hogy miután a vonat meg­állt, a nyílt pályán, két fi­atalember szökött meg a helyszínről. Az utasok kö­zül senki sem sérült meg, az anyagi kárt 350 000 márká­ra becsülik. Ш TELEVSZiÓ ш. A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA J Sporlszerda a szarajevói stúdióból а 4 8.50 Iskolatévé 10.00 Építőkockák — óvodások műsora. Gondolatok az életről 10.30 Rajzfilm (sz) 10.35 Kicsinyek műsora: Látogatóban Drágán Lukiénál (sz) 10.40 Ismeretterjesztő film (sz) 15.30 Építőkockák —. óvodások műsora. Gondolatok az életről (ism.) 16.00 Rajžfilm (ism., sz) 16.05 Kicsinyek műsora: Látogatóban Drágán Lukiénál (ism., sz) .16.10 Ismeretterjesztő film (ism., sz) 16.40, Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.30 Híradó, Г. kiadás 17.45 Távcső — gyermekhíradó (sz) 18.15 Tudomány 18.45 A Sonja Marinković Művelődési Egyesület — műsor az újvidéki stúdióból 19 15 Zöld fény — tanácsadó autósoknak (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Sportszerda a szarajevói stúdióból kb.'22.30 Svetozar Gligorié sakk-kommentárja kb. 23.00 Híradó, 3. kiadás II. MŰSOR 17.45 Albán nyelvű híradó 18.30 Hírek (sz) 18.45 Iráni rajzfilmiskola — ciklus (sz) • 19.00 Elektroncsövek — ismeretterjesztő műsor ■19.20 Tudta-e — ismeretterjesztő műsor 19.30 Híradó a prištinai stúdióból 20.00 Filmszem — vítaműsor (sz) 23.00 Huszonnégy óra (sz) AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MOSORA 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó , 17.10 Híradó, 1. kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Távcső — gyermekhíradó a belgrádi stúdióból 18.15 Tudomány: Finnország állatvilága — három rövidfilm (magyar) 18.45 A Sonja Marinković Művelődési Egyesület — műsor a JRT_ részére i 19.15 Jó éjszakát, gyerekek! (magyar) 19.30 Híradó, 2. kiadás (magyar) 20.00 Sportszerda: Anglia—* Olaszország — VB selejtező labdarúgó- mérkőzés, helyszíni közvetítés ( magyar nyelvű kommentár) A MAGYAR TELEVÍZIÓ! MŰSORA 8.00 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna (ism.) 8.05 Iskolatévé 10.20 Delta — tudományos híradó (ism.) 10.45 Lagadére lovag kalandjai —«francia filmsorozat (ism.) 11.40 Lehet egy kérdéssel több? >— vetélkedő (ism.) 16.35 Magyar rövidfilmek a képernyőn 17.20 Bozótban — ausztrál rövidfilm 17.30 Melyiket az ötezerbői? — pályaválasztási tanácsadó 17.45 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 18.00 Ölombetűs vallomásc® — dokumentumfilm­sorozat 18.45 Szépen, jól magyarul 19.20 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna 19.30 Tévéhíradó 20.00 Éjszakai szolgálat — NSZK tévéfilm 21.00 Egymillió fontos hangjegy — különkiadás 21.35 Csak ülök és mesélek... — Vitray Tamás műsora 22.40 Tévéhíradó. 3. I kiadás A MAGYAR TELEVÍZIÓ MÁSODIK MŰSORA 20.01 Stúdiókoncert 20.35 Tévéhíradó, 2. kiadás 20.55 Magyar Elektra — tragédia magyar nyelven, a Nemzeti Színház előadása felvételről A ROMAN TELEVÍZIÓ MŰSORA 9.00 Színházi műsor (isim) 10.40 Szórakoztató zene 17.00 Ifjúsági műsor 17.15 Sportműsor 19.20 Játékfilm 21.10 Szórakoztató zene ИВ RÁD! Ó Ш ÚJVIDÉK I. 5.00—8.00 Tarka reggeli zenés műsor 8.45 Román népi muzsika 9.02 Rádióiskola 9.30 A zene kifürkész­hetetlen útjain 10.05 10.05 Világnézetünk alapjai 10.30 Magyar népdalok 10.55 Hirdetőmüsor 11.02 Rádióterefere 11.20 Délelőtti hangverseny i 12.05 Színes dallamok ! 14.02 Rádióiskola (ism.) i 14.30 Hirdetőműsor 1 15.00 Hallottuk — láttuk 15.30 A zene kifürkészhe­tetlen útjain 16.02 Időszerű témák 16.15 Pop-top 18.30 Az operettek világában 19.30 Operaházak és hangversenytermek műsorából 21.00 Estéről estére 23.30 Kis éji hangverseny ÚJVIDÉK URH 16.30 Jazz, jazz! 17.00 Arthur Rubinstein zongorázik 18.30 Elmélet, vita, gyakorlat BELGRAD I 4.00—8.00 Reggeli zenés műsor i 8.35 Mesteri előadóművészek 9.02 Kis együttesek lemezeiről 9.30 Család és otthon 11.15 Vasilije Mokranjac szerzeményei 12.30 Családi kör 14.02 Hangok és formák 15.40 Az ötödik dimenzió 17.02 A világ, amelyben élünk 17.15 Sportpárhuzamok __ 17.30 A zene világában Századunk zenéje 18.30 Kívánsághang­verseny 22.20 Szórakoztató zene 23.03 Zenés vallomások KOSSUTH RÁDIÓ 4.25 Jó reggelt — zenés műsor 8.27 Móricz Zsigmondi Rokonok 8.55 Zenevár 9'.02 Zino Francescatti hegedül 10.05 Nyitnikék — kis­iskolások műsora 12.35 Tánczenei koktél 13.40 Tekeres Sándor népdalokat énekel 14.00 Ezeregy délután 14.40 Strauss: Az árnyék- néUtüli asszony — részlet az I. fel­vonásból 15.10 Iskolarádió 15.50 Dalok a hazáról 16.10 Szimfonikus zene 17.32 A zongoraművészet első aranykora 19.20 Gluck: Alkésztisz — háromfelvonásos opera 23.11 Show hajó — részletek Kern zenés játékából 0.10 Régi kórusmuzsika SZABADKA 5.00 Az Újvidéki Rádió I. és II., valamint a Belgrádi Rádió I. műsora 12.35 Szerdán kultúra — zenés összeállítás, közben 13.00 Hírek 14.00 Hírek 15.00 Délutáni híradó — az Újvidéki .és a Szabadkai Rádió közös műsora 15.30 A Szabadkai Rádió szerbhorvát műsora 18.30 Az Újvidéki Rádió :>■ , „ URH és I. műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék