Magyar Szó, 1978. január (35. évfolyam, 14-29. szám)

1978-01-20 / 18. szám

16. oldal MAGYAR SZŐ Péntek, 1978. január 2Ö. mám az egyiptomi- izraeli támiások Szadat elnök váratlanul iiazaSiívta Jeruzsálemből Kamel külügyminisztert Külföldi hírügynökségek jelentették szerdán este, hogy Szadat egyiptomi el­nök utasította Ibrahim Ka mel külügyminisztert, hogy azonnal térjen vissza Kai­róba Izraelnek a jeruzsá- lemi politikai tárgyaláso­kon tanúsított makacs ál­láspontja miatt. Szadat el­nök szombat reggelre rend kívüli ülésre összehívta az egyiptomi parlamentet, hogy intézkedését megma­gyarázza a képviselőknek. Az egyiptomi rádió és te­levízió rendes adását meg­szakítva jelentette be Szadat elnök váratlan intézkedését. „Az izraeli miniszterelnök és külügyminiszter nyilatko zataiból nyilvánvaló, hogy Izrael olyan részleges meg­oldásokat szorgalmaz, ame­lyek nem hozhatják meg az igazságos és tartós békét” — áll abban a közleményben, amelyet a rádióban felolvas­tak. Á közlemény szerint Iz­rael a politikai bizottság je- ruzsálemi tárgyalásait eluta­sította Szadat elnök két fő követelését: hogy Izrael vo­nuljon vissza a megszállt arab területekről és hogy ad janak önrendelkezési jogot a palesztinoknak. Szadat elnök már koráb­ban lemondta összes értekez létéit és különbizottságot hozott létre, amely figyelem­mel kíséri a jeruzsálemi ese ményeket.' Szerda esti lépé­se nagy meglepetést keltett: az AFP hírügynökség jeru­zsálemi tudósítója szerint a hír valóságos káoszt okozott a politikai bizottság tagjai között. SQDEA MAGYAR SZŐ A DOLGOZÖ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Igazgató BÁLINT IMRE Fő- és felelős szerkesztő ERDÉLYI KAROLY Szerkeszti a szerkesztő bizottság Szerkesztő tanács Bálint Imre, Berdál István (elnök), Boilók József, Bu­ják János, Burányi Nándor. Csípő Mihály, Csorba Ist­ván, Erdélyi Károly, Föl- dessy László, Franc Lajos, Gaál Ottó, Horváth Ferenc, Katona Gyula, Kazi Ernő, Keresztényi József, dr. Pap József, Betkovics Kálmán, Fiszár József, Polyvás Jó­zsef, Ratkó Sándor, dr. Rehák László, Rudi Sova, Szabadka , Sándor, Szabó Gizella, Szalma Tibor, Szi- rovica Antal, Takács Gyula. Szerkesztőség és kiadóhivatal 21000 Növi Sad, Vojvode Mišića 1. Telefon: 22-144, telex 14199 YU FORUM Egyhavi előfizetési díj bel­földön- 85.'— dinár, külföldön 170.— dinár. Folyószámla 65700-603-6121 ÚJVIDÉK FORUM NYOMDA Cyrus Vance amerikai kül­ügyminiszter, aki részt vett a jeruzsálemi tárgyalásokon, szerdán este így kommen­tálta Szadat egyiptomi elnök váratlan intézkedését: „soha sem gondolt arra, hogy ilyes mi megtörténhet”. Portugália Soares alakít kormányt A portugál köztársasági el­nök szóvivője szerdán este közölte, hogy az államfő .el­fogadta a szocialisták és a konzervatívok közös kor­mányalakítási javaslatát. Be­jelentette, hogy Eanes tábor nők megteszi az alkotmány előirányozta összes formális intézkedéseket és kijelöli az új kormány elnökét. Nem vi­tás, hogy a választás a szo­cialisták vezetőjére, Mario Soaresre esik. A javaslatról szerdán este tárgyalt a Forradalmi Ta­nács is. (Tanjug) televízió Bakanc visszaút Bonni Szívélyes, nyílt és hasznos eszmecserét folytatott az SPD vezetőivel Dr. Vladimir Bakarić, a JKSZ és a JSZSZK Elnök­ségének tagja szerdán este Bonnból visszatért Zágráb­ba. Repülőtéri nyilatkozatá­ban elmondta, hogy szívé­lyes, nyílt és hasznos eszme­cserét folytatott a nyugatné­met Szociáldemokrata Párt Jugoszláv küldöttség Venezuelában A JKSZ és a JDNSZSZ közös küldöttsége, amelyet Munir Mesihović, a Végre­hajtó Bizottság tagja vezet, szerdán este megérkezett Ca racasba és megkezdte meg­beszéléseit a kormányon le­vő Demokratikus Akciópárt képviselőivel. Baráti légkörben véle­ményt cseréltek szervezeteik tevékenységéről bel- és kül­politikai téren. Hangsúlyoz­ták, hogy a két ország ba- íráti viszonyáról párhuzamo­sán fejleszteni kell a párt- [közi együttműködést is. S (Tanjug) Etiópia ellentámadásra készül Szomália ellen Cáfolják szovjet és kubai katonák etiópjai jelenlétét vezetőivel és más funkcio­náriusokkal. — Háromnapos bonni tar­tózkodásom alatt két ízben találkoztam Willy Brandt­tal, az SPD elnökével, Hel­mut Schmidt kancellárral, Genscher ' külügyminiszter­rel, Wischnewsky állammi- niszterrel, valamint Helmut Kohllal, az ellenzék vezetőjé vei, és megbeszélést folytat­tam velük a két ország együttműködésével kapcsola tos időszerű kérdésekről, te­kintettel a jelenlegi európai eseményekre — mondta nyi­latkozatában dr. Bakarié. Elmondta, hogy szó volt az enyhülésről, az Észak- és Dél közötti viszonyról. (Tanjug) A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA Én, Claudius — angol történelmi filmsorozat Giorges etióp külügymi­niszter, aki Nagy-Britanniá- ban tartózkodik hivatalos Iá togatáson, szerdán sajtóér­tekezleten kijelentette, hogy hazája hamarosan ellentáma dást indít Szomália ellen. Elutasította a béketárgyalá­sok lehetőségét mindaddig, amíg Szomália nem vonja vissza csapatait a megszállt etióp területekről. A miniszter figyelmeztette a nyugati országokat, s kü­lön az USA-t és Nagy-Bri- tanniát, hogy tartózkodjanak a viszályba való beavatko­zástól és ne keressenek ürü­gyet az etióp—Szomáliái há­ború internacionalizálására. Elmondta, hogy az USA min den hivatalos cáfolat ellené­re fegyvert szállít Szomáliá­nak, de Irán és Szaúd-Ará- bia közvetítésével. Giorges miniszter kijelen­tette, hogy alaptalanok azok a hírek, miszerint szovjet és kubai alakulatok vesznek részt a Szomália elleni har­cokban. Elmondta, hogy ez a két ország csupán anyagi támogatást nyújt Etiópiának. A TASZSZ szovjet hír- ügynökség szerdai nyilatko­zatában ugyancsak cáfolta a szovjet és a kubai beavatko­zásra vonatkozó híreket. Kosárlabda Megbüntetett bírák és játékosok A kosárlabda versenybi­zottság szerdán megbünte­tett több bírót és játékost. Tartalja és Dardié bírók há rom-három mérkőzésen nem bíráskodhatnak, mert rosz- szul vezették a Partizán— Kvarner mérkőzést. Pásztor bíró egy fordulóban szüne­tel, mert elégtelenül vezette a Zadar—Metalac meccset. Ristanović (BEKO) és Drobnjak (Borac) játékost egy-egy mérkőzésre letiltot­ták, mert sportszerűtlenül vi selkedett. A szarajevói Bosna csapa­ta 2000 dinár pénzbírságot fi zet, mert rosszul szervezte meg a Bosna—Partizán mér­kőzést. Mint ismeretes, a Skenderija csarnokban a nézők petárdát dobtak a já­tékosok közé. (Tanjug) Megszakadt a légiforgalom — a galambok miatt A svájci légiforgalmi vál­lalat DC—9 típusú repülőgé­pe 107 utassal a fedélzetén szerdán nem tudott felszáll­ni a hamburgi repülőtéren, mert a. kifutópályát valóság­gal ellepték a galambok. A pilóta megállította a gépet, mert rendellenességet ész­lelt a hajtóművek működé­sében. Kiderült, hogy a mo­tor „beszippantott” néhány galambot. Emiatt rövid időre megszakadt a forgalom a hamburgi repülőtéren. Az említett gép utasait egymá­sak repülő szállította el Zü­richbe. (Tanjug) Ada A KSZ munkás­aktívájának ülése Szerdán este tartotta meg első ülését a közvetlen ter­melők újonnan választott KSZ aktívája. Az értekezlet részvevői megvitatták a KSZ községi szervezetének az el­múlt négyéves megbízatási időszakban < kifejtett tevé­kenységéről szóló értékelést, valamint jelentést fogadtak el a statútumügyi és felügye lő bizottságok munkájáról és a KSZ szervezeteiben le­bonyolított választások ered­ményeiről. A KSZ munkásaktívájá­nak titkárává Katalin Je- purskit, a Zora konzerv­gyár ifjú munkásnőjét, he­lyettesévé pedig Drágán Jo- viéot a Potis je munkását vá­lasztották. (Sz. R.) Téli iskolatévé-müsor 9.30 Építőkockák — óvodások műsora. Énekeljünk együtt! (sz) 10.00 Rajzfilm (sz) 10.05 Festők és szobrászok: Sava Sumanovié (sz) 10.35 Rajzfilm (sz) 10.40 Ada nővére, Jana — csehszlovák gyermek­film (sz) 11.55 Téli Iskolatévé-müsor a zágrábi stúdióból^ (sz) 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 Játsszunk színházat! — sorozatadás gyerekeknek a zágrábi stúdióból (sz) 18.15 Társadalmi témák — műsor a szarajevói stúdióból 18.45 Zenés műsor 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Rivaldafény — szórakoztató zenés műsor a zágrábi stúdióból (sz) 21.05 Én, Claudius — angol történelmi filmsorozat (sz) 22.00 Híradó, 3. kiadás 22.15 Hogyan edzették az acélt... — kultúrtörténeti sorozat, 3. rész (sz) II. MŰSOR 17.15 Albán nyelvű híradó 17.30 Kosovói krónika 18.00 Belgrádi híradó (sz) 18.45 Jógával az egészségért — sorozatadás 19.15 Kié a könyv? — sorozatadás (ism., sz) 19.20 Zöld fény — tanácsadó autósoknak 19.30 Híradó a ljubljanai stúdióból 20.00 Napirenden a művelődési szemle a zágrábi stúdióból 21.00 Huszonnégy óra (sz) 21.20 Arcképcsarnok: Zdenko Runjié — portréfilm a népszerű dalszerzőről 21.50 Zene. kép, szó — tévéesszé AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.40 Híradó, 1. kiadás (szerbhorvát) 17.10 Híradó, 1. kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Játsszunk színházat! — sorozatadás gyerekeknek a zágrábi stúdióból 18.15 A zászló alatt: Azonos léptekkel — általános honvédelmi műsor (szerbhorvát) 18.45 Szórakoztató zene a szarajevói stúdióból 19.15 Rajzfilm 19.30 Híradó, 2. kiadás (magyar) 20.15 Dr. Hogg — külföldi szórakoztató zenés műsor 21.00 Híradó, 2. kiadás (szerbhorvát) 21.35 Anne Marie — külföldi tévéjáték (magyar nyelvű felirat) A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORA 8.00 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna (ism.) 8.05 Iskolatévé 9.30 Perpetuum mobile 1— ismeretterjesztő műsor gyerekeknek (ism.) 10.40 Iskolatévé 14.20 Iskolatévé (ism.) 16.30 Zene a „B” stúdióból — könnyűzenei film 17.05 Mozgás és viselkedésformák az állatvilágban — francia filmsorozat, 3. rész. A hangyák 17.30 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 17.45 Háromszor tiz — a szegedi körzeti stúdió műsora 18.15 Egy ázsiai utazás emlékei —Japán —Srí Lanka 18.35 öt perc meteorológia 18.40 Mindenki közlekedik... — riportműsor 19.20 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna 19.30 Tévéhíradó 20.00 Delta — tudományos híradó 20.25 A bosszú — tévéfilm 21.20 Naplemente — filmsorozat a tanyákon élőkről 22.05 Tévéhíradó, 3. kiadás 22.15 Madártan — jugoszláv rajzfilm II. MŰSOR 20.01 Schubert: Téli utazás — dalciklus, I. rész 20.30 Rovarok — francia ismeretterjesztő filmsorozat. Biológiai növényvédelem 20.55 öt perc meteorológia (ism.) 21.00 Tévéhíradó. 2. kiadás 1 21.20 Egy közönséges gyilkosság — NSZK bűnügyi film R Á Dl Ó ÚJVIDÉK I. 5.00—8.00 Tarka reggeli zenés műsor 8.45 Román népi muzsika 9.02 Szórakoztató dallamok 9.30 A zenei események naptára 10.05 Rádiókabaré 10.30 Magyar nóták 11.02 Rádióterefere 11.20 Délelőtti hangverseny 12.05 Színes dallamok 14.02 Magyar népi muzsika 14.30 Hirdetöműsor 15.00 Hallottuk — láttuk 15.30 Szivárvány — a Rádió heti magazinja 18.30 Durindó — citeramuzsika 19.30 Pipsz — Szkopál Béla műsora 21.00 Estéről estére — vendégmunkásoknak 23.30 Kis éji hahgverseny ÚJVIDÉK URH 16.30 A zene szava 17.00 Délutáni hangverseny 18.30 Könyvek, írók, emberek 18.50 Ludwig van Beethoven: F-dúr románc I 23.45 Éjfél előtti hangulatban 0.05 Éjféli zenés műsor I KOSSUTH RÁDIÓ 4.25 Jó reggelt — zenés műsor 8.37 A sevillai borbély — részletek Rossini operájából 10.05 Iskölarádió 10.35 Vajda Péter versei 10.40 Bizet: Az arlesi lány 11.00 Hriszto Botev versei és levelei 11.45 Bárdos Lajos kórusművei 12.35 Tánczenei koktél 13.20 Népdalcsokor 14.05 Szovjet katonadaiok 14.20 Nyitnikék — kisiskolások műsora 15.10 Zenekari muzsika 16.05 Dokumentumműsor 17.10 Dzsessz 18.00 Leonard Warren énekel 21.05 Boross Lajos népi zenekara játszik 22.30 Sanzonok 22.56 A Bolgár Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye 0.10 Dzsessz BELGRAD I. Szerdán elutazott Burmába Stevan Doronjski, a JSZSZK Elnökségének alelnöke, fe­lesége, valamint munkatársai. A belgrádi repülőtéren Doronjski alelnöktől Beris- lav Sefer, az SZVT alelnöke, Sinan Hashani. a Képviselőház elnöke és mások'vet­tek búcsút. (Jelentésünk az első oldalon^ 4.00—6.50 Reggeli zenés műsor 6.50 Kíváncsiak órája 9.30 Család és otthon 12.30 Kicsinyek műsora 12.40 Gyermekdalok 14.10 Tarka zenés műsor 15.40 Zenés fejtörő 17.02 A zene Világában — Nagy zeneszerzők, világhírű előadóművészek 18.02 Kívánsághangverseny 20.00 Ma este együtt — műsor külföldön dolgozó munkásainknak 22.20 Támczene SZABADKA 5.00 Az Újvidéki Rádió I. és II., valamint a Belgrádi Rádió I. műsora 12.35 Derűs hétvége — zenés összeállítás a kívánságdal ok alapján, a műsor vendége a humorista 13.00 Hírek 14.00 Hírek 15.00 Délutáni híradó — az Újvidéki és a Szabadkai Rádió közös műsora 15.30 A Szabadkai Rádió szerbhorvát nyelvű műsora 18.30 Az Újvidéki Rádió URH és I. műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék